Wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, sieci I instalacji na stanowiskach eksploatacji?
Pobierz 170.17 Kb.
NazwaWymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, sieci I instalacji na stanowiskach eksploatacji?
strona1/3
Data konwersji22.10.2012
Rozmiar170.17 Kb.
TypWymagania
  1   2   3
Dla V roku Wydz. Inż. Środowiska - specj. Klimatyz., Ogrzewnictwo i Inst. Sanitarne.

Przypomnienie do egzaminu na upr. energet. (są tu zarówno wybrane pytania i odpowiedzi, jak i podstawowe problemy do przypomnienia sobie).


1. Gospodarka energetyczna

1.1. Jaki przepis reguluje całokształt spraw dotyczących gospodarki energetycznej?

Całokształt spraw dotyczących gospodarki energetycznej reguluje ustawa z dnia 10.04.1997 roku o nazwie Prawo energetyczne, ogłoszona w Dz.U. Nr 54, poz. 348. (Tekst jednolity : Dz.U. z 2006 nr 89, poz. 625)

1.2. Wymień najważniejsze sprawy, które reguluje Prawo energetyczne.

Prawo energetyczne określa zasady polityki energetycznej państwa, ustala zasady zaopatrywania odbiorców w energię elektryczną, cieplną i paliwa gazowe. Określa zasady regulacji gospodarki paliwami i energią, w tym wydawania koncesji, ustalania taryf na energią i paliwa, eksploatacji urządzeń i sieci energetycznych. Ponadto wyznacza organ do spraw regulacji gospodarki paliwami i energią, zakres jego działania i kompetencji. Organem tym jest Urząd Regulacji Energetyki, na czele którego stoi Prezes.

1.3. Jaki przepis reguluje sprawy wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych?

Sprawy dotyczące wymagań kwalifikacyjnych reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania

posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 poz. 828).

1.4. Kto może się zajmować samodzielnie eksploatacja urządzeń sieci i instalacji energetycznych?

Eksploatacją urządzeń sieci i instalacji energetycznych może się zajmować tylko osoba spełniająca wymagania kwalifikacyjne potwierdzone świadectwem wydanym przez komisję kwalifikacyjną, odpowiednim dla stanowisk pracy:

- dozoru,

- eksploatacji.

1.5. Jakie rodzaje prac objęte są wymaganiami kwalifikacyjnymi stawianymi osobom, które te prace wykonują?

Do zakresu prac objętych wymaganiami kwalifikacyjnymi są zaliczane prace w zakresie:

obsługi urządzeń, sieci i instalacji energetycznych,

- konserwacji,

- napraw,

- kontrolno-pomiarowym,

- montażu.

1.6. Kto ustala wykaz stanowisk pracy objętych wymaganiami kwalifikacyjnymi?

Wykaz stanowisk pracy objętych wymaganiami kwalifikacyjnymi ustala pracodawca.

1.7. Co obejmują wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, sieci i instalacji na stanowiskach eksploatacji?

Wymagania kwalifikacyjne obejmują znajomość:

- budowy, zasad działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, sieci i instalacji,

- zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń instalacji i sieci,

- zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych,

- zasad i wymagań bhp i ppoż. oraz umiejętność udzielania pierwszej pomocy,

- instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi lub otoczenia.

1.8. Kto i w jaki sposób stwierdza spełnienie wymagań kwalifikacyjnych?

Stwierdzenie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych następuje w toku komisyjnego egzaminu ustnego.

1.9. Kiedy można ponownie przystąpić do egzaminu, jeżeli wynik egzaminu jest negatywny?

Do ponownego egzaminu można przystąpić po ponownym złożeniu wniosku i po wniesieniu opłaty za egzamin.

1.10. Na czyj wniosek przeprowadzany jest egzamin i kto wnosi opłatę egzaminacyjną?

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji wnosi osoba zainteresowana lub jej pracodawca. Opłatę wnosi osoba składająca wniosek.

1.15. Dla obsługi jakich urządzeń 2. grupy nie wymaga się potwierdzenia posiadania
kwalifikacji?

Potwierdzenie posiadania kwalifikacji do obsługi urządzeń lub instalacji cieplnych (2. grupa), nie jest wymagane, jeśli moc zainstalowana u danego użytkownika nie przekracza 50 kW.

1.16. Wymień urządzenia zużywające ciepło, paliwa stałe i płynne oraz przetwarzające
i przesyłające ciepło (2. grupa), przy eksploatacji których wymagane jest posiadanie
świadectwa kwalifikacyjnego?

Urządzeniami tymi są:

-kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi;

-sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW;

-turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi;

-przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW;

-urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW;

-pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW;

-sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;

-urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;

-piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;

-aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych wyżej;

-urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia;

-urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.

1.17. Jakiej karze pieniężnej podlega ten, kto zatrudnia osoby bez wymaganych ustawą kwalifikacji lub nie utrzymuje w należytym stanie technicznym obiektów, instalacji i urządzeń?

Art. 56.

„1. Karze pieniężnej podlega ten, kto:

----------------------------------------------------

9) zatrudnia osoby bez wymaganych ustawą kwalifikacji;

10) nie utrzymuje w należytym stanie technicznym obiektów, instalacji i urządzeń;

---------------------------------------

3. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 15 % przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, a jeżeli kara pieniężna związana jest z działalnością prowadzoną na podstawie koncesji, wysokość kary nie może przekroczyć 15 % przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

------------------------------------------

5. Niezależnie od kary pieniężnej określonej w ust. 1–4 Prezes URE może nałożyć karę pieniężną na kierownika przedsiębiorstwa energetycznego, z tym że kara ta może być wymierzona w kwocie nie większej niż 300 % jego miesięcznego wynagrodzenia.


3. Przepisy o dozorze technicznym

3.1. Podaj najważniejszy akt prawny dotyczący działania dozoru technicznego.

Najważniejszym aktem prawnym dotyczącym dozoru technicznego jest ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. ogłoszona w Dz.U. Nr 122, poz. 1321.

3.2. Wymień główne zagadnienia, które reguluje ustawa o dozorze technicznym.

Do głównych spraw uregulowanych ustawą o dozorze technicznym zalicza się:

- ustalenie grup urządzeń technicznych, które są objęte dozorem technicznym,

- określenie zakresu i formy dozoru technicznego,

- ustalenie organów dozoru technicznego i ich czynności,

- przepisy karne.

3.3. Wymień jednostki dozoru technicznego.

Jednostkami dozoru technicznego są:

• Urząd Dozoru Technicznego (UDT)

oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego:

Transportowy Dozór Techniczny (TDT),

Wojskowy Dozór Techniczny (WDT).

3.4. Co należy rozumieć przez określenie „urządzenia techniczne"?

Przez określenie „urządzenia techniczne" należy rozumieć urządzenia, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska. Urządzeniami tymi są:

- kotły, zbiorniki, wymienniki ciepła i inne naczynia zawierające ciecz, parę lub gazy o ciśnieniu wyższym od atmosferycznego;

- dźwigi, żurawie, suwnice, wciągarki, wciągniki, wózki podnośnikowe z napędem silnikowym i inne urządzenia

służące do przemieszczania ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu;

- naczynia służące do przechowywania materiałów niebezpiecznych (np. zbiorniki z kwasami lub ługami).

3.5. Jak UDT wykonuje zadania dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi?

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi UDT wykonuje przy pomocy oddziałów terenowych UDT, które wykonują bezpośrednio wszystkie zadania wynikające z ustawy o dozorze technicznym.

3.6. Wymień grupy urządzeń technicznych występujących w gospodarce cieplnej, które są
objęte dozorem technicznym.

Urządzeniami technicznymi występującymi w gospodarce cieplnej objętymi dozorem technicznym są grupy następujących urządzeń:

- kotły parowe (bez względu na wysokość ciśnienia dopuszczalnego pary),

- kotły wodne (bez względu na wysokość dopuszczalnej temperatury wody),

- zbiorniki stałe i przenośne o parametrach określonych przepisami (pojemność, ciśnienie),

- rurociągi parowe i armatura łączące kocioł z turbiną w blokach energetycznych,

- bezciśnieniowe zbiorniki do magazynowania materiałów niebezpiecznych (np. kwas solny i siarkowy w stacjach uzdatniania wody),

- dźwignice, tj. dźwigi, wciągniki, suwnice i inne,

- wózki podnośnikowe z napędem mechanicznym.

3.7. Kto może dokonywać napraw urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu?

Urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu mogą być naprawiane tylko przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wydane przez organ dozoru technicznego.

3.8. Wymień podstawowe zadania oddziału terenowego dozoru technicznego w odniesieniu do eksploatowanych urządzeń technicznych.

Do podstawowych zadań oddziału terenowego dozoru technicznego, w odniesieniu do będących w eksploatacji urządzeń technicznych, należy:

- prowadzenie ewidencji tych urządzeń,

- wydawanie decyzji zezwalających na eksploatację urządzenia lub wstrzymujących eksploatację,

- wykonywanie badań stanu technicznego i kontrola sposobu eksploatacji urządzeń technicznych,

- sprawdzanie kwalifikacji osób obsługujących, konserwujących i naprawiających urządzenia techniczne oraz nadawanie tym osobom odpowiednich uprawnień.

3.9. Jakie formy dozoru, w myśl przepisów, mogą być stosowane?

Urządzenia techniczne mogą być objęte dozorem w formie:

- dozoru technicznego w pełnym zakresie,

- dozoru technicznego w zakresie ograniczonym,

- ozoru technicznego w zakresie uproszczonym.

3.10. Na czym polega dozór techniczny w pełnym zakresie?

Dozór techniczny w pełnym zakresie obejmuje czynności kontrolne w toku wytwarzania urządzenia, jego eksploatacji i napraw.

3.11. Na czym polega dozór techniczny ograniczony?

Dozór techniczny ograniczony obejmuje pełny zakres czynności w toku wytwarzania oraz niektóre czynności w toku eksploatacji i naprawy urządzenia technicznego.

3.12. Na czym polega dozór techniczny uproszczony?

Dozór techniczny uproszczony obejmuje niektóre czynności w toku wytwarzania urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów używanych do ich budowy.

3.13. Wymień najważniejsze obowiązki ciążące na użytkowniku urządzenia technicznego.

Do najważniejszych obowiązków ciążących na użytkowniku urządzenia technicznego należy:

- zgłaszanie we właściwym oddziale terenowym dozoru technicznego, w formie wniosku, zamiaru wprowadzenia do eksploatacji urządzenia technicznego,

- wstrzymanie się z eksploatacją nowo zainstalowanego urządzenia technicznego do czasu otrzymania decyzji zezwalającej na jego użytkowanie, wydanej przez właściwy organ dozoru technicznego, chyba że urządzenie jest objęte dozorem uproszczonym i zostało w sposób trwały oznakowane przez dozór techniczny,

- zorganizowanie obsługiwania i konserwowania urządzenia tylko przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia nadane przez organy dozoru technicznego lub przez inną właściwą jednostkę,

- niezwłoczne powiadamianie właściwego terenowego oddziału dozoru technicznego o każdym niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia lub nieszczęśliwym wypadku związanym z eksploatacją tego urządzenia,

- każdorazowe uzgadnianie z organami dozoru technicznego zamiaru, sposobu i zakresu przeprowadzenia napraw lub przeróbek urządzenia technicznego,

- zapewnienie warunków do sprawnego i bezpiecznego wykonania czynności dozoru technicznego oraz dostarczenie niezbędnych dokumentów i informacji,

- wykonywanie zaleceń i decyzji organów dozoru technicznego,

- pieczołowite przechowywanie księgi rewizyjnej urządzenia.

3.14. Wymień rodzaje badań urządzeń technicznych przeprowadzanych przez organy dozoru technicznego.

Organy dozoru technicznego wykonują następujące rodzaje badań urządzeń technicznych:

- badanie urządzenia technicznego przed dopuszczeniem do eksploatacji (odbiór techniczny),

- badania okresowe zwyczajne,

- badania nadzwyczajne.

3.15. Co obejmuje badanie urządzenia technicznego przed dopuszczeniem do eksploatacji(odbiór techniczny)?

Badanie to obejmuje:

- sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej przepisami dokumentacji,

- badanie budowy i montażu urządzenia w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami dozoru technicznego,

- przeprowadzenie prób technicznych w warunkach gotowości urządzenia do/i w czasie pracy, w zakresie ustalonym odpowiednimi normami.

W przypadku pozytywnego wyniku odbioru inspektor dozoru technicznego wydaje decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia, ustala formę dozoru i wystawia „Księgę rewizyjną" urządzenia, stanowiącą zbiór protokołów.

3.16. Na czym polegają badania okresowe zwyczajne?

Badania okresowe zwyczajne kotłów, wymienników ciepła, zbiorników i innych urządzeń ciśnieniowych polegają na:

- rewizji wewnętrznej (oględziny stanu ścianek naczynia ciśnieniowego) w dostępnych miejscach od strony wewnętrznej,

próbie wodnej (poddaniu badanego naczynia - urządzenia wraz z osprzętem ciśnieniu wody wyższemu od ciśnienia roboczego dopuszczonego),

- rewizji zewnętrznej w czasie jego pracy (sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia, a w szczególności jego osprzętu, zwłaszcza urządzeń zabezpieczających przed przekraczaniem dopuszczalnego ciśnienia, oraz sprawdzeniu kwalifikacji osób obsługujących).

Na podstawie wyników przeprowadzonego badania inspektor wydaje odpowiednią decyzję i sporządza protokół, który pozostaje w „Księdze rewizyjnej" urządzenia.

3.17. Wymień rodzaje i zakres badań nadzwyczajnych.

Rozróżnia się trzy rodzaje badań nadzwyczajnych:

• badanie nadzwyczajne eksploatacyjne jest przeprowadzane nawniosek użytkownika, jeżeli została dokonana zmiana parametrów urządzenia, miejsca jego pracy lub dokonano wymiany, bądź naprawy zespołów czy poszczególnych elementów urządzenia,

badania nadzwyczajne kontrolne u użytkownika przeprowadzane są przez właściwy organ dozoru technicznego i w zakresie ustalonym przez ten organ,

badania nadzwyczajne poawaryjne lub powypadkowe przeprowadza właściwy organ dozoru technicznego na podstawie zgłoszenia użytkownika. Celem badania jest ustalenie przyczyn i wdrożenie działań zapobiegawczych.

3.18. Gdzie przechowywane są protokoły ze wszystkich badań urządzenia technicznego?

Wszystkie protokoły z badań, sporządzane przez inspektora dozoru technicznego, są przechowywane w „Księdze rewizyjnej" danego urządzenia technicznego.

3.24. Kto i za co może być karany na podstawie ustawy o dozorze technicznym?

Na podstawie ustawy o dozorze technicznym może być ukarana osoba dopuszczająca urządzenie techniczne do eksploatacji:

bez decyzji organu dozoru technicznego o dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji,

wbrew decyzji organu dozoru technicznego o wstrzymaniu eksploatacji urządzenia technicznego.

Kara może polegać na ograniczeniu wolności lub na nałożeniu grzywny.

Ponadto kara może być nałożona za uniemożliwianie lub utrudnianie organom dozoru technicznego wykonywania ustawowych czynności oraz za niewykonanie obowiązku zawiadomienia organu dozoru technicznego o niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia technicznego lub nieszczęśliwym wypadku związanym z eksploatacją urządzenia technicznego. Osoba odpowiedzialna podlega karze grzywny.


==================================================================

  1   2   3

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, sieci I instalacji na stanowiskach eksploatacji? iconSzczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji I sieci energetycznych na stanowisku

Wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, sieci I instalacji na stanowiskach eksploatacji? iconWymagania kwalifikacyjne dla sprawowania dozoru nad eksploatacją urządzeń energetycznych, w zakresie czynności

Wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, sieci I instalacji na stanowiskach eksploatacji? iconWymagania kwalifikacyjne dla sprawowania dozoru nad eksploatacją urządzeń energetycznych, w zakresie czynności

Wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, sieci I instalacji na stanowiskach eksploatacji? iconPodstawy eksploatacji urządzeń, instalacji I sieci elektrycznych

Wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, sieci I instalacji na stanowiskach eksploatacji? iconCzęść ogólno zawodowa; podstawy elektrotechniki I elektroniki I kalifikacja; montaż I konserwacja maszyn I urządzeń elektrycznych II kwalifikacja; montaż I konserwacja instalacji elektrycznych, III kwalifikacja; eksploatacja maszyn, urządzeń I instalacji elektrycznych

Wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, sieci I instalacji na stanowiskach eksploatacji? iconWymagania techniczne dla urządzeń, instalacji I

Wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, sieci I instalacji na stanowiskach eksploatacji? iconWymagania techniczne dla urządzeń, instalacji I

Wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, sieci I instalacji na stanowiskach eksploatacji? iconWymagania techniczne dla urządzeń wytwórczych, sieci, urządzeń odbiorców, połączeń międzysystemowych, linii bezpośrednich oraz układów I systemów pomiarowo-rozliczeniowych 11

Wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, sieci I instalacji na stanowiskach eksploatacji? iconMgr inż. Andrzej Boczkowski 10. 01. 2012 r. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji I Urządzeń Elektrycznych Przegląd I kontrola instalacji elektrycznych I instalacji (urządzeń) piorunochronnych w budynku

Wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, sieci I instalacji na stanowiskach eksploatacji? iconPoradnik dla rodziców I osób profesjonalnie zajmujących się problemem. Twigger, Warszawa 2002

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom