Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego z języka polskiego
Pobierz 39.32 Kb.
NazwaTematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego z języka polskiego
Data konwersji23.10.2012
Rozmiar39.32 Kb.
TypPoezja
Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego z języka polskiego

w Zespole Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze na rok szkolny 2011/2012. Uwzględniono tematy dla olimpijczyków. 1. Literatura 1. Polacy w satyrze i karykaturze literackiej. Omów zjawisko, odwołując się do tekstów dwóch epok.

 2. Poezja religijna wczoraj i dziś. Interpretując wybrane utwory, omów ewolucję gatunków literackich i sposoby wyrażania uczuć.

 3. Literackie obrazy metropolii - omów zjawisko w oparciu o twórczość pisarzy dwóch różnych epok.

 4. Wielkie karty naszej historii utrwalone w różnych formach zapisu literackiego (kronika, epos, pieśń patriotyczna). Omów problem, analizując wybrane utwory należące do określonych gatunków literackich.

 5. Analizując wybrane utwory literackie XX wieku, omów funkcję groteski

w kreowaniu świata przedstawionego.

 1. Pieśni biesiadne od antyku do współczesności. Przeanalizuj ich tematykę i omów funkcje w różnych epokach.

 2. Topos świata jako teatru i sposoby jego realizacji w wybranych utworach literackich trzech epok.

 3. Postać kontrowersyjna - jej miejsce i funkcja w literaturze. Przedstaw wybranych bohaterów, analizując dzieła literatury wojny i okupacji oraz współczesnej.

 4. Na czym polega klasycyzm we współczesnej poezji? Omów zjawisko na przykładzie wybranych utworów dwóch pisarzy.

 5. Paraboliczność jako sposób przedstawiania świata w literaturze XX wieku. Omów zjawisko w oparciu o dwa / trzy utwory literackie.

 6. Scharakteryzuj formy i określ funkcje publicystyki, analizując teksty z wybranej epoki literackiej.

 7. Pisarz - wychowawca i pisarz - mistyk. Porównaj oświeceniową i romantyczną koncepcję twórcy, analizując wybrane utwory literackie podanych epok.

 8. Interpretując wybrane utwory literackie, omów funkcję konwencji onirycznej w kreowaniu świata przedstawionego.

 9. Rozwój naukowo-techniczny w literaturze i jego funkcje. Omów zagadnienie w oparciu o utwory literackie XIX i XX wieku.

 10. Pejzaż górski w literaturze XX wieku. Zaprezentuj temat odwołując się do wybranych utworów literackich.

 11. Polscy „Don Kichoci”. Porównaj literackie kreacje idealistów, interpretując wybrane utwory.

 12. Motyw faustowski w literaturze. Omów jego funkcje na wybranych przykładach.

 13. Przedstaw motyw „ars poetica” w literaturze oraz zadania poety i poezji, analizując wybrane utwory różnych epok.

 14. Kulinaria w literaturze. Scharakteryzuj sposoby i określ cele ujmowania motywu w wybranych utworach literackich.

 15. Socrealizm jako sposób prezentowania rzeczywistości lat pięćdziesiątych. Omów na wybranych przykładach.

 16. Franciszkańska akceptacja świata. Przedstaw źródła i kontynuację zawartych w nich myśli, interpretując wybrane utwory literackie.

 17. Świat ludowych wierzeń i wartości oraz jego rola w literaturze. Omów na przykładzie wybranych tekstów literackich.

 18. Dzieła, w których można odnaleźć twórcę. Omów problem, analizując wybrane utwory literatury pięknej.

 19. Pamiętnikarz jako autor, narrator i bohater swojego dzieła. Na wybranych przykładach przedstaw różne sposoby realizacji tych ról.

 20. Przedstaw relacje między rodzicami i dziećmi, analizując wybrane utwory literackie.

 21. Tradycja barokowa oraz estetyka brzydoty i ich funkcje w twórczości Stanisława Grochowiaka. 

 22. Moralistyka oświeceniowych bajek i satyr. Określ jej charakter, analizując wybrane utwory. 

 23. Rola i zadania poety w czasach współczesnych. Omów problem, odwołując się do liryki wybranego twórcy. 

 24. Analizując celowo wybrane utwory literackie, przedstaw obraz przeżyć wewnętrznych poety – romantyka.

 25. Różne sposoby osiągania komizmu w literaturze średniowiecznej i renesansowej. Przedstaw je, odwołując się do wybranych tekstów literackich. 

 26. Swoistość poezji dworskiej na tle literatury polskiego baroku. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów. 

 27. Dzieło literackie jako świadectwo swego czasu. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów.

 28. Niepokoje człowieka końca wieku i próby ich przezwyciężenia     w literaturze młodopolskiej i współczesnej. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów. 

 29. Bohaterowie w habitach. Przedstaw sposób ich kreowania w wybranych utworach literackich.

 30. Na wybranych przykładach literackich przedstaw stosunek do ciała lub/i jego części w poezji na przestrzeni wieków.

 31. Motyw lotu i jego znaczenia w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 32. Opozycja starość-młodość w literaturze. Omów problem interpretując wybrane utwory literackie.

 33. Outsiderzy, odmieńcy, indywidualiści jako bohaterowie literaccy. Porównaj kreacje bohaterów, analizując wybrane utwory literackie.

 34. Polemiki, spory, prowokacje – starcia pokoleń literackich. Omów na wybranych przykładach.

 35. Na wybranych przykładach omów symbolikę i funkcję stroju w literaturze.

 36. Realizm i fantastyka jako elementy współtworzące świat przedstawiony utworów literackich z różnych epok. Przedstaw temat, interpretując wybrane utwory literackie.

 37. Uniwersalny charakter utworów W. Szekspira. Omów problem na  wybranych przykładach.

 38. Odwołując się do wybranych fragmentów literackich, scharakteryzuj sposób kreowania scen bitewnych w prozie H. Sienkiewicza.

 39. Przedstaw różne obrazy i znaczenia domu w wybranych tekstach literackich.

 40. Różne kreacje narratora i ukształtowania narracji w epice. Przedstaw zagadnienie na podstawie analizy wybranych utworów.

 41. Przedstaw mechanizmy działania instytucji ukazane w literaturze, analizując wybrane powieści  XX wieku.

 42. Różne metody walki z zaborcą przedstawione w literaturze dziewiętnastego wieku. Omów je, analizując wybrane utwory.

 43. Przedstaw funkcjonowanie naturalizmu w wybranych utworach literackich XIX i XX wieku.

 44. Zakończenie utworu jako klucz do jego interpretacji. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów.

 45. Analizując wybrany utwór romantyczny, pozytywistyczny i współczesny, przedstaw skutki, jakie przynosi człowiekowi ograniczenie wolności osobistej.

 46. Rola tradycji chrześcijańskiej i starożytnej w kształtowaniu światopoglądu renesansowego twórcy. Omów problem, analizując wybrane utwory literackie.

 47. Scharakteryzuj konflikt pokoleń zapisany w literaturze XIX i XX wieku, analizując wybrane utwory literackie.

 48. Przedstaw wizerunek diabła na przykładzie wybranych dzieł z różnych epok.

 49. Różne odmiany satyry. Omów zagadnienie na przykładzie wybranych utworów literackich z różnych epok.

 50. Orient jako inspiracja pisarzy różnych epok. Zanalizuj różne sposoby funkcjonowania tego motywu w literaturze na przykładzie trzech epok.

 51. Portret żołnierza – omów odwołując się do dowolnie wybranych przykładów literatury z XIX i XX wieku.

 52. Funkcje ironii w literaturze. Dokonaj analizy na podstawie wybranych utworów z różnych epok.

 53. Obraz ojczyzny w literaturze i publicystyce. Przedstaw, analizując przykłady utworów z różnych epok.

 54. Funkcje listu w utworach literackich. Analizując właściwie dobrane przykłady literackie, przedstaw sposób wykorzystania listu w dziele literackim i omów jego role.

 55. Polskie obrzędy, tradycje i obyczaje jako źródło inspiracji literackich. Przedstaw na podstawie analizy wybranych przykładów.

 56. Rola didaskaliów w dramacie. Porównaj na przykładzie trzech utworów reprezentujących różne epoki.

 57. Apokryf w literaturze dawnej i współczesnej. Porównaj funkcjonowanie apokryfów w literaturze dawnej i współczesnej. Uwzględnij teksty: Biblia, utwory staropolskie oraz współczesne.

 58. Nowe pokolenie reportażu. Dokonaj analizy tematyki wybranych dwóch, trzech przedstawicieli (W. Jagielski, L. Ostałowska, M. Szczygieł, W .Tochman, A. Domosławski, A. Fostałkowska, M. Grzebałkowska).

 59. Kreacje postaci kobiecych w twórczości ulubionej autorki. Omów na trzech czterech przykładach.

 60. Scharakteryzuj wizerunek kata i ofiary w literaturze okresu wojny i okupacji. Omów na kilku wybranych przykładach.

 61. Kobieta – anioł i kobieta – demon. Porównaj wizerunki kobiet oraz omów ich funkcje na przykładzie kilku wybranych postaci literackich.

 62. Motyw kobiety upadłej – zdolnej do prawdziwej miłości. Przedstaw na kilku przykładach z wybranych epok.

 63. Modni pisarze, modne książki. Zanalizuj zjawisko popularności 2- 3 utworów.

 64. Wizja piekła i nieba w literaturze. Zanalizuj problem, odwołując się do kilku wybranych przykładów.

 65. Tragedia jednostki: jej historyczne i pozahistoryczne uwarunkowania w romantycznych powieściach poetyckich. Zanalizuj problem na wybranych przykładach.

 66. Motyw kobiety wyzwolonej w epoce pozytywizmu. Zinterpretuj zagadnienie na podstawie wybranych dzieł literackich.

 67. Superbohaterowie w literaturze fantastycznej i komiksie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 68. Obraz kibica w powojennej literaturze polskiej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 1. Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki
 1. Krajobraz jako motyw w literaturze i malarstwie twórców młodopolskich. Omów temat, interpretując wybrane utwory literackie i inne teksty kultury.

 2. Kicz i dzieło sztuki. Omów istotę dzieła sztuki i kiczu, analizując wybrane utwory literackie i malarskie.

 3. Autoportret w literaturze i sztukach plastycznych. Omów sposoby kreacji „ja” artysty, analizując wybrane teksty literackie i obrazy. Uwzględnij kontekst historyczny i biograficzny.

 4. Sztuka wobec niewyrażalnego. Symbol jako środek wyrazu w malarstwie i literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 5. Barokowe ideały piękna w malarstwie i literaturze. Omów na celowo wybranych tekstach literackich i dziełach malarskich.

 6. Omów rolę historii jako inspiracji dla literatury i malarstwa (np. H. Sienkiewicza,

J. Matejki etc.), analizując wybrane dzieła.

 1. Zwierzęta w literaturze. Przedstaw sposoby ukazywania tego motywu, analizując wybrane utwory literackie oraz dzieła z innych dziedzin sztuki.

 2. Omów funkcje motywów mitycznych wykorzystywanych w literaturze i sztuce, analizując dzieła dwóch / trzech wybranych epok.

 3. Motywy myśliwskie w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.

 4. Muzyka jako temat literacki i jej obecność w dziele. Omów na wybranych przykładach.

 5. Granice wolności w sztuce. Przedstaw problem, analizując wybrane utwory literackie oraz dzieła z innych dziedzin sztuki.

 6. Zjawisko intertekstualności w literaturze i sztuce. Omów problem na wybranych przykładach.

 7. Labirynt jako motyw w sztuce i jego symboliczne znaczenia. Omów problem, interpretując wybrane dzieła literackie, malarskie i/lub filmowe.

 8. Realizacja doktryny socrealizmu w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.

 9. Literackie i malarskie obrazy powstania styczniowego. Dokonaj analizy funkcjonowania motywu w wybranych dziełach.

 10. Matka cierpiąca jako motyw w różnych dziedzinach sztuki. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych dzieł. 

 11. Różne sposoby tworzenia nastroju grozy w literaturze i sztuce. Przedstaw je, odwołując się do wybranych dzieł literackich i plastycznych. 

 12. Przedstaw związek malarstwa A. Gierymskiego z problematyką utworów pozytywistycznych, odnosząc się do wybranych przykładów. 

 13. Omów funkcję kontrastu na wybranych przykładach z literatury  i malarstwa.

 14. Zinterpretuj sposoby przedstawiania ważnych wydarzeń w historii  narodu w literaturze, malarstwie lub filmie (na wybranych przykładach). 

 15. Przedstaw i porównaj wybrane sceny batalistyczne w literaturze i malarstwie tych samych epok kulturowych. 

 16. Sposoby przedstawiania dzieci w nowelach pozytywistycznych i w malarstwie Stanisława Wyspiańskiego (na wybranych przykładach).

 17. Porównaj kreacje postaci historycznych w literaturze i  sztuce  polskiej, analizując wybrane utwory literackie i inne dzieła sztuki/teksty kultury.

 18. Wpływ muzyki na rozumienie poezji i życie ludzkie. Przedstaw temat na podstawie wybranych utworów literackich i muzycznych.

 19. Na wybranych przykładach omów funkcje motywu morza w malarstwie i sztuce.

 20. Na wybranych przykładach omów funkcje pór dnia oraz pór roku w literaturze, malarstwie i muzyce.

 21. Wizerunek Madonny i jego różnorodne funkcje w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.

 22. Literackie i plastyczne deformacje świata. Oceń ten sposób kreacji rzeczywistości na podstawie wybranych tekstów.

 23. Obrazy i plakaty komunistyczne w konfrontacji z dokumentalnymi filmami epoki. Porównaj wynikające z nich wizje świata i człowieka, dobierając stosowne przykłady.

 24. Motyw olbrzyma – semantyczne uwikłania fantastycznej wizji w literaturze i kulturze różnych epok.

 25. Brzydota jako kategoria estetyczna w literaturze i malarstwie – prezentacja zmienności semantycznej tej kategorii oraz jej funkcjonowania w różnych epokach na wybranych przykładach.

 26. Sport w literaturze i sztuce. Zanalizuj zagadnienie w oparciu o dowolnie wybrany materiał z różnych dziedzin sztuki.

 27. Pejzaż malowany słowem – na podstawie analizy „Pana Tadeusza” Mickiewicza scharakteryzuj sposób przedstawiania krajobrazu w tym utworze.

 28. W niektórych przypadkach życie twórcy staje się popularniejsze niż jego dzieła – tak tworzy się legenda literacka. Na podstawie losów E. Stachury i M. Hłaski przedstaw to ciekawe zjawisko literackie.

 29. Problematyka medyczna i postawy lekarzy – przedstaw na wybranych przykładach z literatury i sztuki.

 30. Filmowe adaptacje twórczości Szekspira – omów temat w oparciu o dowolnie wybrany materiał.

 31. Różnorodne ujęcia motywu ogrodu w literaturze i sztuce. Przedstaw na podstawie wybranych przykładów.

 32. Sposób ubierania się Polaków – przedstaw, odwołując się do przykładów wybranych z literatury pięknej.

 33. Kraków jako inspiracja twórcza w dziedzinie sztuki i literatury polskiej. Zaprezentuj na wybranych przykładach z różnych epok.

 34. Tatry w literaturze polskiej i sztuce – omów zagadnienie, odwołując się do dzieł modernistycznych i współczesnych.

 35. Obrazy rewolucji w literaturze i malarstwie. Analiza wybranych utworów literackich i malarskich – porównanie, ocena, wnioski.

 36. Czym jest maska dla człowieka? Zaprezentuj różne ujęcia tego motywu w literaturze i sztuce.

 37. Dojrzałość jako temat w literaturze i filmie. Porównaj sposoby jego funkcjonowania, analizując odpowiedni materiał literacki i filmowy.

 38. Różne sposoby portretowania samego siebie. Autoportret w malarstwie, autobiografia w literaturze. Omów sposoby kreacji „ja” artysty, analizując wybrane teksty literackie i kultury.

 39. Tematy tabu w literaturze i sztuce. Omów zjawisko na konkretnych przykładach.

 40. Stereotypy i próby ich przezwyciężania. Omów problem, analizując utwory filmowe i literackie różnych epok.

 41. Literackie i filmowe portrety młodzieży. Scharakteryzuj i porównaj, analizując utwory literackie i filmy XX wieku.

 42. Dzieło literackie a jego filmowa adaptacja. Omów na wybranych przykładach.

 43. Różne kreacje Boga w literaturze i sztuce. Dokonaj analizy porównawczej na kilku wybranych przykładach.

 44. Savoire vivre i jego formy w różnych epokach. Zanalizuj problem na przykładzie wybranych dzieł literackich i malarskich.

 45. Życie i los dzieci w obozach koncentracyjnych. Zanalizuj na wybranych przykładach z literatury i filmu.

 46. Wybitny twórca literatury i sztuki oraz jego inspiracje. Zanalizuj problem na wybranych przykładach.

 47. Szaleństwo i obłęd w literaturze i muzyce. Zinterpretuj wybrane przykłady, wskazując na funkcje tych motywów w omawianych dziełach.

 48. Wizje przyszłości ludzkości w literaturze fantastyczno-naukowej i w malarstwie. Przeanalizuj zagadnienie na wybranych przykładach.

 49. Problem narkomanii w literaturze i filmie. Przedstaw na wybranych przykładach.

 50. Wizja świata fantastycznego w literaturze i sztuce. Przedstaw zagadnienie na kilku przykładach.I.Język

 1. Dokonaj analizy językowej i kulturowej przysłów polskich (na podstawie przysłów o określonej tematyce).

 2. Komizm słowny i sposoby jego realizacji. Opracuj zagadnienie na wybranym materiale językowym.

 3. Neologizmy w utworach wybranych pisarzy, np. C. K. Norwida, B. Leśmiana, Witkacego. Przedstaw i omów ich funkcję w utworze.

 4. Język potoczny w funkcji poetyckiej, np. tekstów Stanisława Barańczaka. Analiza środków językowych i ich funkcji w wybranych wierszach.

 5. List jako gatunek literacki. Dokonaj analizy cech językowych wybranych tekstów, np. epistolografii romantycznej.

 6. Polskie wyrazy zdrobniałe i spieszczające. Zanalizuj wybrane przykłady. Omów zagadnienie i oceń zasadność użycia takich form.

 7. Frazeologia potoczna. Zanalizuj wybrane przykłady i omów jej funkcje.

 8. Omów cechy języków zawodowych (środowiskowych). Oceń ich wpływ na ogólną odmianę polszczyzny, analizując słownictwo wybranych grup.

 9. Formuły magiczne i zaklęcia w języku polskim. Omów zjawisko na podstawie zgromadzonego materiału.

 10. Etykieta językowa dawniej i dziś. Omów ten problem, analizując wybrane przykłady z literatury i współczesnego języka mówionego.

 11. Rola paradoksu w utworach literackich. Omów na wybranych przykładach.

 12. Język bohatera jako element charakterystyki postaci. Omów na podstawie wybranych przykładów.

 13. Nazwiska bohaterów literackich i ich funkcja w utworze. Omów na wybranych przykładach.

 14. Wpływ języka bohaterów filmowych na język mówiony. Przedstaw specyfikę problemu, analizując zgromadzony materiał.

 15. Metafora jako jeden z najpopularniejszych środków artystycznych. Omów jej funkcje i sposoby tworzenia, analizując celowo dobrane przykłady tekstów literackich.

 16. Epitet jako jeden z najpopularniejszych środków artystycznych. Omów jego funkcje i sposoby tworzenia, analizując celowo dobrane przykłady tekstów literackich.

 17. Życie wyrazów: zmiany znaczeniowe w języku. Przedstaw problem, analizując konkretne przykłady z wybranego materiału językowego.

 18. Sposoby wyrażania agresji w języku współczesnych Polaków. Omów je  na podstawie materiału zaczerpniętego z języka potocznego.   

 19. Przedstaw cechy oracji na przykładzie wybranych tekstów literackich różnych epok. 

 20. Język jako środek manipulacji odbiorcą. Przedstaw problem, wykorzystując przykłady z literatury i prasy.  

 21. Przedstaw dwa różne typy stylizacji językowej i określ ich funkcje na przykładzie „Potopu” H. Sienkiewicza i „Chłopów” Wł. Reymonta. 

 22. Czym charakteryzuje się polszczyzna potoczna współczesnych Polaków? Przedstaw zagadnienie na przykładzie zebranego materiału językowego. 

 23. Czynniki zaburzające komunikatywność wypowiedzi. Przedstaw ich źródła, odnosząc się do wybranych przykładów. 

 24. Wpływ mediów na współczesną polszczyznę. Przedstaw problem, analizując zgromadzony materiał językowy.

 25. Między tradycją a współczesnością - o archaizmach i archaizacji. Omów zagadnienie na podstawie analizy utworów Sienkiewicza.

 26. Przeanalizuj humorystyczną funkcję języka na podstawie „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza.

 27. Scharakteryzuj język użytkowników komputerów. Analizując zgromadzony samodzielnie materiał językowy odwołaj się do składni, fleksji, zwróć uwagę na zapożyczenia językowe i procesy słowotwórcze.

 28. Kolokwializmy w twórczości wybranego pisarza. Omów ich funkcje oraz wpływ na interpretację utworów, analizując teksty.

 29. Tak mówią (piszą) znani Polacy. Charakterystyka języka dwóch trzech przedstawicieli świata polityki, kultury lub sportu – na podstawie analizy zgromadzonego materiału (teksty prasowe lub/i nagrania).

 30. Język instrukcji. Analiza wybranych fragmentów tekstów instruktażowych z uwzględnieniem ich poprawności, komunikatywności.

 31. Wpływ muzyki Adama Ostrowskiego na postrzeganie świata przez młodych ludzi. Omów problem na podstawie analizy języka wybranych utworów muzycznych tego autora.

 32. Raperzy i ich utwory jako wyznacznik drogi życiowej polskich nastolatków. Omów problem, dokonując analizy języka ich tekstów.

 33. Rap – prawdziwa poezja czy profanacja sztuki? Omów problem na przykładzie analizy języka kilku utworów tego gatunku muzyki.Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego z języka polskiego iconTematy z języka polskiego na wewnętrzną częŚĆ egzaminu maturalnego

Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego z języka polskiego iconTematy na wewnętrzną częŚĆ egzaminu maturalnego z języka polskiego

Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego z języka polskiego iconTematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego z języka polskiego

Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego z języka polskiego iconTematy z języka polskiego na wewnętrzną częŚĆ egzaminu maturalnego

Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego z języka polskiego iconTematy z języka polskiego na wewnętrzną częŚĆ egzaminu maturalnego

Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego z języka polskiego iconTematy na wewnętrzną częŚĆ egzaminu maturalnego z języka polskiego

Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego z języka polskiego iconTematy z języka polskiego na wewnętrzną częŚĆ egzaminu maturalnego

Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego z języka polskiego iconTematy z języka polskiego na wewnętrzną częŚĆ egzaminu maturalnego

Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego z języka polskiego iconTematy na wewnętrzną ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego

Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego z języka polskiego iconTematy na wewnętrzną ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom