Sprawozdanie rektora Akademii Medycznej w Warszawie
Pobierz 447.1 Kb.
NazwaSprawozdanie rektora Akademii Medycznej w Warszawie
strona5/9
Data konwersji04.09.2012
Rozmiar447.1 Kb.
TypSprawozdanie
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Na 2998 studentów wszystkich lat Wydziału Nauki o Zdrowiu dostarczyło badania z zakresu:

- Medycyny Pracy 1507 studentów i 53odebrało skierowanie,

- Próby tuberkulinowej 1027 studentów i 76 odebrało skierowanie,

- WzW t. B (w tym I, II, III szczepienie, szczepienie przypominające, HBS oraz przechorowane WzW t. B) 1911 studentów i 84 odebrało skierowanie,

- Nosicielstwa Salomonella-Shigella 1512studentów i 370 odebrało skierowanie.


Na I roku Wydziału Nauki o Zdrowiu na 1348 studentów dostarczyło badania z zakresu:

- Medycyny Pracy 69 studentów,

- Próba tuberkulinowa zgodnie z Kalendarzem Szczepień z dnia 14 marca 2006 roku nie obowiązuje studentów I roku, ale 5 osób dostarczyło w/w badanie,

- WzW t. B (w tym I, II, III szczepienie, szczepienie przypominające, HBS oraz przechorowane WzW t. B) 754 studentów i 23 odebrało skierowanie,

- Nosicielstwa Salomonella-Shigella 384 studentów i 300 odebrało skierowanie.


Na 265 studentów (powyżej I roku) kierunku Dietetyka 92 osoby dostarczyły badanie stanów chorobowych i 9 odebrało skierowanie.

Na 254 studentów kierunku Ratownictwo Medyczne 110 osób dostarczyło szczepienie przeciw tężcowi.


WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY


Na 1196 studentów wszystkich lat Wydziału Farmaceutycznego dostarczyło badania z zakresu:

- Medycyny Pracy 1117 studentów i 129 odebrało skierowanie,

- Próby tuberkulinowej 434 studentów i 62 odebrało skierowanie,

- WzW t. B (w tym I, II, III szczepienie, szczepienie przypominające, HBS oraz przechorowane WzW t. B) 634 studentów i 64 odebrało skierowanie,

- Nosicielstwa Salomonella-Shigella (chociaż badanie to nie obowiązuje na Wydziale Farmaceutycznym) dostarczyło je 70 studentów .


Na I roku Wydziału Farmaceutycznego na 228 studentów dostarczyło badania z zakresu:

- Medycyny Pracy 193 studentów,

- Próba tuberkulinowa zgodnie z Kalendarzem Szczepień z dnia 14 marca 2006 roku nie obowiązuje studentów I roku,

- WzW t. B (w tym I, II, III szczepienie, szczepienie przypominające, HBS oraz przechorowane WzW t. B) 86 studentów i 5 odebrało skierowanie,

- Nosicielstwa Salomonella-Shigella (chociaż badanie to nie obowiązuje na Wydziale Farmaceutycznym) dostarczyło je 9 studentów .


WSZYSCY STUDENCI AKADEMII MEDYCZNEJ


Na 8049 studentów wszystkich lat i wszystkich kierunków dostarczyło badania z zakresu:

- Medycyny Pracy 5567 ( 69%) studentów i 513 odebrało skierowanie,

- Próby tuberkulinowej 3289 studentów i 258 odebrało skierowanie,

- WzW t B (w tym I, II, III szczepienie, szczepienie przypominające, HBS oraz przechorowane WzW t. B) 4817 studentów (60%) i 265 odebrało skierowanie,

- Nosicielstwa Salomonella-Shigella 3483 studentów (43%) i 798 odebrało skierowanie.

Wymienione są badania i szczepienia, na których wykonanie zostały dostarczone zaświadczenia (przez studentów bądź dziekanaty).

Nadmieniam, że liczba odebranych skierowań nie świadczy o liczbie osób, które je odebrały ponieważ duża część studentów pobiera skierowania po dwa lub niekiedy nawet trzy razy nie wykonując w terminie obowiązkowych badań i szczepień.

Badania i szczepienia studenci powinni wykonać przed rozpoczęciem praktyk zawodowych.

W r. 2006 został sporządzony w Sekcji Spraw Bytowych Studentów uczelniany regulamin badań i szczepień i zatwierdzony przez JM Rektora.

14. NAUKA


I. REALIZACJA PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH


Prace naukowo-badawcze prowadzone są w ramach:

1. działalności statutowej

2. prac własnych

3. projektów badawczych- tzw. ,,grantów” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz tzw. ,,Mini-Grantów” dla studentów.


Działalność statutowa.

W roku 2006 na realizację tematów badawczych w ramach działalności statutowej Uczelnia uzyskała środki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości 11.584.900,00 zł brutto z przeznaczeniem dla poszczególnych Wydziałów, stosownie do uzyskanej kategorii naukowej. (W w/w kwocie mieści się zakup aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji badań naukowych i prac rozwojowych w ramach planu zadań podstawowej działalności statutowej.)

Kategoria naukowaDotacja do podstawowej działalności statutowej w 2006 r. na podstawie decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyższegoDotacja do podstawowej działalności statutowej w 2006 r. na podstawie decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z przeznaczeniem na zakup aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji badań naukowych i prac rozwojowych w ramach planu zadań podstawowej działalności statutowej

I

7.839.900,00

1.234.000,00

I

1.296.400,00____________

I

882.700,00

280.000,00

III

51.900,00____________

10.070.900,00

1.514.000,00

11.584.900,00

Dotację na zakup aparatury otrzymały na I Wydziale Lekarskim 3 jednostki Akademii Medycznej:

- Zakład Histologii i Embriologii Centrum Biostruktury pod kierownictwem prof. Jacka

Malejczyka w kwocie 184.000,00 zł (zakup Przystawki do RealTime do termocyklera)

- Zakład Medycyny Sądowej pod kierownictwem prof. Pawła Krajewskiego w kwocie 800.000,00 zł. (zakup Automatycznego kapilarnego sekwentora DNA)

- Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia i Angiologii prof. Zbigniewa Gacionga w kwocie

250.000,00 zł (zakup1.Przepływomierza ultradźwiękowego z zestawem sond, 2. Modułu

systemu PawerLab do elektrokardiografi, 3.Przedwzmacniacza do systemu PowerLab, 4.

Analizatora gazów wydechowych do systemu PawerLab)

Dofinansowanie na zakup aparatury na Wydziale Farmaceutycznym otrzymał Zakład Toksykologii pod kierownictwem prof. Marka Szutowskiego w kwocie 280.000,00 zł.


W ramach Wydziałów, na podstawie otrzymanych sprawozdań z działalności naukowej oraz w wyniku uzyskanej punktacji przypadającej na daną Klinikę/Zakład Senacka Komisja ds. Nauki przeprowadziła ocenę działalności naukowej jednostek AM i przyznała środki na realizację prac badawczych.

Z dotacji na 2006 rok łącznie finansowanych w Uczelni jest 126 zadań statutowych.

W tym na:

I Wydziale Lekarskim zostało sfinansowanych 74 zadań statutowych

II Wydziale Lekarskim zostało sfinansowanych 24 zadań statutowych

Wydziale Farmaceutycznym zostało sfinansowanych 15 zadań statutowych

Wydziale Nauki o Zdrowiu zostało sfinansowanych 13 zadań statutowych


Prace własne

Na realizację prac własnych Uczelnia otrzymała dotację z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości 2.886,000 zł brutto. Rozdział środków na prace własne został dokonany przez Senacką Komisję ds. Nauki w oparciu o zatwierdzone w 2006 r. ,,Zasady zgłaszania tematów prac własnych”

Zgodnie z ,,Zasadami zgłaszania tematów prac własnych” przyjęto do finansowania trzy rodzaje projektów badawczych:

-projekty własne

-projekty młodego badacza

-projekty promotorskie.

W 2006 r. przyjęto do finansowania 140 prac własnych, w tym 46 stanowią prace nowe, 94 to prace kontynuowane.


Łączna liczba prac własnychLiczba prac własnych nowychLiczba prac własnych kontynuowanych88305823320197121064

140

46

94

W ramach projektów młodego badacza przyjęto do finansowania łącznie 62 projekty, z tego:


I Wydział Lekarski - 35 projektów

II Wydział Lekarski - 7 projektów

Wydział Farmaceutyczny - 11 projektów

Wydział Nauki o Zdrowiu - 9 projektów


W ramach projektów promotorskich przyjęto do finansowania 20 projektów, z tego:


I Wydział Lekarski - 9 projektów

II Wydział Lekarski - 1 projekt

Wydział Farmaceutyczny - 1 projekt

Wydział Nauki o Zdrowiu - 9 projektów


 1. Mini-Granty

Zgodnie z zatwierdzonym Regulaminem został rozstrzygnięty konkurs na Mini-Granty dla studentów Akademii Medycznej prowadzących działalność naukową w kołach naukowych.

W wyniku oceny przez Senacką Komisję ds. Nauki do realizacji i finansowania zostało przyjętych 27 tematów z tego:


I Wydział Lekarski - 20 tematów ( w tym kategoria A- 12 tematów

kategoria B- 8 tematów)

Wydział Farmaceutyczny - 7 tematów ( w tym kategoria A- 2 tematy

kategoria B- 5 tematów)


 1. Projekty badawcze ,,Granty” finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W roku 2006 realizowano łącznie 107 umów o planowanych nakładach na 2006 r. wynoszących 8.367.645,- zł.:


I Wydział Lekarski - 85 umowy – 5.376.340 zł.

II Wydział Lekarski - 12 umów - 841.124 zł.

Wydział Farmaceutyczny - 5 umów – 517.590 zł.

Wydział Nauki o Zdrowiu - 5 umów - 1.632.591 zł.

Z tego w 2006 r. zawarto łącznie 32 umowy o nakładach na 2006 r.- 2.085.331,-zł:


I Wydział Lekarski - 23 umów – 1.508.331 zł.

II Wydział Lekarski - 6 umów - 346.000 zł.

Wydział Farmaceutyczny - 1 umów - 70.000 zł.

Wydział Nauki o Zdrowiu - 2 umów - 161.000 zł.


 1. Umowy z przemysłem

W 2006 r. na zlecenie jednostek krajowych realizowano 12 umów o wartości 223.093,23,- zł z tego:

I Wydział Lekarski - 3 umowy - 33.171,00 zł.

II Wydział Lekarski - 1 umowa - 1.923,00 zł.

Wydział Farmaceutyczny - 8 umów – 223.093,23 zł.

Wydział Nauki o Zdrowiu - 0 umów


W/w umowy dotyczyły głównie badań leków, ekspertyz naukowych.


II. STYPENDIA NAUKOWE


W 2006 r. stypendium naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia naukowe otrzymał prof. dr hab. n. med. Jakub Gołąb z Zakładu Immunologii Centrum Biostruktury.


III NAGRODY i WYRÓŻNIENIA


W 2006 r. Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za:

- wybitny dorobek naukowy otrzymał członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. med. Kazimierz Ostrowski

- rozprawę doktorską dr n. med. Marcin Grabowski z Zakładu Informatyki Medycznej i

Telemedycyny I Wydziału Lekarskiego oraz dr n. med. Katarzyna Kozar-Kamińska z Centrum

Biostruktury Akademii Medycznej.


W 2006 r. za działalność naukową 2005 roku Minister Zdrowia przyznał 3 nagrody zespołowe.

Nagrody z inicjatywy Ministra Zdrowia: otrzymały 3 osoby:

 • - prof. dr hab. Janusz Piekarczyk,

 • prof. dr hab. Wojciech Noszczyk,

 • prof. dr hab. Wojciech Rowiński


W roku 2006 r. Rektor AM przyznał następujące nagrody za działalność naukową w 2005 r.

Na I Wydziale Lekarskim- 11 nagród indywidualnych III stopnia

11 nagród zespołowych I stopnia

4 nagrody zespołowe II stopnia

25 nagród zespołowych III stopnia

Na II Wydziale Lekarskim- 1 nagrodę zespołową II stopnia

2 nagrody zespołowe III stopnia

Na Wydziale Farmaceutycznym- 1 nagrodę indywidualna I stopnia

1 nagrodę indywidualna III stopnia

2 nagrody zespołowe II stopnia

6 nagród zespołowych III stopnia


Na Wydziale Nauki o Zdrowiu- 1 nagrodę zespołową I stopnia

2 nagrody zespołowe III stopnia

15. WSPÓŁPRACA NAUKOWA Z ZAGRANICĄ


WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ W ZAKRESIE DYDAKTYKI


 1. Zorganizowano 61 wyjazdów studentów Akademii Medycznej na stypendia zagraniczne w ramach Programu Socrates-Erasmus:

 2. Prowadzono monitorowanie pobytu studentów w czasie wyjazdu na stypendium zagraniczne:

 1. utrzymywano stały kontakt ze studentami (korespondencja e-mail’owa);

 2. udzielano pomocy w rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych ze studiami za granicą;

 3. na bieżąco współpracowano z Uczelnianym Koordynatorem Programu Sokrates-Erasmus, Koordynatorami Wydziałowymi i z koordynatorami Programu Socrates-Erasmus w uczelniach partnerskich.

 1. Zorganizowano pobyt w Polsce 10 studentów przyjeżdżających do Akademii Medycznej w ramach wymiany Programu Socrates-Erasmus:

 1. pomoc w ustaleniu programu studiów przyjeżdżających studentów; organizacja pobytu;

 2. przygotowanie i przekazanie do English Division dokumentów dot. realizacji ustalonego programu studiów zagranicznych studentów,

 3. uzgodnienie z odpowiednimi klinikami i zakładami terminów uczestnictwa w ich zajęciach zagranicznych studentów Programu Socrates-Erasmus;

 4. współpraca z koordynatorami uczelni partnerskich w monitorowaniu pobytu zagranicznych studentów w Akademii Medycznej w Warszawie;

 1. W roku akademickim 2005/2006 przygotowano wyjazdy do uczelni partnerskich 5 nauczycieli akademickich

 2. W roku akademickim 2006/2007 przygotowano wyjazd do uczelni partnerskich 17 nauczycieli akademickich, Uczelnianego Koordynatora Programu Socrates-Erasmus w AM i 2 Koordynatorów Wydziałowych (łącznie 20 osób).

 3. Przygotowano oficjalną wizytę JM Rektora AM w Uczelni Partnerskiej w Giessen i w Klinikach Uniwersyteckich, w tym spotkania z Rektorem Uniwersytetu w Giessen, Dziekanami, wykłady.

 4. Zorganizowano pobyt 5 nauczycieli akademickich z uczelni partnerskiej:

 5. Udzielono pomocy studentom powracającym ze stypendium zagranicznego w roku akademickim 2005/2006 przy zaliczaniu studiów i kursów odbytych w uczelniach partnerskich w ramach Programu Sokrates Erasmus na podstawie Transcript of Records.

 6. Sporządzono sprawozdania i raportów dotyczących realizacji Kontraktu Uczelnianego w roku akademickim 2005/2006:

 1. sprawozdania z wyjazdów stypendialnych studentów i kadry dydaktycznej dla Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Narodowej Agencji);

 2. rozliczenia finansowego z wykorzystania przyznanej przez Unię Europejską kwoty stypendium dla studentów i kadry dydaktycznej;

 3. sprawozdania z wykorzystania środków finansowych przyznanych przez Unię Europejską na wsparcie organizacji wyjazdów studentów i kadry dydaktycznej i publikację materiałów dotyczących Programu Socrates-Erasmus i wdrożenia systemu ECTS na Wydziałach AM oraz sprawozdania z przebiegu realizacji Umowy (FINAL REPORT) do Komisji Europejskiej w Brukseli i uaktualnienie strategii europejskiej Akademii Medycznej;

 1. Przygotowano przejściowe sprawozdanie z wyjazdów studentów i nauczycieli akademickich w roku akademickim 2006/2007 do Narodowej Agencji.

 2. Przygotowano umowy o przedłużeniu współpracy z 29 uczelniami partnerskimi (dotyczących wymiany studentów i nauczycieli akademickich w roku akademickim 2006/2007 w ramach programu Socrates-Erasmus) oraz ustalano szczegóły przyszłej wymiany studentów i nauczycieli.

 3. Przygotowano nowe umowy bilateralne z 11 uczelniami zagranicznymi (dotyczącymi wymiany studentów i nauczycieli akademickich w roku akademickim 2007/2008 w ramach programu Socrates-Erasmus) oraz ustalano szczegóły przyszłej wymiany studentów i nauczycieli.

 4. Opracowano i przygotowano do druku Informator ECTS dla Wydziału Nauki o Zdrowiu (pielęgniarstwo i położnictwo) w języku polskim i angielskim:

 5. W roku akademickim 2005/2006 zorganizowano wymianę stypendialną w ramach Środkowoeuropejskiego Programu CEEPUS:

 1. pobyt w AM 5 studentów i 3 nauczycieli akademickich z Uczelni partnerskich w ramach Programu CEEPUS;

 2. wyjazd stypendystów AM do Uczelni partnerskich - 2 nauczycieli akademickich i 4 studentów.

 1. W roku akademickim 2006/2007zorganizowano wymianę stypendialną w ramach Środkowoeuropejskiego Programu CEEPUS:

 1. aplikacja na wyjazd 1 nauczyciela akademickiego, 3 doktorantów i 1 studenta AM;

 2. przygotowano dokumenty potwierdzające przyjęcie na badania naukowe w AM 2 nauczycieli akademickich i 5 studentów z Uczelni partnerskich.

  1. Opracowywano wpisy w języku angielskim o Akademii Medycznej (UNESCO, EUA, AMEE, etc.)

  2. Opracowywano i prowadzeno dokumentacji dot. uczestnictwa AM w sieciach tematycznych:

  1. MEDINE Thematic Network (Tuning & Transparency Task Forces).Udział reprezentantów AM w roboczym spotkaniu Tuning & Transparency Task Force Edynburg 2006, oraz 2 Konferencji MEDINE Thematic Network (Praga’2006);Raport z uczestnictwa dla Koordynatora sieci w Bristolu;

  2. DentEd III – opracowywanie materiałów dot. programów nauczania Oddziału Stomatologicznego I WL;

  3. DIETS – organizacja przystąpienia AM do DIETS Thematic Network

  1. Zorganizowano uczestnictwo reprezentantów AM w Konferencjach międzynarodowych (AMEE, EUA, WTC, etc.):

  2. Przygotowano i złożono wniosek “Program zagranicznych staży zawodowych dla studentów Medycyny” w ramach programu Leonardo da Vinci (Projekty wymian i staży).


INICJATYWY MIĘDZYUCZELNIANE


W roku 2006 Akademia Medyczna w Warszawie wystąpiła do środowiska polskich uczelni medycznych z inicjatywą utworzenia Ogólnopolskiej Międzyuczelnianej Platformy Medycznej. Gotowość udziału w tym przedsięwzięciu wyraziło 9 uczelni partnerskich. Działalność Platformy planuje się finansować z krajowych i zagranicznych funduszy przeznaczonych na wspieranie badań naukowych i dydaktykę.

Informacje na temat Platformy Medycznej (między innymi wspólne obszary badawcze określone na podstawie zgłoszeń partnerów) znajdują się na stronie internetowej AM.


MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY BADAWCZE


W 2006 roku Akademia Medyczna w Warszawie uczestniczyła jako instytucja partnerska w 10 międzynarodowych programach badawczych, w tym w:

- 6 programach konsorcyjnych

- 1 sieci doskonałości

- 1 programie stypendialnym

- 2 grantach indywidualnych

Ponadto, w roku 2006 AM zgłosiła akces do 3 nowych projektów międzynarodowych.


Projekty finansowane z 6. Programu Ramowego:

 1. A-Cute-Tox“Optimisation and pre-validation of an in vitro test strategy for predicting human acute toxicity”, kierownik projektu: Prof. Robert RUDOWSKI

 2. CDEUSSA – “European platform for research on prevention and treatment of coealic disease: a multidisciplinary approach to integrate basic scientific knowledge in clinical applications and food industry”, kierownik projektu: Prof. Hanna SZAJEWSKA

 3. MC OIF - Marie Curie Outgoing International Fellowship – “Analysis of DNA repair mechanism leading to etoposide- induced MLL rearrangements and therapy-related leukemia”, stypendystka Dr Jolanta LIBURA, opiekun naukowy: Prof. Wiesław JĘDRZEJCZAK


Projekty finansowane z Programu “Zdrowie Publiczne”:

 1. IDBEU Injury Database – “Maintenance, development and promotion of the ISS hospital survey in the current and enlarged EU”, kierownik projektu: Dr hab. Jerzy KARSKI

 2. EUNESE – “European Network for Safety among Elderly”, kierownik projektu: Dr hab. Jerzy KARSKI

 3. 5DAR – “Night Noise Guidelines”, kierownik projektu: Dr Michał SKALSKI


Projekty finansowane z Programu eTEN:

 1. EUROCET – “European Registry for Organs, Cells and Tissues”, kierownik projektu: Prof. Wojciech ROWIŃSKI

Udział w sieci doskonałości, powstałej w ramach 6. Programu Ramowego:

 1. European LeukemiaNet – “Strengthen and develop scientific and technological excellence in research and therapy of leukemia by integration of the leading national leukemia networks and their interdisciplinary partner groups in Europe”, kierownik projektu: Prof. Wiesław JĘDRZEJCZAK


Granty międzynarodowe:

 1. CCDC“Analysis of the impacts of Poland’s population-based tobacco control policy on smoking behaviors and its comparative cost-effectiveness to clinic-based smoking cessation programs”, kierownik projektu: Dr Rafał CIECIERSKI

 2. 5 USAF – “Effect of Nanoparticles on complement system on cell culture model”, kierownik projektu: Dr Dariusz ŚLADOWSKI


Realizowane międzynarodowe projekty badawcze dotyczyły następujących gałęzi medycyny:

- medycyna transplantacyjna (EUROCET)

- telemedycyna (A-Cute-Tox)

- zdrowie publiczne (IDB, EUNESE, 5DAR, CCDC)

- hematologia (MC OIF, European LeukemiaNet)

- gastrologia (CDEUSSA)

- nanocząsteczki (5USAF)

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Powiązany:

Sprawozdanie rektora Akademii Medycznej w Warszawie iconSprawozdanie rektora Akademii Medycznej w Warszawie

Sprawozdanie rektora Akademii Medycznej w Warszawie iconZarządzenie nr 14/2008 Rektora Akademii Medycznej w Warszawie

Sprawozdanie rektora Akademii Medycznej w Warszawie iconZarządzenie nr 13/2008 Rektora Akademii Medycznej w Warszawie

Sprawozdanie rektora Akademii Medycznej w Warszawie iconZarządzenie nr 15/2008 Rektora Akademii Medycznej w Warszawie

Sprawozdanie rektora Akademii Medycznej w Warszawie iconZarządzenie Nr 53 Rektora Akademii Medycznej im prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie

Sprawozdanie rektora Akademii Medycznej w Warszawie iconRektora Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach z dnia 19 września 2005 r

Sprawozdanie rektora Akademii Medycznej w Warszawie iconWarszawa: Dostawa I montaż mebli dla Zakładu Genetyki Medycznej Akademii Medycznej w Warszawie: Pakiet 1: meble biurowe; Pakiet 2: meble laboratoryjne

Sprawozdanie rektora Akademii Medycznej w Warszawie iconWarszawa: Dostawa I montaż mebli dla Zakładu Genetyki Medycznej Akademii Medycznej w Warszawie: Pakiet 1: meble biurowe; Pakiet 2: meble laboratoryjne

Sprawozdanie rektora Akademii Medycznej w Warszawie icon23. 01. – Wypowiedź na posiedzeniu Sejmu o Akademii Medycznej w Warszawie

Sprawozdanie rektora Akademii Medycznej w Warszawie iconWarszawa: Dostawa I montaż mebli dla jednostek Akademii Medycznej w Warszawie

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom