Spis treśCI
Pobierz 202.78 Kb.
NazwaSpis treśCI
strona3/6
Data konwersji21.10.2012
Rozmiar202.78 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6

ROZDZIAŁ V

WSPÓŁDZIAŁANIE RODZICÓW I NAUCZYCIELI


§15.

Zespół szkół współdziała z rodzicami uczniów poprzez:

1. Podawanie corocznie na pierwszym spotkaniu do wiadomości rodziców uczniów, informacji
o głównych zadaniach, zamierzeniach oraz działaniach podejmowanych w zespole szkół
i poszczególnych oddziałach.

2. Zaznajamianie rodziców uczniów na początku roku szkolnego:

1) z wymaganiami edukacyjnymi wynikającymi z realizowanych programów nauczania oraz ze sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

2) z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.

3. Udostępnianie rodzicom do wglądu na terenie szkoły sprawdzianów i prac klasowych ich dzieci.

4. Udzielanie rodzicom ucznia, w każdym czasie w godzinach pracy szkoły (poza własnymi lekcjami nauczyciela), rzetelnych i wyczerpujących informacji na temat ucznia, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce. Wszystkie fakty odbycia indywidualnych konsultacji z rodzicami uczniów, każdorazowo odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym.

5. Umożliwienie rodzicom uczniów uczestniczenia we wszystkich organizowanych przez zespół szkół imprezach i uroczystościach oraz po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem,
w prowadzonych przez niego wybranych zajęciach edukacyjnych.

6. Organizowanie z inicjatywy dyrektora zespołu szkół, co najmniej trzy razy w roku szkolnym, spotkań wychowawców z rodzicami uczniów w celu wymiany informacji, przekazania uwag
o postępach uczniów w nauce oraz dyskusji na tematy wychowawcze.

7. Prowadzenie przez wychowawców pedagogizacji rodziców oraz umożliwianie uzyskiwania porad od pedagoga.

8 Inicjowanie przez poszczególnych nauczycieli kontaktów indywidualnych z rodzicami tych uczniów, którzy mają trudności w nauce lub sprawiają problemy wychowawcze, celem ustalenia przyczyn takiego stanu rzeczy i podjęcia wspólnie wypracowanych działań zaradczych.

9. Angażowanie rodziców uczniów do czynnego udziału w życiu zespołu szkół.

§16.

Rodzice ucznia są zobowiązani do:

1. Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na. obowiązkowe zajęcia szkolne.

2. Niezwłocznego usprawiedliwiania (w formie uzgodnionej z wychowawcą klasy) nieobecności dziecka na obowiązkowych zajęciach szkolnych.

3. Zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.

4. Naprawy lub częściowego pokrycia kosztów naprawy szkód materialnych wyrządzonych w szkole przez ich dziecko.

5. Respektowania decyzji Rady Rodziców.

ROZDZIAŁ VI

ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ


§17.

1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia

następnego roku.

2. Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy.

3. W kalendarzu szkolnym wprowadza się następujące dni odstąpienia od zajęć dydaktycznych:

1) 5 grudnia – Święto Szkoły,

2) 21 marca – Pierwszy Dzień Wiosny,

3) Uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć

szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych,

4) Dzień Sportu i Dziecka – termin określa dtrektor szkoły,

5) dni rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

4. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji zespołu szkół opracowany przez dyrektora zespołu szkół, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji zespołu szkół zatwierdza organ prowadzący zespół szkół do dnia 30 maja danego roku.

5. W arkuszu organizacyjnym zespołu szkół zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników zespołu szkół, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący zespół szkół.

6. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji zespołu szkół dyrektor zespołu szkół, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§18.

1. Podstawową jednostką organizacyjną zespołu szkół jest oddział złożony z uczniów, którzy
w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania i programem wybranym spośród zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego przez dyrektora zespołu szkół.

2. Liczba uczniów w oddziale nie może w zasadzie wynosić więcej niż 26. Dopuszcza się tworzenie oddziałów mniej licznych za zgodą organu prowadzącego zespołu szkół.

3. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów przyjętych do zespołu szkół bez względu na ich przynależność do obwodu szkolnego.

4. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki -w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz na zajęciach edukacyjnych, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych.

5. Podziału na grupy dokonuje się również bez względu na liczbę uczniów w sytuacji gdy w oddziale uczniowie w ramach zajęć obowiązkowych uczą się różnych języków obcych lub tego samego języka obcego lecz na różnym stopniu zaawansowania.

6. Na wniosek dyrektora, organ prowadzący zespołu szkół może zezwolić na obniżenie kryteriów podziału oddziału na grupy z innych przyczyn.

7. Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów – oddzielnie dla dziewcząt i chłopców (nie dotyczy uczniów szkoły podstawowej)

§19.

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej zespołu szkół są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym,

2) zajęcia edukacyjne fakultatywne,

3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne z udziałem wolontariuszy dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój uczniów z zaburzeniami rozwojowymi,

4) zajęcia kół zainteresowań i inne nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

3. Zajęcia fakultatywne, dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe, mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych a także podczas wycieczek i wyjazdów.

4. Liczba uczestników zajęć edukacyjnych fakultatywnych, kół zainteresowań oraz innych nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych finansowanych z budżetu zespołu szkół nie powinna być niższa niż 12 uczniów.

5. Zajęcia finansowane przez rodziców ucznia lub przez inne podmioty mogą być prowadzone
w grupach poniżej 12 uczniów za zgodą podmiotu finansującego.

§20.

1. Zespół szkół może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem zespołu szkół lub za jego zgodą -
z poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

2. Opiekę nad praktykantem dyrektor zespołu szkół powierza nauczycielowi z co najmniej 2 - letnim stażem pracy, po uzyskaniu jego zgody.

3. Nauczyciel, opiekujący się praktykantem, jest odpowiedzialny za prawidłową organizację
i przebieg praktyki oraz sporządzanie wymaganych dokumentów.

§ 21.

1. W miarę możliwości zespól szkół zapewnia uczniom możliwości i higieniczne warunki spożywania co najmniej jednego ciepłego posiłku w stołówce szkolnej.

2. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala dyrektor zespołu szkół w porozumieniu z Radą Rodziców, Rodziców uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów, którzy potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia.

§ 21.

1. Biblioteka jest pracownią zespołu szkół służącą: zaspokajaniu poznawczych potrzeb
i zainteresowań uczniów, realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych zespołu szkół, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela i wychowawcy, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej w środowisku.

2. Biblioteka dysponuje jednym pomieszczeniem przeznaczonym na gromadzenie i przechowywanie księgozbioru i zbiorów specjalnych oraz umożliwia uczniom i nauczycielom korzystanie
z księgozbioru podręcznego i środków audiowizualnych oraz prowadzenie zajęć
z przysposobienia bibliotecznego.

3. Biblioteka:

1) służy realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego zespołu szkół,

2) współtworzy proces kształcenia i wychowania,

3) uczestniczy w spełnianiu przez zespołu szkół funkcji opiekuńczo -wychowawczej i kulturalno - rekreacyjnej,

4) rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, współuczestniczy w procesie kształcenia nawyków obcowania z książką oraz tworzenia podstaw kultury czytelniczej,

5) przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do korzystania z zasobów informatycznych i sprawnego docierania do potrzebnych informacji,

6) organizuje zajęcia z przysposobienia czytelniczego,

7) stanowi ośrodek informacji o dokumentach ( materiałach dydaktycznych ) gromadzonych
w zespole szkół,

8) wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli,

9) popularyzuje wiedzę pedagogiczną wśród rodziców uczniów,

4. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie zespołu szkół, nauczyciele i inni pracownicy zespołu szkół, rodzice uczniów, a za zgodą dyrektora zespołu szkół i na warunkach przez niego określonych, także inne osoby.

5. Biblioteka zespołu szkół dostępna jest dla uprawnionych do korzystania z niej W godzinach pracy zespołu szkół określonych tygodniowym rozkładem obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz godzinę po ich zakończeniu.

6. Szczegółowe prawa i warunki korzystania z biblioteki określają regulaminy wypożyczalni
i czytelni.

7. Biblioteka posiada własną pieczęć o treści ustalonej przez dyrektora zespołu szkół.

8. Kontrolę zbiorów bibliotecznych przeprowadza się co najmniej raz na 10 lat.

9. Biblioteka obowiązana jest prowadzić następującą dokumentację:

1) dziennik zajęć biblioteki (jeden dla dwóch pracowników),

2) rejestr przychodów,

3) księgę inwentarza głównego książek,

4) księgę inwentarza podręczników i broszur,

5) księgę inwentarza zbiorów specjalnych,

6) rejestr ubytków,

7) księgę darów,

8) statystykę wypożyczeń,

9) katalog alfabetyczny,

10) katalog rzeczowy.

10. Pensum godzin dydaktycznych i przeznaczonych na prace organizacyjno-techniczne nauczyciela bibliotekarza określają odrębne przepisy.

11. W ramach udostępniania zbiorów czytelnikom, bibliotekarz prowadzi wypożyczanie do domu, udostępnia zbiory w czytelni lub sali audiowizualnej, wypożycza zbiory nauczycielom do pracowni przedmiotowych.

12. Najpóźniej na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego uczniowie oddają zbiory wypożyczone do domu, rozliczają się z materiałów zagubionych lub zniszczonych.

13. Nauczyciele za zgodą bibliotekarza mogą zatrzymać wypożyczone zbiory na okres wakacji.

14. Uczniowie i nauczyciele, którzy odchodzą z zespołu szkół rozliczają się z biblioteką poprzez wpis na karcie obiegowej, której wzór ustala dyrektor zespołu szkół.

15. Zadania bibliotekarza zamieszczono w rozdziale „Nauczyciele i inni pracownicy zespołu szkół" niniejszego statutu.

§22.

1. W zespołu szkół mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia
i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie
i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody dyrektora zespołu szkół.

2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w ust. l oraz cofnięcie zgody, wydaje dyrektor zespołu szkół po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

§ 23.

l. Dla realizacji celów statutowych, zespół szkół dysponuje:

1) pomieszczeniami do nauki z niezbędnym wyposażeniem,

2) biblioteką,

3) pomieszczeniami administracyjno-gospodarczymi,

4) zespołem urządzeń sportowych i rekreacyjnych,

5)stołówką z jadalnią,

6) szatniami dla uczniów,

7) zespołem sanitariatów,

8) archiwum.
1   2   3   4   5   6

Powiązany:

Spis treśCI iconSpis treści spis treści error: Reference source not found

Spis treśCI iconSpis treści Spis treści 2 Wstęp 2

Spis treśCI iconSpis treści

Spis treśCI iconSpis treśCI

Spis treśCI iconSpis treśCI

Spis treśCI iconSpis treści

Spis treśCI iconSpis treści

Spis treśCI iconSpis treści

Spis treśCI iconSpis treści

Spis treśCI iconSpis treści

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom