Podstawowy zakres uprawnień I obowiązków wicedyrektora szkoły
Pobierz 7.97 Kb.
NazwaPodstawowy zakres uprawnień I obowiązków wicedyrektora szkoły
Data konwersji23.10.2012
Rozmiar7.97 Kb.
TypDokumentacja
Podstawowy zakres uprawnień i obowiązków wicedyrektora szkoły:


 1. Współpracuje z dyrektorem szkoły w zakresie organizacji mierzenia jakości pracy szkoły i pracowni szkolnej.

 2. Monitoruje i dokonuje ewaluacji programu wychowawczego, programu profilaktyki szkoły i działań związanych z doradztwem zawodowym.

 3. Wspólnie z pedagogiem analizuje sytuację wychowawczą szkoły.

 4. Monitoruje pracę zespołów problemowych i przedmiotowych. Dokonuje pomiaru wyników nauczania w klasach wyznaczonych przez dyrektora szkoły.

 5. Czuwa nad organizacją i przebiegiem wycieczek, imprez i uroczystości szkolnych.

 6. Kontroluje i analizuje pracę wychowawców klas - hospituje zajęcia wychowawcze.

 7. Hospituje zajęcia dydaktyczne zgodnie z ustalonym przez dyrektora planem hospitacji.

 8. Wnioskuje w sprawie nagród i kar dla uczniów.

 9. Współpracuje z radą rodziców i pedagogiem w sprawach wychowawczych i pomocy materialnej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 10. Współpracuje z dyrektorem i radą pedagogiczną w zakresie przygotowania organizacyjnego szkoły i pracowni szkolnej w danym roku szkolnym.

 11. Układa tygodniowy plan zajęć zgodnie z zasadami higieny pracy uczniów i nauczycieli.

 12. Organizuje i kontroluje dyżury nauczycieli w czasie przerw.

 13. Ustala wewnętrzny regulamin pracy i przydział czynności dla nauczycieli zajęć praktycznych.

 14. Organizuje pracę dydaktyczno – wychowawczą w pracowni szkolnej, egzekwuje realizację przydzielonych czynności szkoleniowo wychowawczych oraz innych zajęć związanych z działalnością pracowni.

 15. Opracowuje plany szkoleniowo – produkcyjne na dany rok oraz zapewnia ich rytmiczną realizację.

 16. Zapewnia zbyt wyprodukowanych wyrobów.

 17. Zapewnia należytą eksploatację, wykorzystanie i konserwację parku maszynowego w pracowni.

 18. Zapewnia zabezpieczenie oraz właściwą ewidencję środków trwałych i nietrwałych będących na stanie pracowni.

 19. Zapewnia właściwą kontrolę techniczną towarów produkowanych na rynek

 20. Planuje wydatki w ramach wygospodarowanych przez pracownię, jak również środków przekazywanych pracowni w formie dotacji.

 21. Przedkłada dyrektorowi Szkoły miesięczne sprawozdania z działalności pracowni.

 22. Kontroluje dokumentację nauczycieli i wychowawców klas oraz dokumentację opiekunów kół zainteresowań.

 23. Przedstawia sprawozdania z pełnionego nadzoru pedagogicznego i wnioski z realizacji programu wychowawczego i programu profilaktyki.

 24. Koordynuje pracą nauczycieli związaną z tworzeniem szkolnego zestawu programów nauczania.

 25. Zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności.

 26. Pełni nadzór nad pracą biblioteki szkolnej.

 27. Wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora.

 28. Formułuje projekt oceny pracy nauczycieli, nad którymi, pełni nadzór pedagogiczny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 29. Wnioskuje do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień dla nauczycieli.

 30. Odpowiada za realizację przydzielonych zadań przed dyrektorem szkoły.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Podstawowy zakres uprawnień I obowiązków wicedyrektora szkoły iconZakres obowiązków I uprawnień kierownika gospodarczego szkoły. Pan Radosław Topolski

Podstawowy zakres uprawnień I obowiązków wicedyrektora szkoły iconRozdział XII Zakres obowiązków, uprawnień I odpowiedzialności nauczyciela I wychowawcy

Podstawowy zakres uprawnień I obowiązków wicedyrektora szkoły iconZakres obowiązków, odpowiedzialności I uprawnień pomocy kuchennej Powierzam Pani niżej wymienione czynności I odpowiedzialność za ich prawidłowe wykonywanie. Postanowienia ogólne

Podstawowy zakres uprawnień I obowiązków wicedyrektora szkoły iconZakres obowiązków, odpowiedzialności I uprawnień pomocy nauczyciela Powierzam Pani niżej wymienione obowiązki I odpowiedzialność za ich prawidłowe wykonywanie. I. Postanowienia ogólne

Podstawowy zakres uprawnień I obowiązków wicedyrektora szkoły iconZAŁĄcznik nr 4 do statutu szkoły podstawowej nr 4 Zakres obowiązków I odpowiedzialności nauczyciela dyżurującego

Podstawowy zakres uprawnień I obowiązków wicedyrektora szkoły iconWiedza o społeczeństwie. Podręcznik. Szkoły ponadgimnazjalne. Zakres podstawowy I rozszerzony

Podstawowy zakres uprawnień I obowiązków wicedyrektora szkoły iconKompetencje wicedyrektora szkoły

Podstawowy zakres uprawnień I obowiązków wicedyrektora szkoły iconPodręcznik: Technologia informacyjna nie tylko dla uczniów, szkoły ponadgimnazjalne. Zakres podstawowy

Podstawowy zakres uprawnień I obowiązków wicedyrektora szkoły iconPodział czynności oraz zakresu uprawnień I obowiązków służbowych prokuratorów Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie

Podstawowy zakres uprawnień I obowiązków wicedyrektora szkoły iconPrzekroczenie uprawnień I niedopełnienie obowiązków zarzuciła ppłk. Leszkowi L., byłemu dowódcy 13. eskadry lotnictwa transportowego w Krakowie, Wojskowa

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom