Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego
Pobierz 56.82 Kb.
NazwaSprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego
Data konwersji21.10.2012
Rozmiar56.82 Kb.
TypSprawozdanie
HARMONOGRAM DO PROGRAMU NAPRAWCZEGO

DOTYCZĄCEGO POPRAWY EFEKTÓW NAUCZANIA

W GIMNAZJUMZADANIA

METODY I SPOSOBY REALIZACJI

ODBIORCY

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN

SPOSOBY DOKUMENTACJI

EWALUACJA


1. Organizacja własnego czasu dla dyrektora w ten sposób, aby mieć stały i bezpośredni kontakt z nauczycielami, dziećmi i rodzicami.Wyznaczenie w każdy poniedziałek na 6, 7 godz. lekcyjnej konsultacji dla nauczycieli, rodziców oraz uczniów.Nauczyciele uczniowie i rodzice.


Dyrekcja


Cały rok


Rozkład zajęć lekcyjnych


Sprawozdanie dyrektora szkoły


2. Zapewnienie nauczycielom możliwości podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w warsztatach, kursach i spotkaniach metodycznych.Tworzenie listy chętnych, typowanie osób na szkolenia oraz zwrot kosztów szkolenia.


Nauczyciele


Dyrekcja


Cały rok


Zaświadczenia z warsztatów i kursów


Sprawozdanie lidera WDN


3. Opracowanie harmonogramu hospitacji pod kątem analizy metod nauczania, sposobów motywowania i oceniania uczniów przez nauczycieli.Przestrzeganie harmonogramu, zapowiadane hospitacje oraz omówienie hospitacjiNauczyciele


Dyrekcja


X 2007


Harmonogram hospitacji


Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego


4. Analiza bieżących wyników dydaktycznych uczniów.


Kontrola dzienników lekcyjnych


uczniowie


Dyrekcja


Cały rok


Dokumentacja dyrektora szkoły


Sprawozdanie semestralne dyrektora szkoły5. Organizacja dodatkowych zajęć wyrównujących i rozszerzających wiedzę.


Wyrównywanie i rozszerzanie wiedzy na zajęciach odbywających się po lekcjach


uczniowie


Dyrekcja


VI – IX 2007


Dzienniki zajęć wyrównawczych i rozszerzających


Sprawozdania nauczycieli prowadzących zajęcia


6. Organizacja i przeprowadzenie pedagogizacji rodziców pod kątem efektywności kształcenia, organizacji czasu dziecka i możliwości pomocy.Plan spotkań z rodzicami


Rodzice


Dyrekcja


Według programu

wychowawczegoHarmonogram spotkań z rodzicami
Protokoły ze spotkań z rodzicami


7. Organizacja rad samokształceniowych na temat: ,,Aktywizujące metody nauczania” oraz ,,Przyczyny niepowodzeń szkolnych”.Rady samokształceniowe i warsztaty


Nauczyciele


Dyrekcja i lider WDN


I semestr


Protokoły ze spotkań rad samokształcenio

wych


Wypracowanie pomocy dydaktycznych na warsztatach


8. Stała współpraca z rodzicami uczniów mających problemy dydaktyczne i wychowawcze.


Rozmowy telefoniczne oraz spotkania indywidualne rodzica z wychowawcą lub nauczycielemWychowawcy i nauczyciele


Rodzice


Cały rok


Informacje w dziennikach lekcyjnych


Sprawozdania semestralne wychowawców klas


9. Pisemne potwierdzanie uwag nauczyciela skierowanych do rodziców.


Uwagę zapisaną w dzienniczku ucznia podpisuje rodzic


Nauczyciele


Rodzice


Cały rok


Kontrola dzienniczków ucznia


Kontrola przez wychowawców oraz nauczycieli (konsekwencje w przypadku nie podpisania uwagi)10. Zadbanie przez rodzica o właściwą organizację czasu pozalekcyjnego dla dziecka.


Stworzenie warunków do nauki dziecka w domu;

Nie zatrudnianie dziecka w pracach gospodarczych i domowych kosztem czasu przeznaczonego na naukę w szkole lub w domu;Uczniowie


Rodzice


Cały rok


Wizyty domowe u uczniów z problemami dydaktycznymi i wychowawczymi


Sprawozdania semestralne wychowawców klas

11. Doskonalenie własnego warsztatu pracy

Udział w warsztatach, szkoleniach, gromadzenie literatury fachowej

Analiza stosowanych metod nauczania

Analiza planów wynikowych pod kątem dostosowania ich do intelektualnych możliwości uczniów

Wszyscy nauczyciele

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Zaświadczenia o ukończonych szkoleniach i kursach

Plany wynikowe

Analiza planów wynikowych przez dyrekcję szkoły (IX 2007)

12. Dzielenie się doświadczeniem w obszarze poprawy efektywności kształcenia

- Współpraca w zespołach przedmiotowych oraz międzyprzedmiotowych


- Wymiana doświadczeń podczas spotkań samokształceniowych


- prowadzenie lekcji otwartych


nauczyciele

Wszyscy nauczyciele


Cały rok


2 razy w semestrze


W miarę potrzeb

Protokoły ze spotkań zespołów
13. Diagnoza umiejętności uczniów

Przeprowadzenie różnorodnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów w poszczególnych klasach według ustalonych terminów

uczniowie

Nauczyciele,

Cały rok

Analizy sprawdzianów

Analiza wyników z poszczególnych przedmiotów dokonywana na koniec każdego semestru nauki na podstawie zestawień ocen oraz analiza wyników egzaminu gimnazjalnego

14. Doskonalenie stosowanych metod pracy z uczniem i umiejętności efektywnego wykorzystania czasu na lekcji

- Stosowanie indywidualizacji procesu nauczania

- stosowanie metod aktywizujących

- wykorzystywanie różnorodnych środków dydaktycznych

- zwiększanie liczby zadań rozwiązywanych przy tablicy pod kierunkiem nauczyciela i pracy zespołowej

- ograniczać formę wykładu na korzyść ćwiczeń praktycznych

- unikanie cichej pracy na lekcji

- stwarzanie przyjaznej atmosfery na lekcji

- stosowanie motywującego systemu pochwał i nagród na lekcjach

- dostosowanie wymagań i metod pracy z uczniem według zaleceń PPP

Ponadto umożliwienie indywidualnych konsultacji dla uczniów

uczniowie

Nauczyciele,

Cały rok

Scenariusze lekcji hospitowanych, zapisy w arkuszach hospitacji

Hospitacje dyrektora i wicedyrektora szkoły

Analiza wyników z poszczególnych przedmiotów dokonywana na koniec każdego semestru nauki oraz analiza wyników egzaminu gimnazjalnego

15. Modyfikacja zasad oceniania

z poszczególnych przedmiotów

- ścisłe określenie sposobu i terminów poprawiania ocen i konsekwentne tego przestrzeganie

- najważniejsze zasady zawarte w systemie oceniania zostają wywieszone w każdej klasopracowni

uczniowie

Nauczyciele,

IX 2007

Zasady oceniania z poszczególnych przedmiotów
16. Praca nad podniesieniem poziomu frekwencji

- analiza przyczyn nieobecności

-stały kontakt z rodzicamiuczniowie

rodzice

Wychowawcy, pedagog, psycholog

Cały rok

Ankiety;

Zestawienia frekwencji za każdy miesiąc nauki

Comiesięczna analiza poziomu frekwencji

17. Aktywna współpraca z rodzicami

- ustalenie jasnych zasad komunikowania się z wychowawcą i nauczycielami

- przekazywanie spostrzeżeń o uczniach

- oczekiwanie od rodziców informacji zwrotnej o przeczytanej uwadze

- wizyty w domu u uczniów z problemami dydaktycznymi i wychowawczymi

- wspieranie rodziców w indywidualnej pracy wyrównawczej z dzieckiem w domu

rodzice

Wychowawcy, pedagog,

Cały rok

Protokoły z zebrań z rodzicami

Notatki w dzienniczku ucznia
18. Aktywna współpraca uczniów i nauczycieli

- uczestnictwo uczniów w organizowaniu pomocy koleżeńskiej

- uczenie się organizacji pracy i czasu wolnego

- przygotowywanie pomocy dydaktycznych

uczniowie

uczniowie

Cały rok
Nauczyciel ocenia wkład pracy uczniów i ich zaangażowanie

- zgłaszanie oczekiwań, ciekawych pomysłów, innowacji

- sygnalizowanie problemów w procesie nauczania

- angażowanie się w organizację konkursów klasowych i międzyklasowych oraz imprez motywujących do pracy

uczniowie

Nauczyciele, wychowawcy

Cały rok

Opracowały:

Dorota Daniszewska

Izabela Choińska

Przedłożono i zatwierdzono na posiedzeniu rady pedagogicznej dnia ………………………..

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego iconSprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku w I semestrze roku szkolnego 2008/2009

Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego iconSprawozdanie dyrektora szkoły ze sprawowanego nadzoru Strona z

Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego iconPlan nadzoru pedagogicznego dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie

Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego iconSprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego iconSprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego

Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego iconSprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego iconPlanowanie I realizacja pracy szkoły w oparciu o nowe rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego iconSprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, z uwzględnieniem realizacji zadań priorytetowych za rok szkolny 2006/2007

Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego iconSprawozdanie dyrektora szkoły podstawowej nr 316

Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego iconRaport z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom