Literatura
Pobierz 47.22 Kb.
NazwaLiteratura
Data konwersji24.10.2012
Rozmiar47.22 Kb.
TypDokumentacja


Propozycje tematów z języka polskiego na wewnętrzny egzamin maturalny dla abiturientów Technikum Kształtowania Środowiska w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Tryb.
w roku szkolnym 2010/2011.

LITERATURA


1. Wizje Arkadii w różnych epokach literackich. Omów temat na wybranych przykładach.

2. Żołnierz, powstaniec, konspirator w literaturze polskiej. Zaprezentuj na

wybranych przykładach ich losy, postawy i dylematy.

3. Miłość jako źródło cierpienia bohatera. Omów temat odwołując się do wybranych

utworów.

4. Motto, tytuł, ostatnia scena jako klucz do interpretacji tekstu. Rozważ na

wybranych przykładach prozy, dramatu i poezji.

5. Dokument i parabola jako dwa sposoby mówienia o współczesności. Omów temat

na wybranych przykładach.

6. Pytanie o sens cierpienia w ujęciu różnych twórców. Zaprezentuj też swoje przemyślenia.

7. Motyw winy i kary w utworach literackich. Przedstaw różne sposoby

jego funkcjonowania w literaturze.

8. Dekalog bohaterów Gustawa Herlinga – Grudzińskiego. Rozwiń temat

na przykładach wybranych tekstów.

9. Motywy antyczne i biblijne oraz sposób ich wykorzystania w twórczości

wybranych poetów współczesnych.

10. Koncepcje tragizmu i ich wyraz dramaturgiczny w dramacie antycznym,

szekspirowskim i romantycznym.

11. Swoistość filozofii życiowej i artystycznego kształtu bajek Ignacego Krasickiego.

12. Rewolucja w literaturze. Zaprezentuj temat na wybranych przykładach.

13. Bohaterowie komedii polskich i obcych. Zaprezentuj temat na wybranych przykładach. Zwróć uwagę na sposób kreowania postaci.

14. Wizerunki kobiet w literaturze polskiej i obcej. Zaprezentuj temat

na wybranych przykładach.


15. Przemiana wewnętrzna jako motyw literacki i ważny element określający

osobowość bohaterów literackich. Rozwiń temat na przykładach wybranych tekstów.

16. Wieś i jej mieszkańcy w literaturze polskiej. Przedstaw różne ujęcia tego tematu.

17. Tułacz, pielgrzym, podróżnik jako bohater utworów literackich. Przedstaw na wybranych

przykładach różne kreacje tych postaci.

18. Kamienica jako przestrzeń życia człowieka. Rozważ temat na wybranych przykładach.

19. Wizerunki nadawców w epistolografii romantycznej. Przedstaw na wybranych

przykładach korespondencji z epoki.

20. Motyw małej ojczyzny i jego różne realizacje w literaturze. Przedstaw zagadnienie

na wybranych przykładach.

21. Wygrali czy przegrali życie? Przedstaw postawy moralne wybranych bohaterów

epoki romantyzmu.

22. Motyw snu i jego funkcje. Przedstaw zagadnienie odwołując się do wybranych

dzieł literackich.

23. Dwór ziemiański w literaturze polskiej różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

24. Córka – żona – matka. Obrazy kobiet w literaturze XX wieku. Oceń funkcję

różnych kreacji postaci.

25. Syn – mąż – ojciec. Obrazy mężczyzn w literaturze XX wieku. Oceń funkcję

różnych kreacji postaci.

26. Literackie rodzeństwa. Przedstaw różne wizerunki i ukaż ich związek z ideą dzieła.

27. Sztuka współczesnego reportażu i jej mistrzowie (np.: R. Kapuściński,

H. Krall, W. Tochman). Omów specyfikę tego gatunku publicystycznego.

28. Jak wyrażano dawniej, a jak wyraża się dziś uczucia? Odpowiedz na pytanie,

analizując wybrane teksty poetyckie z epoki staropolskiej i współczesnej.

29. Postać wampira w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach.

30. Bohater o różnych twarzach. Przedstaw różne sposoby funkcjonowania motywu

maski w literaturze.

31. Omów różne funkcje listu w utworze literackim.

32. Ukaż motywy franciszkańskie i ich funkcje w polskiej poezji. Odwołaj się do

wybranych przykładów.

33. Negatywny bohater, czarny charakter. Ukaż sposób i cel kreowania takich

postaci w wybranych utworach literackich.

34. Literatura świadectwem upamiętniania wydarzeń historycznych. Ukaż na

wybranych przykładach różne sposoby utrwalania ważnych wydarzeń dziejowych.

35. Twórczość Jana Kochanowskiego w tradycji literackiej późniejszych epok. Rozwiń

temat na przykładzie utworów wybranych twórców.

36. Folklor jako inspiracja pisarzy w różnych epokach. Rozwiń temat na

wybranych przykładach.

37. Twój region w polskiej geografii życia literackiego i kulturalnego. Przywołaj

wybrane przykłady i uzasadnij wybór.

38. Literackie dialogi z Bogiem. Przedstaw i omów problem, odwołując się do wybranych

tekstów.

39. Motyw polskiego emigranta, zesłańca w literaturze różnych epok. Omów na wybranych

przykładach.

40. Różne sposoby przedstawienia społeczności wiejskiej w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.

41. Motyw wróżbity i proroka, jego funkcje w literaturze różnych epok.

42. Różnorodne sposoby ukazania mieszczaństwa na przełomie XIX i XX wieku. Omów

problem na wybranych przykładach z literatury polskiej i europejskiej.

43. Ludzkość wobec problemu tolerancji. Omów temat, wykorzystując znane Ci utwory

literackie z dowolnych epok.

44. ,,Samotność-cóż po ludziach…” (Adam Mickiewicz). Twoje rozważania o istocie samotności i literackich samotnikach.

45. Rola doświadczeń młodzieńczych w biografii bohaterów literackich. Ukaż różne ujęcia

tego problemu.

46. ,,Młodzi gniewni” w literaturze różnych czasów. Omów na przykładzie co najmniej

dwóch epok.

47. Ewolucja ballady jako gatunku literackiego. Omów na wybranych przykładach.

48. Bajka – ewolucja gatunku od starożytności do współczesności. Oceń zachodzące zmiany.

49. Literackie apele, przesłania, testamenty. Przedstaw sposoby dialogu pisarza

z czytelnikiem, odwołując się do wybranych tekstów z różnych epok.

50. Jak uleczyć świat śmiechem? Rola satyry, kpiny, żartu w utworach literackich z różnych

epok, dokonaj ich oceny.

51. Rola pracy w życiu wybranych postaci literackich. Omów na wybranych przykładach.

52. Różne odmiany patriotyzmu w literaturze polskiego romantyzmu i pozytywizmu. Odwołaj się do wybranych utworów.

53. Data urodzenia w dużym stopniu determinuje los człowieka. Zinterpretuj sąd,

odwołując się do sytuacji i postaw bohaterów literackich dwóch epok.

54. Kaskaderzy literatury. Przedstaw sylwetkę i dokonania artystyczne wybranego twórcy.

55. Pory roku jako temat literacki. Przedstaw zagadnienie na przykładzie różnych utworów.

56. Rozważania o naturze ludzkiej w polskiej poezji i filozofii XX wieku Zanalizuj

temat odwołując się do wybranych tekstów.

57. Scharakteryzuj motyw rozstania i omów jego znaczenie w wybranych

dziełach literackich.

58. Drzewo – świadek – uczestnik życia bohaterów literackich. Omów temat

wykorzystując teksty z różnych epok.

59. Portret mieszczanina – sposoby jego kreacji i funkcje w literaturze polskiej

i powszechnej. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych przykładów.

60. Subiektywne postrzeganie świata – pamiętniki i motywy autobiograficzne w literaturze. Zanalizuj temat odwołując się do wybranych utworów.

61. Miejsce magiczne, cywilizacyjna dżungla , przestrzeń destrukcji. Zanalizuj różne

obrazy miasta przedstawione w literaturze.

62. Przedstaw różne obrazy dziecka i określ ich funkcję artystyczną w wybranych

utworach literackich.

63. Przedstaw literackie kreacje ludzi szczęśliwych i oceń ich wymowę ideowo-artystyczną. Odwołaj się do wybranych utworów.

64. Szkoła i środowisko uczniowskie – jako inspiracja twórców literackich. Zanalizuj temat, odwołując się do wybranych utworów.

65. Motywy apokaliptyczne w literaturze XIX i XX wieku. Prześledź ich funkcje i znaczenie na wybranych przykładach.

66. Jednostka wobec zbiorowości. w ujęciu twórców dwóch wybranych epok.

67. Artysta jako bohater literacki. Omów na wybranych przykładach.

68. Motywy antyczne i biblijne w twórczości Jana Kochanowskiego. Omów na przykładach wybranych tekstów.

69. Dom jako ostoja polskości i patriotyzmu. Prześledź temat na przykładach literackich z różnych epok

70. Motyw wędrówki w literaturze polskiej i obcej. Zwróć uwagę na różne ujęcia

tego motywu.

71. Miłość jako żywioł budujący lub niszczący w życiu człowieka. Omów problem

na wybranych przykładach literackich z różnych epok

72. Rozwój naukowo – techniczny w literaturze i jego funkcje. Omów zagadnienie

analizując wybrane przykłady literackie.

73. Czasopisma literackie w epokach dawnych i współcześnie. Porównaj i oceń ich

użytecznośc.

74. Zaprezentuj twórczość wybranego artysty (pisarza, autora tekstów piosenek, scenarzysty).

75. Rola książki w życiu wybranych bohaterów literackich. Rozwiń na wybranych przykładach.

76. Świat nieludzki w prozie XX wieku – przedstaw w oparciu o twórczość F. Kafki, T.Borowskiego, G. Orwella.

77. Wrzesień 1939 roku w poezji polskiej. Przywołaj wybrane przykłady i uzasadnij wybór.

78. Maria Pawlikowska – Jasnorzewska – Safona poezji polskiej. Zaprezentuj

sylwetkę poetki i je twórczość pod kątem tematu.

79. Tradycja i nowatorstwo w twórczości poetów Skamandra. Przedstaw problem w oparciu

o wybrane utwory literackie.

80. Postacie kobiece w twórczości S. Żeromskiego. Zaprezentuj temat na podstawie wybranych utworów.

81. Edward Stachura – legenda i prawda o poecie. Zaprezentuj twórczość poety.

82. Fakty i fikcja w twórczości Dana Browna.

83. Różne wizerunki bohatera romantycznego w literaturze polskiej.

84. Portrety Niemców i Żydów na kartach wybranych utworów literatury polskiej.

85. Obraz zaświatów w literaturze. Przedstaw i zinterpretuj na przykładach utworów

z różnych epok.

86. Posiłek w tradycji literackiej. Omów na podstawie wybranych utworów.

87. Kreacje postaci Żydów w literaturze polskiej. Omów sięgając do utworów różnych epok.

88. Stosunek Polaków do Żydów na podstawie wybranych utworów różnych epok.

89. Oblicza feminizmu wczoraj i dziś. Zaprezentuj temat odwołując się do wybranych

utworów.

90. Czy przeznaczenie odbiera człowiekowi możliwość kształtowania własnego losu?

Przedstaw problem na podstawie wybranych utworów Paulo Coelho.

91. Martyrologia powstańców warszawskich. Omów zagadnienie na podstawie

wybranych utworów literackich.

92. Współczesne reinterpretacje mitów antycznych. Omów zagadnienie na podstawie

wybranych utworów literackich.

93. Literackie wizerunki przyjaźni i przyjaciół. Omów na wybranych przykładach.

94. Niepogodzeni ze światem. Literatura o człowieku zbuntowanym i wyobcowanym. Rozwiń temat na wybranych przykładach.

95. Rodzice i dzieci w literackim przekazie z różnych epok. Zgoda czy konflikt? Odpowiedz analizując wybrane przykłady.

96. Paraboliczny charakter baśni i bajki. Omów na wybranych przykładach.

97. Biografia jako klucz interpretacyjny. Na podstawie wybranego przykładu ukaż relacje między życiem artysty a treścią utworów.

98. Wygrali czy przegrali życie? Rozwiń temat w oparciu o wybrane utwory.

99. Bohaterowie ,,Dżumy” i wierszy Zbigniewa Herberta jako obrońcy humanizmu.

100. Tragizm pokolenia Kolumbów. Omów na podstawie twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

101. Lektury ,,zbójeckie” i ich wpływ na losy wybranych bohaterów literackich.

102. Szaleniec w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach.

103. Jan Kochanowski człowiekiem renesansu. Przedstaw autoportret literacki.

104. Aspekt psychologiczny zbrodni i motywacja działań zabójcy na podstawie wybranych thrillerów psychologicznych.

ZWIĄZEK LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

 1. Literatura i muzyka. Zanalizuj wybrane teksty literackie, które stały się librettami lub tekstami ballad i piosenek.

 2. Literackie i malarskie wizje ogrodu. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów.

 3. Hagiografia piórem i pędzlem malowana. Zanalizuj zjawisko odwołując się do wybranych przykładów.

 4. Artystyczne interpretacje historii w literaturze i malarstwie (np. H. Sienkiewicz, J. Matejko). Dokonaj analizy porównawczej dzieł.

 5. Porównaj artystyczne interpretacje motywu powstań narodowych w literaturze i sztukach plastycznych.

 6. Artystyczne interpretacje pejzażu wiejskiego w literaturze i sztuce. Dokonaj analizy porównawczej dzieł.

 7. Różne ujęcia motywu raju w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych przykładów.

 8. Motyw Madonny w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.

 9. Zaprezentuj wizerunek Żyda ukazany w literaturze i filmie XX wieku.

 10. Kraków – miasto wybitnych twórców kultury. Wykaż inspirującą rolę miejsca twórczości.

 11. Specyfika teatru telewizji. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 12. Przedstaw postać twórcy, który realizował się w co najmniej dwóch różnych dziedzinach sztuki (np. S. Wyspiański, Witkacy ).

 13. Symbolika dzieł sztuki występujących w ,,Weselu” i ,,Ludziach bezdomnych”.

 14. Folklor jako inspiracja pisarzy i malarzy w różnych epokach. Omów temat na wybranych przykładach.

 15. Motyw mogił w literaturze i sztuce. Przedstaw problem odwołując się do wybranych dzieł.

 16. Wpływ stalinizmu na literaturę i sztukę. Omów na wybranych przykładach.

 17. Pory roku jako temat literacki i malarski. Omów zagadnienie na przykładzie różnych dzieł.

 18. Literackie i filmowe obrazy bohaterów w sutannie i habicie. Przedstaw temat na wybranych przykładach.

 19. Strój jako element znaczący w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów.

 20. Warszawa w literaturze i sztuce. Zanalizuj opisy i obrazy, przedstaw ich funkcje artystyczne.

 21. Śmierć odwiecznym tematem literatury i sztuki. Zinterpretuj obraz śmierci w wybranych dziełach różnych epok.

 22. Reportaż literacki, telewizyjny i radiowy jako trzy sposoby wypowiedzi na temat współczesne rzeczywistości.

 23. Różne ujęcia motywu Stabat Mater w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych przykładów.

 24. Wojna na ekranie i w literaturze – porównaj literackie i filmowe środki wyrazu.

 25. Różne spojrzenia na wojnę w wybranych tekstach kultury (literatura, malarstwo, piosenka, film).

 26. Problemy współczesnej młodzieży w wybranych utworach literackich, filmach i innych przekazach.

 27. Motyw tańca w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów.

 28. Język filmu i język literatury. Porównaj dzieło literackie i jego filmową adaptację.

 29. Szkoła w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach.

 30. Sztuka i literatura na usługach władzy. Scharakteryzuj zjawisko socrealizmu na przykładach z dziedziny sztuki i literatury.

 31. Sąd Ostateczny w literaturze i sztuce. Omów odwołując się do wybranych tekstów kultury.

 32. Impresjonizm w literaturze i sztuce. Omów temat na wybranych przykładach.

 33. Literackie i malarskie sposoby kreowania scen batalistycznych. Porównaj na wybranych przykładach.JĘZYK

 1. Tak mówią bohaterowie literaccy. Omów język wybranych postaci ze szczególnym uwzględnieniem cech ujawniających ich przynależność środowiskową i charakter.

 2. Zapożyczenia wyrazowe a czystość języka. Inwazja słownictwa angielskiego we współczesnej polszczyźnie.

 3. Lingwistyczne zabawy językiem. Dokonaj analizy warstwy leksykalnej wybranych utworów poezji współczesnej. Wyjaśnij sens i cel eksperymentów językowych.

 4. Stylizacja biblijna w literaturze. Przedstaw jej rodzaje i funkcje na wybranych tekstach różnych epok.

 5. Wpływ języków obcych na język polski (np. łacińskie, czeskie, niemieckie, włoskie, orientalne, francuskie, angielskie) w trzech wybranych epokach.

 6. Nazwiska znaczące w literaturze. Wyjaśnij ich funkcję w dziele literackim oraz przeanalizuj je pod względem językowym.

 7. Zróżnicowanie stylistyczne prozy Stefana Żeromskiego. Omów to zjawisko na wybranych przykładach.

 8. Jakimi środkami poeci polscy osiągają dowcip językowy? Prześledź zjawisko na wybranych przykładach twórczości Gałczyńskiego, Szymborskiej, Białoszewskiego.

 9. Język sposobem charakteryzowania bohatera. Spośród postaci literackich wybierz kilku bohaterów i uzasadnij tezę.

 10. Neologizmy artystyczne. Omów ich strukturę i funkcje.

 11. Dokonując analizy języka różnych reklam wyjaśnij, jaki obraz świata one kreują.

 12. Język a futuryści. Na wybranych przykładach literackich omów ich koncepcje językowe.

 13. Archaizacja w utworach XIX wieku. Zanalizuj zagadnienie na wybranych przykładach.

 14. Dialektyzacja w utworach XIX wieku i przełomu wieków XIX/XX. Zanalizuj zjawisko na wybranych przykładach.

 15. Komizm słowny. Przedstaw sposoby jego realizacji w wybranych utworach różnych autorów i epok.

 16. Dlaczego niektóre wyrazy stają się modne? Zanalizuj przykłady ze współczesnej polszczyzny.

 17. Dokonaj analizy słownictwa specjalistycznego Twojego przyszłego zawodu.

 18. Sposób tworzenia neologizmów i ich funkcje w twórczości wybranego autora.

 19. Charakterystyka stylu barokowego na przykładzie wybranych wierszy XVII wieku.

 20. Scharakteryzuj cechy stylu wybranego pisarza wykorzystując fragmenty jego dzieł.

 21. Stylizacja biblijna w literaturze. Przedstaw jej rodzaje i funkcje na wybranych tekstach z różnych epok.

 22. Błędy językowe szczególnie często występujące w wypowiedziach Twoich kolegów. Omów problem analizując zgromadzone przykłady języka swoich rówieśników. Wyraź swój sąd.

 23. Zwroty grzecznościowe w języku polskim. Odwołaj się do wybranych utworów literackich i dokonaj analizy zgromadzonych przykładów.

 24. Poziom stylistyczno – językowy wybranego czasopisma lokalnego. Zanalizuj najczęściej pojawiające się typy błędów.

 25. Rola przysłów w ,,Chłopach”. Opracuj temat analizując wybrane przysłowia.

 26. Funkcje gry językowej w tekście kabaretowym. Rozważ zagadnienie na wybranych przykładach.

 27. Zabawa słowem w poezji. Odwołaj się do wybranych przykładów.

 28. Błędy językowe. Analizując zjawisko przywołaj przykłady z radia, telewizji, prasy i inne.

 29. Analiza kulturowa i językowa przysłów polskich. Swoje rozważania ogranicz do przysłów o określonej tematyce.

 30. O sztuce przemawiania. Przedstaw zagadnienie na przykładzie wybranych tekstów literackich z okresu renesansu, baroku i oświecenia.Opracował zespół nauczycieli polonistów
ZSP nr 3 w Piotrkowie Tryb.:


mgr Anna Bartczak

mgr Grażyna Pędziwiatr – Madejak

mgr Gabriela Radke – Dobrowolska

mgr Izabella Radke – Marczak


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Literatura iconLiteratura dotycząca komunikacji interpersonalnej x/ Literatura obowiązkowa

Literatura iconLiteratura przedmiotu: psychologia architektury literatura podstawowa

Literatura iconTemat: I. Literatura podmiotu: II. Literatura przedmiotu

Literatura iconLiteratura wspóŁczesna dwudziestolecie Literatura obowiązkowa

Literatura iconZalecana literatura: I. Literatura podstawowa

Literatura icon8. Literatura polska po 1945 roku 02. Literatura polska w latach 1956 -1989

Literatura iconProgramu nauczania oraz tematy prac kontrolnych pomogą Wam poznać I opanować materiał obowiązujący w klasie III. Przed Wami spotkanie z literaturą dwudziestolecia międzywojennego, wojny I literaturą współczesną. Sądzę, że potraficie już samodzielnie interpretować teksty, wyciągać wnioski, wyrażać wł

Literatura iconLiteratura

Literatura iconLp literatura

Literatura iconLiteratura

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom