Środki dydaktyczne
Pobierz 159.11 Kb.
NazwaŚrodki dydaktyczne
strona2/2
Data konwersji21.10.2012
Rozmiar159.11 Kb.
TypWymagania
1   2
POWTÓRZENIE MATERIAŁU I SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z ROZDZIAŁU III


2

ROZDZIAŁ IV: Z NAJDAWNIEJSZYCH DZIEJÓW

 1. Życie pierwszych ludzi

 • podręcznik, s. 72–77

  • zeszyt ćwiczeń

  • oś czasu

  • mapa

  • pochodzenie człowieka

  • epoka kamienia, epoka brązu, epoka żelaza

  • życie człowieka pierwotnego

  • różnice między koczowniczym a osiadłym trybem życia

  • początki rolnictwa i udomowienie zwierząt

  • sposoby wytapiania żelaza dawniej i dziś

I.

II. • umieszcza na osi czasu przybliżone daty pojawienia się praludzi i homo sapiens

 • wskazuje na mapie tereny, na których pojawili się przodkowie człowieka, i określa kierunki ich wędrówki

 • omawia znaczenie umiejętności rozpalania ognia dla praludzi

 • wymienia narzędzia, którymi posługiwali się praludzie

 • porównuje koczowniczy i osiadły tryb życia

 • przedstawia dokonania, które umożliwiły człowiekowi przejście do osiadłego trybu życia

 • opowiada o początkach rolnictwa, pierwszych narzędziach rolniczych i udomowieniu zwierząt

 • wyjaśnia, czym była ziemianka

 • omawia, jak zmieniał się wygląd człowieka

 • wyjaśnia, co oznaczają nazwy: epoka kamienia, epoka brązu, epoka żelaza

 • określa, jakie znaczenie dla rozwoju społeczności ludzkich miało posługiwanie się mową

 • porównuje życie praludzi z życiem współczesnego człowieka

 • wymienia pierwsze uprawiane przez człowieka zboża oraz pierwsze hodowane przez niego zwierzęta

 • tłumaczy termin dymarka

 • przedstawia dawne i współczesne sposoby wytopu żelaza
1

 1. Pierwsze cywilizacje

 • podręcznik, s. 78–83

(w tym tekst źródłowy,

s. 80)

 • zeszyt ćwiczeń

 • oś czasu

 • mapa

 • termin cywilizacja

 • pierwsze miasta-państwa

 • Egipt i Mezopotamia jako miejsca powstania najstarszych cywilizacji

 • życie w dolinach wielkich rzek

 • kultura i sztuka pierwszych cywilizacji

 • podział społeczeństwa w starożytnym Egipcie

 • terminy: mumia, sarkofag, piramida, faraon, kanał nawadniający

 • znaczenie odkrycia skarbu Tutenchamona dla historyków

I.

II.


 • umieszcza na osi czasu daty powstania pierwszych państw sumeryjskich

 • wskazuje na mapie rzeki Eufrat, Tygrys i Nil oraz miasto Babilon

 • wyjaśnia, kim byli Sumerowie

 • wymienia najważniejsze osiągnięcia pierwszych cywilizacji: system nawadniający, koło, koło garncarskie, szkło, cegłę, kalendarz

 • podaje nazwy warstw społecznych starożytnego Egiptu

 • tłumaczy terminy: mumia, sarkofag, piramida, faraon, Babilon, Mezopotamia

 • wyjaśnia, dlaczego pierwsze cywilizacje powstały nad wielkimi rzekami

 • omawia sposób działania kanałów nawadniających

 • przedstawia najważniejsze osiągnięcia mieszkańców Mezopotamii – sześćdziesiątkowy system liczenia, jednolite jednostki miar i wag, obliczanie kątów, mierzenie czasu

 • charakteryzuje warstwy społeczne starożytnego Egiptu

 • wymienia najważniejsze zabytki Mezopotamii i Egiptu

1

 1. Od hieroglifów do alfabetu

 • podręcznik, s. 86–90

  • zeszyt ćwiczeń

  • oś czasu

  • mapa

  • powstanie pisma i jego znaczenie

  • pismo obrazkowe i klinowe

  • hieroglify egipskie

  • pismo alfabetyczne

  • historia materiałów pisarskich

  • współczesne pismo obrazkowe

I.

II

III.

9.1

 • umieszcza na osi czasu przybliżone daty wynalezienia pisma i powstania pierwszego pisma alfabetycznego

 • odnajduje na mapie obszar, na którym po raz pierwszy zastosowano pismo

 • przedstawia różne rodzaje pisma: obrazkowe, klinowe i alfabetyczne

 • wyjaśnia, jakie znaczenie miało wynalezienie pisma dla rozwoju cywilizacyjnego człowieka

 • wskazuje egipskie pismo hieroglificzne jako przykład pisma obrazkowego

 • prezentuje charakterystykę i historię pisma klinowego

 • wskazuje Fenicjan jako twórców pisma alfabetycznego

 • tłumaczy, że alfabety grecki i łaciński stanowią podstawę, z której wywodzą się alfabety używane współcześnie w Europie

 • omawia ogólnie historię książki i piśmiennictwa – od glinianej tabliczki do czytnika książek elektronicznych

 • wyjaśnia, jakie znaczenie miało wynalezienie pisma dla historii jako nauki

 • wymienia co najmniej kilka alfabetów wywodzących się z alfabetów łacińskiego i greckiego

 • wylicza materiały pisarskie, których używano w starożytności

 • tłumaczy, czym są piktogramy i w jakim celu się je stosuje współcześnie

1

POWTÓRZENIE MATERIAŁU I SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z ROZDZIAŁU IV


2

ROZDZIAŁ V: W STAROŻYTNEJ GRECJI

 1. Demokratyczne Ateny
 • podręcznik, s. 94–100

(w tym tekst źródłowy,

s. 97)

  • zeszyt ćwiczeń

  • mapa starożytnej Grecji
 • antyczna Grecja jako kraj żeglarzy

 • położenie geograficzne Grecji

 • terminy: Hellada, Hellenowie, wielka kolonizacja, kolonia, Akropol, agora, demokracja, polis

 • Ateny jako przykład greckiej polis

 • Perykles – najwybitniejszy przywódca demokratycznych Aten

 • cechy charakterystyczne demokracji ateńskiej

 • porównanie demokracji ateńskiej i współczesnej demokracji przedstawicielskiej

 • działanie sądu skorupkowego

I.

II.

III.

9.2.

 • wskazuje na mapie starożytną Grecję i Ateny

 • omawia położenie geograficzne Grecji i jego wpływ na zajęcia ludności greckiej

 • wyjaśnia terminy: Hellada, Hellenowie, wielka kolonizacja, kolonia, Akropol, agora, demokracja, polis

 • wymienia cechy charakterystyczne demokracji ateńskiej

 • opowiada o osobie i rządach Peryklesa

 • tłumaczy, jaką rolę w Atenach odgrywał sąd skorupkowy

 • omawia znaczenie kontaktów zamorskich dla starożytnych Greków

 • wyjaśnia, czym była wielka kolonizacja, i wskazuje na mapie jej kierunki

 • tłumaczy, na czym polegała wyjątkowość greckiej polis

 • ocenia postępowanie Peryklesa i uzasadnia swoją opinię

 • podaje cechy, które powinny wyróżniać dobrego polityka i obywatela

 • porównuje demokrację ateńską ze współczesną demokracją przedstawicielską

 • przedstawia, w jaki sposób działał sąd skorupkowy i dlaczego odgrywał on ważną rolę w demokracji ateńskiej

1

 1. Teatr w starożytnej Grecji

 • podręcznik, s. 101–104

(w tym tekst źródłowy,

s. 103)

 • zeszyt ćwiczeń

 • oś czasu
 • geneza teatru greckiego

 • najważniejsi tragedio- i komediopisarze greccy

 • przebieg konkursów teatralnych

 • budowa greckiego amfiteatru

 • teatr współcześnie

I.

II.

III.

9.2

 • umieszcza na osi czasu wiek, w którym narodził się teatr w antycznej Grecji

 • opowiada, w jaki sposób powstał starożytny teatr

 • tworzy krótką wypowiedź na temat Sofoklesa

 • omawia znaczenie teatru dla antycznych Greków

 • wymienia rodzaje sztuk granych w teatrze greckim (komedia, tragedia)

 • przedstawia cechy charakterystyczne teatru greckiego

 • opisuje przebieg konkursów teatralnych w starożytnej Grecji

 • określa różnice między tragedią i komedią

 • wymienia najważniejszych greckich dramatopisarzy

 • porównuje teatr w starożytnej Grecji z teatrem współczesnym

 • opisuje elementy, z których zbudowany był grecki amfiteatr

 • wyjaśnia, dlaczego dramaty antycznych twórców są wystawiane współcześnie

 • wskazuje, gdzie znajduje się najbliższy teatr

1

 1. Bogowie, mity i uczeni

 • podręcznik, s. 105–111

(w tym tekst źródłowy,

s. 109)

 • zeszyt ćwiczeń
 • terminy: politeizm, mit, heros, filozofia

 • najważniejsi greccy bogowie: Zeus, Hera, Posejdon, Afrodyta, Atena, Hades, Hefajstos, Ares, Apollo, Hermes

 • dwanaście prac Heraklesa

 • Homer i przypisywane mu dzieła

 • starożytna Grecja ojczyzną filozofii

 • osiągnięcia starożytnych Greków
II.

III.

9.2

 • przedstawia wierzenia starożytnych Greków

 • opisuje, jak antyczni Grecy wyobrażali sobie bogów

 • wymienia najważniejszych greckich bogów (Zeus, Hera, Posejdon, Afrodyta, Atena, Hades, Hefajstos, Ares, Apollo, Hermes)

 • wyjaśnia terminy: politeizm, mit, heros, filozofia

 • opowiada o Homerze i jego dziełach

 • tłumaczy, czym zajmują się filozofowie

 • podaje najważniejsze osiągnięcia starożytnych Greków

 • porównuje wierzenia Greków z innymi poznanymi religiami

 • wymienia atrybuty greckich bogów

 • opowiada co najmniej jeden mit grecki

 • podaje przykłady prac Heraklesa

 • przedstawia główne wątki „Iliady” i „Odysei”

 • wyjaśnia, co oznacza wyrażenie koń trojański

 • wskazuje przykłady dzieł sztuki współczesnej, które nawiązują do greckich mitów

 • omawia dokonania Sokratesa, Platona i Arystotelesa w filozofii oraz Hipokratesa w medycynie

 • ocenia, jakie znaczenie dla współczesnych ludzi mają osiągnięcia starożytnych Greków

1

 1. Na greckim stadionie

 • podręcznik, s. 114–116

 • zeszyt ćwiczeń

 • oś czasu

 • terminy: olimpiada, igrzyska olimpijskie

 • rola sportu w starożytnej Grecji

 • tradycje starożytnych igrzysk we współczesnych olimpiadach

I.

9.2

 • podaje rok i wiek pierwszych igrzysk olimpijskich oraz umieszcza tę datę na osi czasu

 • przedstawia przebieg antycznych igrzysk

 • dostrzega podobieństwa i różnice między igrzyskami w starożytnej Grecji a współczesnymi olimpiadami

 • omawia rolę sportu w życiu starożytnych Greków

 • wymienia dyscypliny pięcioboju olimpijskiego

 • określa, gdzie odbywały się najsłynniejsze igrzyska organizowane na cześć Zeusa

 • przedstawia rolę igrzysk olimpijskich we współczesnym świecie

 • wymienia nazwiska najsłynniejszych polskich olimpijczyków

 • wyjaśnia, czym był gimnazjon i jakie miał znaczenie dla sprawności fizycznej antycznych Greków

 • podaje rok pierwszych nowożytnych igrzysk olimpijskich i określa wiek tego zdarzenia

 • tłumaczy, co oznacza pięć okręgów na fladze olimpijskiej

 • wskazuje, jak termin olimpiada rozumiano w starożytności, i objaśnia, co oznacza on współcześnie

 • wylicza zasady, których powinni przestrzegać sportowcy podczas rywalizacji

1

POWTÓRZENIE MATERIAŁU I SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z ROZDZIAŁU V


2

ROZDZIAŁ VI: W STAROŻYTNYM RZYMIE

 1. Rzym – droga do potęgi

 • podręcznik, s. 120–124

  • zeszyt ćwiczeń

  • oś czasu

  • mapa Imperium Rzymskiego
  • geneza państwa rzymskiego, legenda o Romulusie i Remusie

  • ustrój republiki rzymskiej

  • społeczeństwo starożytnego Rzymu

  • droga Rzymu do potęgi

  • postać Juliusza Cezara

  • Imperium Rzymskie i jego zasięg terytorialny

  • legionista jako żołnierz rzymskiej piechoty

  • ślady Imperium Rzymskiego zachowane do czasów współczesnych
I.

II.

III.

9.3

 • umieszcza na osi chronologicznej daty założenia Rzymu oraz zabójstwa Juliusza Cezara, a także określa, w którym wieku rozegrały się poszczególne wydarzenia

 • wskazuje na mapie Rzym, Kartaginę i Półwysep Apeniński oraz największy zasięg terytorialny Imperium Rzymskiego

 • przedstawia legendarne początki starożytnego Rzymu

 • omawia różne typy ustrojów państwa rzymskiego: królestwo, republikę, cesarstwo

 • wyjaśnia terminy: republika, zgromadzenie ludowe, senat, cesarz, prowincja

 • omawia zróżnicowanie społeczeństwa rzymskiego, zwracając szczególną uwagę na pozycję niewolników

 • na podstawie ilustracji wymienia elementy stroju i uzbrojenia rzymskiego legionisty

 • wyjaśnia, czym jest Wilczyca kapitolińska

 • wymienia przyczyny upadku republiki rzymskiej

 • porównuje ustrój republiki rzymskiej ze współczesną demokracją

 • podaje różnice między republiką a cesarstwem

 • przedstawia zasługi Juliusza Cezara i dokonuje oceny tej postaci

 • tłumaczy, czym są języki romańskie i jakie jest ich pochodzenie

 • opisuje elementy stroju i uzbrojenia rzymskiego legionisty

1

 1. Osiągnięcia starożytnych Rzymian

 • podręcznik, s. 125–129

 • zeszyt ćwiczeń

 • kultura i sztuka starożytnego Rzymu jako kontynuacja dokonań antycznych Greków

 • terminy: bazylika, gladiator, kodeks

 • prawo rzymskie i jego znaczenie dla współczesnego prawa europejskiego

 • osiągnięcia starożytnych Rzymian w dziedzinie architektury i budownictwa (Forum Romanum, Panteon, Koloseum, akwedukty, drogi, łuki triumfalne, termy)

I.

II.

III.

9.3

 • wyjaśnia, kim byli gladiatorzy

 • wymienia osiągnięcia antycznych Rzymian w architekturze i budownictwie: Forum Romanum, Panteon, Koloseum, akwedukty, drogi, łuki triumfalne, termy

 • odpowiada, dlaczego dla starożytnych Rzymian ważne było budowanie dróg

 • wskazuje prawo rzymskie jako podstawę współczesnego prawa

 • tłumaczy terminy: bazylika, kodeks

 • opowiada, czym były Prawo XII tablic i Kodeks Justyniana

 • wskazuje cechy rzymskiego budownictwa

 • omawia najważniejsze osiągnięcia architektoniczne Rzymian

 • opisuje, w jaki sposób antyczni Rzymianie budowali drogi

 • odnajduje przykłady zapisów z prawa rzymskiego obowiązujących w dzisiejszym prawodawstwie oraz określa ich znaczenie

 • wyjaśnia, dlaczego spisanie prawa przez antycznych Rzymian miało wielkie znaczenie dla cywilizacji europejskiej

 • tłumaczy, dlaczego z rzymskich zasad prawnych korzystamy do dnia dzisiejszego

 • porównuje rozrywki starożytnych Greków i Rzymian

 • ocenia, jakie znaczenie dla współczesnych ludzi mają osiągnięcia antycznych Rzymian

1

 1. Początki chrześcijaństwa

 • podręcznik, s. 132–136

(w tym tekst źródłowy,

s. 133)

 • zeszyt ćwiczeń

 • oś czasu

 • mapa Imperium Rzymskiego
 • politeistyczne wierzenia starożytnych Rzymian

 • Jezus z Nazaretu jako twórca nowej religii monoteistycznej

 • przyczyny prześladowania chrześcijan w starożytnym Rzymie

 • rozwój chrześcijaństwa i zakończenie prześladowań

 • terminy: Ewangelia, Mesjasz, apostoł, poganin, Biblia, Stary i Nowy Testament

 • znaki pierwszych chrześcijan: chrystogram i ryba

 • różne odłamy chrześcijaństwa

 • Watykan jako siedziba głowy współczesnego Kościoła katolickiego
I.

II.

III.

9.4.

 • umieszcza na osi czasu rok zakończenia prześladowań chrześcijan w starożytnym Rzymie i ustala wiek tego wydarzenia

 • wskazuje na mapie Palestynę

 • przedstawia, kim byli Jezus z Nazaretu i Konstantyn Wielki

 • wyjaśnia terminy: Mesjasz, apostoł, poganin, Biblia, Stary i Nowy Testament

 • określa, kiedy i gdzie narodziło się chrześcijaństwo

 • opowiada o początkach chrześcijaństwa w Palestynie

 • wymienia najważniejsze zasady nauki Jezusa z Nazaretu

 • wylicza przyczyny prześladowań chrześcijan w starożytnym Rzymie

 • omawia proces rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa w Imperium Rzymskim

 • porównuje wierzenia Rzymian i starożytnych Greków

 • przedstawia związki chrześcijaństwa z judaizmem

 • tłumaczy, jakie znaczenie miała działalność apostołów dla rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa w Imperium Rzymskim

 • wyjaśnia, czym jest Ewangelia

 • opisuje znaki pierwszych chrześcijan

 • prezentuje sylwetkę Nerona

 • ocenia decyzję Konstantyna Wielkiego o zakończeniu prześladowań chrześcijan w antycznym Rzymie

 • opowiada, co wydarzyło się w roku 1054

 • nazywa różne odłamy chrześcijaństwa

 • wymienia wydarzenia związane z historią Żydów w Polsce

 • tłumaczy, dlaczego Watykan jest miejscem ważnym dla katolików

1

POWTÓRZENIE MATERIAŁU I SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z ROZDZIAŁU VI

2


W planie zastosowano następujące uproszczenia:

- podręcznik – „Wczoraj i dziś 4”, podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy IV szkoły podstawowej;

- Zeszyt ucznia – „Wczoraj i dziś 4”, zeszyt ucznia do historii i społeczeństwa dla klasy IV szkoły podstawowej.


Autorem rocznego planu pracy jest dr Tomasz Maćkowski – doświadczony nauczyciel i wykładowca akademicki.

- -
1   2

Powiązany:

Środki dydaktyczne iconŚrodki dydaktyczne

Środki dydaktyczne iconTemat (środki dydaktyczne)

Środki dydaktyczne iconŚrodki dydaktyczne pojęcie

Środki dydaktyczne iconTemat lekcji (środki dydaktyczne)

Środki dydaktyczne iconŚrodki dydaktyczne I ich funkcje

Środki dydaktyczne iconŚrodki dydaktyczne stosowane w nauce ortografii

Środki dydaktyczne iconNowoczesne środki dydaktyczne w nauczaniu języków obcych

Środki dydaktyczne iconŚrodki dydaktyczne, metody pracy, korelacja ze ścieżkami edukacyjnymi

Środki dydaktyczne iconŚrodki dydaktyczne: egzemplarze lektury, kołówka sylabowa, karty pracy

Środki dydaktyczne iconMetody, formy nauczania, środki dydaktyczne na lekcjach wychowania do życia w rodzinie

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom