Arkusz samooceny zachowania ucznia
Pobierz 43.88 Kb.
NazwaArkusz samooceny zachowania ucznia
Data konwersji22.10.2012
Rozmiar43.88 Kb.
TypDokumentacja


Arkusz samooceny zachowania ucznia

.................................................................................

Imię, nazwisko ucznia, klasa

Uczeń w każdej z dziewięciu tabel wybiera- zakreślając kółkiem, ilość punktów, którą jego zdaniem, powinien otrzymać.


   1. STOSUNEK DO NAUKI

W stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań, osiągam wyniki:

4

Bardzo wysokie

3

Dość wysokie

2

Przeciętne

1

Raczej niskie

0

Zdecydowanie zbyt niskie
   1. FREKWENCJA

4

Nie posiadam nieusprawiedliwionych nieobecności i co najwyżej 2 spóźnienia w semestrze.

3

Mam niewielką liczbę godzin nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień (łącznie do
5 w ciągu semestru).

2

Czasami opuszczam lekcje bez usprawiedliwienia (łączna liczba godzin nieusprawiedliwionych nieobecności wynosi do 9 w ciągu semestru).

1

Często spóźniam się i opuszczam lekcje bez usprawiedliwienia (łączna liczba nieusprawiedliwionych nieobecności wynosi do 16 w ciągu semestru).

0

Nagminnie spóźniam się lub opuszczam lekcje bez usprawiedliwienia (łączna liczba nieusprawiedliwionych nieobecności przekracza 16 w ciągu semestru).
   1. TAKT I KULTURA W STOSUNKACH Z LUDŹMI

4

Jestem zawsze taktowny, prezentuję wysoką kulturę słowa i dyskusji,
a moja postawa nacechowana jest życzliwością w stosunku do otoczenia.

3

Jestem zwykle taktowny, życzliwie usposobiony, a w rozmowach staram się o zachowanie kultury słowa, potrafię dyskutować.

2

Zdarzyło mi się (1-2 razy), zachować nietaktownie lub, nie zapanowawszy nad emocjami, użyłem mało kulturalnego słownictwa w rozmowie lub dyskusji.

1

Często bywam nietaktowny, czasami używam wulgaryzmów w rozmowach czy dyskusjach.

0

Zwykle jestem nietaktowny, używam wulgaryzmów, jestem agresywny- nie staram się nawet
o zachowanie kulturalnych form w prowadzeniu rozmowy czy dyskusji.
   1. DBAŁOŚĆ O WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

4

Dbam o swój wygląd i jestem zawsze czysty i stosownie ubrany.

3

Zdarzyło mi się (1-2 razy), że mój strój lub wygląd budziły zastrzeżenia.

2

Czasami (kilkakrotnie) zwracano mi uwagę na niestosowność stroju lub wyglądu albo niedostateczną dbałość o higienę.

1

Trzeba mi było często przypomnieć o potrzebie dbałości o higienę i odpowiedni strój i wygląd.

0

Zwykle byłem niestosownie ubrany lub nie dbałem o higienę i nie reagowałem na zwracane mi uwagi.
   1. SUMIENNOŚĆ, POCZUCIE ODPOWIEDZILNOŚCI

4

Uczeń zawsze dotrzymuje ustalonych terminów (np. zwrot wykazów ocen, książek do biblioteki. sprawdzianów, przekazywanie usprawiedliwień itp.), rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie różnorodnych prac i zadań.

3

Uczeń zwykle dotrzymuje ustalonych terminów, wykonuje powierzone mu prace i zadania. czasami podejmuje dobrowolne zobowiązania, które stara się wykonywać terminowo i solidnie.

2

Zdarza się, że uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niezbyt dobrze wywiązuje się
z powierzonych mu prac i zadań; rzadko podejmuje dobrowolne zobowiązania, ale dobrze się
z nich wywiązuje.

1

Uczeń często nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niechętnie lub niezbyt starannie
i wykonuje powierzone mu prace i zadania, niechętnie podejmuje dobrowolne zobowiązania
i czasem się z nich nie wywiązuje.

0

Uczeń zwykle nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych mu prac
i zadań, nie podejmuje dobrowolnych zobowiązań.
   1. POSTAWA MORALNA UCZNIA

4

W codziennym życiu szkolnym wykazuję się uczciwością, zawsze reaguję na dostrzeżone przejawy zła, szanuję godność osobistą własną i innych osób, swoją postawą podkreślam szacunek dla pracy swojej i innych, a także dla mienia publicznego i własności prywatnej.

3

Zwykle postępuje uczciwie, reaguję na dostrzeżone przejawy zła, staram się nie uchybiać godności własnej i innych osób, szanuję własną i cudzą pracę, mienie publiczne i prywatne.

2

Zdarzyło mi się (kilka razy), nie postąpiłem zgodnie z zasadą uczciwości w stosunkach- międzyludzkich lub nie zareagowałem na ewidentne przejawy zła, uchybiłem godności własnej lub innej osoby, nie wykazałem dostatecznego szacunku dla pracy własnej lub cudzej, naraziłem na nieznaczny uszczerbek mienie publiczne albo prywatne.

1

W swoim postępowaniu często nie przestrzegałem zasady uczciwości, zwykle nie reagowałem na przejawy zła, nie miałem skłonności do poszanowania godności własnej i innych członków szkolnej społeczności, nie wykazywałem szacunku dla pracy lub własności.

0

Moje postępowanie było zwykle sprzeczne z zasadą uczciwości, pozostawałem obojętny wobec przejawów zła, nie szanowałem godności własnej i innych ludzi, nie widziałem potrzeby szanowania pracy oraz własności.
   1. POSTAWA I DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA UCZNIA

4

Chętnie pomagałem kolegom zarówno w nauce, jak i w innych sprawach życiowych, wykazywałem dużą aktywność w działaniach na rzecz szkoły i klasy (praca w organizacjach szkolnych, kołach, samorządzie szkolnym lub klasowym, brałem udział w konkursach, pomagałem w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych, itp.). W wielu dziedzinach godnie reprezentowałem szkołę.

3

Nie uchylałem się od pomocy kolegom w nauce i innych sprawach życiowych, angażowałem się w prace na rzecz szkoły i klasy. Wielokrotnie reprezentowałem szkołę w jednej dziedzinie.

2

Odmówiłem pomocy koledze w nauce lub w innej życiowej sprawie; nie uchylałem się od prac na rzecz szkoły i klasy. Czasami po namowie nauczyciela reprezentowałem szkołę.

1

Niechętnie odnosiłem się do próśb kolegów o pomoc, często unikałem pracy na rzecz szkoły
i klasy. Sporadycznie reprezentowałem szkołę na zewnątrz.

0

Unikałem lub odmawiałem podejmowania jakichkolwiek działań na rzecz innych osób, szkoły lub klasy. Nigdy nie reprezentowałem szkoły na zewnątrz.
   1. POSTAWA WOBEC NAŁOGÓW I UZALEŻNIEŃ

4

Nie stwierdzono u mnie żadnych nałogów czy uzależnień, sam deklaruję, że jestem od nich wolny, swoją postawą zachęcałem innych do naśladownictwa lub czynnie wspomagałem starania innych o wyjście z nałogu czy uzależnienia.

3

Nie stwierdzono u mnie żadnych nałogów czy uzależnień.

2

Raz zdarzyło mi się, że paliłem papierosy i sytuacja taka nie powtórzyła się.

1

Kilkakrotnie (2-3 razy) stwierdzono, że paliłem papierosy.

0

Stwierdzono, że często palę papierosy lub zdarzyło się, że byłem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających w czasie zajęć w szkole lub poza nią.
   1. PRZESTRZEGANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA

4

Sam przestrzegam zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia.

3

Zdarzyło mi się (1-2 razy) spowodować zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób lub zlekceważyłem takie zagrożenie, ale zareagowałem na zwróconą mi uwagę.

2

Czasami (kilkakrotnie) trzeba było zwracać mi uwagę na to, że moje postępowanie może spowodować (lub powoduje) zagrożenie mojego lub innych osób bezpieczeństwa, niekiedy lekceważyłem takie zagrożenia, ale reagowałem na zwracane miuwagi.

1

Często moje zachowanie stwarzało zagrożenie lub często lekceważyłem niebezpieczeństwo i nie zawsze reagowałem na zwracane mi uwagi.

0

Częsta moje zachowanie stwarzało zagrożenie lub często lekceważyłem niebezpieczeństwo i nie zmieniałem swojej postawy mimo zwracanych mi uwag.Suma punktów ze wszystkich dziewięciu tabel


Przeliczanie uzyskanych punktów na ocenę z zachowania:

Ocena całościowa
Łączna liczba punktów


punktów


Wzorowe


34-36


Bardzo dobre


30-33


Dobre


23-29Poprawne


16-22


Nieodpowiednie


9-14Naganne


0-8

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Arkusz samooceny zachowania ucznia iconArkusz oceny opisowej z zachowania ucznia,,klasy życia” – szkoła podstawowa

Arkusz samooceny zachowania ucznia iconIndywidualna karta oceny zachowania ucznia gimnazjum/liceum Imię I nazwisko ucznia

Arkusz samooceny zachowania ucznia iconBudowanie pozytywnej samooceny I poczucia własnej wartości ucznia

Arkusz samooceny zachowania ucznia iconRaport z przeprowadzenia ankiet samooceny I cel samooceny

Arkusz samooceny zachowania ucznia iconSzczegółowe kryteria oceny z zachowania ucznia klas IV vi

Arkusz samooceny zachowania ucznia iconArkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę motorowerową

Arkusz samooceny zachowania ucznia iconOcena zachowania ucznia w Szkole Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze

Arkusz samooceny zachowania ucznia iconAgata potrafi dokonać samooceny swojego zachowania. Unika I nie stwarza sytuacji trudnych. Potrafi prosić o pomoc w trudnej sytuacji. Nie zniechęca się

Arkusz samooceny zachowania ucznia iconHistoria miłości Róży I Małego Księcia arkusz pracy ucznia

Arkusz samooceny zachowania ucznia iconRegulamin zachowania się ucznia obowiązujący w szkole podstawowej nr 13 w siemianowicach śLĄskich

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom