Objaśnienia do wykonania dochodów w roku 2005 uzyskane zostały dochody w wysokości 307. 861. 480,- zł, co stanowi 97,7 planu
Pobierz 1.58 Mb.
NazwaObjaśnienia do wykonania dochodów w roku 2005 uzyskane zostały dochody w wysokości 307. 861. 480,- zł, co stanowi 97,7 planu
strona2/20
Data konwersji24.10.2012
Rozmiar1.58 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA


Zaplanowane dochody w kwocie 3.664.885,-zł zostały zrealizowane w wysokości 3.878.512,- zł, tj. 105,8 % planu. Dotyczyły one:

 1. wpływów za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste mienia będącego w zasobie województwa 134.215,- zł.

 2. wpłat z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości – 943.003,- zł, w tym:

     1. mieszkań w Przemyślu przy ul. M. Casino – 893.417,- zł,

     2. pozostałych nieruchomości – 49.586,- zł,

 1. odsetek od nieterminowych wpłat czynszów za wynajem lokali będących w zasobie województwa oraz nieterminową wpłatę odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość – 10.859,- zł,

 2. Zwrotu opłaty za zmianę przeznaczenia gruntów we wsi Jasionka (grunty pod drogami) – 64.885,- zł,

 3. odszkodowań, kaucji mieszkaniowych – 4.971,- zł,

 4. dochodów ze sprzedaży nieruchomości na kwotę – 2.720.579,-zł:

 1. pięciu mieszkań w Jarosławiu na rzecz ich najemców,

 2. nieruchomości lokalowej na rzecz Starostwa Powiatowego w Nisku,

 3. nieruchomości garażowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Mielcu,

 4. nieruchomości zabytkowej położonej w Przemyślu przy ul. Św. Jana na rzecz osoby fizycznej,

 5. nieruchomości niezabudowanych położonych w Sanoku na rzecz osób fizycznych,

 6. nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w Mielcu przy ul. Korczaka na rzecz osób fizycznych,

 7. działki w Żurawicy na rzecz Zamojskiej Korporacji Energetycznej S.A.,

 8. zabudowanej nieruchomości położonej w Tarnobrzegu na rzecz osoby fizycznej,

 9. działki położonej w Jasionce, gm. Trzebownisko na rzecz Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie,

 10. trzech mieszkań w Mielcu na rzecz ich najemców,

 11. spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego położonego w Sanoku na rzecz Gminy Sanok,

 12. mieszkań i garaży w Przemyślu na rzecz osób fizycznych,

 13. wpłata raty z tytułu nabycia nieruchomości przez WORD,

 14. odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości,

 15. przedpłata za planowany wykup lokalu mieszkalnego w Przemyślu,

 16. rozliczenia sprzedaży nieruchomości w Sanoku dokonanej w 2004 r.,

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA


Zaplanowane dochody w kwocie 879.000,-zł zrealizowane zostały w wysokości 888.102,-zł, tj. 101,0 % planu. Dotyczyły one:

 1. sprzedaży usług projektowych realizowanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie – 653.214,-zł,

 2. czynszów za wynajem pomieszczeń biurowych i garaży – 7.269,-zł,

 3. prowizji od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, odszkodowanie z PZU, rozliczeń wydatków z lat ubiegłych – 3.619,-zł,

 4. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii – 224.000,-zł.


DZIAŁ 730 - NAUKA

Planowane dochody w kwocie 1.285.093,-zł zrealizowane zostały w wysokości 175.152,-zł tj. 13,6% planu.

Dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy” w ramach II Priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Ponadto planowana dotacja w wysokości 876.168,-zł wpłynie w 2006r. Środki ujęte zostały w budżecie państwa w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2005. Ostateczny termin realizacji wydatków ustalony został na 31 sierpnia 2006 roku.


DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 800.251,- zł zrealizowano dochody w kwocie 1.302.692,- zł, co stanowi 162,8 % planu. Dotyczyły one:

 1. opłat za najem pomieszczeń (pod usługi gastronomiczne w budynku przy ul. Towarnickiego 1a, najem lokalu mieszkalnego położonego w Wilczej Woli oraz najem części nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Towarnickiego 4 pod reklamy) - 13.444,- zł,

 2. wpływów ze sprzedaży samochodu osobowego Lancia Kappa oraz zużytego mienia ruchomego - 11.443,- zł.

 3. odszkodowania od Reiffeisen Leasing za całkowicie zniszczony w wypadku samochód osobowy oraz za skradziony komputer - 47.045 zł,

 4. zwrotu nadpłaconych składek ZUS za 2004 r. - 39.397 zł,

 5. refundacji przez Powiatowe Urzędy Pracy kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych - 5.037 zł,

 6. zwrotów za prywatne rozmowy telefoniczne wykonane z telefonów służbowych przez pracowników Urzędu, zwroty kosztów utrzymania poniesionych przez Urząd Marszałkowski na budynku przy ul. Towarnickiego 4, ul. Towarnickiego 3a, w Wilczej Woli (media, środki czystości, opłaty) w kwocie 24.142 zł,

 7. odsetek z tytułu nieterminowych wpłat w kwocie 1.419 zł,

 8. dotacji z budżetu państwa na spotkania konsultacyjne w ramach Europejskiej Debaty Publicznej oraz wdrażania ZPORR oraz wkład do projektu INTERREG w kwocie 70.532,- zł,

 9. zwrotu z budżetu UE wydatków poniesionych na projekty z Pomocy Technicznej, INTERREG, Tacis – 757.287,- zł,

 10. dotacji z WFOŚiGW w Rzeszowie - 200.000,- zł,

 11. dotacji z PZU na ochronę budynku Urzędu Marszałkowskiego - 3.000,- zł,

 12. rozliczeń z lat ubiegłych w tym niewykorzystane środki niewygasające z 2004 r. w kwocie 7.232,- zł,

 13. dotacji z budżetu państwa na promocję Województwa w ramach Roku Polsko – Niemieckiego w Niemczech – 122.714,- zł,


DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Planowane dochody w kwocie 109.332.052,-zł zrealizowane zostały w wysokości 117.222.737,-zł, tj. 107,2% planu. Dotyczyły:

 1. udziału województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj.:

  1. 1,60% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie województwa – 20.166.337,-zł,

  2. 15,90% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie województwa w kwocie – 95.747.400,-zł,

 1. opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu – 1.309.000,-zł.


DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planowane w kwocie 116.599.355,-zł wykonane zostały w wysokości 116.842.467,-zł, tj. 100,2% planu. Dotyczyły:

 1. subwencji otrzymanych z Ministerstwa Finansów w kwocie 115.299.355,-zł, z tego:

  1. część oświatowa – 37.535.738,-zł,

  2. uzupełnienie subwencji ogólnej przeznaczonej na inwestycje drogowe – 2.700.000,-zł,

  3. część wyrównawcza – 51.937.561,-zł,

  4. część regionalna – 23.126.056,-zł,

 1. odsetek od środków na rachunkach bankowych – 1.543.112,-zł.


DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 555.295,- zł wykonane zostały w wysokości 620.787,- zł, tj. 111,8 % planu. Dotyczyły:

 1. dotacji otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dla Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu na prenumeratę czasopism o tematyce ekologicznej - 160.013,-zł,

 2. pomocy finansowej z Powiatu Kolbuszowskiego  dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Filia w Kolbuszowej na zakup do księgozbioru podręczników niezbędnych do realizacji programu nauczania w specjalnościach biotechnologia i agrobiologia – 5.000,- zł,

 3. dotacji celowych z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – 1.000,-zł,

 4. pomocy finansowej z Gminy Dębica i Nisko oraz Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego na wyposażenie nowo utworzonych kolegiów językowych – 150.000,- zł,

 5. zwrotu do budżetu niewykorzystanych środków niewygasających zaplanowanych w 2004 r.– 57.111,- zł,

 6. dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie: 7.535,- zł oraz środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie: 22.603,- zł z przeznaczeniem na realizację przez PCEN w Rzeszowie projektu „Szkoła Marzeń,

 7. dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Kontraktu Wojewódzkiego – 200.000,- zł,

 8. dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe w kwocie:17.525,- zł z tytułu:

  1. wynagrodzeń dla płatnika za terminowe odprowadzenie pobranych sum podatku i składek ZUS- 7.177,- zł,

  2. zwrotu kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników oraz opłat za wystawienie duplikatów  dokumentów – 1.380,- zł,

  3. wynajmu pomieszczeń i zwrotu za energię w wynajmowanym pomieszczeniu na kwotę 686,-zł,

  4. opłat egzaminacyjnych słuchaczy nowych  kolegiów językowych – 3.145,- zł,

  5. rozliczenia wydatków z lat ubiegłych (środków z dofinansowania doskonalenia nauczycieli, nadpłaty składek ZUS i podatku) – 3.546,- zł,

  6. sprzedaży złomu po zlikwidowanych składnikach majątkowych oraz wycofanych książek – 1.591,- zł.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Powiązany:

Objaśnienia do wykonania dochodów w roku 2005 uzyskane zostały dochody w wysokości 307. 861. 480,- zł, co stanowi 97,7 planu iconObjaśnienia do wykonania dochodów w roku 2003 uzyskane zostały dochody w wysokości 271. 843. 091,- zł, co stanowi 95,9 planu

Objaśnienia do wykonania dochodów w roku 2005 uzyskane zostały dochody w wysokości 307. 861. 480,- zł, co stanowi 97,7 planu iconObjaśnienia do wykonania dochodów w 2009 roku planowane dochody w kwocie 067. 150. 164,- zł

Objaśnienia do wykonania dochodów w roku 2005 uzyskane zostały dochody w wysokości 307. 861. 480,- zł, co stanowi 97,7 planu iconJest to ustawa która określa dochody I wydatki państwa, ustalony na 1 rok. Budżet to także plan finansowy, plan dochodów I wydatków. Dochody są planowane a

Objaśnienia do wykonania dochodów w roku 2005 uzyskane zostały dochody w wysokości 307. 861. 480,- zł, co stanowi 97,7 planu iconBudżet Województwa Śląskiego – rok 2005. Dochody budżetu Województwa w 2005 roku

Objaśnienia do wykonania dochodów w roku 2005 uzyskane zostały dochody w wysokości 307. 861. 480,- zł, co stanowi 97,7 planu iconOŚwiadczenie o wysokości dochodóW

Objaśnienia do wykonania dochodów w roku 2005 uzyskane zostały dochody w wysokości 307. 861. 480,- zł, co stanowi 97,7 planu iconObjaśnienia do załącznika Nr 1 stanowiącego plan dochodów

Objaśnienia do wykonania dochodów w roku 2005 uzyskane zostały dochody w wysokości 307. 861. 480,- zł, co stanowi 97,7 planu iconObjaśnienia do dochodów w dziale Rolnictwo I Łowiectwo

Objaśnienia do wykonania dochodów w roku 2005 uzyskane zostały dochody w wysokości 307. 861. 480,- zł, co stanowi 97,7 planu iconO wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego

Objaśnienia do wykonania dochodów w roku 2005 uzyskane zostały dochody w wysokości 307. 861. 480,- zł, co stanowi 97,7 planu iconDeklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego

Objaśnienia do wykonania dochodów w roku 2005 uzyskane zostały dochody w wysokości 307. 861. 480,- zł, co stanowi 97,7 planu iconOświadczenie o wysokości dochodów- pilotażowy program ”uczeń na wsi”

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom