Sprawozdanie z pracy dydaktyczno wychowawczej
Pobierz 24.06 Kb.
NazwaSprawozdanie z pracy dydaktyczno wychowawczej
Data konwersji22.10.2012
Rozmiar24.06 Kb.
TypSprawozdanie
Sprawozdanie z pracy dydaktyczno – wychowawczej

rok 2010/2011 semestr II

Grupa I „Maluchy”


Grupa „Maluchów” liczy 27 dzieci, w tym :

 • 9 -dziewczynek;

 • 18 -chłopców;

 • 8 – trzylatków ( 3 dziewczynki i 5 chłopców)

 • 19- czterolatków (6 dziewczynek i 13 chłopców)

Podczas trwania tego semestru dwoje dzieci zrezygnowało z uczęszczania do przedszkola (Dominika Cichocka oraz Maja Czachorowska) na ich miejsce przyjęto Filipa Zarembę i Julię Turlejską.


Praca wychowawczo – dydaktyczna w grupie I obejmowała realizację treści zawartych w programie Elżbiety Tokarskiej i Jolanty Kapały „Zanim będziesz uczniem”. Pracę w grupie realizowano w oparciu o „Roczny plan pracy dydaktyczno – wychowawczy”, którego priorytetami są:

 • bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

 • edukacja teatralna

 • edukacja plastyczna

 • edukacja czytelnicza

 • wspomaganie rozwoju mowy

 • edukacja ekologiczna i prospołeczna

Pracujemy na kartach pracy „Czterolatek w przedszkolu”.


Kontynuowałyśmy realizację treści programowych właściwych dla tej grupy wiekowej. Dzieci opanowały duży zasób słownictwa, wiedzy, umiejętności i zachowań. Poznały wiele wierszy, piosenek, tańców ludowych i zabaw w grupie rówieśniczej. Istotnym dla nas celem było wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno -kulturowym i przyrodniczym. Nasi podopieczni cały czas kształcili swoje umiejętności samoobsługowe. Przestrzeganie przez dzieci ustalonych zasad oraz norm uczyło je odpowiedzialności . Systematycznie wdrażałyśmy do słuchania czytanych głośno opowiadań, bajek i legend. Dzieci uczyły się budować odpowiedzi na zadane pytania, cierpliwego czekania na swoją kolej, szanowania cudzej wypowiedzi oraz pracy, przestrzegania ładu i porządku w sali, a także odpowiedniego zachowania przy stole, na wycieczce, w teatrze. Usprawniałyśmy narządy mowy poprzez wykonywanie z dziećmi różnych zabaw i ćwiczeń artykulacyjnych i oddechowych.


Od marca do czerwca zrealizowano następujące tematy globalne:

 • A ja rosę i rosnę.

 • Pożegnanie z bałwankiem.

 • Zegarmistrz.

 • Domowi przyjaciele.

 • Witamy Cię wiosno.

 • W moim ogródeczku.

 • Wszystko gra.

 • Wielkanocne bazie.

 • Dbam o zdrowie.

 • W zaczarowanym świecie bajki.

 • Co słychać nad stawem ?

 • Czysta planeta.

 • Moi rodzice.

 • Dzień dziecka.

 • Mały artysta.

 • Polska mój kraj.

 • Przyszło lato – co ty na to?


W trakcie realizacji powyższych tematów brałyśmy pod uwagę następujące obszary aktywności dzieci : społeczną, językową, poznawczą, artystyczną , ruchową i zdrowotną.


Aktywność językowa

Obszar dotyczący wspomagania mowy dzieci oraz kształtowania gotowości do nauki czytania i pisania:

Umiejętność mówienia i rozumienia tekstów słownych ma duże znaczenie w budowaniu prawidłowych relacji w kontaktach społecznych, swobodnym wyrażaniu własnych przeżyć i uczuć, poznawaniu i rozumieniu świata przyrodniczego, społecznego i technicznego. Poprzez organizowane zabawy starałyśmy się wzbogacać słownik dziecka, ćwiczyć oddech, kształtować głos, słuch, wymowę oraz doskonalić umiejętności układania zdań i budowania dłuższych wypowiedzi. Prowadzone były również ćwiczenia usprawniające narządy mowy, ćwiczenia ortofoniczne i gramatyczne. Dzieci układały historyjki obrazkowe, rozwiązywały zagadki słowno – obrazkowe, rymowały, uczyły się wierszyków i piosenek, dzieliły wyrazy na sylaby i określały ich ilość. Dużą część czasu dzieci spędzały na stolikowych grach zręcznościowych (pchełki, skaczące czapeczki) ćwiczące koordynacje ruchów rąk oraz grach i loteryjkach, doskonalących spostrzegawczość wzrokową oraz umiejętność odczytywania symboli. Dzieci często korzystały z kącika książki, co stworzyło możliwość bezpośredniego obcowania z książką, która rozbudza zainteresowanie, rozwija wyobraźnię, wzbogaca zasób wiadomości, motywuje do nauki czytania i pisania. Kontakt z ilustracją zachęcał dzieci do improwizowania i opowiadania treści książki.

Organizowałyśmy różnego rodzaju ćwiczenia graficzne przygotowujące do nauki pisania, oraz wszelkiego rodzaju prace plastyczne usprawniające rękę.


Aktywność poznawcza

Obszar dotyczący wspierania dzieci w rozwijaniu czynności poznawczych.

Dziecko w trakcie działania zdobywa informacje o swoich możliwościach wprowadzania zmian w otoczeniu. Wielokrotnie stwarzałyśmy okazję do wielozmysłowego poznawania cech przedmiotu i wykorzystywania wiedzy w praktycznym działaniu. Dzieci na podstawie zdobytych doświadczeń, nabywanych w trakcie zabaw badawczych, ruchowych, czynności samoobsługowych, porządkowych, twórczości plastycznej, kontaktów z otoczeniem społecznym, przyrodniczym i technicznym, budowały pierwsze wyobrażenia o rzeczach, zjawiskach i ich właściwościach. Działania prowadzone z grupą sprzyjały lepszej orientacji w otoczeniu, zdobywaniu nowych umiejętności i tworzeniu wyobrażeń o świecie. Prowadziłyśmy ćwiczenia porównywania, klasyfikowania, tworzenia pojęć, dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych.


Aktywność społeczna

Obszar dotyczący kształtowania umiejętności społecznych.

Dzięki zabawom tematycznym, dydaktycznym i indywidualnym dzieci miały możliwość kształtować cechy i postawy, pozwalające w przyszłości na aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Zrealizowałyśmy kolejno etapy osiągania umiejętności w zakresie:

Uświadamiania własnej osoby, rozpoznawania i wyrażania emocji - dzieci znają swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, określają swoje cechy fizyczne, dostrzegają różnice w wyglądzie kolegów, określają stany emocjonalne i swoje potrzeby, dzieci znają podstawowe informacje dotyczące rodziców i dalszych członków rodziny, znają imiona i nazwiska swoich kolegów z grupy.

Budowania pozytywnych relacji w kontaktach społecznych – dzieci bawią się zgodnie, uczestniczą w zajęciach, stosujeą się do obowiązujących zakazów i nakazów, zgłaszają swoje potrzeby, przestrzegają zasad ustalonych w grupie, dostrzegają potrzeby innych, pomagają sobie w trudnych sytuacjach, starają się działać empatycznie.

Kształtowania społecznie akceptowanych postaw – dzieci rozumieją znaczenie zwrotów grzecznościowych i wiedzą kiedy ich używać, rozumieją i wykonują polecenia, zwracają się grzecznie do innych, zachowują się grzecznie w miejscach publicznych.

W zakresie edukacji matematycznej dzieci uczyły się: różnicować prawą i lewą stronę ciała, określać położenie przedmiotów w przestrzeni, liczyć w zakresie 5, używać liczebników głównych, rozpoznawać kształty geometryczne, układać dowolne kompozycje z klocków w kształcie figur geometrycznych,dokonywać czynności pomiarowych (używa określeń długi , krótki, wysoki, niski, szeroki wąski), dostrzegać powtarzalność układów i następstw czasu, nazywać pory roku oraz nazywać charakterystyczne ich cechy, łączyć przedmioty według kształtu, kolory, wielkości, porównywać liczebność zbiorów (tyle samo, mniej, więcej).


Aktywność artystyczna – wychowanie przez sztukę

 • dziecko widzem i aktorem – dzieci poznały zasady zachowania podczas oglądania przedstawień teatralnych, uczyły się aktywnie uczestniczyć w przedstawieniach, wcielać się w rolę aktora, odgadywać zagadki pantomimiczne, brały czynny udział w dramach;

 • muzyka, taniec i śpiew - dwa razy w tygodniu dzieci uczestniczyły w zajęciach z rytmiki, raz w tygodniu z zajęć tanecznych, zapoznały się z wybranymi instrumentami muzycznymi, uczyły się śpiewać piosenki, kształtować poczucie rytmu oraz płynność ruchów, odtwarzać proste układy taneczne, słuchać muzyki poważnej;

 • różnorodność form plastycznych – dzieci miały możliwość zapoznać się z różnymi dziełami sztuki obrazem, rzeźbą i architekturą, poznały wybrane pomniki i budowle (np. Syrenkę warszawską, smoka wawelskiego), kształtowały swoje umiejętności twórcze i odtwórcze poprzez wykonywanie prac różnymi technikami (kolage, mozaika, kreda, origami, masa papierowa, konstrukcje papierowe, malowanie, rysowanie ), wykonywały samodzielnie prezenty dla członków rodziny, tworzyły własne kompozycję z elementów geometrycznych.


Poprzez czynny udział w zajęciach dzieci miały możliwość rozwijać swoją wyobraźnię, poczucia estetyki, wrażliwość, spontaniczność, twórczość, sprawność fizyczną i manualną.


Aktywność zdrowotna i ruchowa – realizowane treści dotyczyły zwrócenia szczególnej uwagi na:

 • dbałość o zdrowie – dzieci uzyskały podstawowe wiadomości na temat zdrowego trybu życia, zdrowej żywności, dbania o higienę osobistą i otoczenia ;

 • rozwój sprawności ruchowej – podczas porannych zajęć dzieci uczestniczyły w zabawach ruchowych z elementami ćwiczeń gimnastycznych z wykorzystaniem szarf, woreczków, chust animacyjnych, raz w tygodniu odbywały się zajęcia z korektywy, częste gry i zabawy na terenie przedszkolnym.Podczas kontynuowania udziału w programie „Bezpieczny przedszkolak” dzieci pogłębiały swoją wiedzę na temat :

 • bezpieczeństwa ruchu drogowego – policjant;

 • bezpieczeństwa zabaw w domu, na podwórku i przedszkolu -strażak;

 • kształtowania czynnych postaw wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa – lekarz, pielęgniarka.W trakcie trwania II semestru dzieci uczestniczyły następujących imprezach :

 • 15 IV – w wycieczce do teatru Guliwer na sztukę pt. „Porwanie kaczątek”

 • 21 IV -„Koncert wiosenny” - dla Koła Emerytów i Rencistów z Nowej Wsi

 • 10 V – w wycieczce edukacyjnej „Od ziarenka do bochenka” do Kawęczyna

 • 28 V – w Pikniku Rodzinnym

 • 30 V – Dniu Mamy i Taty

 • 1 VI – w przedstawieniu zorganizowanym przez rodziców pt.„Rodzice dzieciom”


W ramach edukacji ekologiczne kontynuowałyśmy zbiórkę zużytych baterii.


Współpraca z rodzicami
Podstawowym warunkiem pomyślnie układającej się współpracy z rodzicami jest zdobycie ich zaufania, myślimy, że nam się to udało. Rodzice chętnie angażowali się w przygotowania do uczczenia Dnia Dziecka. W miarę naszych możliwości - na bieżąco byli informowani na temat pracy, osiągnięć a także problemów. Możemy stwierdzić z satysfakcją, iż mamy aktywnych i zaangażowanych rodziców


Gminne Przedszkole w Nowej Wsi

ul. Główna 52a

05-806 Komorów


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno wychowawczej iconPl an pracy dydaktyczno wychowawczej świetlicy szkolnej

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno wychowawczej iconI. Twoja gotowość do pracy dydaktyczno-wychowawczej

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno wychowawczej iconPlan pracy dydaktyczno – wychowawczej na m c luty. Tematyka

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno wychowawczej iconPlan pracy dydaktyczno wychowawczej na m- c kwiecień. Tematyka

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno wychowawczej iconPsm I st nr 1 im. O. Kolberga w Warszawie plan pracy dydaktyczno –wychowawczej

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno wychowawczej iconPlan pracy dydaktyczno – wychowawczej na miesiąc marzec 2006

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno wychowawczej iconRoman król Uniwersytet Rzeszowski uwarunkowania pracy dydaktyczno-wychowawczej

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno wychowawczej iconPlan pracy dydaktyczno-wychowawczej w roku szkolnym 2011/2012

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno wychowawczej iconPlan pracy dydaktyczno-wychowawczej na rok szkolny 2011/2012

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno wychowawczej iconPlan pracy dydaktyczno- wychowawczej I opiekuńczej dla dzieci 3-4 letnich

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom