A. Informacje ogólne
Pobierz 53.81 Kb.
NazwaA. Informacje ogólne
Data konwersji22.10.2012
Rozmiar53.81 Kb.
TypDokumentacja
Prof. Ewa Paczoska

A. Informacje ogólne

Nazwa pola

Komentarz

Nazwa przedmiotu

Seminarium magisterskie: Literatura polska drugiej połowy XIX w. wobec doświadczenia nowoczesności (I rok magisterski, IV)

Jednostka prowadząca

Wydział Polonistyki, Instytut Literatury Polskiej

Jednostka, dla której przedmiot jest oferowany

Instytut Literatury Polskiej

Kod przedmiotu

3001-A964LP2

Kod ERASMUS

Przyporządkowanie do grupy przedmiotów
Cykl dydaktyczny, w którym przedmiot jest realizowany

Cztery semestry.

Skrócony opis przedmiotu

Seminarium magisterskie przygotowuje studenta do samodzielnego pisania pracy dyplomowej. W większym stopniu niż pozostałe formy dydaktyki akademickiej stopniu wymaga od uczestników zaangażowania, aktywności i samodzielnej pracy badawczej. Celem seminarium magisterskiego: „Literatura polska i obca po roku 1863 wobec problemów współczesności” jest przede wszystkim przygotowanie do napisania pracy dyplomowej i jej obrony tych studentów, którzy w sposób szczególny zainteresowani są literaturą po roku 1863 aż do szeroko rozumianej współczesności. Dlatego zajęcia te służą dalszemu znaczącemu pogłębianiu podstawowej wiedzy z tej epoki, jak i metodologicznemu przygotowaniu do napisania pracy (omówienie przygotowanych przez studentów tematów i konspektów prac magisterskich oraz literatury przedmiotowej). Całość wspiera refleksja metodologiczna. Uczestnicy poznają metodologię prowadzenia badań nad wybranymi zagadnieniami z historii literatury w szerokim tego słowa rozumieniu. Uczestnicy poznają metodologię prowadzenia badań i warsztat pracy autora rozprawy dyplomowej, zapoznają się z nowymi opracowaniami z zakresu objętego tematyką seminarium, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki własnej pracy magisterskiej. Na kolejnych etapach studenci przygotowują konspekt pracy, gromadzą bibliografię, prezentują rezultaty swoich prac w formie autoreferatów., a następnie w formie pisemnejForma(y)/typ(y) zajęć

Seminarium 60 godz., kontynuacja seminarium prowadzonego na I roku studiów drugiego stopnia


Pełny opis przedmiotu

Uczestnictwo w seminarium magisterskim powinno zaowocować przygotowaniem ostatecznej wersji pracy dyplomowej. Aby zrealizować ten cel, studenci przygotowują kolejne części rozpraw dyplomowych i przedstawiają wyniki swych badań w formie autoreferatów, stanowiących punkt wyjścia dyskusji uczestników zajęć. Autoreferat polega na prezentacji myśli przewodniej i założeń pracy (konspekt) oraz odczytaniu samodzielnie przygotowanego rozdziału, który następnie poddany jest dyskusji. Dzięki temu magistrant ma możliwość wysłuchania formułowanych w czasie dyskusji uwag uczestników zajęć, ich wskazówek, dopowiedzeń, uzupełnień, podpowiedzi, sugestii. Dyskusja pozwala studentowi uzyskać potwierdzenie własnych spostrzeżeń, akceptację własnego sposobu interpretacji utworów, przyjętego porządku rozwijania tez wstępnych, wskazuje na słabe miejsca wypowiedzi, ujawnia niekonsekwencje lub przeoczenia, sugeruje uzupełnienia lub poprawki. Dzięki słuchaniu autoreferatów wygłaszanych przez pozostałych uczestników seminarium oraz uczestniczeniu w dyskusji magistrant ma możliwość poznania warsztatów badawczych i metod pracy innych studentów, co pozwala na ciągłą weryfikację własnej postawy i przyjętych przez siebie rozwiązań.

W efekcie student zyskuje rozpoznanie następujących zagadnień:

1. metodologia pisania pracy magisterskiej: zajęcia poświęcone temu blokowi tematycznemu służą zaznajomienie studentów z celami pisania pracy dyplomowej, formami pracy, metodą naukowego rozpoznawania wybranego obszaru tematycznego, sposobami gromadzenia i opracowywania źródeł. Zagadnienia te, poddane rozpoznaniu na pierwszych seminariach, towarzyszą – stosownie do potrzeb – seminariom kolejnym.

2. metodologia badań literatury 2. poł. XIX w., czyli zaznajomienie uczestników ze stanem i perspektywami badań, najważniejszymi „klasycznymi”, jak i nowymi opracowaniami, przyjętymi w refleksji literaturoznawczej metodami analizy, opisu i interpretacji zjawisk związanych z literaturą po roku 1863 aż po współczesność, ich recepcją i miejscem w kulturze;

3. nurty estetyczne, konwencje gatunkowe, problemy filozoficzne, sposoby obrazowania świata w literaturze 2. poł. XIX w. (zjawiska charakterystyczne dla literatury tego okresu, jej związek z życiem literackim i kulturą czasu, kierunki przemian świadomościowych).

4. Autoprezentacje. Celem tej grupy zajęć jest przygotowanie studentów do samodzielnego pisania pracy dyplomowej. Wykorzystując nabyte kompetencje studenci przygotowują konspekty rozpraw magisterskich, bibliografię opracowań i przedstawiają wyniki swych badań w formie autoreferatów, stanowiących punkt wyjścia dyskusji uczestników zajęć.Wymagania wstępne

Wymagania formalne

Zaliczone seminarium magisterskie I roku studiów drugiego stopnia

Założenia wstępne

Bezwzględnie zalecana znajomość tematyki wykładów i ćwiczeń poświęconych literaturze pozytywizmu i Młodej Polski, prowadzonych dla III r. studiów polonistycznych. Pomocne będzie konwersatorium poświęcone wybranym zagadnieniom z literatury i kultury tego okresu.

Pomocne będzie także uczestniczenie w konwersatoriach i seminariach licencjackich prowadzonych przez zakład.Efekty uczenia się

Student będzie potrafił:


W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA

1. opisać i poddać pogłębionej, wszechstronnej analizie uwarunkowania historyczne i filozoficzne oraz kierunki rozwoju literatury 2. poł. XIX w.

2. charakteryzować historyczne i kulturowe uwarunkowania współczesnych zjawisk literackich, oceniać je z perspektywy literaturoznawczej, a także z punktu widzenia nowocześnie rozumianej komparatystyki (w tym w związku ze sztukami plastycznymi, muzyką, teatrem i filmem); interpretować utwory literackie i proces historycznoliteracki lat 1864-1918 z perspektywy różnych koncepcji metodologicznych, ze znajomością najnowszych kierunków refleksji literaturoznawczej,

3. sytuować polską literaturę 2. poł. XIX i początków XX w. w kontekście innych sztuk oraz literatury europejskiej,


W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA UMIĘJĘTNOŚCI

4. zgromadzić bibliografię do opracowywanego tematu, przygotować konspekt i napisać dłuższą rozprawę historycznoliteracką, utrzymaną w formie właściwej dla tego typu wypowiedzi naukowej,

5. weryfikować poprawność własnych wypowiedzi poświęconych zagadnieniom historycznoliterackim, a także prac innych autorów,

6. oceniać dawne i współczesne odczytania tradycji literackiej,

7. analizować utwór literacki przeznaczony dla odbiorcy w różnych obiegach czytelniczych w kontekście literatury danego czasu, z uwzględnieniem specyfiki adresata, i formułować na jego temat kompetentną wypowiedź naukową,


W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA POSTAWY

8. postrzegać utwór literacki jako tekst spełniające właściwe danemu czasowi normy estetyczne, powstały w wyniku krzyżowania się wpływów literatury, sztuki, filozofii i kultury danego czasu, a także potrzeb czytelników, ich możliwości percepcyjnych i oczekiwań środowisk związanych z życiem literackim,

9. aktywnie kształtować społeczne postawy czytelnicze.Punkty ECTS

12 ECTS

Metody i kryteria oceniania

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) – 20%

- prezentacja autoreferatu – 80%


Sposób zaliczenia

Zaliczenie: prezentacja konspektu pracy w ostatecznej wersji i oddany I rozdz. pracy


Rodzaj przedmiotu

Przedmiot kierunkowy, realizowany na I i II roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów polonistycznych drugiego stopnia.


Sposób realizacji przedmiotu

Przedmiot realizowany jest w sali dydaktycznej

Język wykładowy

Język wykładowy: polski

Literatura

M.Berman, „Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu”. Rzecz o doświadczeniu nowoczesności, tłum. Marcin Szuster, wstęp: Agata Bielik-Robson, Kraków 2006.

- Codzienność w literaturze XIX (i XX wieku). Od Adalberta Stiftera do współczesności, red. G.Borkowska i A.Mazur, Opole 2007

- A.Giddens, Nowoczesność i tożsamość: „ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, tłum. A.Szulżycka, Warszawa 2002

- J.Habermas, Filozoficzny dyskurs nowoczesności, tłum. M.Łukasiewicz, Kraków 2000.

- Nowoczesność jako doświadczenie, red. R.Nycz i A.Zeidler-Janiszewska, Kraków 2006.

- Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze, red. R.Nycz, Kraków 2004..

- Pozytywizm. Języki epoki, red. G.Borkowska i J.Maciejewski, Warszawa 2001.

- Rekonfiguracje modernizmu, red. T.Majewski, Warszawa 2008

- E.Rybicka, Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2003

- R. Salvadori, Mitologia nowoczesności, tłum. H.Kralowa, Warszawa 2004.

- W.Tomasik, Ikona nowoczesności. Kolej w literaturze polskiej, Wrocław 2007.

- T.Walas, Czy jest możliwa inna historia literatury?, Kraków 1993, zwłaszcza rozdziały Pojęcie wyzwania oraz Jak zachowuje się literatura..


Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu

brak

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu

prof. dr hab. Ewa Paczoska


Prowadzący zajęcia

prof. dr hab. Ewa Paczoska


Uwagi
B. Informacje szczegółowe

Nazwa pola

Komentarz

Imię i nazwisko wykładowcy (prowadzącego zajęcia/grupę zajęciową)

Maria Jolanta Olszewska

Stopień/tytuł naukowy

dr hab., prof. UW

Forma dydaktyczna zajęć

seminarium magisterskie


Efekty uczenia się zdefiniowane dla danej formy dydaktycznej zajęć w ramach przedmiotu

Student będzie potrafił:


W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA

1. opisać i poddać pogłębionej, wszechstronnej analizie uwarunkowania historyczne i filozoficzne oraz kierunki rozwoju literatury 2. poł. XIX w.

2. charakteryzować historyczne i kulturowe uwarunkowania współczesnych zjawisk literackich, oceniać je z perspektywy literaturoznawczej, a także z punktu widzenia nowocześnie rozumianej komparatystyki (w tym w związku ze sztukami plastycznymi, muzyką, teatrem i filmem); interpretować utwory literackie i proces historycznoliteracki lat 1864-1918 z perspektywy różnych koncepcji metodologicznych, ze znajomością najnowszych kierunków refleksji literaturoznawczej,

3. sytuować polską literaturę 2. poł. XIX i początków XX w. w kontekście innych sztuk oraz literatury europejskiej,


W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA UMIĘJĘTNOŚCI

4. zgromadzić bibliografię do opracowywanego tematu, przygotować konspekt i napisać dłuższą rozprawę historycznoliteracką, utrzymaną w formie właściwej dla tego typu wypowiedzi naukowej,

5. weryfikować poprawność własnych wypowiedzi poświęconych zagadnieniom historycznoliterackim, a także prac innych autorów,

6. oceniać dawne i współczesne odczytania tradycji literackiej,

7. analizować utwór literacki przeznaczony dla odbiorcy w różnych obiegach czytelniczych w kontekście literatury danego czasu, z uwzględnieniem specyfiki adresata, i formułować na jego temat kompetentną wypowiedź naukową,


W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA POSTAWY

8. postrzegać utwór literacki jako tekst spełniające właściwe danemu czasowi normy estetyczne, powstały w wyniku krzyżowania się wpływów literatury, sztuki, filozofii i kultury danego czasu, a także potrzeb czytelników, ich możliwości percepcyjnych i oczekiwań środowisk związanych z życiem literackim,

9. aktywnie kształtować społeczne postawy czytelnicze.Metody i kryteria oceniania dla danej formy dydaktycznej zajęć w ramach przedmiotu*

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) – 20%

- prezentacja autoreferatu – 80%


Sposób zaliczenia dla danej formy dydaktycznej zajęć w ramach przedmiotu

Zaliczenie

Zakres tematów

Omówienie programu seminarium magisterskiego.


Semestr zimowy i letni. Wybrane zagadnienia

Tematyka kolejnych zajęć zarówno w semestrze zimowym i letnim związana jest ściśle z zakresem merytorycznym prac magisterskich pisanych przez uczestników seminarium. Stosownie do potrzeb wprowadzane są następujące zagadnienia:

1. metodologia pisania pracy dyplomowej (cele pisania pracy dyplomowej, formy rozprawy, metody naukowego rozpoznawania wybranego obszaru tematycznego, sposoby gromadzenia i opracowywania źródeł);

2. metodologia badań literatury 2. poł. XIX w. (stan i perspektywy badań, nowe opracowania, przyjęte w refleksji literaturoznawczej metody analizy, opisu i interpretacji zjawisk związanych z literaturą okresu, jej recepcją i miejscem w kulturze);

3. nurty estetyczne, konwencje gatunkowe, problemy filozoficzne, sposoby obrazowania świata w literaturze 2. poł. XIX w. (zjawiska charakterystyczne dla literatury tego okresu, jej związek z życiem literackim i kulturą czasu, kierunki przemian świadomościowych)


Omówienie tematów prac dyplomowych

Autoreferaty: prezentacje tematów prac, bibliografii, konspektów i przygotowanych fragmentów prac dyplomowych (w formie prezentacji ustnej lub odczytu), dyskusja nad sposobami ujęcia zagadnień przez kolejnych uczestników seminarium, przyjętymi przez autorów koncepcjami metodologicznymi, kierunkami interpretacji utworów, sposobem zgromadzenia i wykorzystania bibliografii, zagadnieniami merytorycznymi bezpośrednio związanymi z przedstawionymi autoreferatami. Na kolejnych spotkaniach prezentowane są obszerne fragmenty napisanych już rozdziałów prac magisterskich

Dyskusje seminaryjne koncentrują się na następujących zagadnień:

- logiczny charakter wywodu, sposób rozwijania głównych tez i ich komplementarność,

- spójność i poprawność metodologiczna,

- sposób rozwinięcia założeń wstępnych,

- poprawność merytoryczna,

- poprawność wykorzystania, omówienia i interpretacji źródeł literackich,

- język i styl odczytanego tekstu,

- warsztat naukowy magistranta.


Metody dydaktyczne

Zajęcia realizowane są:

- w pierwszym semestrze w formie w formie prezentacji autoreferatów i dyskusji nad nimi

- w drugim semestrze – lektura wybranych fragmentów napisanych prac magisterskich


Literatura
Limit miejsc w grupie
Terminy odbywania zajęć
Miejsce odbywania zajęć

*
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

A. Informacje ogólne iconInformacje techniczne ochrona antykorozyjna rur ocynkowanych / Informacje ogólne

A. Informacje ogólne iconEvs informacje ogólne Program Wolontariatu Europejskiego informacje

A. Informacje ogólne iconInformacje techniczne odgazowanie próżniowe / Informacje ogólne

A. Informacje ogólne icon1 Informacje ogólne 1 2 Historia 2 3 Informacje o kraju 5

A. Informacje ogólne iconInformacje ogólne

A. Informacje ogólne iconInformacje ogólne

A. Informacje ogólne iconInformacje ogólne

A. Informacje ogólne iconInformacje ogólne

A. Informacje ogólne iconInformacje ogólne

A. Informacje ogólne iconA. Informacje ogólne

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom