Szkolny plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012
Pobierz 0.59 Mb.
NazwaSzkolny plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012
strona2/7
Data konwersji23.10.2012
Rozmiar0.59 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7

1.Arkusz obserwacji Lekcji
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA: …………………………………….....................................................

GRUPA: ……………….. DATA: …....……………


CEL: Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela.


TEMATYKA:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................................................


PODSTAWA PROGRAMOWA/umiejętność kluczowa – finalna:


ROZMOWA PRZED LEKCJĄ

Data rozmowy: …………………………………………...


1. Temat zajęcia:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


2. Cele zajęcia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


3. Metody, formy pracy, które będą wykorzystane podczas zajęć: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


4. Rejestr pomocy i środków dydaktycznych:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Ogólna charakterystyka grupy w zakresie umiejętności, na podstawie wypowiedzi nauczyciela:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


OBSERWACJA – kryteria do obserwowanego zajęcia


Mocne strony zajęcia

Elementy zajęcia wymagające doskonalenia 1. …………………………………

 2. …………………………………

 3. …………………………………

 4. …………………………………

 5. …………………………………


 1. …………………………………

 2. …………………………………

 3. …………………………………

 4. …………………………………

 5. …………………………………ROZMOWA PO LEKCJI

Data rozmowy pohospitacyjnej: ……………………………………………….


1. Wnioski nauczyciela po przeprowadzonym zajęciu w kontekście realizacji celów, trudności w ich osiągnięciu, kierunków zmian organizacyjnych zajęcia, koniecznego kierunku samodoskonalenia zawodowego: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Wnioski dyrektora dotyczące umiejętności metodycznej i merytorycznej organizacji zajęć nauczyciela:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................................………


3. Kierunki wskazanego doskonalenia zawodowego:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


............………………………… podpis dyrektora


Arkusz obserwowanej lekcji


 1. Imię i nazwisko nauczyciela: ............................................ Data: ...............................

 2. Przedmiot: ………………………............................... Klasa ...............................

 3. Temat lekcji: ……………………………………………………......................................................................

 4. Cele obserwacji: badanie realizacji celów dydaktycznych lekcji wskazanych przez nauczyciela, w tym priorytet KO, MEN:

…………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Działania na rzecz poprawy efektywności nauczania: ………………………………………………………….

 2. Treść podstawy programowej: ………………………………………………………………………..……………………………………………….

 3. Wykorzystane metody nauczania poznane na szkoleniach: .....................................................................................................................................................................

 4. Formy pracy uczniów: ………………………………………………………...……………………………………

 5. Środki dydaktyczne: ....................................................................................................................................

 6. Cele lekcji i ich osiąganie/efekty: …….………….........................................................................................

 7. Dobór treści nauczania do realizacji celów: ………………………………….................................................

 8. Realizacja elementów klasowego/szkolnego planu wychowawczego:

  1. ...........................................................................................................................................................

  2. ...........................................................................................................................................................

 9. Realizacja edukacji.................................................................................................................................:

  1. ...........................................................................................................................................................

  2. ...........................................................................................................................................................

 10. Znajomość dydaktyki i metodyki przedmiotu (nauczyciela): .......................................................................

 11. Kultura pracy i osobista nauczyciela: .........................................................................................................

 12. Estetyka klasy, gazetki klasowej/zewnętrznej: …………………………………………..………………………

 13. Wnioski do dalszej pracy:

  1. .........................................................................................................................................................

  2. .........................................................................................................................................................


……………………………….

(podpis hospitującego)


zał. nr 4b do Szkolnego planu nadzoru

Arkusz hospitacyjny

Opis przygotowań nauczyciela do hospitacji lekcji (zajęć)


 1. Imię i nazwisko nauczyciela ................................................................................................

 2. Data hospitacji ............................................. Klasa .............................................................

 3. Przedmiot ............................................................................................................................

 4. Planowany temat .................................................................................................................

..............................................................................................................................................

 1. Realizowany dział programu ...............................................................................................

...............................................................................................................................................

 1. Przewidywane przez nauczyciela osiągnięcia hospitowanej lekcji (zajęć) w kategoriach zachowań, poszerzenie wiedzy, wyrobienie umiejętności:

a) co każdy zapamięta (fakty, zdarzenia, nazwy, reguły, wzory, itp.)? Należy tutaj konkretnie wyliczyć i napisać. ............................................................................................

.............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

b) co każdy uczeń będzie umiał po lekcji (czytanie ze zrozumieniem, połączenie przyczyn i skutków, rozwiązywanie problemu, wyciąganie wniosków, wykonywanie określonej czynności, mierzenie, obliczanie, itp. umiejętności intelektualne i praktyczne)? Należy tutaj ściśle wyliczyć i wpisać. ................................................................................................

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. Jakie postawy będą kształtowane lub pogłębiane w czasie lekcji? .........................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. Jakie metody i formy organizacyjne pracy uczniów nauczyciel zamierza stosować, aby uzyskać założone osiągnięcia? ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 2. Jak nauczyciel zamierza sprawdzać, czy uczniowie osiągnęli założone wyniki?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. Jakie środki dydaktyczne, urządzenia i materiały zamierza nauczyciel wykorzystać w czasie lekcji (zajęć)?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. Inne pomysły i zamierzenia nauczyciela:

.................................................................................................................................................

 1. Informacja nauczyciela na temat realizacji założeń z poprzedniej hospitacji.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


.................................................

(podpis nauczyciela)


zał. nr 4c do Szkolnego planu nadzoru

Arkusz pomocniczy – diagnoza pracy nauczyciela w obszarze dydaktycznym


/Hospitowanie zajęć edukacyjnych/


 1. Temat lekcji:

  1. zgodny z programem nauczania,

  2. sformułowany przez uczniów (nauczyciela, wspólnie),

  3. zawiera główne cele dydaktyczne lekcji,

  4. prawidłowy (opóźniony, przyśpieszony) w realizacji programu,

  5. sformułowany jasno (ogólnikowo, problemowo),

  6. uświadomiony uczniom.
 1. Zakres materiału:

  1. właściwy dobór treści i zadań do tematu,

  2. poprawny pod względem merytorycznym.
 1. Operowanie celami lekcji:

  1. umiejętność właściwego formułowania celów lekcji oraz stopnia realizacji,

  2. cele lekcji sformułowane tradycyjnie (poznawczy, kształcący, wychowawczy), nowocześnie (np. w sposób operacyjny),

  3. stopień realizacji celów w toku lekcji,

  4. nauczyciel zapoznaje uczniów z celami lekcji (z którymi?),

  5. uczniowie uświadamiają sobie cele lekcji (które?).
 1. Metody nauczania:

  1. metody stosowane przez nauczyciela w toku lekcji:

   • podające: opis, wykład, praca z podręcznikiem,

   • poszukujące: problemowa, pogadanka, dyskusja,

   • eksponujące: wizualna, dźwiękowa,

   • praktyczne: ćwiczeniowa, badawcza,

  2. właściwy dobór metod do celów lekcji,

  3. celowość stosowania odpowiednich metod pod kątem budzenia zainteresowań i rozwijania aktywności uczniów.
 1. Formy organizacyjne pracy uczniów:

  1. nauczyciel stosuje różnorodne formy pracy uczniów (indywidualna, zespołowa, zbiorowa),

  2. celowość i umiejętność stosowania odpowiednich form w toku lekcji.
 1. Zasady nauczania:

  1. nauczyciel stosuje na lekcji zasady w ujęciu:

   • tradycyjnym:

> poglądowości,

> świadomego i aktywnego udziału uczniów w procesie nauczania,

> przystępności nauczania,

> trwałości wiedzy,

> systematyczności i logicznej kolejności,

> wiązania teorii z praktyką,

> stopniowania trudności,

   • nowoczesnym:

> aktywizacji uczniów (intelektualna, sensomotoryczna, emocjonalna),

> celowości i regulacji (podanie celu i drogi do celu),

> strukturalizacji i programowania treści,

> indywidualizacji i uspołecznienia,

> organizowania warunków materialnych uczenia się (dobór i stosowanie

środków dydaktycznych, funkcjonowanie warsztatu pracy

dydaktycznej),

> celowość i świadome stosowanie odpowiednich zasad.


 1. Budowa i typ lekcji:

  1. ekonomiczne zaplanowanie i wykorzystanie czasu na lekcji,

   • ogniwa, które wystąpiły (ocena stopnia realizacji) na lekcji,

   • właściwe rozmieszczenie poszczególnych ogniw w czasie,

  2. dominujący typ lekcji:

   • wprowadzająca nowy materiał,

   • ćwiczeniowa,

   • utrwalająca materiał (powtórzeniowa),

   • sprawdzająca wiadomości, umiejętności.
 1. Wykorzystanie środków dydaktycznych:

  1. znajomość i właściwy dobór dostępnych środków dydaktycznych,

  2. wykorzystanie podręczników i innych publikacji w celu wdrażania uczniów do samokształcenia (w miarę ich przydatności)

  3. umiejętność wykorzystania dostępnych publikacji edukacyjnych na lekcji; umiejętność oceny wartości tych publikacji w procesie nauczania,

  4. kształtowanie u uczniów umiejętności stosowania nowych treści zaczerpniętych z literatury w zastosowaniach teoretycznych i praktycznych,

  5. nauczyciel rozbudowuje swoją bazę dydaktyczną (starania o pozyskiwanie przez szkołę pomocy dydaktycznych, pomoce wykonywane we własnym zakresie, organizacja pracowni przedmiotowej, uzupełnianie biblioteczki nauczyciela),

  6. wykorzystanie nowoczesnych środków dydaktycznych na lekcji (w tym informatycznych) – własne doskonalenie w tym zakresie.
 1. Sposób utrwalania i egzekwowania wiadomości i umiejętności oraz kryteria oceny ucznia:

  1. nauczyciel sprawdza u ucznia:

   • wiadomości:

> zapamiętywanie,

> rozumienie,

   • umiejętności:

> zastosowanie umiejętności w sytuacjach typowych,

> zastosowanie umiejętności w sytuacjach problemowych,

   • aktywność ucznia:

> bierna (uczeń zgłasza się, ponieważ chce zaakceptować swoją aktywność),

> czynna (uczeń aktywnie uczestniczy w toku rozumowania),

   • stosowanie prawidłowego języka przedmiotowego,

  1. nauczyciel poprzez kontrolę i ocenę sprzyja:

   • rozbudzaniu zainteresowań przedmiotowych,

   • poszerzaniu wiedzy przedmiotowej,

   • kształtowaniu umiejętności logicznego i krytycznego myślenia,

   • uczeniu aktywnego i świadomego uczenia się,

  2. umiejętność operowania oceną (zgodnie z obowiązującym WSO) jako środkiem mobilizującym do osiągania wyższych wyników,

  3. dobór prac klasowych (sprawdzianów umiejętności) pod kątem:

   • celów przeprowadzenia pracy klasowej (sprawdzianu),

   • rytmiczności,

   • poprawności formułowania zadań,

   • odpowiedniej zawartości merytorycznej (korelacji z wymaganiami programowymi),

   • sposobu ich realizacji (rozliczenie czasowe, przygotowanie przeprowadzenia pracy, jej rodzaj np. test, zestaw zadań, projekt itp.),

   • możliwość wykorzystania poprawy pracy klasowej do ugruntowania i pogłębienia wiadomości uczniów,

  4. umiejętność operowania oceną w postaci innej niż określona w WSO (np. ocena słowna, wyróżnienie itp.).
 1. Rola ucznia na lekcji:

  1. postawa uczniów:

- bierna (uczeń uważnie słucha nauczyciela, zapisuje polecone treści itp.),

- czynna (samodzielne zdobywanie wiadomości przy wykorzystaniu podręcznika,

samodzielne rozwiązywanie podanych zadań itp.),

- aktywna (stawianie hipotez rozwiązania postawionego problemu, zadawanie

pytań nauczycielowi, dyskusja nad problemem, samodzielne wyszukiwanie

ciekawych informacji i zadań itp.),

  1. samokontrola ucznia (wypowiedzi, sformułowania, język przedmiotowy, sposób rozwiązywania problemu) i reakcja nauczyciela na przejawy takowej,

  2. grupa uczniów wykazująca aktywność w procesie lekcyjnym (do odpowiedzi zgłaszają się ci sami uczniowie, różni uczniowie, cała klasa).
 1. Rola nauczyciela na lekcji:

  1. funkcja nauczyciela na lekcji:

   • przekazuje uczniom wiedzę, pokazuje sposoby rozwiązywania zadań (problemów),

   • kieruje procesem lekcyjnym (uczniowie sami dochodzą do pożądanej treści pod kontrolą i z pomocą nauczyciela),

   • odpowiedzi na pytania i polecenia nauczyciela mają charakter odtwórczy (problemowy, szczegółowy, ogólny),

   • proporcje między aktywnością nauczyciela i uczniów na lekcji są właściwe (niewłaściwe),

  2. postawa nauczyciela:

   • autokratyczna („siadaj, źle!” itp.),

   • demokratyczna („pomyśl”, „może ktoś myśli inaczej?” itp.),

  3. nauczyciel:

   • pracuje na lekcji z całą klasą (z pewną grupą, z aktywnymi uczniami),

   • stwarza sytuacje problemowe, mobilizuje uczniów do pracy nad nimi,

   • rozwija zdolności i zainteresowania wszystkich (niektórych - których?) uczniów,

   • reaguje na błędy:

> językowe uczniów,

> stylistyczne uczniów,

> pisowni uczniów,

> merytoryczne uczniów,

> sam popełnia błędy (jakie?),

   • słownictwo (również przedmiotowe) nauczyciela jest bogate (ubogie) i dostosowane (niedostosowane) do poziomu uczniów,

   • posiada dużą (małą) wiedzę merytoryczną i potrafi (nie potrafi) ją przekazać

   • wykazuje troskę o higienę pracy uczniów.

  1. styl prowadzenia lekcji ma charakter oryginalny (odtwórczy, typowy), a stopień przygotowania nauczyciela do lekcji jest wysoki (przeciętny, niski),

  2. nauczyciel reaguje sztywno z góry założony plan lekcji (wprowadza modyfikacje reagując na zachowanie uczniów, dostosowując się do czasu pozostałego do dyspozycji).
 1. Zeszyty przedmiotowe i klasowe:

  1. systematyczność kontrolowania zeszytów przedmiotowych pod kątem:

   • systematyczności prowadzenia,

   • estetyki,

   • rzeczowości i źródła notatek,

   • poprawności prac domowych,

   • kontroli błędów (w tym pisowni),

  2. systematyczność kontrolowania zeszytów klasowych pod kątem:

   • estetyki,

   • poprawności wykonywania prac klasowych,

   • kontroli błędów (w tym pisowni).
 1. Prace domowe:

  1. przydatność, celowość, ekonomika zadawanych prac domowych,

  2. zadawanie zróżnicowanej pracy domowej (dla uczniów zdolnych i chętnych trudniejsza),

  3. rola pracy domowej w toku realizacji procesu dydaktycznego.
 1. Samoanaliza i omówienie toku lekcji i własnej pracy dydaktycznej nauczyciela:

  1. umiejętność dokonania rzetelnej analizy swojej lekcji (pracy dydaktycznej) przez nauczyciela z uwzględnieniem stopnia realizacji założonych celów,

  2. krytycyzm i chęć doskonalenia w stosunku do swojej pracy (na lekcji, jako nauczyciela),

  3. stosunek do uwag pohospitacyjnych (przychylny, niechętny),

  4. dokumentowanie własnej pracy dydaktycznej:

   • posiada rozkłady materiału zgodne z obowiązującym programem,

   • zapisy w dzienniku są kompletne, tematy sformułowane wyczerpująco i poprawnie,

   • nauczyciel posiada szeroką bazę przygotowania do lekcji (literatura dydaktyczna, merytoryczna, opracowania metodyczne), którą wciąż uaktualnia,

  5. nauczyciel często (sporadycznie, wcale) uczestniczy w różnych formach samokształcenia i doskonalenia (jakich?) -----------ARKUSZ OBSERWACJI zajęć pozalekcyjnych


1. Klasa/y ............................... Data .................................

2. Imię i nazwisko nauczyciela: ................................................. Frekwencja: …………...…

3. Temat zajęć: ..........................................................................................................................................

 1. Realizacja planu/programu zajęć pozalekcyjnych

  1. zastosowana metoda aktywizująca…………………………..………………..……………………..

  2. przygotowanie do konkursu/inne:…………………………..…………………………………………..

  3. efekty pracy koła/zajęć pozalekcyjnych w zakresie celów i osiągnięć uczniów …..………………………………………………………………………………………………………….

 1. Priorytety KO, MEN, szkoły …………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………...………………………….………………………………………………………

 2. Operacyjne cele zajęć w kontekście realizacji Planu pracy ZSUG oraz spójności z planem zaj. pozalekcyjnych:

a) ...........................................................................................................................................................

b) ...........................................................................................................................................................


 1. Relacje interpersonalne uczniów ………………......................................................................................
 1. Forma pracy uczniów ………………….....................................................................................................
 1. Zastosowane środki dydaktyczne (literatura) .........................................................................................
 1. Stopień i rytmiczność realizacji planu/programu zajęć:

..............................................................................................................................................................

11. Ocena zajęć przez hospitującego, zalecenia:

a) ..........................................................................................................................................................

b) ........................................................................................................................................................... .


…………………………………… …………………………………….

(podpis nauczyciela) (podpis dyrektora)

zał. nr 4d do Szkolnego planu nadzoru


ARKUSZ OBSERWACJI spotkania z rodzicami


1. Klasa/y ……………………………… Data ………………..…….

2. Imię i nazwisko nauczyciela: ………………………………………….……………………………………………


 1. Tematyka spotkania: .………………………………………………………………………………………..……...
 1. Realizacja planu spotkań z rodzicami

  1. zagadnienia omawiane z rodzicami …………………………………….…………………..………………..

  2. przygotowanie do konsultacji: …………………………..………………………………………………………

  3. osoby współuczestniczące i ich rola:

…………………………………………………………………………………………………..……………….………..

…………………………………………………………………………………………………………………...………..

5. Zagadnienia poruszane przez rodziców ……………………………………:

…………………………………………………………………………………………………………..…………………


6. Atmosfera spotkania ………….......................................................................................................................


7. Współpraca z rodzicami w zakresie realizacji Planu pracy ZSUG: ………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………..……………

   1. . Frekwencja rodziców ..............osób, tj ...................%.
 1. Wnioski wypracowane wspólnie z rodzicami:

 1. …………………………………………………………………………………..…………………………..……..

 2. .……………………………………………………………………………………………………………………..

 3. ……………………………………………………………………………………………………………………...

 1. Ocena zajęć przez hospitującego, zalecenia:

a) .................................................................................................................................................................

b) .................................................................................................................................................................


………………………….. ……………………………….

(podpis nauczyciela) (podpis dyrektora)

zał. nr 5 do Szkolnego planu nadzoru

Plan działań wychowawczych dla klasy ........................ na rok szkolny 20../…Wychowawca: ......................................................................................

 1. Cel wychowania z Programu wychowawczego ZSUG: uczeń szkoły jest samodzielny, aktywny, zmotywowany do pracy.

2. Efekty działań wychowawczych; uczeń:

 1. inicjuje imprezy klasowe,

 2. chętnie i aktywnie uczestniczy w imprezach szkolnych, środowiskowych,

 3. inicjuje prace SU z zakresu własnych zainteresowań i predyspozycji,

 4. organizuje pomoc koleżeńską w nauce,

 5. racjonalnie spędza czas wolny,

 6. zna i przestrzega zasad pracy przy komputerze w domu,

 7. zna normy zachowania w kontekście zapisów statutowych,

 8. samodzielnie i systematycznie odrabia prace domowe.1   2   3   4   5   6   7

Powiązany:

Szkolny plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 iconW zamościu plan nadzoru pedagogicznego rok szkolny 2011/2012

Szkolny plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 iconPlan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2007/2008

Szkolny plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 iconSprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, z uwzględnieniem realizacji zadań priorytetowych za rok szkolny 2006/2007

Szkolny plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 iconWnioski I rekomendacje wynikające z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2008-2009 I propozycje do planu pracy na rok szkolny 2009-2010

Szkolny plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 iconPlan wycieczek na rok szkolny 2011/2012

Szkolny plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 iconSzkolny program profilaktyki rok szkolny 2011/2012 spis treśCI

Szkolny plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 iconSzkolny zestaw podręczników w kl. I gimnazjum Rok szkolny 2011/2012

Szkolny plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 iconSzkolny program profilaktyki uzależnień rok szkolny 2011/2012

Szkolny plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 iconSzkolny zestaw podręczników nr 4/2011/2012 Rok szkolny 2012/2013

Szkolny plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 iconPlan pracy szkoły na rok szkolny 2011/2012

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom