SŁowniczek wyrazów I zwrotóW Łacińskich
Pobierz 401.16 Kb.
NazwaSŁowniczek wyrazów I zwrotóW Łacińskich
strona2/5
Data konwersji04.09.2012
Rozmiar401.16 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5
constantiam — stałość

constantissimum propositum — niezmienny zamiar

consternati — zatrwożeni

consternatus — strapiony, zmartwiony

constituemus — ustanowimy

constituere — postanowić

constitutum — postanowione

consulere — radzić, obmyśleć

consuluit — poradził

consultor — doradca

consurgunt — powstają

contemnebat — pogardziła

contemptor mortis — gardzący śmiercią

contemptum — obelgi

continuationem operis — kontynuowanie dzieła

continue — ustawicznie, bez przerwy

contra —— przeciwnie

contra absentem — przeciw nieobecnemu

contra calumniatores — przeciw oszczercom

contra constitutum — wbrew postanowieniu

contra coronatum caput — przeciwko głowie koronowanej

contra fidem — przeciwko wierze

contrahentes etiam obligatorii — dzierżawcy nawet zastawni

contra hostem patriae procedemus przeciw nieprzyjacielowi ojczyzny wy-
stąpimy


contra iura gentium — wbrew prawu narodów

contra iura gentium, contra regulam iustitiae — wbrew prawu narodów,
wbrew przepisom sprawiedliwości


contra maiestatem et matretn oboedientiam — przeciw majestatowi i matce
contra modernas inventiones oppugnationum — wobec teraźniejszych sposobów zdobywania

contra ordinem equestrem — przeciw stanowi rycerskiemu

contra patriam — przeciw ojczyźnie

contra rationem — sprzeczne z rozumem, wbrew rozumowi

contrarii — przeciwnicy

contrarium sentiebant — przeciwnie myślały

contra Rempublicam — przeciw Rzeczypospolitej

contra tot Varos — przeciwko tylu Warusom

contraxit — zawarł umową

contumelia Harpagi consumpsit coronam Astyagis, Contumelia Narsetis inun-
davit sanguine Italiom — krzywda Harpaga pozbawiła Astyagesa korony,
krzywda Narsesa krwią zalała Italią


contumeliam — zniewagę

contumeliam et diminuationem — zniewagę i ujmę

contumeliis — zniewagami, obelgami

convalescere —— wracać do zdrowia

convaluit — wyzdrowiał

convicia — obelgi

convincere — przekonać

cooperabatur — współdziałała

coronadonis — koronacyjny

correspondere — komunikować się

crescere disordo — zwiększać (dosł. wzrastać) nieporządek

crimen atro carbone notandum — zbrodnia, którą należy zapisać czarnym
węglem


cruciatus — męki

crude — ostro, surowo

crudele — okrutnie

crudelissime — najokrutniej

cum aedificatione — ku zbudowaniu

cum approbatione — z potwierdzeniem


cum assecuratione — z zapewnieniem, z poręczeniem

cum assistentia — w obecności

cum attinetiis — z przyległościami

cum Caesarianis — z cesarskimi

cum consensu totius Reipublicae etiam non obstante legę de incompatibilibus

quoad personom — za zgodą całej Rzpltej także bez względu na prawo
o nieposiadanie (dom. — kilku urzędów), co do jego osoby


cum conservatione — z zachowaniem

cum detrimento Reipublicae seąuuntur clades instabunt — gdy klęski nastę-
pują ze szkodą Rzpltej, będą nalegać


cum facunda oratione — z piękną mową

cum gratulatione — z powinszowaniem

cum his et his gualitatibus — z takimi a takimi zaletami

cum inscriptionibus — z napisami

cum invocatione — z wzywaniem

cum plenitudine — w obfitości

cum potenti et victrici populo res est — z potężnym i zwycięskim ludem
jest sprawa


cum regressu — zastrzegając powrót

cum regressum praecedentibus tot contestationibus et spe — z zapewnieniami
prz
yjaźni przed odjazdem i z nadzieją

cum re parata — z rzeczą gotową

cum stupore — ze zdumieniem

cum sua non saeviat hostilitate —nie srożył się swą zawziętością

cum summo Reipublicae detrimento —— z największą szkodą Rzpltej

cum suspiriis — z westchnieniem

cum tota argentea supellectili — z wszystkimi naczyniami srebrnymi

cum toto dero — z całym duchowieństwem

cum toto negotio — z całą sprawą

cumulabat — obsypywał

cunctando — zwlekając

curae erit — będzie troską

curae nostrae — naszą troską

curam — opiekę, troskę

curam boni publici — troskę o dobro publiczne

cura salutis — troska o zdrowie

curiosus — ciekawy

cursum, — bieg

custodes — stróże, strażnicy

custodiae corporis — straży osoby

custos legum — stróż praw

D

damnificatio Reipublicae — szkoda Rzeczypospolitej

da pacem, Domine! — daj pokój, Panie!

dat pretium servata salus potiorąue metallo est — ocalone zbawienie nadaje wartość i jest droższe niż kruszec

de anteactis — o dawnych sprawach

debetur — należy się

debiliores aemulos — słabszych nieprzyjaciół

debilitatem rnentis — słabość umysłu

dębiłam gratificationem — należnej ,nagrody

debile — słusznie

1-ma Decembris — l grudnia

decet eos laudare defunctos qui res arduas praeclarasąue fecerunt — przy-
stoi chwalić po śmierci takich, którzy rzeczy trudnych i sławnych do-
konali


de contrario rerum successu — o przeciwnym obrocie rzeczy

de crimine laesae maiestatis — o zbrodnię obrazy majestatu

de domo — z domu

deesse — opuścić

defensionis patriae — obrony ojczyzny

defensive — odpornie, obronnie

deformitatem — zniekształcenie

defraudator regum — zdrajca królów

Dei proprium est protegere quos dignos indicat — właściwością Boga jest popierać tych, których uzna za godnych

de iure debetur — z prawa należało się

deliberatissime — najrozmyślniej

deliciae generis humani — rozkoszą rodzaju ludzkiego

de mane consilium — z rana rada (dom. będzie)

de methodo contribuendi — o sposobie zebrania pieniędzy

de necessitate — z konieczności, koniecznie

denegare — odmawiać

de nervo belli — o funduszu wojennym

denuntiando — oznajmiając

denuntiando imminentia, pericula — z oznajmieniem o grożących niebezpieczeństwach

dennuntio — oznajmiam

depauperatio — zubożenie

dependentias — zależność

de periculo dantis et accipientis — o niebezpieczeństwo dającego i przyjmującego


depopulatores totius mundi et possessores guadraginta regnorum — łupieżcy

całego świata i posiadacze czterdziestu królestw
de praeteritis — o sprawach przeszłych
deprecor primum — najpierw przepraszam
deputatos administratores — wybranych administratorów
derelicta vidua — pozostała wdowa
de sangvine gentis — z krwi narodu
desertor castrorum — zbiegiem z obozu
desiderabilem praesentiam — pożądanej obecności
desideriis — życzeniom, do życzeń
desideriis nostris — żądaniom naszym
desiderium — życzenie
de statu rerum — o stanie rzeczy
de super — z góry
de tempore — o czasie
de throno — z tronu
detrimenta — straty
aetrimentum — szkoda
detulit — doniósł
deturbare — strącić
de tutela — z opieki
de ulterioribus — o dalszym
Deus avertat, ne nobis a sinistris appareat civitas, a dextris debet esse no-

stra civitas — uchowaj, Boże, nie na lewo od nas ukaże się miasto, ale

na prawo powinno być nasze miasto
de vestra ąuidem laude melius est tacere, quam pauca loqui — o waszej

sławie lepiej milczeć niż mało co powiedzieć
devotissime — najpobożniej
dextram porvigere — podać prawicę
dextre — zręcznie

dicas, quia sumus piscatores — powiedz, że jesteśmy rybakami
dictabat — dyktował

dicterium tritum przysłowie pospolite
die XVI Augusti — dnia 16 sierpnia
V.
die Januarii futuri — 5 dnia przyszłego stycznia
die 1-ma Februarii anno 1662 — dnia l lutego roku 1662
dies expirationis — dzień skończenia

difficile est ex animo resipiscere trudno się szczerze opamiętać
diffidebant — nie ufali

diffidis et maiestatem laedis — nie dowierzasz i majestat obrażasz
dignitatem — godność

dignissima gęsta — najgodniejsze czyny

diligenter — pilnie
diligentissime — najpilniej
dimittere — puścić
directe — wprost

director monoculus — jednooki dyrektor
discernere — rozróżniać
displicere — nie podobać się
dispositae — przygotowane
distulerunt — odłożyli
ditescant — wzbogacili się

ditiones imperii et conseguenter — obszary cesarstwa, a w następstwie
diutius accusare fata possujnus, mutare non possumus — możemy skarżyć
się na srogi los, zmienić nie możemy


divertere — wstąpić

docebit — pouczy

docet — uczy

domicilium — siedziba

domi leones, foris rulpeculae — w domu lwy, za domem — liszki

dominari — panować

domini — panowie

dominium — panowanie

Dominus dedit, Dominus abstulit — Pan dał, Pan wziął

dubiae fidei — dowodem powątpiewania

dulcedine — słodyczą

dulcedo — słodycz

dulcem recordationem — miłe wspomnienie

dulcis locus patriae — słodkie miejsce ojczyste

dulcis recordatio — słodka pamięć

Dum annus ter sex numerabit, Marcus Alleluja cantabit, Joannes in corpore
stabit — gdy rok policzy trzy szóstki, Marek zawoła Alleluja, Jan stanie
w ciele (tzn. uroczystość Bożego Ciała przypadnie w dzień św. Jana)


Dum vitia prosunt, peccat qui recte fach — grzeszy, kto dobrze czyni,

dopóki występki popłacają
duorum cognominum — dwóch nazwisk

duplici lingua praeditus, mel et victus uno spirans ore et habitu — dwoisty
język mający i miód, i truciznę, ziejący jedną paszczą


durum contra dur u m — upór na upór

dux Parmensis contra Belgos foederatos — książę parmeński przeciw stanom
belgijskim


E

ea intentione — w tym zamiarze

ecce ibi videtis, quia ibi est Harusen, ubi iaculantur — oto tam widzicie,

gdzie strzelają, to jest Aarhusen

ecce in sinistris apparct forte civitas — oto na lewo widać właśnie miasto
e contra — przeciwnie

e converso — a przeciwnie

effecerunt — wymogli

effectum — skutek

effeminarunt — zniewieściały

effeminati Ula diuturna pace, molles et imbelles facti — zriJewieściawszy

owym długim pokojem, stali się miękkimi i niewojowniczymi
ego saluto Dominationem Vestram — witam Waszmość Pana
eiusdem — tegoż

eiusdem sensus — tego samego zdania
eiusdem spiritus — tegoż ducha

eius saevuli — tego wieku, także przenośnie — tego czasu
electionis — wyborczym
elicuit — wyjaśnił
elucescet — wyjaśni się

elucescet et interim — wyjaśni się, a tymczasem
encomia — pochwały
eminentiam — wyższość
emolumentum — korzyść, zysk
eodem anno — tego roku
eo fine — w tym celu
eo ipso — tym samym
erat — było
erudite — uczenie
essentiam — treść, istotę

et ad ultimam egestam — i do ostatniej nędzy
et alacritate — iż ochotą
et auctoritati — i powadze
et certitudine — i zapewnieniem
et civibus — a obywatelom
et connectiojies — i związki
et consensit — i przystał
et consequenter — a zatem

et crimen laesae maiestatis — i zbrodnia obrazy majestatu
et cum summo periculo — iż największym niebezpieczeństwem
et felices rerum successum — i szczęśliwego powodzenia spraw

et felices successus — i szczęśliwego powodzenia
et in operę btlll — i w działaniu wojennym
etiam — także, nawet
et Instabimus — i będziemy nalegać
et interim — a w międzyczasie
et mens et gens — i umysł, i ród
et multis curis — i wieloma troskami
et nonnis urgebant — i niezbyt przyśpieszali
et non revclationem — i niewyjawianie

et nullo clementiae loco relicto — i nie nająć żadnego miejsca łaskawości
et post impletas conditiones — i po wypełnieniu warunków
et polisniinus — a nade wszystko
et praecipue
1   2   3   4   5

Powiązany:

SŁowniczek wyrazów I zwrotóW Łacińskich iconPodręczny słowniczek słów I zwrotów Nasz słowniczek zaczyna się rozrastać I dlatego podzielimy go na kilka działów

SŁowniczek wyrazów I zwrotóW Łacińskich iconSłownik wyrazów obcych I zwrotów obcojęzycznych

SŁowniczek wyrazów I zwrotóW Łacińskich iconWyrazóW, wyra2en I zwrotów omówionych w ksiąŻCE

SŁowniczek wyrazów I zwrotóW Łacińskich iconNazwij każdą kategorię, używając wyrazów I zwrotów z ramki. Następnie z każdej wykreśl jeden wyraz, który do niej nie należy

SŁowniczek wyrazów I zwrotóW Łacińskich iconW języku angielskim istnieją trzy główne mechanizmy tworzenia wyrazów: a tworzenie wyrazów pochodnych od wyrazów prostych za pomocą przedrostków I przyrostków

SŁowniczek wyrazów I zwrotóW Łacińskich iconZbiór sentencji łacińskich (warto niektóre znać *^.^*) A

SŁowniczek wyrazów I zwrotóW Łacińskich iconZ podanych wyrazów ułóż zdanieZ podanych wyrazów ułóż zdanieDół formularza

SŁowniczek wyrazów I zwrotóW Łacińskich icon1. Które z poniższych zwrotów to personifikacja?

SŁowniczek wyrazów I zwrotóW Łacińskich iconPrzetłumaczona część parami łacińskich z podręcznika Jana Rezlera "Język Łaciński dla prawników". Są to tłumaczenia dokonane przez mgr Obuchowicz na

SŁowniczek wyrazów I zwrotóW Łacińskich iconHenryk Sienkiewicz rozczytywał się w łacińskich utworach starożytnych, szczególnie Tacyta. Odbył wiele podróży do Rzymu, zwiedzał zabytki, wędrował po

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom