Oferta – wzór
Pobierz 43.07 Kb.
NazwaOferta – wzór
Data konwersji23.10.2012
Rozmiar43.07 Kb.
TypDokumentacja
Załącznik nr 3

pieczęć wykonawcy


REGON : .................................NIP : .........................................

Nr telefonu : ................................ Nr faksu : ................................ e-mail………………………………..
OFERTA – wzór

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym nr MZ-AGZ-270-3674/JP/09 składam ofertę na wykonanie, skompletowanie oraz dostarczenie na wskazane przez Zamawiającego adresy, w nakładzie 8 800 egzemplarzy, tzw. pakietu startowego, służącego promocji Projektu systemowego pn.: „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II, Działania 2.3, Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzkiego (PO KL). W skład ww. Pakietu wchodzi: torba, długopis, kołonotatnik i dokument w formie listu, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia Nr MZ-AGZ-270-3674/JP/09

Oferuję wykonanie zamówienia w terminie

I CZĘŚĆ w liczbie 3000 pakietów - w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy,

II CZĘŚĆ w liczbie 1000 pakietów - w ciągu 35 dni od dnia podpisania umowy,

III CZĘŚĆ w liczbie 4800 pakietów – październik 2009 r. – w ciągu 2 tygodni od otrzymania od zamawiającego adresów wysyłkowych.

Miejsce realizacji zamówienia:

1) Część I - do 33 miejsc na terenie całej Polski, według listy adresatów otrzymanej od Zamawiającego, w dniu podpisania umowy (adresy + liczba Pakietów).

2) Część II - do 10 miejsc na terenie całej Polski, według listy adresatów otrzymanej od Zamawiającego, w dniu podpisania umowy (adresy +liczba Pakietów).

3) Część III - do 60 miejsc na terenie całej Polski, według listy adresatów otrzymanej od Zamawiającego, w październiku 2009 r. (adresy + liczba Pakietów).


Zobowiązuję się do wykonania pakietów startowych, zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za całkowite wynagrodzenie (wynagrodzenie za CZĘŚĆ I, CZĘŚĆ II i CZĘŚĆ III) w wysokości …………….zł (słownie:…………………………………) w tym VAT …….%,


według wyliczenia

CZĘŚĆ I

L.p.

Element pakietu

Ilość

Cena jednostkowa

brutto

Wartość brutto

3x4

1

2

3

4

5

1

torba

30002

długopis

30003

kołonotes

30004.

powielenie i dołączenie listu

30005

X

X

RAZEM
CZĘŚĆ I
CZĘŚĆ II

L.p.

Element pakietu

Ilość

Cena jednostkowa

brutto

Wartość brutto

3x4

1

2

3

4

5

1

torba

10002

długopis

10003

kołonotes

10004

powielenie i dołączenie listu

10005

X

X

RAZEM
CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ III

L.p.

Element pakietu

Ilość

Cena jednostkowa

brutto

Wartość brutto

3x4

1

2

3

4

5

1

torba

48002

długopis

48003

kołonotes

48004

powielenie i dołączenie listu

48005

X

X

RAZEM

CZĘŚĆ III
Zaoferowana całkowita cena za wykonanie zamówienia obejmuje wszystkie koszty związane z jego realizacją, a w szczególności: wykonanie, skompletowanie, dostarczenie (koszty transportu)
i przekazanie wskazanej przez Zamawiającego jednostce organizacyjnej odpowiedniej liczby pakietów.


Oświadczam, że:

  1. zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nr ....................................i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

  2. jesteśmy związani ofertą przez 30 dni od dnia otwarcia ofert,

  3. akceptujemy termin płatności,

  4. podana przez nas cena zawiera wszelkie należności z tytułu realizacji zamówienia,

  5. dostawę zrealizujemy w podanym przez Zamawiającego terminie,

  6. w przypadku, uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, podpiszemy umowę według załączonego wzoru, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

8) do oferty załączamy następujące dokumenty:

.................................................


……………………., dnia.................... ....................................................................................

( podpis i pieczątka imienna upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy )

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Oferta – wzór iconOferta – wzór

Oferta – wzór iconOferta – wzór

Oferta – wzór iconOferta świadczenia usług (wzór)

Oferta – wzór iconZałącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty oferta

Oferta – wzór iconZałącznik nr 2 do siwz zp 04/2012 (oznaczenie postępowania) oferta (wzór formularza ofertowego)

Oferta – wzór iconOferta edukacyjna multicentrum „zodiak” oferta ważna od 01. 09. 2011r

Oferta – wzór iconWzór wniosku o nadanie statusu Centrum Integracji Społecznej (wzór nieobligatoryjny)

Oferta – wzór iconWzór Brooka Taylora to wzór sporo wcześniej odkryty przez

Oferta – wzór iconZałączniki: Wzór pisma dotyczącego wymiany biletów Cennik usług przewozowych mpk s. A. WzóR

Oferta – wzór iconZałącznik nr Wzór biznesplanu b iznesplan (WZÓR)

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom