Umiejętności akademickie – objaśnienia krzyżÓwki opracował: Marek Cieciura
Pobierz 36.59 Kb.
NazwaUmiejętności akademickie – objaśnienia krzyżÓwki opracował: Marek Cieciura
Data konwersji23.10.2012
Rozmiar36.59 Kb.
TypDokumentacja

UMIEJĘTNOŚCI AKADEMICKIE – OBJAŚNIENIA KRZYŻÓWKI
Opracował: Marek CieciuraPoziomo


1. … studia uzupełniające - wyższe studia zawodowe, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego: magistra, magistra inżyniera albo tytułu równorzędnego

8. Największa jednostka organizacyjna uczelni wyższej

9. Stwierdzenie zakończenia studiów wyższych bez uzyskania dyplomu. Uzyskuje się po zdaniu wszystkich egzaminów i dokonaniu zaliczeń wymaganych programem studiów

10. Sprawdzenie wiedzy z "mniej ważnych" przedmiotów, może odbywać się w formie pisemnej albo ustnej, przeprowadza go wykładający dany przedmiot

11. Oznaki stresu w sferze …: Trudności z mówieniem, impulsywność, drżenie, tiki nerwowe

17. Jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów uczelni. Reprezentuje uczelnię na zewnątrz

19. Tytuł naukowy

22. Forma graficznej prezentacji naukowej w postaci plakatu. Spopularyzowała się na dużych konferencjach naukowych, obecnie jedna z popularniejszych form prezentowania wyników badań

23. Ciało, w skład którego wchodzą wszyscy studenci danej uczelni. Posiada strukturę analogiczną do struktury uczelni, czyli dzieli się na: samorząd uczelniany oraz samorządy wydziałowe

25. Strój ceremonialny na wyższych uczelniach: rektora i prorektorów, dziekana i prodziekanów oraz członków senatu (a także doktorów honoris causa i promowanych doktorów)

27. Prawo …: Aby oszacować czas potrzebny na wykonanie jakiegoś zadania należy przewidywany czas pomnożyć przez dwa i przyjąć jednostkę o rząd wyższą

29. Stypendium … - przyznawane jest studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej na jego wniosek złożony w uczelni

32. Pełni funkcję głównego księgowego uczelni i jest zastępcą kanclerza

34. Egzamin … - egzamin przeprowadzany na zakończenie studiów, warunkujący otrzymanie dyplomu ukończenia uczelni

36. Przyjęcie w poczet studentów szkoły wyższej. Odbywa się z reguły bardzo uroczyście, jest połączona z inauguracją roku akademickiego

37. Żargonowo stypendium

38. Oznaki stresu w sferze sprawności …: luki w pamięci, zapominanie, niemożność skoncentrowania się

39. Kodeks rozwiązań dotyczących uznawania (okresu) studiów będącego jednym z podstawowych warunków wyjazdów w ramach programu Erasmus

46. Krótki sprawdzian na początek zajęć, sprawdzający przygotowanie do ćwiczeń, często wyniki z niego decydują o pozostaniu na zajęciach

49. Impreza organizowana z okazji "przepołowienia" studiów, np. po czwartym semestrze

51. Najwyższy organem kolegialny uczelni, w skład wchodzą: rektor, prorektorzy, dziekani, prodziekani, przedstawiciele nauczycieli akademickich i pracowników administracji, a także przedstawiciele środowiska studenckiego

53. Okres pod koniec semestru, przeznaczony na przeprowadzenie egzaminów, zajęcia w tym czasie nie odbywają się

54. Uczelnia, której jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora co najmniej w dwunastu dyscyplinach naukowych

55. … studiów - dziedzina wiedzy, którą można studiować. W Polsce jest ponad 100 zatwierdzonych kierunków studiów, każdy ma podany standard nauczania: przedmioty i treści kształcenia

56. Prowadzący nauczanie języka obcego na uczelni wyższej

57. Okrągłe nakrycie głowy, część ceremonialnego oficjalnego stroju na wyższych uczelniach

58. Stanowisko dydaktyczne w uczelni wyższej, wymagany stopień doktora, prawa i obowiązki są podobne jak na stanowisku starszego wykładowcy

60. Duża sala wykładowa wykorzystywana również w celach reprezentacyjnych, na koncerty czy pokazy

61. Pracownik naukowo-dydaktyczny posiadający stopień doktora

62. Prawo …: Praca zapełnia cały czas przeznaczony na jej wykonanie

64. Egzamin, którego termin jest wcześniejszy niż ten w sesji, ustala go wykładowca. Nie jest on obowiązkowy, ale skorzystanie z niego pozwala odciążyć się w czasie sesji

65. Dokument stwierdzający nadanie tytułu zawodowego, aby uzyskać dyplom należy napisać pracę dyplomową (licencjacką, magisterską, inżynierską) i obronić ją, czyli zdać egzamin dyplomowy

66. Nazwa jednostki organizacyjnej uczelni, utworzonej poza jej główną siedzibą

70. Sprawdzenie wiedzy z "ważniejszych" przedmiotów, może odbywać się w formie pisemnej albo ustnej, przeprowadza go wykładający dany przedmiot

71. Stopnie naukowe uzyskuje się w określonej … nauki

73. Egzaminator …: podpowiada kolejne zdanie, podrzuca kolejną kwestię, nie dając czasu na samodzielne formułowanie wypowiedzi. Warto go słuchać, ponieważ czasem sam sobie udziela odpowiedzi na pytania

75. Zajęcia, na których uczy się praktycznego zrozumienia materiału poprzez wykonywania zajęć praktycznych np. badań

76. Podstawowa jednostka organizacyjna w ramach wydziału uczelni wyższej

77. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania

78. Zajęcia dydaktyczne, które odbywają się w małych grupach, służą pogłębieniu i uzupełnieniu wiedzy przekazanej na wykładach

79. Kieruje administracją i gospodarką uczelni w zakresie określonym przez statut

80. Tradycyjne obchody dni studenckich, w tym czasie organizowane są liczne imprezy, parady, koncerty, pokazy filmowe, pikniki, dyskoteki, zawody sportowe itd.

83. Oznaki stresu w sferze …: bladość, pocenie się, przyspieszenie bicia serca, napięcie mięśni, dyszenie, zmiany ciśnienia krwi

87. Potwierdzenie jakości kształcenia nadawane kierunkom studiów w poszczególnych uczelniach dokonywane przez akademickie komisje np. PKA (Państwowa Komisja Akredytacyjna)

89. Egzaminator …: uważnie słucha, pozwala powiedzieć wszystko, co się wie. Zadaje on zwykle niewiele pytań, nie przeszkadza, jeśli trzeba - pomoże komentarzem lub uwagą wrócić na właściwy tok rozumowania

91. Urlop … - urlop udzielany ze względu na stan zdrowia studenta, wymaga orzeczenia odpowiedniej komisji lekarskiej. Urlopu udziela się na czas określony w orzeczeniu

92. Biuro na wydziale, z którym student utrzymuje częsty kontakt w wielu sprawach, np. w celu pobierania i składania różnych dokumentów czy podbicia indeksu

94. Egzaminator … (żargonowo): wszelkie próby dyskusji są z góry skazane na niepowodzenie, a każdy sprzeciw lub okazana emocja tylko go nakręca i prowokuje

95. Program wspierający międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę

96. Egzaminator …: najchętniej zdałby egzamin za studenta, byle zaoszczędzić mu stresu. Bardzo rzadko oblewa, ale jeśli to robi - to z widocznym bólem serca


Pionowo


2. Alternatywa akademika dla studentów studiujących poza miejscem stałego zamieszkania. Często dzieli się mieszkanie z rodziną, która wynajmuje pokój

3. … studiów - kierunki niektórych studiów są podzielone na …, wybierane na początku studiów lub po I albo II roku w zależności od ustaleń

4. Jednostka organizacyjna w ramach katedry uczelni wyższej

5. … studia magisterskie - wyższe studia zawodowe, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego: magistra, magistra inżyniera albo tytułu równorzędnego (np. lekarz, lekarz dentysta lub lekarz weterynarii)

6. Umiejętność maksymalnego skupienia uwagi na jednej rzeczy

7. Uczelnia, której jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora co najmniej w sześciu dyscyplinach, w tym co najmniej cztery uprawnienia w zakresie nauk technicznych

12. Krótki sprawdzian na koniec zajęć

13. Stanowisko w uczelni wymagającego posiadania stopnia doktora habilitowanego nosi nazwę profesor …

14. Rodzaj zajęć dydaktycznych dla większej liczby słuchaczy (najczęściej dla całego roku) w formie monologu wykładowcy

15. Samodzielny pracownik naukowo-dydaktyczny kierujący przygotowaniem rozprawy doktorskiej

16. Najmłodszy pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni, zwykle magister lub magister inżynier

18. Żargonowo zajęcia stworzone w semestrze innym niż normalnie, specjalnie po to, aby umożliwić wcześniejsze usunięcie zaległości

20. Obowiązkowe zajęcia z języków obcych

21. Oznaki stresu w sferze …: lęk, rozdrażnienie, nerwowość, złość, zakłopotanie

24. … urlop - przerwa w studiowaniu trwająca semestr lub rok akademicki. Student zachowuje wszystkie przywileje prawne związane z posiadaniem legitymacji studenckiej

26. Najważniejsza osoba na wydziale, kierująca w jego ramach sprawami uczelni. Jest przełożonym wszystkich pracowników oraz wszystkich studentów

28. Techniczne wyższe studia zawodowe, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera

30. Impreza dla pierwszoroczniaków, w trakcie, której stają się prawdziwymi studentami

31. Zasada …: Priorytety realizacji zadań ustala się w zależności od ich pilności i ważności

33. Pracownik naukowo-dydaktyczny kierujący przygotowaniem pracy dyplomowej

35. Egzamin przeprowadzany na wniosek studenta w przypadku obiekcji do rzetelności oceny bądź poprawności przeprowadzenia standardowego egzaminu

38. Tytuł zawodowy nadawany po ukończeniu studiów drugiego stopnia

40. Ostatnia szansa zaliczenia przedmiotu przez studenta to egzamin …

41. Zasada …: 20% nakładu naszego czasu przynosi 80% wydajności

42. Zajęcia dydaktyczne, które są połączeniem wykładów i ćwiczeń, a ich sedno stanowi rozmowa między studentami, a prowadzącym

43. Opłata za studia na wyższej uczelni

44. Pisemna praca naukowa opracowywana w celu uzyskania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego

45. Student reprezentujący interesy studentów z jednego rocznika na każdym kierunku studiów, jego zadaniem jest bezpośredni kontakt z Dziekanem, wykładowcami, ustalanie terminów zaliczeń i egzaminów itp.

47. Jego Magnificencja Rektor - skrót

48. Jednostka organizacyjna w ramach wydziału uczelni wyższej, czasami może występować poza wydziałem

50. Dyżury wykładowców, podczas których można się zgłosić z każdym pytaniem czy problemem dotyczącym przedmiotu

52. Pracownik naukowo-dydaktyczny opiniujący pracę dyplomową

59. Egzaminator …: dopytuje się o coś, co już zostało powiedziane. Sposobem jest wytrwałe powtarzanie odpowiedzi na kolejne pytania, nawet jeśli padają one po raz kolejny

62. Inna niż studia wyższe i studia doktoranckie forma kształcenia przeznaczona dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych

63. Miejsce urzędowania najwyższych władz uczelni, stanowi "centrum zarządzania" każdej uczelni

65. Studia umożliwiające uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki, przygotowujące do samodzielnej działalności badawczej i twórczej oraz uzyskania stopnia naukowego doktora

67. Najwyższe stanowisko w uczelni nosi nazwę profesor …

68. Program zajęć, w którym prowadzący zamieszcza tematy zajęć, literaturę z której powinniście korzystać oraz warunki zaliczenia przedmiotu

69. Dział zajmujący się księgowością uczelni

72. Forma sprawdzenia wiedzy przyswojonej na danych wykładach i ćwiczeniach. W odróżnieniu od egzaminów odbywa się kilka razy w semestrze i obejmują węższy zakres materiału

74. Wyższe studia zawodowe, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata

81. Uczelnia, której jednostki organizacyjne posiadają co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora

82. Niższy stopień naukowy

83. Dodatkowy kierunek studiowany przez studenta

84. Najmniejsza jednostka organizacyjna uczelni wyższej

85. Egzamin zdawany w przypadku niezdania egzaminu w terminie podstawowym

86. Urlop dziekański, przerwa w studiach na okres semestru lub roku akademickiego - potocznie

88. Zajęcia dydaktyczne odbywające się na ostatnich latach studiów, mają przygotować do napisania i obrony pracy dyplomowej

90. Potocznie dom akademicki - miejsce zakwaterowania studentów w czasie studiów wyższych, będące pod nadzorem jednej, a czasem nawet kilku uczelni z danego miasta

93. Dokument, będący własnością studenta, do którego wpisywane są oceny ze wszystkich egzaminów oraz zaliczeń

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Umiejętności akademickie – objaśnienia krzyżÓwki opracował: Marek Cieciura iconProblemy społeczne I zawodowe informatyki – objaśnienia krzyżÓwki

Umiejętności akademickie – objaśnienia krzyżÓwki opracował: Marek Cieciura iconOpracował: Bartłomiej Czerwiński, Nikodem Czechowski, Zespół Szkół Ogólnokształcących „Gimnazjum I Liceum Akademickie”, Toruń

Umiejętności akademickie – objaśnienia krzyżÓwki opracował: Marek Cieciura iconOpracował: Marek Borchert Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki

Umiejętności akademickie – objaśnienia krzyżÓwki opracował: Marek Cieciura iconJ Ęzyk html, czyli o tym, jak stworzyć stronę internetową… opracował: Marek Banaszak Na początek…

Umiejętności akademickie – objaśnienia krzyżÓwki opracował: Marek Cieciura iconDr W. Cieciura (sem let.)

Umiejętności akademickie – objaśnienia krzyżÓwki opracował: Marek Cieciura iconRozwiązanie krzyżówki z numeru drugiego

Umiejętności akademickie – objaśnienia krzyżÓwki opracował: Marek Cieciura iconWywiady z … Zagadki, krzyżówki I inne …

Umiejętności akademickie – objaśnienia krzyżÓwki opracował: Marek Cieciura iconUmiejętności pisania cv I listu motywacyjnego, umiejętności przygotowania się I prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, podstawowych umiejętności komunikacyjnych. Dodatkowo zostaną przekazane ogólne informacje o formach, zasadach I procedurach związanych z zakładaniem własnej działalności gospodarczej

Umiejętności akademickie – objaśnienia krzyżÓwki opracował: Marek Cieciura iconWybrane lektury klas I – III krzyżÓwki klasa I

Umiejętności akademickie – objaśnienia krzyżÓwki opracował: Marek Cieciura iconKa szkolenia: Warsztaty składają się z nauki umiejętności komunikacji interpersonalnej, treningu asertywności, umiejętności autoprezentacji, umiejętności społecznych. Usługa szkoleniowa obejmuje 4 dni szkoleniowych łącznie w tym Zamawiający przewiduje 30 godzin dydaktycznych dla grupy szkoleniowej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom