Klasa II 37. młodzi „wiosną kościoła”
Pobierz 35.33 Kb.
NazwaKlasa II 37. młodzi „wiosną kościoła”
Data konwersji23.10.2012
Rozmiar35.33 Kb.
TypDokumentacja

Ks. mgr Krzysztof Pełka

Publiczne Gimnazjum w Olszance 2002r. Klasa II

37. młodzi „wiosną kościoła”

Cel dydaktyczny: Przyjęcie prawdy, że młodzież jest nadzieją Kościoła.

Cel wychowawczy: Świadome zaangażowanie w Kościele i dla Kościoła

WPROWADZENIE

K. wyświetla fragment lub fragmenty filmu ze spotkania Jana Pawła II z młodzieżą w czasie piątej pielgrzymki do Polski (Poznań 3 czerwca 1997). zwłaszcza od słów: „Drodzy chłopcy i dziewczęta...” Następnie wprowadza w temat:

W czasie każdej pielgrzymki Jan Paweł II spotyka się z młodzieżą. Lubi mło­dych i cieszy się nimi. W jednym ze swoich przemówień, jak pamiętamy z po­przedniej katechezy, podczas spotkania z młodzieżą powiedział:

„Wy jesteście nadzieją Kościoła. Wy jesteście moją nadzieją”.

K. poleca umieścić te słowa na tablicy

PODANIE PRAWDY

K. dzieli klasę na grupy, którym poleca szukanie odpowiedzi na następujące pytania: Grupa 1.

— W jaki sposób Papież wyraża swoje zaufanie do młodzieży? lub

— Co świadczy o tym, że Papież pokłada nadzieję w młodzieży?

Grupa 2.

— W jaki sposób młodzi mogą być nadzieją Papieża?

Grupa 3.

— Kiedy młodzież jest nadzieją Kościoła?

Po 10-15 min. grupy prezentują swoje odpowiedzi.

ZASTOSOWANIE

K. poleca przeczytać Mt 4,18-22 (katechizm ucznia) i pyta:

— Do czego Jezus wezwał Piotra i Andrzeja?

— Dlaczego nazwał ich rybakami ludzi?

— Co nas zastanawia w postawie powołanych?

K. zwraca uwagę na Kościół lokalny, najbliższy uczniom, ponawia pytanie:

— W jaki sposób wy możecie stać się nadzieją Kościoła?

— Co możecie zrobić, dal potwierdzenia trafności słów Jana Pawła II?

Po wypowiedziach na ten temat K. może przedstawić zakończenie przemówienia Jana Pawła II do młodzieży od słów: „Drodzy młodzi przyjaciele...”

ZAKOŃCZENIE

K. poleca modlitwę za Papieża i za młodzież całego świata, zapisanie tematu oraz

myśli z tablicy i zadaje pracę domową.

Pieśń z VI Światowego Dnia Młodzieży: „Abba, Ojcze”.

Uwaga: K. może również wykorzystać film dokumentalny o Taize, pielgrzym­ce na Jasną Górę bądź inny związany z bieżącym tematem.

Materiały pomocnicze:

Sobór Watykański II w „Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim” (p. 2) naucza, że młodzież jest nadzieją Kościoła. Ojciec św. Jan Paweł II podczas spotkania z młodzieżą również nazywa młodych „nadzieją i wiosną Kościoła”.

Pracując w grupach, zastanowimy się, dlaczego Sobór Watykański II i Ojciec św. tak określają dzisiejszą młodzież K. rozdaje fragmenty homilii Jana Pawła II. Wszystkie grupy po przeczytaniu tek­stów mają odpowiedzieć na pytania:

— Jak rozumiesz słowa Ojca św.?

— Co te słowa znaczą dla ciebie?

Grupa 1.

„Wy jesteście młodością Kościoła” (katechizm ucznia)

Grupa 2.

„Jesteście synami Bożymi” (katechizm ucznia)

Grupa 3.

„Serce moje napełnia się radością” (katechizm ucznia)

Po krótkiej pracy w grupach wybrane osoby czytają teksty na glos, a przedstawiciele grup odpowiadają napytania. Odpowiedzi na pierwsze pytanie zapisujemy na tablicy:

Młodzi wiosną Kościoła. Młodzi nadzieją Kościoła. Młodzi nadzieją papieża.

Młodzież i jej problemy zawsze leżały Janowi Pawłowi II na sercu. Wyrazem tego zainteresowania jest list apostolski z okazji Międzynarodowego Roku Mło­dzieży. List ten adresowany jest do młodych całego świata. Rozpoczyna się on życzeniami, które brzmią:

„Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was”.

Te pierwsze słowa listu wskazują na jego treść, która wyjaśnia nam, na czym polega nadzieja, którą Kościół związał z młodym pokoleniem.

Najtrwalszym śladem papieskiej troski o młodzież są Światowe Dni Mło­dzieży.

Uczniowie powinni podać przynajmniej trzy miejscowości, gdzie odbywały się takie spotkania.

Jesteśmy nadzieją Kościoła, gdy staramy się zwyciężać zło istniejące w świe­cie. Największym zaś zwycięstwem będzie silna wiara młodego pokolenia. Mło­dzi są też nadzieją, gdy w ich sercach jest gorące pragnienie braterstwa wszyst­kich ludzi, bez podziałów, kontrastów społecznych i dyskryminacji, które to pragnienie realizujemy w życiu. Najlepiej można to robić, nie bojąc się nazywać grzechu grzechem i starając się go zwalczać przez sięganie do jego przyczyn, podobnie jak Chrystus sięgnął do korzenia zła w swej wielkanocnej tajemnicy krzyża i zmartwychwstania. Musimy zrobić wszystko, by móc stopniowo prze­mieniać świat, przeobrazić go, uczynić go bardziej ludzkim, bardziej braterskim i równocześnie bardziej Bożym. Nie można bowiem świata odrywać od Boga i przeciwstawiać go Bogu. Św. Augustyn twierdzi, że serce człowieka jest niespo­kojne, dopóki nie spocznie w Bogu.

K. pyta:

— Co młodzi mogą zrobić w Kościele i dla Kościoła już teraz?

— Jakie jest wasze miejsce we wspólnocie wiernych?

(czynny udział we Mszy św., grupach młodzieżowych, np. Taize, świadectwo wiary, zaangażowanie w grupach charytatywnych)

K. proponuje wspólne określenie tematu, np. „Młodzi wiosną Kościoła”.

— O czym dzisiaj mówiliśmy?

— Z jaką porą roku najbardziej kojarzy się wam nadzieja? (z wiosną)

K. zadaje pracę domową:

Napisz, jak rozumiesz słowa Ojca św. Jana Pawła II, które wypowiedział do młodzieży w Poznaniu:

„Liczę na wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi. Świat was potrze­buje i Kościół też. Od was zależy przyszłość”. Refleksja:

Pomyśl:

— Czy jesteś Kościołem jutra?

— Co robisz, by nim być?

Modlitwa.

Uczeń czyta wezwanie modlitwy wiernych:

Módlmy się za młodzież polską, aby umiała odróżnić kłamstwo od prawdy i aby całym sercem przylgnęła do krzyża Chrystusa.

— Ciebie prosimy...

Młodzi wiosną Kościoła!

„Kościół nie ma innego światła niż światło Chrystusa. Według obrazu dro­giego Ojcom Kościoła, jest on podobny do księżyca, którego całe światło jest odbiciem światła słońca”.

(KKK 748)

Czy spoglądałeś na kwiat, który zaczyna rozchylać płatki? A może prze­chadzałeś się wiosną po ogrodzie, lesie lub łące, aby obserwować, jak budzi się życie? Jakie uczucia ci towarzyszyły?

Ojciec święty podczas spotkań z młodzieżą nazywa młodych „nadzieją i wiosną Kościoła”.

„Wy jesteście młodością Kościoła, który stoi wobec wezwania nowego mi­lenium. Jesteście Kościołem jutra, Kościołem nadziei!”

(homilia wygłoszona na Jasnej Górze, w: Spotkanie Jana Pawła II z młodzieżą świata, Olsztyn 1991, s. 55)

- Jak rozumiesz słowa Ojca świętego?

- Co one dla ciebie znaczą?


„Jesteście synami Bożymi: bądźcie z tego dumni! Nic popadajcie w prze­ciętność, nie ulegajcie dyktatom zmieniającej się mody, która narzuca styl nie­zgodny z chrześcijańskimi ideałami, nie pozwólcie się mamić złudzeniom konsumizmu, Chrystus wzywa was do rzeczy wielkich. Nie sprawcie Mu zawo­du, bo w ten sposób wy sami spotkalibyście się z zawodem.

Z mocą, którą obdarza was Chrystus, mówcie wszystkim ludziom, że Bóg pragnie uczynić każdego człowieka swoim synem. Wasze świadectwo niech będzie zaczynem nowego świata, którego pragnie każdy człowiek...”

(homilia wygłoszona na Jasnej Górze, w: Spotkanie Jana Pawła II z młodzieżą świata, Olsztyn 1991, s. 62


„Serce moje napełnia się radością, gdy widzę -was razem, drodzy przyjacie­le ze Wschodu i Zachodu, z Północy i Południa, gdy widzę was zjednoczo­nych wiarą Chrystusa, który jest «wczoraj i dziś, ten sam także na wieki» (Hbr 13,8)”.

(homilia wygłoszona na Jasnej Górze, w: Spotkanie Jana Pawła II z młodzieżą świata, Olsztyn 1991, s. 55)

Młodzi wiosną Kościoła! Nadzieją Kościoła! Nadzieją Papieża!

pomyśl:

- Czy możesz powiedzieć, że jesteś Kościołem jutra?

- Co robisz, by nim zostać?

zapamiętaj:

Kościół to wspólnota ludzi zbawionych przez Chrystusa, działających mocą Chrystusa i w Jego imieniu.

„Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szy­mona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzeki do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.

A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali iv lodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili lodź i ojca i poszli za Nim”.

(Mt 4,18-22)

Pieśń:

1. Ty wyzwoliłeś nas, Panie, z kajdan i samych siebie,

a Chrystus, stając się bratem, nauczył nas wołać do Ciebie:

Abba, Ojcze! Abba, Ojcze!

2. Bo Kościół, jak drzewo życia,

w wieczności zapuszcza korzenie,

przenika naszą codzienność i pokazuje nam Ciebie.

3. Bóg hojnym dawcą jest życia,

On wyswobodził nas z śmierci i przygarniając do siebie,

uczynił swoimi dziećmi.

4. Wszyscy jesteśmy braćmi,

jesteśmy jedną rodziną.

Tej prawdy nic już nie zaćmi i teraz jest jej godzina.

zadanie:

1. Jak rozumiesz słowa Ojca św. Jana Pawła II, które wypowiedział w 1997 r. w Poznaniu: „Liczę na wasz młodzieńczy zapał w oddanie Chrystusowi. Świat was potrzebuje i Kościół też. Od was zależy przyszłość”.

2. Jeżeli możesz, przeczytaj list Jana Pawła II do młodych całego świata.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Klasa II 37. młodzi „wiosną kościoła” iconKlasa II 36. młodzi nadzieją świata Cel dydaktyczny

Klasa II 37. młodzi „wiosną kościoła” iconArchFilmFest Wiosna Jesień 2009/Wiosna 2010 Zgniatacze pudeł

Klasa II 37. młodzi „wiosną kościoła” iconVii festiwal Oj Wiosna Ty Wiosna 2012 Warsztaty

Klasa II 37. młodzi „wiosną kościoła” iconKonspekt lekcji języka polskiego, klasa V a temat lekcji: „Wiosna, lato, jesień, zima”- obrazy

Klasa II 37. młodzi „wiosną kościoła” iconKażdy już pewnie zauważył, że niedługo zacznie się wiosna. Tak dla przypomnienia, bo wszyscy oczywiście wiedzą, że astronomiczna wiosna zaczyna się 21 marca I

Klasa II 37. młodzi „wiosną kościoła” iconWiosna wszędzie jest zielona, w Zgierzu bywa także złota – festiwal teatrów dziecięcych I młodzieżowych rozpoczął kolejną edycję imprezy artystycznej zatytułowanej „Złota Wiosna” organizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury

Klasa II 37. młodzi „wiosną kościoła” iconKultura muzyczna w Kościele Dokumenty Kościoła o muzyce. Katechizm Kościoła Katolickiego

Klasa II 37. młodzi „wiosną kościoła” iconDziejach Ammianusa Marcellinusa, Historii Kościoła Sokratesa Scholastyka I Historii Kościoła

Klasa II 37. młodzi „wiosną kościoła” iconKlasa IV: Autor Bogumiła Szeweluk-Wyrwa, Wiesława Surdyk-Fertsch Tytuł: Dzień dobry historio! Podręcznik, klasa IV klasa V

Klasa II 37. młodzi „wiosną kościoła” iconJan Paweł II encyklika veritatis splendor do wszystkich biskupów Kościoła katolickiego o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła
«Któż nam ukaże dobro?» Wznieś ponad nami, o Panie, światłość Twojego oblicza!” (por. Ps 4, 7)

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom