Przewidywane osiągnięcia ucznia w klasie drugiej, semestr drugi
Pobierz 0.7 Mb.
NazwaPrzewidywane osiągnięcia ucznia w klasie drugiej, semestr drugi
strona1/3
Data konwersji04.09.2012
Rozmiar0.7 Mb.
TypWymagania
  1   2   3
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA W KLASIE DRUGIEJ, SEMESTR DRUGI

Nowe Już w szkole

TEMATY DNI


WYMAGANIA PODSTAWOWE

(zawarte w podstawie programowej)

WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE

(wykraczające poza podstawę programową)

Krąg tematyczny: ZIMA, ZIMA, ZIMA…


Wspominamy ferie zimowe

Obserwujemy zimowy las

Organizujemy zimowe zabawy

Opowiadamy o zwyczajach zwierząt z Antarktydy

Opowiadamy o przygodach pingwina ElegancikaUczeń:

 • czyta poprawnie krótkie teksty z podziałem na role, płynnie fragmenty opowiadania, samodzielnie krótką książkę z listy lektur

 • opowiada o miejscach zimowego wypoczynku, o przygodach bohaterów lektury

 • wymienia niektóre zwyczaje mieszkańców Antarktydy

 • numeruje ilustracje zgodnie z kolejnością wydarzeń w opowiadaniu; ustala kolejność wydarzeń w lekturze; odpowiada na pytania do przeczytanej lektury; ocenia bohatera opowiadania, wskazuje podobne przykłady własnego zachowania

 • układa i pisze zdania, rozmowę między bohaterami opowiadania z wykorzystaniem podanego słownictwa

 • nazywa kolejne dni tygodnia, wyszukuje na mapie Polski różne miejscowości

 • odgrywa scenki inspirowane utworem poetyckim

 • rozpoznaje zwierzęta żyjące w lesie; wie, jaki jest ich tryb życia w czasie zimy; podaje konkretne propozycje udzielania pomocy zwierzętom leśnym zimą

 • zna i stosuje pojęcia: tydzień, miesiąc, rok; wykonuje proste obliczenia kalendarzowe; odczytuje pełne godziny na zegarze; dodaje i odejmuje w zakresie 30 z przekroczeniem drugiej dziesiątki

 • dokładnie i zgodnie z instrukcją wykonuje rekwizyt do inscenizacji; tnie, zagina, modeluje karton – wykonuje zabawkę pingwiny kiwaczki

 • dopasowuje rytm do właściwych fragmentów piosenki

 • swobodnie wykonuje ćwiczenia, współpracuje z partnerem podczas zabaw z mocowaniem, zabaw na śniegu, przestrzega zasad bezpieczeństwa, sprawnie biega, skacze, naśladuje ruchy różnych zwierząt leśnych, pokonuje tory przeszkód

Uczeń:

 • czyta płynnie i wyraziście teksty o podwyższonym stopniu trudności, w tym z podziałem na role

 • samodzielnie wyszukuje w lekturze wybrane fragmenty i ciekawe informacje

 • buduje i zapisuje spójną, logiczną kilkuzdaniową wypowiedź o feriach zimowych, na temat przeczytanej lektury

 • układa samodzielnie dialog między bohaterami opowiadania i prawidłowo zapisuje go w zeszycie

 • dostrzega podobieństwa i różnice między różnymi gatunkami zajęcy

 • zna kierunki na mapie, pojęcia: dekada, kwartał

 • rozwiązuje kwadrat magiczny; wie, ile godzin ma doba

 • układa akompaniament do melodii
Krąg tematyczny: RODZINNE PORTRETY Z SERDUSZKIEM W TLE

Chcemy, by nasi bliscy byli szczęśliwi

Wiem, jak być dobrym synem, dobrą córką

Nie nudzimy się z rodzeństwem

Jesteśmy rycerzami kuchennego stołu

Mamy złote ręce i złote sercaUczeń:

 • czyta tekst i dobiera odpowiedni fragment do ilustracji; czyta wiersz z naturalną intonacją; wyodrębnia zdarzenia i bohaterów w utworze literackim

 • z szacunkiem i miłością opowiada o swojej rodzinie, relacjach między jej członkami, pomaganiu rodzicom w pracach domowych

 • podaje propozycje niematerialnych prezentów dla najbliższych

 • podczas zabawy w teatr prezentuje, jak zachowywać się, bawić, aby być dobrym bratem, siostrą

 • uzupełnia zdania z lukami wyrazami we właściwej formie; tworzy rodzinę wyrazów, zdrobnienia od podanych wyrazów, znajduje wyrazy o znaczeniu przeciwnym

 • układa i pisze „przepis” na dobre rodzeństwo, wykorzystując zgromadzone słownictwo

 • ze zrozumieniem porządkuje zdania z rozsypanki, korzystając z wcześniejszych wyjaśnień i informacji; ustala kolejne czynności w przepisach na sałatki; wykonuje deser zgodnie z przepisem, dbając o bezpieczeństwo i higienę pracy

 • dodaje jednakowe składniki, wykonuje działania, wykorzystując konkrety i ilustracje, dodaje w zakresie 30, wykonuje obliczenia pieniężne

 • wykonuje obliczenia działań przedstawione za pomocą dodawania jednakowych składników oraz mnożenia

 • dopasowuje iloczyn do sytuacji graficznej

 • rozwiązuje zadania tekstowe

 • wykonuje na instrumencie perkusyjnym rytm, jednocześnie recytując rymowankę

 • twórczo rozwiązuje problem plastyczny, odwołując się do swojej wyobraźni i marzeń

 • wycina określone kształty z kolorowego papieru

 • bez problemów wykonuje proste ćwiczenia gimnastyczne, rzuca, łapie piłkę, pokonuje tor przeszkód z piłką lekarską

Uczeń:

 • pięknie czyta wybrany fragment nowego tekstu prozą i wiersza

 • prowadzi swobodnie rozmowę inspirowaną wysłuchanym tekstem, posługując się zdaniami rozwiniętymi i logicznie spójnymi

 • zna i stosuje w praktyce zasady pisowni spółgłosek miękkich, wyjaśnia pisownię wyrazów z rz wymiennym

 • przedstawia graficznie poznane działania matematyczne

 • rozwiązuje złożone zadania tekstowe, ujmuje rozwiązanie w dwóch zapisach lub w jednym zapisie

 • zna i rozumie pojęcia: partytura, solo, duet, tercet; umie zestawić zapis wielogłosowy z pojedynczych głosów
Krąg tematyczny: LUBIMY NASZYCH CZWORONOŻNYCH PRZYJACIÓŁ

Dlaczego hodujemy różne zwierzęta?

Potrafimy opiekować się zwierzętami

Pomagamy zwierzętom w ich kłopotach

Organizujemy naszym pupilom wesołe zabawy

Znamy zagrożenia ze strony zwierząt dzikich i chorych

Poznajemy parki narodowe

Uczeń:

 • słucha uważnie opowiadania czytanego przez nauczyciela

 • wyszukuje i czyta wskazane fragmenty tekstu; odpowiada na pytania do tekstu

 • wypowiada się zdaniami na podane tematy na podstawie własnych doświadczeń i wysłuchanego tekstu

 • rozpoznaje i nazywa wybrane ssaki i ptaki hodowane w gospodarstwie wiejskim, wymienia ich charakterystyczne cechy; zna produkty pochodzenia zwierzęcego

 • podaje przykłady zwierząt mięsożernych, roślinożernych i wszystkożernych

 • zna zagrożenia ze stronny zwierząt dzikich i chorych; dostrzega w otoczeniu bezpańskie zwierzęta, które potrzebują pomocy ze strony ludzi i odpowiednich instytucji

 • wymienia niektóre parki narodowe

 • wie, jak należy zachowywać się w parku narodowym

 • przekształca, uzupełnia zdania z lukami; układa i pisze zdania opisujące wybrane zwierzę, układa i pisze ogłoszenie, wykorzystując zgromadzone słownictwo

 • przestrzega ustalonych zasad zachowania podczas wycieczki

 • rozwiązuje proste zadania tekstowe, układa treść zadania do ilustracji; wykonuje proste ilustracje do działań matematycznych; odmierza szklankami płyny, używa pojęcia: litr; oblicza iloczyny liczb

 • ilustruje ruchem piosenkę

 • tnie, zagina, modeluje, klei karton i kolorowy papier

zgodnie z instrukcją

 • sprawnie wykonuje proste ćwiczenia gimnastyczne, układy ćwiczeń z przyborem i bez przyboru, rzuca, toczy piłkę do celu
Uczeń:

 • czyta głośno, z właściwą intonacją teksty o różnej długości i różnym stopniu trudności

 • buduje spójne, logiczne dłuższe wypowiedzi związane z treścią wysłuchanego opowiadania

 • podaje propozycje, co można robić na co dzień, aby było jak najmniej bezpańskich i chorych zwierząt

 • tłumaczy, dlaczego ludzie tworzą parki narodowe

 • zna zasadę pisowni nie z wyrazami oznaczającymi czynności i stosuje ją w praktyce

 • rozwiązuje zadania złożone; rozwiązuje kwadrat magiczny

 • uzupełnia tabelki funkcyjne

 • bawi się słowem i muzyką; samodzielnie proponuje różne zabawy zespołowe inspirowane wierszem i piosenkąKrąg tematyczny: BĄDŹMY BEZPIECZNI


Korzystamy z różnych środków komunikacji

Wiemy, czego nie wolno robić pieszemu

Wiemy, jak się zachować, gdy zdarzy się wypadek

Bezpiecznie spędzamy wolny czas


Uczeń:

 • czyta ze zrozumieniem różne teksty

 • w skupieniu słucha tekstu czytanego przez nauczyciela; wypowiada się na temat zachowania bohaterów opowiadania

 • układa wyrazy z sylab, zdania oznajmujące, rozkazujące na określony temat, przekształca zdania oznajmujące w zdania rozkazujące;

 • uzupełnia zdania na temat historii roweru na podstawie ilustracji

 • wyjaśnia pisownię wyrazów z rz, zna pisownię wybranych wyrazów z ż

 • zna zasady przechodzenia przez jezdnię, zasady, których muszą przestrzegać kierowca i pasażer w czasie jazdy samochodem; wie, dlaczego należy je stosować; ocenia zachowania uczestników ruchu drogowego, przewiduje ich pozytywne i negatywne skutki

 • zna różne środki komunikacji miejskiej, oznaczenia ich przystanków i znaki drogowe z nimi związane

 • podaje konsekwencje niewłaściwego korzystania z komputera i urządzeń ze słuchawkami; rozróżnia części roweru

 • rozwiązuje zadania tekstowe; odczytuje wskazania termometrów; mnoży liczby w zakresie 30; sprawdza wynik dzielenia za pomocą mnożenia

 • prawidłowo zapisuje metrum

 • uczestniczy w zabawach ruchowych, sprawnie wykonuje ćwiczenia wymagające współpracy z grupą

 • tnie, zagina, modeluje, klei karton i kolorowy papier zgodnie z instrukcją
Uczeń:

 • udziela wielozdaniowych odpowiedzi na postawione pytania na podstawie własnych doświadczeń i przeczytanego opowiadania

 • zna wybrane znaki drogowe ostrzegawcze, zakazu, nakazu

 • stosuje w praktyce zasadę pisowni nie z wyrazami oznaczającymi czynności

 • zna historię roweru; wyjaśnia znaczenia wyrażeń zawierających słowo koło

 • podaje iloczyny liczb w zakresie tabeli mnożenia

 • wykonuje działania w tabelkach funkcyjnych

 • uczestniczy w konkursach matematycznych
Krąg tematyczny: W MARCU JAK W GARNCU

Kaprysy marcowej pogody


Co się dzieje w przyrodzie wiosną?


Sprawdzamy, czy wiosna nadchodzi

Zakładamy wiosenny ogródek

Witamy wiosnę

Święto wiosny


Uczeń:

 • czyta tekst cicho ze zrozumieniem, tekst i wiersz z podziałem na role

 • uważnie słucha różnych tekstów czytanych przez nauczyciela

 • układa i zapisuje zdania o wiośnie, marcowej pogodzie, zdania z czasownikami, odpowiedzi na pytania

 • nazywa ptaki i kwiaty zwiastujące wiosnę; wymienia elementy pogody, prowadzi obrazkowy kalendarz pogody; wie, jaka pogoda jest charakterystyczna dla poszczególnych pór roku, czego rośliny potrzebują do życia

 • pisze poprawnie opracowane wyrazy z ó wymiennym, czasowniki w liczbie pojedynczej i mnogiej; potrafi rozszyfrować i odczytać zakodowane hasło

 • przedstawia proces wzrostu rośliny za pomocą plastyki ciała

 • mnoży liczby w zakresie 30, sprawdza wynik dzielenia za pomocą mnożenia; rozwiązuje zadania tekstowe; wykonuje ilustracje do działań

 • wspólnie z kolegami wykonuje marzannę; robi pacynkę ze starej rękawiczki i bierze udział w zabawie w teatr; wykonuje wiosenne kwiaty, wydzierając krepinę i kolorowy papier; wykonuje album z wiosennymi kwiatami, pracę plastyczną techniką kolażu

 • uczestniczy w zabawach ruchowych, dokładnie i ostrożnie wykonuje ćwiczenia na materacach

 • wspólnie z kolegami śpiewa poznane piosenki
Uczeń:

 • czyta cicho i głośno ze zrozumieniem, z łatwością wyszukuje w tekście fragmenty humorystyczne

 • pisze samodzielnie wielozdaniowe wypowiedzi na podany temat

 • układa i zapisuje instrukcje i rymowanki

 • potrafi wyjaśnić pisownię wyrazów z trudnościami ortograficznymi

 • redaguje samodzielnie i poprawnie zapisuje opis sasanki

 • nazywa kierunki wiatrów i przedstawia je graficznie

 • rozumie znaczenie każdego elementu pogody dla ludzi, roślin i zwierząt

 • wpisuje jeden z czynników podanych iloczynów; rozwiązuje trudniejsze zadania tekstowe

 • zna niektóre rośliny i zwierzęta chronione

 • tworzy własne melodie, gra na instrumentach
Krąg tematyczny: WZBOGACAMY SWÓJ JĘZYK I WIADOMOŚCI

Pomysły w mojej głowie

W królestwie słów i myśli

Rozmawiamy o ważnych sprawach

Mądrość przysłów

Co to jest encyklopedia?

Wiemy, jak wyszukiwać informacjeUczeń:

 • cicho czyta ze zrozumieniem; udziela odpowiedzi na pytania dotyczące przeczytanego tekstu; wyszukuje w nim potrzebne informacje, odpowiednie fragmenty

 • wspólnie z kolegami redaguje opowiadanie na podstawie historyjki obrazkowej, nadaje tytuł historyjce

 • uważnie słucha wypowiedzi kolegów i koleżanek i chce zrozumieć, co przekazują; wskazuje na ilustracji dziecko, które dobrze zrozumiało wypowiedź nauczyciela

 • potrafi dobrać przysłowie do ilustracji

 • podczas ćwiczeń dramowych prowadzi rozmowy z różnym natężeniem siły głosu

 • rozwija zdania, układa i pisze zdania pytające, oznajmujące na podany temat; uzupełnia brakujące litery alfabetu; uzupełnia zdania odpowiednimi wyrazami

 • z liter podanego wyrazu tworzy nowe słowa, zastępuje słowa wyrazami o podobnym znaczeniu

 • zapisuje poprawnie wyrazy z ó wymiennym i niewymiennym

 • zna niektóre słowniki i encyklopedie, potrafi szukać w nich hasła

 • rozwiązuje i układa zadania tekstowe; wykonuje mnożenie i dzielenie w zakresie 30

 • uczestniczy w zabawach i grach na świeżym powietrzu

 • ćwiczy z nietypowym przyrządem

 • wykonuje okładkę do encyklopedii dla dzieci
Uczeń:

 • czyta wiersz oraz tekst prozą głośno, wyraziście, z odpowiednią intonacją i siłą głosu

 • potrafi „odczytać” i wyjaśnić mądrość ludową ukrytą w przysłowiach, podaje przykłady znanych mu przysłów i zapisuje je ze słuchu w zeszycie

 • ciekawie opowiada o sobie, stosując zdania rozwinięte i logicznie powiązane

 • tworzy wielozdaniowe wypowiedzi na temat wysłuchanego opowiadania

 • potrafi korzystać ze słownika wyrazów bliskoznacznych, wyszukuje w nim potrzebne wyrazy

 • wie, że proste zdanie składa się z rzeczownika i czasownika

 • potrafi samodzielnie redagować i pisać list, stosuje wielką literę w pisowni zaimków osobowych ze względów grzecznościowych

 • potrafi porównać wypowiedzi pisemne pod względem użytego słownictwa i uzasadnić swoją opinię

 • rozwiązuje złożone zadania tekstowe, stosuje obliczenia w zakresie 100

 • wykonuje obliczenia w tabelkach funkcyjnych  1   2   3

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Przewidywane osiągnięcia ucznia w klasie drugiej, semestr drugi iconPrzewidywane osiągnięcia ucznia w klasie drugiej, semestr drugi część 1 „Raz, dwa, trzy, teraz my!”

Przewidywane osiągnięcia ucznia w klasie drugiej, semestr drugi iconPrzewidywane osiągnięcia ucznia w klasie drugiej, semestr drugi część 2 „ Raz, dwa, trzy, teraz my!”

Przewidywane osiągnięcia ucznia w klasie drugiej, semestr drugi iconPrzewidywane osiągnięcia ucznia w klasie drugiej, semestr pierwszy

Przewidywane osiągnięcia ucznia w klasie drugiej, semestr drugi iconPrzewidywane osiągnięcia ucznia w klasie drugiej, semestr pierwszy

Przewidywane osiągnięcia ucznia w klasie drugiej, semestr drugi iconPrzewidywane osiągnięcia ucznia w klasie 3, semestr 1 (Nowe Już w szkole)

Przewidywane osiągnięcia ucznia w klasie drugiej, semestr drugi iconPlan wynikowy przewidywane osiągnięcia ucznia w klasie trzeciej, semestr pierwszy część 1 („Raz, dwa, trzy, teraz my!”)

Przewidywane osiągnięcia ucznia w klasie drugiej, semestr drugi iconPrzewidywane osiągnięcia ucznia

Przewidywane osiągnięcia ucznia w klasie drugiej, semestr drugi iconPrzewidywane osiągnięcia ucznia

Przewidywane osiągnięcia ucznia w klasie drugiej, semestr drugi iconPrzewidywane osiągnięcia ucznia

Przewidywane osiągnięcia ucznia w klasie drugiej, semestr drugi iconPrzewidywane osiągnięcia ucznia

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom