I. Informacje o wynikach próbnego sprawdzianu dla kl. VI szkoły Podstawowej
Pobierz 264.99 Kb.
NazwaI. Informacje o wynikach próbnego sprawdzianu dla kl. VI szkoły Podstawowej
strona1/3
Data konwersji21.10.2012
Rozmiar264.99 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3
Analiza wyników próbnego sprawdzianu w kl. VI

przeprowadzonego w

Szkole Podstawowej w ZPO im. Jana Pawła II w Zielonej


I. Informacje o wynikach próbnego sprawdzianu dla kl. VI Szkoły Podstawowej


1. Informacje wstępne…………………………………………….…………..

2. Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych ………………….………….

2.A. Charakterystyka zestawu zadań …………………………….……………

2.B. Podstawowe wskaźniki opisujące osiągnięcia uczniów/analiza ilościowa/

2.C. Analiza jakościowa zadań ……………………………...………….

II. Wnioski po sprawdzianie próbnym

1. Wnioski do dalszej pracy z uczniami ………………… ………………  1. INFORMACJE WSTĘPNE


W dniu 12.01.2012 r. o godz. 9 00 , 23 uczniów klasy szóstej przystąpiło do sprawdzianu próbnego na arkuszach wydawnictwa OPERON.

Z grupy piszących jeden uczeń posiadał opinię P.P.-P./ Marek Dąbrowski/ i jeden uczeń posiadał orzeczenie P.P.-P./ Adam Skrobuszewski/.

Celem jego było zbadanie poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych. Egzamin trwał 60 minut i miał charakter pisemny.

Wszyscy uczniowie pisali standardowy zestaw zadań. Elementem łączącym

poszczególne zadania w spójną całość był motyw Mistrzostw Europy w Piłkę Nożną ; tytuł testu ,, Kibicujmy! ”. Poprzez zadania sprawdzono stopień opanowania umiejętności kluczowych, za które uczeń mógł uzyskać następującą liczbę punktów :

Czytanie 10

Pisanie 10

Rozumowanie 8

Korzystanie z informacji 4

Wykorzystywanie wiedzy 8


2. STANDARDOWY ZESTAW ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH


2.A. CHARAKTERYSTYKA ZESTAWU ZADAŃ


Plan testu


Obszar standardów

Licz ba

punktów

Waga

Numery zadań

1. Czytanie

10

25%

1, 2, 3, 7, 11, 12, 13, 17, 18, 19

2. Pisanie

12

30%

23.II –III, 24.I –VI

3. Rozumowanie

8

20%

4, 8, 15, 16, 21, 23.I

4. Korzystanie z informacji

2

5%

9, 14

5. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce

8

20%

5, 6, 10, 20, 22


Zestaw standardowy zawierał 24 zadania, w tym 20 zadań zamkniętych ( uczeń wybierał jedną odpowiedź spośród czterech) oraz 4 zadania otwarte (uczeń formułował własną odpowiedź).

Zadania sprawdzały umiejętności pogrupowane w pięć kategorii : czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzystywanie wiedzy w praktyce.


2.B. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI OPISUJĄCE OSIĄGNIĘCIA

UCZNIÓW


Charakterystyka wyników osiągniętych przez uczniów


Wskaźniki

Wyjaśnienie

Wartość

wskaźnika

Liczba piszących

sprawdzian
23

Łatwość zestawu zadań

Jest stosunkiem liczby punktów uzyskanych za rozwiązanie wszystkich zadań przez wszystkich uczniów do maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania za zadania.

0,58

Średnia

arytmetyczna(M)

Jest sumą wszystkich wyników uzyskanych przez uczniów podzieloną przez liczbę uczniów.

23,22

Mediana (Me)

Jest to wynik środkowy spośród wyników uczniów uporządkowanych rosnąco lub malejąco.

24,00

Modalna (Mo)

Jest to wynik , który w danej grupie powtarza się najczęściej.

22 i 24

Najwyższy wynik
34

Najniższy wynik
9Kartoteka z wartościami wskaźnika łatwości


- dane z raportu przygotowanego przez OPERON


Nr

zadania

Badana czynność ucznia

UCZEŃ:

Wartość

wskaźnika

łatwości

szkoła/kraj

1

odczytuje informacje zawarte w tekście

0,87

0,87

2

odczytuje informacje zawarte w tekście

0,87

0,86

3

odczytuje informacje zawarte w tekście

0,91

0,94

4

umieszcza datę w przedziale czasowym

0,57

0,69

5

wykonuje obliczenia dotyczące czasu

0,30

0,31

6

wykonuje obliczenia dotyczące czasu

0,74

0,82

7

określa kierunek geograficzny pośredni

0,39

0,60

8

opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą diagramu słupkowego

1,00

0,96

9

wskazuje źródło informacji

0,74

0,87

10

wykonuje obliczenia dotyczące długości

0,91

0,81

11

określa temat tekstu

0,87

0,83

12

odczytuje informacje zawarte w tekście

1,00

0,97

13

odczytuje informacje zawarte w tekście

0,83

0,87

14

porządkuje wyrazy w kolejności alfabetycznej

0,74

0,74

15

rozpoznaje charakterystyczne cechy figur

1,00

0,97

16

opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą

wyrażenia arytmetycznego

0,39

0,29

17

odczytuje wiersz i rozumie jego sens

0,96

0,87

18

odczytuje wiersz i rozumie jego sens

0,57

0,72

19

rozpoznaje przenośnię

0,61

0,73

20

rozumie potrzebę stosowania zasad bezpieczeństwa

0,87

0,85

21

ustala sposób rozwiązania zadania i prezentacji tego rozwiązania

0,74

0,65

22

ustala sposób obliczenia kosztów zakupu, oblicza koszty zakupu z uwzględnieniem rabatu

0,47

0,43

23

wyraża własną opinię na dany temat; używa

odpowiednich argumentów przestrzega norm językowych,

ortograficznych i interpunkcyjnych

0,43

0,48

24

pisze opowiadanie na podany temat buduje tekst poprawny pod względem stylistycznym, buduje tekst poprawny pod względem językowym, pisze tekst poprawny pod względem ortograficznym,

pisze tekst poprawny pod względem interpunkcyjnym

0,30

0,48Łatwość zadań


ZADANIE

WARTOŚĆ WSKAŹNIKA ŁATWOŚCI

Bardzo trudne

0 – 0,19

Trudne

0,20 – 0,49

Umiarkowanie trudne

0,50 – 0,69

Łatwe

0,70 – 0,89

Bardzo łatwe

0,90 – 1,00


Sprawdzian próbny składał się z 24 zadań, w tym 20 zadań zamkniętych i 4 zadań otwartych. Łącznie można było uzyskać 40 punktów.

Najwyższy uzyskany wynik to 34 punkty, a najniższy to tylko 9 punktów.

5 uczniów uzyskało co najmniej 30 punktów, a 6 osób poniżej 20 punktów. Pozostali uczniowie uzyskali liczbę punktów mieszczącą się w przedziale pomiędzy 20 a 30 punktów.


Współczynnik łatwości dla całego testu wyniósł 0,58, co świadczy o tym, że test okazał się dla ogółu uczniów umiarkowanie trudny.

Wpływ na zaniżenie wyniku miał fakt, że w grupie piszących znalazł się uczeń z orzeczeniem P.P.-P., który uzyskał najniższy wynik /9 pkt./. Chłopiec ma zaburzone myślenie abstrakcyjne i nie rozumie czytanych tekstów.

Również uczeń posiadający opinię P.P.-P. osiąga bardzo niskie wyniki w nauce; związane to jest z jego obniżonymi możliwościami intelektualnymi oraz zaległościami, które wynikają z opuszczania lekcji/ dziecko dużo choruje/

Spośród pięciu badanych standardów najniższe wyniki uzyskali nasi uczniowie w standardzie „Pisanie”. Bardzo dobrze poradzili sobie jednak w zadaniach ze standardu „Wykorzystywanie wiedzy w praktyce”, zdobywając średnią punktów przewyższającą średnie szóstoklasistów z województwa i kraju.

W pozostałych standardach wyniki uzyskane przez naszych szóstoklasistów były porównywalne./ różnice w stosunku do najwyższych średnich wynosiły odpowiednio: czytanie – 0,5 pkt., rozumowanie – 0,17 pkt., korzystanie z informacji -0,15 pkt.


WYNIKI UCZNIÓW W ZNORMALIZOWANEJ SKALI

STANINOWEJ

Nazwy

staninów

Najniższy

Bardzo

niski

Niski

Niżej

średni

Średni

Wyżej

średni

Wysoki

Bardzo

wysoki

Najwyższy

Staniny

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Przedziały

punktowe

0-11

12-15

16-20

21-25

26-30

31-33

34-35

36-37

38-40

Liczba

uczniów

3

0

3

8

6

2

1

0

0

Procent

uczniów

13,05%

0%

13,05%

34,8%

26,1%

8,7%

4,3%

0%

0%

Procent

uczniów

26,1%

69,6%

4,3%


Według skali staninowej wynik średni otrzymała ponad połowa uczniów

piszących sprawdzian ( 69,6% ), 4,3% uczniów uzyskało wyniki wysokie, zaś26,1% uczniów uzyskało wyniki niskie.

6 zadań okazało się dla uczniów bardzo łatwych, 9 łatwych, 6 zaliczono do zadań trudnych, 3 do umiarkowanie trudnych.

  1   2   3

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

I. Informacje o wynikach próbnego sprawdzianu dla kl. VI szkoły Podstawowej iconInformacje o wynikach sprawdzianu 2011 w szkole podstawowej nr 12 w rybniku

I. Informacje o wynikach próbnego sprawdzianu dla kl. VI szkoły Podstawowej iconProcedury organizowania I przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej

I. Informacje o wynikach próbnego sprawdzianu dla kl. VI szkoły Podstawowej iconRegulamin sprawdzianu uczniów klas III szkoły podstawowej nr 65 w ramach naboru

I. Informacje o wynikach próbnego sprawdzianu dla kl. VI szkoły Podstawowej iconPodstawowe informacje o szkole cele I zadania szkoły podstawowej nr

I. Informacje o wynikach próbnego sprawdzianu dla kl. VI szkoły Podstawowej iconStatut szkoły podstawowej w goryniu nazwa I ogólne informacje o szkole

I. Informacje o wynikach próbnego sprawdzianu dla kl. VI szkoły Podstawowej iconCZĘŚĆ II – Informacje o wynikach w nauce

I. Informacje o wynikach próbnego sprawdzianu dla kl. VI szkoły Podstawowej iconDąbrowa Górnicza: Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego tzw zielonej szkoły dla uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 29 w Dąbrowie Górniczej

I. Informacje o wynikach próbnego sprawdzianu dla kl. VI szkoły Podstawowej icon§ 2 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie ogłasza rekrutację w następujący sposób: na tablicy ogłoszeń dla rodziców, na stronie internetowej szkoły. § 3

I. Informacje o wynikach próbnego sprawdzianu dla kl. VI szkoły Podstawowej iconInformacja o wynikach kontroli przeprowadzonych w roku szkolnym 2009/2010 w województwie podlaskim w zakresie sposobu prowadzenia arkuszy ocen uczniów przez publiczne szkoły podstawowe I gimnazja dla dzieci I młodzieży

I. Informacje o wynikach próbnego sprawdzianu dla kl. VI szkoły Podstawowej iconProgram nauczania języka angielskiego dla początkujących dla klas 4-6 szkoły podstawowej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom