Scenariusz spotkania z rodzicami temat spotkania: Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej
Pobierz 19.03 Kb.
NazwaScenariusz spotkania z rodzicami temat spotkania: Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej
Data konwersji23.10.2012
Rozmiar19.03 Kb.
TypDokumentacja
Opracowanie: M. Sidyk


SCENARIUSZ SPOTKANIA Z RODZICAMI


1. Temat spotkania: Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej.


 1. Cele spotkania:
  • zapoznanie rodziców z oceną opisową stosowaną w edukacji wczesnoszkolnej;
  • przedstawienie sposobów oceniania stosowanych w klasie.Przebieg spotkania
 Przedstawienie zalet oceny opisowej w edukacji wczesnoszkolnej.


Głównym celem w edukacji wczesnoszkolnej jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego ucznia, zarówno pod względem fizycznym, intelektualnym, estetycznym, emocjonalnym, czy duchowym.


Przed nauczycielem w edukacji wczesnoszkolnej postawione zostały nowe cele i zadania:  • przygotowanie dziecka na miarę swoich możliwości, do życia w zgodzie z ludźmi, z przyrodą i samym sobą;
  • pobudzanie motywów i zainteresowań dzieci;
  • stwarzanie dogodnych warunków do podejmowania przez dziecko różnych działań;
  • wspieranie aktywności dziecka;
  • poznawanie dziecka poprzez ciągłą obserwację;
  • wspieranie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień dziecka.Ocenianie opisowe jest czynnością bardzo trudną. Wymaga od nauczyciela ogromnego doświadczenia, rzetelności w celowej obserwacji, opartej na kontroli pracy dziecka oraz systematycznej obserwacji jego rozwoju.

Obserwując rozwój fizyczny dziecka, nauczyciel ocenia jego rozwój kondycji i sprawności, a także dbałość o zachowanie zdrowia – umiejętności działania na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa. Obserwując rozwój intelektualny dziecka, nauczyciel ocenia jego osiągnięcia edukacyjne w zakresie umiejętności: słuchania, mówienia, pisania, czytania, zdobywania informacji, doskonalenia się, obliczania, badania, tworzenia, śpiewania, grania, rysowania, czy malowania. Nauczyciel bacznie obserwuje i ocenia indywidualny rozwój uzdolnień i zainteresowań każdego dziecka. Kontrolując i obserwując rozwój społeczny i emocjonalny dziecka, nauczyciel ocenia jego zachowania i emocje w stosunku do kultury,

języka, środowiska przyrodniczego, czy wartości regionalnych.


2


W zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej nie ma miejsca na zjawisko drugoroczności, ani nie ma miejsca na zjawisko niepowodzenia dydaktycznego. Każde dziecko rozwija się na miarę swoich możliwości i w odpowiednim dla siebie tempie.


Ocena w edukacji wczesnoszkolnej pełni wiele funkcji, np.:


  • funkcję diagnostyczną – dającą odpowiedź na pytanie, jak daleko w rozwoju jest każde

dziecko względem wymagań stawianych przez nauczyciela;


  • funkcję informacyjną – przekazującą informacje o dziecku (co udało się dziecku poznać,

opanować, zrozumieć, nauczyć, jakie dziecko opanowało umiejętności, co już potrafi);


  • funkcję korekcyjną – odpowiadającą na pytania: Co uczeń ma już opanowane?, Co robi

dobrze?, Nad czym musi jeszcze popracować?, Co poprawić?, Co zmienić, czy udoskonalić?;


  • funkcję motywacyjną – zachęcającą dziecko do samorozwoju, dalszego wysiłku, dodającą wiary we własne siły i nadzieje na osiągnięcie sukcesu;  • funkcję rozwojową – odpowiadającą na pytania: Czy dokonują się zmiany w samym

dziecku?, Jakie jest tempo i dynamika tych zmian?.


Dzięki ocenie opisowej zarówno rodzic, jak i dziecko otrzymuje od nauczyciela dokładne informacje o rozwoju umiejętności. Dla nauczyciela ocena opisowa staje się sygnałem dotyczącym skuteczności stosowanych przez niego metod wychowawczych, strategii wychowawczych, czy organizacji zajęć.


Ocena opisowa daje możliwość każdemu dziecku wyrównania powstałych braków w wyniku procesu kształcenia, a nauczycielowi pozwala dostrzec pojawiające się określone predyspozycje, talenty czy uzdolnienia.


 Przedstawienie rodzicom sposobów oceniania w klasie.


W klasie dokonywana jest ocena bieżąca – bezpośrednio w czasie zajęć, wskazuje ona mocne i słabe strony pracy ucznia oraz sposoby poprawy. W zeszytach lub ćwiczeniach będą pisane recenzje lub wyrazy uznania; wspaniale, dobrze, postaraj się, popracuj więcej, poćwicz. Ocenianie bieżące będzie również odnotowane w dzienniku lekcyjnym znakami literowymi A, B, C, D, E, F, które oznaczają, że daną umiejętność uczeń opanował wspaniale (A), bardzo dobrze (B), ładnie (C), musi jeszcze pomyśleć (D), postarać się (E), pracować więcej (F).


Na koniec semestru będzie stosowana ocena semestralna ( śródroczna), która ma charakter bardziej ogólny i pełniej informuje rodziców o aktywności dziecka i zdobytych przez niego umiejętnościach. Ocena ta pozwala na okresowe podsumowanie osiągnięć edukacyjnych. Pozwala również nauczycielowi projektować dalsze, indywidualne działania edukacyjne. Ocena roczna (końcoworoczna) będzie podkreślała zmiany w rozwoju dziecka, wynikające ze stosowania wskazówek zawartych w ocenie semestralnej. Ocena ta polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych dziecka w ciągu roku szkolnego i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania.

We wszystkich proponowanych ocenach opisowych zostaje uwzględniony wykaz umiejętności i wiadomości, wynikających z realizacji programu nauczania „Poznaję świat i wyrażam siebie”.

Nauczyciel dokonuje oceny tych umiejętności, podkreślając te sformułowania, które charakteryzują dziecko.


3


Istotnym elementem opisowej oceny dziecka jest ocena zachowania, która uwzględnia w szczególności:  • stosunek do obowiązków szkolnych i funkcjonowanie dziecka w środowisku szkolnym;
  • kulturę osobistą;
  • przestrzeganie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych oraz

funkcjonujących umów.


Ocena z zachowania zostanie przedstawiona za pomocą obrazka ( dziesięciu korali – jeden koral to jeden miesiąc, podzielony na cztery części – tygodnie). W ocenie tej zostaną zastosowane kolory: czerwony, zielony, żółty, brązowy, które oznaczać będą;  • kolor czerwony – dziecko bez zastrzeżeń wypełnia obowiązki ucznia, kolegi, przestrzega

norm społecznych i funkcjonujących umów, jego postawa godna jest

naśladowania;  • kolor zielony – dziecko nie sprawia kłopotów wychowawczych, jego kultura bycia i słowa

nie budzi zastrzeżeń;  • kolor żółty – dziecko nie sprawia większych kłopotów wychowawczych, rozumie swoje

błędy i dąży do poprawy;


  • kolor brązowy – dziecko często łamie zasady właściwego zachowania, nie reaguje na

upomnienia nauczycieli i innych pracowników szkoły.


W zeszycie kontaktowym, każdy uczeń będzie dokonywał codziennie oceny swojego zachowania (malując mały koral odpowiednim kolorem). Na koniec każdego tygodnia uczeń będzie dokonywał oceny swojego zachowania, malując część dużego korala kolorem przeważającym w małych koralach.

W ocenie zachowania uczniowi pomogą rówieśnicy oraz wychowawca klasy.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Scenariusz spotkania z rodzicami temat spotkania: Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej iconScenariusz spotkania z rodzicami temat spotkania: Wady postawy

Scenariusz spotkania z rodzicami temat spotkania: Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej iconScenariusz spotkania z rodzicami: Spotkanie informacyjno – szkoleniowe. Temat szkolenia

Scenariusz spotkania z rodzicami temat spotkania: Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej iconScenariusz spotkania z rodzicami na temat : Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach ?

Scenariusz spotkania z rodzicami temat spotkania: Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej iconScenariusz spotkania z rodzicami na temat: Przestrzeganie uczniów przed grożącymi im niebezpieczeństwami

Scenariusz spotkania z rodzicami temat spotkania: Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej iconScenariusz spotkania z rodzicami uczniów klas 3

Scenariusz spotkania z rodzicami temat spotkania: Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej iconScenariusz spotkania z rodzicami przygotowała: Dorota Sieniawska

Scenariusz spotkania z rodzicami temat spotkania: Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej iconScenariusz spotkania z rodzicami „MŁodzież w sieci. Co mogą zrobić rodzice?”

Scenariusz spotkania z rodzicami temat spotkania: Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej iconOpracowała Ewa Pelowska Scenariusz spotkania z rodzicami uczniów klasy II gimnazjum

Scenariusz spotkania z rodzicami temat spotkania: Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej iconScenariusz uroczystego spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Scenariusz spotkania z rodzicami temat spotkania: Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej iconScenariusz zajęć edukacji wczesnoszkolnej – klasa II. Temat

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom