Program studiów filologii polskiej drugiego stopnia (studia stacjonarne)
Pobierz 109.47 Kb.
NazwaProgram studiów filologii polskiej drugiego stopnia (studia stacjonarne)
Data konwersji22.10.2012
Rozmiar109.47 Kb.
TypDokumentacja
UNIWERSYTET ŁODZKI

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY


Program studiów filologii polskiej drugiego stopnia

(studia stacjonarne)

Dotyczy studentów zaczynających studia w 2009 r.

Łódź 2009

Studia drugiego stopnia trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się nadaniem tytułu magistra. Ich program składa się z przedmiotów obligatoryjnych, stanowiących podstawę uniwersyteckiej edukacji filologa – polonisty oraz z przedmiotów fakultatywnych, spośród których student wybiera te, które interesują go najbardziej. Dzięki temu student ma możliwość maksymalnie samodzielnego i zindywidualizowanego planowania i kształtowania przebiegu jego uniwersyteckiej edukacji.

Namawiamy do uważnej lektury Programu. Pozwoli to zobaczyć całość zapisanej w nim idei studiów, a w konsekwencji dobrze zaplanować i ułożyć tok własnej przygody uniwersyteckiej. Rozpoczynając naukę student wybiera seminarium magisterskie, na którym przez 2 lata będzie pisał pracę magisterską na wybrany temat. Kierownik seminarium służy również radą przy wyborze zajęć fakultatywnych i planowaniu studiów.

Główne założenia i zasady programu


Program składa się z trzech bloków: A – studium podstawowe (przedmioty obowiązkowe), B – przedmioty kierunkowe (fakultatywne), D – programy zawodowe.

Programy bloków A i D zawierają sztywne listy przedmiotów oraz egzaminów. Natomiast praktycznego wypełnienia bloku B student dokonuje samodzielnie, wybierając proponowane w ramach tych bloków zajęcia. Uczestniczenie w zajęciach fakultatywnych pociąga za sobą konieczność zapisania się na nie. Zapisów dokonuje się poprzez Internet przed rozpoczęciem kolejnego semestru – na semestr drugi i czwarty w grudniu, a na semestr trzeci
w maju. Semestr pierwszy jest wolny od zajęć bloku B (wyjątek – zob. Blok B). Student pierwszego roku dokonuje również wyboru seminarium magisterskiego. Ma na to czas do 23 października.

Warunkiem zaliczenia semestru jest zaliczenie wszystkich zajęć i egzaminów przewidzianych w bloku A (jeśli został wybrany program zawodowy, to także w bloku D) dla danego semestru. Warunkiem zaliczenia roku I studiów jest zebranie 60 punktów kredytowych ECTS (European Credit Transfer System). Liczbę punktów przewidzianych dla pierwszego roku studiów w ramach bloku A, niższą niż 60, student uzupełnia zaliczeniem zajęć z bloków B.

Zaliczenie całego programu studiów wymaga zebrania – przed przystąpieniem do egzaminu magisterskiego – 120 punktów kredytowych.

Obowiązują następujące zasady punktowania, jednakowe dla zajęć bloków A i B: egzamin – 3 punkty; wykłady kursowe, zaliczane bez oceny (30 godz. – 2 punkty; 15 godzin – 1 punkt); wykłady monograficzne, konwersatoria i zajęcia specjalistyczne (30 godzin – 3 punkty; 15 godzin – 2 punkty); seminaria magisterskie: w semestrze pierwszym, drugim i trzecim – po 6, w semestrze czwartym – 10. Za zaliczenie wybranego programu z bloku D student otrzymuje 18 punktów w semestrze czwartym.

Student otrzymuje punkty kredytowe po zaliczeniu zajęć, złożeniu egzaminu. Zgodnie
z Regulaminem Studiów w Uniwersytecie Łódzkim wszystkie rodzaje zajęć (z wyjątkiem wykładów kursowych) muszą być zaliczane na ocenę. Wysokość oceny nie ma związku z punktacją.


Objaśnienia szczegółowe

  1. Blok A – studium podstawowe (obowiązkowe)

Program bloku A zawiera przedmioty składające się na minimum programowe w zakresie filologii polskiej. Kurs obejmuje przedmioty realizowane w formie zajęć obowiązkowych ujętych
w sztywny program. Jedynym przedmiotem do wyboru w tym programie jest seminarium magisterskie. Student ma do wyboru seminarium językoznawcze lub literaturoznawcze.
Pełny wykaz osób prowadzących w danym roku seminaria wraz
z charakterystyką ich tematyki jest udostępniony w Internecie. Student po dokonaniu wyboru odpowiadającego jego zainteresowaniom zapisuje się na seminarium bezpośrednio u osoby prowadzącej. Ma na to czas do 23 października.

Przedmioty bloku A stanowią podstawę zaliczania semestrów oraz lat studiów.

Student musi zebrać w bloku A – 84 punkty kredytowe.


Wykaz zajęć obowiązkowych wraz z punktacją i formą zaliczenia


przedmiot

liczba godzin

forma

zaliczenia

punkty

ECTS

I rok, semestr 1

180
30

Dialektologia z socjolingwistyką i etnolingwistyką

15

Z

2

Językoznawstwo ogólne

30

E

3+3

Lingwistyka kulturowa

15

Z

2

Problemy pragmatyki językowej

15

Z

2

Europejskość i swojskość literatury staropolskiej

15

Z

2

Sentymentalizm i klasycyzm jako uniwersalne zjawiska kultury

15

Z

2

Rozwój teorii literatury od starożytności po współczesność – wykład

30

E

3+3

Wybrane zagadnienia z metodologii nauki o literaturze

15

Z

2

Seminarium magisterskie

30

Z

6

I rok, semestr 2

120
22

Historia języka polskiego

30

E

3+3

Metodologia badań językoznawczych – wykład

30

E

3+3

Dziewiętnastowieczne propozycje kulturowe (romantyzm)

15

Z

2

Dziewiętnastowieczne propozycje kulturowe (pozytywizm)

15

Z

2

Seminarium magisterskie

30

Z

6

II rok, semestr 3

105
14

Konteksty literatury przełomu XIX/XX w. (modernizm)

15

Z

2

Konteksty literatury XX w.

30

Z

3

Seminarium magisterskie

30

Z

6

Teoria kultury – wykład

30

Z

3

II rok, semestr 4

45
18

Najnowsze zjawiska kulturowe

15

Z

2

Seminarium magisterskie

30

E

10

2 egzaminy z literatury – do wyboru w semestrze 1, 2 lub 3
E+E

3+3

Razem


450
84
  1. Blok B – przedmioty kierunkowe (fakultatywne)

Na przedmioty tego bloku składają się wykłady, konwersatoria i zajęcia specjalistyczne. Pełną ofertę zajęć zawiera Spis fakultatywnych wykładów i konwersatoriów dla studentów filologii polskiej. Spis… jest co roku aktualizowany i dostępny w Internecie na stronach Wydziału Filologicznego UŁ oraz w formie drukowanej w Bibliotece Polonistycznej.

Proponowane w bloku B zajęcia mają służyć rozszerzeniu polonistycznej wiedzy studenta
w sposób przez niego wybrany. Oferta jest bardzo szeroka: od wykładów kursowych towarzyszących przedmiotom egzaminacyjnym z bloku A, po zajęcia ściśle monograficzne. Tym samym student zyskuje możliwość rozwijania indywidualnych zainteresowań. Jednakże wybierając zajęcia proponowane w bloku B, student powinien wziąć pod uwagę wskazówki osób prowadzących seminaria magisterskie oraz kierowników specjalizacji.

Oferta zajęć z bloku B dostępna jest dla studentów począwszy od semestru drugiego. W semestrze pierwszym proponowany jest z tej oferty tylko jeden wykład kursowy z Językoznawstwa ogólnego. Wszystkie zajęcia z bloku B (z wyjątkiem wykładów kursowych) muszą być zaliczone na ocenę.

Student, który zrezygnował z wyboru programu zawodowego, musi zebrać z zajęć fakultatywnych w bloku B – 36 punktów kredytowych; jeśli zaś wybrał któryś program (daje mu on 18 punktów) – w bloku B musi zebrać 18 punktów.  1. Blok D – programy zawodowe

Na studiach drugiego stopnia wybór programu zawodowego nie jest obowiązkowy. Studenci mogą jednak wybrać bezpłatnie jeden spośród proponowanych programów (jeśli nie ukończyli go w czasie studiów I stopnia). Za jego ukończenie uzyskają 18 punktów. Wolno wybrać też drugi program, płatny, za który nie ma dodatkowych punktów. Za ukończenie każdego programu otrzymuje się świadectwo ukończenia.

Zajęcia wszystkich programów rozpoczynają się w 2. semestrze, a kończą w 4. Aby ukończyć program zawodowy, trzeba spełnić wszystkie przewidziane w nim wymagania.

Deklarację udziału w zajęciach poszczególnych programów (a także decyzję, który z nich jest bezpłatny, a który płatny) student składa do 30 października. Dany program zostanie uruchomiony, jeśli będzie na niego przynajmniej 20 osób chętnych. Deklaracja udziału w programie bezpłatnym jest wiążąca, co oznacza, że rezygnacja z udziału rodzi konieczność zdobycia pełnych 36 punktów zajęciami bloku B (zaliczenia zdobyte w programie nie zostaną zaliczone do punktacji ECTS).

Wykaz programów zawodowych

skróty oznaczają: K– konwersatorium, W – wykład, ZS – zajęcia specjalistyczne


POROGRAM EDYTORSKI – 165 godzin + 15 godz. praktyk

Podstawowym założeniem programu edytorskiego jest przygotowanie profesjonalnej kadry wykwalifikowanych edytorów, redaktorów i korektorów do pracy w wydawnictwach, zwłaszcza
o charakterze humanistycznym, w redakcjach czasopism, szczególnie kulturalno-literackich, oraz gazet. Mamy na względzie także to, że absolwenci filologii polskiej (ale również innych kierunków humanistycznych) będą mieli znacznie większe szanse na dobrą pracę (także w szkole, jako nauczyciele), posiadłszy wszechstronne umiejętności posługiwania się komputerem. W ramach programu umożliwiamy odbycie praktyk w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego, możliwe jest również zdobywanie doświadczenia w innych wydawnictwach, redakcjach gazet i czasopism oraz w agencjach reklamowych.PRZEDMIOT

RODZAJ
ZAJĘĆ

LICZBA GODZIN

FORMA
ZALICZENIA

I rok, semestr 2— 60 godzin


Techniczne opracowanie tekstu

ZS – warsztaty
komputerowe

15

zaliczenie
z oceną

Podstawy edytorstwa

wykład

15

zaliczenie

Typografia

wykład

15

zaliczenie

Praca redaktora wydawniczego — korekta i adiustacja

ZS

15

zaliczenie
z oceną

II rok, semestr 3 — 75 godzin (60 godzin + 15 godzin praktyk)


Komputerowy skład tekstu

ZS – warsztaty
komputerowe

15

zaliczenie
z oceną

Praca redaktora wydawniczego — redakcja techniczna

ZS

15

zaliczenie
z oceną

Kompetencje językowe edytora

ZS

15

zaliczenie
z oceną

Krytyka tekstu (dzieła staropolskie i oświeceniowe)

ZS

15

zaliczenie
z oceną

Praktyki zawodowe

ZS

15

zaliczenie
z oceną

II rok, semestr 4 — 45 godzin


Komputerowy skład tekstu — projektowanie i łamanie publikacji

ZS – warsztaty
komputerowe

30

zaliczenie
z oceną

Krytyka tekstu (dzieła z XIX i XX wieku)

ZS

15

zaliczenie
z ocenąPROGRAM PRAGMALINGWISTYCZNY – 150 godzin + 30 godzin praktyk


Cele programu:

- przygotowanie studentów do pełnienia istotnych funkcji w życiu publicznym, pracy na stanowiskach, które wymagają biegłości w posługiwaniu się językiem polskim, a znajomość jego reguł jest wykorzystywana w celach pragmatycznych;

- zapoznanie studentów ze specyfiką wybranych profesjolektów: ekonomicznego, prawniczego, administracyjnego;

- zapoznanie studentów ze specyfiką komunikacji za pośrednictwem mediów (prasa, radio, telewizja, Internet);

- praktyczne przygotowanie studentów do analizy i tworzenia tekstów użytkowych: warsztaty i praktyki.przedmiot

rodzaj

zajęć

liczba

godzin

forma

zaliczenia

I rok, semestr 2
60
Socjolingwistyczne zróżnicowanie współczesnej polszczyzny

K

15

zal. na oc.

Podstawy komunikacji społecznej

K

15

zal. na oc.

Kultura językowych i niejęzykowych zachowań w sferze publicznej

K

15

zal. na oc.

Kreatywność językowa

K

15

zaliczenie

II rok, semestr 3
60
Język i tekst w środkach masowego przekazu

K

15

zal. na oc.

Kreowanie wizerunku (firmy, marki, postaci)

K

15

zal. na oc.

Sztuka negocjowania

K

15

zal. na oc.

Analiza i konstruowanie przekazu reklamowego

K

15

zaliczenie

II rok, semestr 4
60
Redagowanie tekstów wystąpień publicznych

K

15

zal. na oc.

Kształtowanie relacji społecznych (public relations)

K

15

zal. na oc.

Praktyki zawodowe
30

zaliczenie


NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO 165 godzin + 15 godzin praktyk

Od kilku lat wzrasta zainteresowanie nauką języka polskiego w Europie i na innych kontynentach, co wiąże się z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i wprowadzeniem w 2004 roku systemu certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego. Polska należy do ALTE (Association for Language Testers in Europe), a język polski znajduje się w grupie sześciu najczęściej używanych języków w UE.

Ogromna rzesza cudzoziemców uczących się języka polskiego (urzędnicy unijni, studenci, biznesmeni, pracownicy instytucji współpracujących z Polską) tworzy nowy rynek pracy, który czeka na wykwalifikowanych nauczycieli języka polskiego.

Program: Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego odpowiada na te wyzwania, oferując naszym studentom fachowe przygotowanie do przyszłej pracy nauczyciela – lektora języka polskiego w ośrodkach akademickich oraz szkołach wszystkich typów nie tylko poza granicami kraju, ale również w Polsce w instytucjach kształcących cudzoziemców.


PRZEDMIOT

RODZAJ ZAJĘĆ

LICZBA GODZIN

FORMA

ZALICZENIA

I rok, semestr 2, letni
60
Wprowadzenie do glottotydaktyki

konwersatorium

30

zaliczenie z oceną

Język polski na tle wybranych języków europejskich

konwersatorium

30

zaliczenie z oceną

II rok, semestr 3, zimowy
60
Metodyka nauczanie języka polskiego jako obcego

konwersatorium

30

zaliczenie z oceną

Nauczanie sprawności językowych

konwersatorium

30


zaliczenie z oceną

II rok, semestr 4, letni
45 + 15
Kultura, literatura i wiedza o Polsce w nauczaniu języka polskiego jako obcego

konwersatorium

30

zaliczenie z oceną

System certyfikacyjny języka polskiego jako obcego

konwersatorium


15

praca zaliczeniowa

Praktyki lektorskie
15

zaliczenie z oceną4. STUDENCI, KTÓRZY UKOŃCZYLI STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU INNYM NIŻ FILOLOGIA POLSKA

Studenci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku innym niż filologia polska, realizują pełny blok A (uzyskując 84 punkty kredytowe), a zamiast większości przedmiotów fakultatywnych z bloku B realizują wybrane przedmioty polonistyczne wskazane przez promotora, w wymiarze 270 godzin. Punkty brakujące do 36 należy uzupełnić zajęciami bloku B.

Wybrany program zawodowy (jeden) dostępny jest dla tych studentów jako ponadprogramowy, płatny.


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Program studiów filologii polskiej drugiego stopnia (studia stacjonarne) iconProgram studiów filologii polskiej drugiego stopnia (studia stacjonarne)

Program studiów filologii polskiej drugiego stopnia (studia stacjonarne) iconProgram studiów filologii polskiej drugiego stopnia (studia stacjonarne)

Program studiów filologii polskiej drugiego stopnia (studia stacjonarne) iconProgram studiów filologii polskiej drugiego stopnia (studia stacjonarne)

Program studiów filologii polskiej drugiego stopnia (studia stacjonarne) iconUniwersytet łodzki wydział filologiczny program studiów filologii polskiej drugiego stopnia

Program studiów filologii polskiej drugiego stopnia (studia stacjonarne) iconKierunek historia studia drugiego stopnia, stacjonarne program studióW (tabele)

Program studiów filologii polskiej drugiego stopnia (studia stacjonarne) iconStacjonarne studia drugiego stopnia

Program studiów filologii polskiej drugiego stopnia (studia stacjonarne) iconStudióW filologii polskiej pierwszego stopnia

Program studiów filologii polskiej drugiego stopnia (studia stacjonarne) iconStudióW filologii polskiej pierwszego stopnia

Program studiów filologii polskiej drugiego stopnia (studia stacjonarne) iconStudia stacjonarne drugiego stopnia kierunek biologia

Program studiów filologii polskiej drugiego stopnia (studia stacjonarne) iconKierunek biologia studia stacjonarne drugiego stopnia

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom