Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej / preparatu niebezpiecznego*
Pobierz 194.43 Kb.
NazwaKarta charakterystyki substancji niebezpiecznej / preparatu niebezpiecznego*
Data konwersji24.10.2012
Rozmiar194.43 Kb.
TypDokumentacja
Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej / preparatu niebezpiecznego*

Strona: /

BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006

Data / zaktualizowano: 03.02.2010 Wersja: 8.0

Produkt: TANGO® STAR 334 SE

481 08 F

(30356376/SDS_CPA_PL/PL)

Data wydruku 27.09.20121. Identyfikacja substancji/mieszaniny i indentyfikacja przedsiębiorstwa

TANGO® STAR 334 SE


Zastosowanie: środki ochrony roślin, fungicyd / środek grzybobójczy


Firma / Producent:

BASF SE

67056 Ludwigshafen

GERMANY

Kontakt w języku polskim:

BASF Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 154

02-326 Warszawa

POLAND

Telefon: +48 22 5709-999 (8:00 - 17:00)

Telefax: +48 22 5709-636

Adres e-mail: malgorzata.niedziolka@basf.com


Informacja w przypadkach awaryjnych:

International emergency number:

Telefon: +49 180 2273-112


2. Identyfikacja zagrożeń


Zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1272/2008 o Klasyfikacji, Oznakowaniu i Pakowaniu Substancji i Mieszanin.


Elementy etykiety i zwroty ogólne wskazujące środki ostrożności.:


Piktogram:

Hasło ostrzegawcze.:

Uwaga


Zwrot informujący o zagrożeniu:

Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Podejrzewa się, że powoduje raka. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.


Zwroty wskazujące środki ostrożności (zapobiegenie):

Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi instrukcjami. Unikać uwolnienia do środowiska. Używać wymaganych środków ochrony osobistej. Manipulować po zapoznaniu się ze wszystkimi środkami ostrożności.


Zwroty wskazujące środki ostrożności (reagowanie):

W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zebrać wyciek.


Zwroty wskazujące środki ostrożności (przechowywanie):

Przechowywać pod zamknięciem.


Zwroty wskazujące środki ostrożności (usuwanie):

Zawartość/pojemnik usuwać do punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.


Klasyfikacja substancji i mieszanin.:

Rakotwórczość: Kat. 2

Działanie toksyczne na rozrodczość.: Kat. 2 (płodność)

Działanie toksyczne na rozrodczość.: Kat. 2 (nienarodzone dziecko)

Długotrwała toksyczność dla środowiska wodnego: Kat. 2


Możliwe niebezpieczeństwa. (zgodnie z Dyrektywą 67/548/EWG lub 1999/45/UE)


Ograniczone dowody działania rakotwórczego.

Możliwe ryzyko upośledzenia płodności.

Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.

Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


3. Skład/informacja o składnikach

Charakterystyka chemiczna


środki ochrony roślin, fungicyd / środek grzybobójczy, emulsja zawiesinowa


zawiera: fenpropimorf

250 g/l


epoksykonazol

84 g/l


Składniki niebezpieczne

zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE


fenpropimorf

Zawartość (W/W): 24,5 %

Numer CAS: 67564-91-4

Numer WE: 266-719-9

Numer INDEX: 613-124-00-0

Symbol(e) zagrożenia: Xn, N

Zwroty R: 22, 38, 63, 51/53


epoksykonazol

Zawartość (W/W): 8,2 %

Numer CAS: 133855-98-8

Numer WE: 406-850-2

Numer INDEX: 613-175-00-9

Symbol(e) zagrożenia: Xn, N

Zwroty R: 40, 62, 63, 51/53


solwent nafta (ropa naftowa) węglowodory ciężkie aromatyczne

Zawartość (W/W): >= 2,5 % - <= 3,1 %

Numer CAS: 64742-94-5

Symbol(e) zagrożenia: Xn, N

Zwroty R: 40, 65, 66, 51/53


polikondensat kwasu fenolosulfonowego i formaldehydu jako sól sodowa

Zawartość (W/W): 2 % - 3 %

Zwroty R: 52/53


alkohole,C16-18, etoksylowane, propoksylowane

Zawartość (W/W): >= 5,9 % - <= 7,3 %

Numer CAS: 68002-96-0

Symbol(e) zagrożenia: T, N

Zwroty R: 23, 50


O ile wymienione są składniki niebezpieczne, znaczenie symboli zagrożenia oraz fraz R zamieszczone jest w punkcie 16 karty.


4. Pierwsza pomoc

Wskazówki ogólne:

Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Przy dolegliwościach: Sprowadzić lekarza. Opakowanie, etykietę i/lub kartę charakterystyki przedłożyć lekarzowi.


Wdychanie:

Spokój, świeże powietrze, pomoc lekarska.


Kontakt ze skórą:

Zmyć dokładnie wodą z mydłem. W przypadku wystąpienia działania drażniącego skonsultować z lekarzem


Kontakt z oczami:

Natychmiast płukać przez 15 min pod bieżącą wodą przy szeroko otwartych oczach, konsultacje okulistyczne.


Połknięcie:

Natychmiast wypłukać usta i wypić dużą ilość wody. Zapewnić pomoc lekarską. Wywoływać wymioty w przypadku gdy jest to zalecane przez lekarza bądź przez ośrodek pierwszej pomocy. Nie należy wywoływać wymiotów ani nie podawać nic doustnie w przypadku gdy ofiara jest nieprzytomna bądź ma drgawki


Wskazówki dla lekarza:

Postępowanie: Leczenie objawowe (detoksykacja, podtrzymywanie funkcji życiowych), nie jest znane żadne specyficzne antidotum.


5. Postępowanie w przypadku pożaru

Odpowiednie środki gaśnicze:

rozproszone prądy wody, suche środki gaśnicze, piana, dwutlenek węgla


Szczególne zagrożenia:

tlenek węgla, chlorowodór, fluorowodór, tlenki azotu, związki chloroorganiczne

Podane substancje/grupy substancji mogą być uwalniane w czasie pożaru.


Szczególne wyposażenie ochronne:

Należy zastosować zamknięty system ochrony dróg oddechowych i ubranie ochronne odporne na działanie chemikaliów.


Inne dane:

Zagrożone pojemniki chłodzić wodą. Nie wdychać dymów powstających w wyniku pożaru lub wybuchu. Zanieczyszczoną wodę gaśniczą odizolować, zapobiec przedostaniu się do kanalizacji lub ścieków. Pozostałości po pożarze i zanieczyszczoną wodę gaśniczą unieszkodliwić zgodnie z przepisami.


6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Indywidualne środki ostrożności:

Stosować ubranie ochronne. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą. Zabrudzoną odzież, jak również bieliznę i buty, natychmiast zdjąć.


Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:

Zapobiec przedostaniu się do gleby/ gruntu. Zapobiec przedostaniu się do kanalizacji/wód powierzchniowych/wód gruntowych.


Metody oczyszczania i usuwania:

Dla małych ilości: Zebrać środkiem wiążącym ciecze (np. piasek, mączka drzewna, uniwersalny środek wiążący, ziemia okrzemkowa)

Dla dużych ilości: Przetamować/obwałować. Produkt odpompować.

Czyszczenie przeprowadzać przy ochronie dróg oddechowych. Zebrany materiał unieszkodliwić zgodnie z przepisami. Odpady zbierać oddzielnie w odpowiednich, oznakowanych i dających się zamknąć pojemnikach. Zabrudzone przedmioty i podłogę czyścić gruntownie wodą i środkami powierzchniowo-czynnymi z zachowaniem przepisów o ochronie środowiska. Unieszkodliwić zgodnie z lokalnymi przepisami poprzez spalenie lub zdeponowanie na specjalnym wysypisku.


7. Postępowanie z substancją/preparatem i jej/jego magazynowanie

Postępowanie z substancją

Przy składowaniu i postępowaniu z produktem zgodnie z przepisami nie są konieczne żadne szczególne środki ostrożności. Odpowiednia wentylacja w miejscu pracy i magazynowania.


Ochrona przed pożarem i eksplozją:

Nie są konieczne żadne szczególne środki ostrożności. Produkt nie jest palny. Produkt nie jest wybuchowy.


Magazynowanie

Oddzielic od srodków spozywczych, uzywek i pasz.

Dalsze dane dot. warunków magazynowania:: Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Chronić przed dostępem wilgoci. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.


Stabilność magazynowania:

Czas składowania: 24 Mies.


Chronić przed spadkiem temperatury ponizej: -10 °C

Produkt moze ulegac krystalizacji po przekroczeniu temperatury granicznej.

Chronić przed wzrostem temperatury powyżej: 40 °C

Wlasciwosci produktu moga sie zmienic jezeli substancja/produkt bedzie skladowany przez dluzszy okres czasu w temperaturze wyzszej niz podana.


8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej


ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH:

Ochrona dróg oddechowych w razie uwolnienia oparów i areozoli. Ochrona dróg oddechowych przy niewystarczającej wentylacji. Filtr przeciwcząstkowy ze średnim efektem filtracyjnym dla stałych i ciekłych cząstek np. EN 143 lub 149, Typ P2 l FFP2).


OCHRONA RĄK:

Odpowiednie rękawice ochronne odporne na działanie chemikaliów (EN 374) także przy dłuższym bezpośrednim kontakcie (zalecane: wskaźnik ochronny 6, odpowiadający > 480 minut czasu przenikalności wg. EN 374): np. z kauczuku nitrylowego (0,4 mm), kauczuku chloroprenowego (0 ,5 mm), chlorku poliwinylowego (0,7 mm) i inne.


OCHRONA OCZU:

okulary ochronne z osłoną boczną (okulary ramowe)(np. EN 166)


OCHRONA CIAŁA:

Środki ochrony ciała dobierać w zależności od wykonywanych czynności i możliwego oddziaływania, np. fartuch, buty ochronne, gazoszczelne i odporne na działanie chemikaliów ubranie ochronne (zgodnie z EN 14605 w przypadku cieczy lub EN ISO 13982 w przypadku pyłów)


Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny:

Uwaga: Stosowane środki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. nr 259, poz. 2173). Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Ubranie robocze przechowywać oddzielnie. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. W czasie pracy nie jeść, nie pić, nie palić i nie zażywać tabaki. Przed przerwami lub po zakończeniu pracy umyć ręce i/lub twarz.


9. Właściwości fizyczne i chemiczne

Stan skupienia/forma: ciekły

Kolor: biały

Zapach: lekko aromatyczny
Wartość pH: 6,5 - 8,5
(10 g/l, 20 °C)Temperatura krystalizacji: ca. -2,5 °C
początek wrzenia: ca. 100 °CTemperatura zapłonienia: > 100 °C
Brak temperatury zapłonu - mierzenie przeprowadzono do temperatury wrzenia.

(DIN EN 22719; ISO 2719)

Samozapalność: (Metoda: Dyrektywa 92/69/EWG, C.4-E)

Temperatura: 415 °CMinimalna energia zapłonu: 160 mJ
Niebezpieczeństwo eksplozji: produkt nie jest wybuchowy
Właściwości sprzyjające pożarom: nie sprzyja pożarom

(Dyrektywa 2004/73/EG, A.21)
Ciśnienie pary: 23,4 mbar
(20 °C)
Dane dotyczą rozpuszczalnika.Gęstość: 1,0185 g/cm3
(20 °C)Rozpuszczalność w wodzie: rozpraszalny
Dane dot: fenpropimorf

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Pow): 4,5
(22 °C; Wartość pH: 7)
Dane dot: epoksykonazol

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Pow): 3,33
(25 °C; Wartość pH: 7)
----------------------------------

Napięcie powierzchniowe: 33,6 mN/m
(20 °C; 0,125 %(V))Lepkość dynamiczna: 47,1 mPa.s
(20 °C)


10. Stabilność i reaktywność


Rozkład termiczny:

Rozkład nie następuje, o ile przestrzegane są przepisy/zalecenia dotyczące magazynowania i postępowania z produktem.


Należy unikać kontaktu substancji z:

Nie są znane substancje, których należy unikać.


Reakcje niebezpieczne:

Brak reakcji niebezpiecznych, o ile przepisy/zalecenia dotyczące magazynowania i obchodzenia się z produktem będą przestrzegane.


Niebezpieczne produkty rozkładu:

Nie są znane żadne niebezpieczne produkty rozkładu, o ile przestrzegane są przepisy/wskazówki dotyczące magazynowania i obchodzenia się z produktem.


11. Informacje toksykologiczne


Toksyczność ostra


Dane eksperymantalne / obliczeniowe.:

LD50 szczur (doustne): > 2.200 mg/kg


LC50 szczur (inhalacyjne): 5,2 mg/l 4 h

Zbadano areozol.


LD50 szczur (dermalne): > 2.000 mg/kg


Działanie drażniące


Dane eksperymantalne / obliczeniowe.:

Nadżerki / podrażnienia skóry królik: Nie działa drażniąco.


Poważne uszkodzenia / podrażnienia oczu królik: Nie działa drażniąco.


Działanie uczulajace na drogi oddechowe / skórę


Dane eksperymantalne / obliczeniowe.:

zmodyfikowany test Bühlera świnka morska: Przetestowany na zwierzętach, nie wywołuje reakcji alergicznych.


Pozostałe uwagi dotyczące toksyczności


Produkt nie był badany. Stwierdzenie opiera się na wynikach badań przeprowadzonych na produktach o podobnym składzie. Niewłaściwe użycie może być szkodliwe dla zdrowia.


12. Informacje ekologiczne


Ekotoksyczność


Toksyczność dla ryb:

LC50 (96 h) 2,2 mg/l, Oncorhynchus mykiss (statyczny)


Bezkręgowce wodne:

EC50 (48 h) 4,44 mg/l, Daphnia magna (statyczny)


Rośliny wodne:

EC50 (72 h) 5,12 mg/l (stopień wzrostu), Pseudokirchneriella subcapitata


Trwałość i rozkład

Dane dot: epoksykonazol

Ocena biodegradacji i eliminacji (H2O):

Trudno ulega biodegradacji (według kryterów OECD)


Dane dot: fenpropimorf

Ocena biodegradacji i eliminacji (H2O):

Trudno ulega biodegradacji (według kryterów OECD)

----------------------------------

Ende

Dodatkowe wskazówki


Pozostałe wskazówki ekotoksykologiczne:

Przestrzegać warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz.U. nr 137, poz. 984) z późniejszymi zmianami Dz.U. 27, poz.169 z 2009 r.

Produkt nie był badany. Poniższe stwierdzenia opierają się na produktach o podobnej strukturze i składzie. Zapobiec niekontrolowanemu przedostaniu się produktu do środowiska.


13. Postępowanie z odpadami

Klasyfikacja odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 27 września 2001 r. sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112, poz.1206):

Postępowanie z odpadami zgodnie z Ustawą o odpadach (Dz.U. nr 62, poz.628 z 2001 r), z późniejszymi zmianami Dz.U. Nr.7, poz.78 z 2003 r , tekst jednolity Dz.U. nr 39, poz. 251 z 2007 r. oraz zgodnie z Ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 11 maja 2001 (Dz.U. nr 63, poz. 638 z późniejszymi zmianami).


Opakowanie nieoczyszczone:

Opakowania maksymalnie opróżnić, trzykrotnie wypłukać wodą i zwrócić do sprzedawcy.

Kod odpadu 15 01 10*


14. Informacje o transporcie


Transport drogą lądową


ADR

Klasa zagrożenia:

9

Grupa pakowania:

III

Numer ID:

UN 3082

Nalepka ostrzegawcza:

9, EHSM

Prawidłowa nazwa przewozowa:

MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU, CIEKLY, I.N.O. (zawiera FENPROPIMORF 25%, EPOKSYKONAZOL 8%, SOLWENT NAFTA)


RID

Klasa zagrożenia:

9

Grupa pakowania:

III

Numer ID:

UN 3082

Nalepka ostrzegawcza:

9, EHSM

Prawidłowa nazwa przewozowa:

MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU, CIEKLY, I.N.O. (zawiera FENPROPIMORF 25%, EPOKSYKONAZOL 8%, SOLWENT NAFTA)Transport żeglugą śródlądową

ADNR

Klasa zagrożenia:

9

Grupa pakowania:

III

Numer ID:

UN 3082

Nalepka ostrzegawcza:

9, EHSM

Prawidłowa nazwa przewozowa:

MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU, CIEKLY, I.N.O. (zawiera FENPROPIMORF 25%, EPOKSYKONAZOL 8%, SOLWENT NAFTA)
Transport drogą morską

IMDG
Sea transport

IMDG
Klasa zagrożenia:

9

Hazard class:

9

Grupa pakowania:

III

Packing group:

III

Numer ID:

UN 3082

ID number:

UN 3082

Nalepka ostrzegawcza:

9, EHSM

Hazard label:

9, EHSM

Substancja niebezpieczna w transporcie morskim:

TAK

Marine pollutant:

YES

Prawidłowa nazwa przewozowa:

MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU, CIEKLY, I.N.O. (zawiera FENPROPIMORF 25%, EPOKSYKONAZOL 8%, SOLWENT NAFTA)

Proper shipping name:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (contains FENPROPIMORPH 25%, EPOXICONAZOLE 8%, SOLVENT NAPHTHA)
Transport drogą powietrzną

IATA/ICAO
Air transport

IATA/ICAO
Klasa zagrożenia:

9

Hazard class:

9

Grupa pakowania:

III

Packing group:

III

Numer ID:

UN 3082

ID number:

UN 3082

Nalepka ostrzegawcza:

9, EHSM

Hazard label:

9, EHSM

Prawidłowa nazwa przewozowa:

MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU, CIEKLY, I.N.O. (zawiera FENPROPIMORF 25%, EPOKSYKONAZOL 8%, SOLWENT NAFTA)

Proper shipping name:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (contains FENPROPIMORPH 25%, EPOXICONAZOLE 8%, SOLVENT NAPHTHA)


15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

Przepisy Unii Europejskiej (Oznakowanie) / Przepisy krajowe


Wytyczne UE:


Symbol(e) zagrożenia

Xn

Szkodliwy.

N

Niebezpieczny dla środowiska.


Zwroty R

R40

Ograniczone dowody działania rakotwórczego.

R62

Możliwe ryzyko upośledzenia płodności.

R63

Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.

R51/53

Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


Zwroty S

S2

Chronić przed dziećmi.

S13

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

S20/21

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

S35

Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.

S36/37

Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.

S46

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

S57

Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.Składniki wpływające na stopień zagrożenia wymagające etykietowania: FENPROPIMORF, EPOKSYKONAZOL, solwent-nafta, alkohole,C16-18, etoksylowane, propoksylowane


Pozostałe przepisy

Ende

Ustawa z dnia 18.12.2003 o ochronie roślin (Dz.U. Nr. 11 , poz. 94 z 2004 r.) z późniejszymi zmianami Dz.U. Nr. 173, poz.1808 i Dz.U. Nr. 273, poz.2703 z 2004 r.; Dz.U. Nr. 163, poz. 1362 z 2005 r.; Dz.U. Nr.92, poz. 639, Dz.U. Nr.170, poz. 1217 i Dz. U. 171, poz. 1225 z 2006 r; Dz.U. Nr.80, poz.541 z 2007r., tekst jednolity z dnia 25.07.2008 Dz.U. Nr. 133 poz. 849 i Dz.U. 98, poz.817 z 2009 r.

Ustawa z dnia 11.01.2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr.11, poz.84) z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr. 100, poz.1085, Dz.U. Nr.123, poz. 1350,Dz.U. Nr. 125, poz. 1367 z 2001 r.;Dz.U. Nr. 135 , poz.1145, Dz.U. Nr. 142, poz.1187 z 2002 r.; Dz.U. Nr. 189, poz.1852 z 2003 r; Dz.U. Nr.96, poz. 959, Dz.U. Nr. 121, poz.1263 z 2004 r. i Dz.U. Nr. 179, poz.1485 z 2005 r; Dz.U. Nr. 171, poz.1225 z 2006 r. i Dz.U. Nr.176, poz. 1238 z 2007 r.i Dz.U. Nr. 157, poz.976 z 2008 r. i Dz.U. Nr.20, poz.106 z 2009 r.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28.09.2005 w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. 201 poz.1674)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13.05.2004 w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione (Dz.U. Nr. 130, poz. 1391) z późniejszymi zmianami Dz.U. Nr. 254, poz. 2553 z 2004 r i Dz.U. Nr. 139, poz.1169, Dz.U. 230, poz.1959 z 2005 r; Dz.U. Nr.135, poz.956, Dz.U. Nr. 127, poz.891 i Dz.U. Nr.227, poz. 1662 z 2006 r. oraz Dz.U. 144, poz.1009 z 2007r. oraz Dz.U. Nr. 95, poz.605 i Dz.U. Nr. 218, poz.1398 z 2008 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003 w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych. (Dz.U. 171, poz.1666) z późniejszymi zmianami Dz.U. Nr.243, poz.2440 z 2004 r ,Nr. 174 poz. 1222 z 2007 r. i Dz.U.Nr.43, poz. 353 z 2009 r.

Znakowanie opakowań zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 53, poz.439).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8.06.2004 w sprawie wymagań dotyczących treści etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin (Dz.U. Nr. 141, poz. 1498 z 2004 r.) z późniejszymi zmianami z 1.09.20004 (Dz.U. Nr. 202, poz. 2074)

Wszelkie prace z produktem należy wykonywać zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz.844), tekst jednolity Dz.U.169, poz.1650 z 2003 r. z późniejszymi zmianami Dz.U. nr 49 poz.330 z 2007 r. i Dz.U. Nr. 108, poz. 690 z 2008r.

Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 217, poz.1833 z 2002 r)z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 212, poz.1769 z 2005 r ; Dz.U. nr 161, poz.1142 z 2007 r i Dz.U. nr 105, poz.873 z 2009 r.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie karty charakterystyki z 13 listopada 2007, Dz.U. Nr. 215, poz.1588.


Dot. użytkowników danego środka ochrony roślin : ' W celu uniknięcia zagrożenia dla człowieka i środowiska należy postepować zgodnie z instrukcją użycia.'


16. Inne informacje


Znaczenie symboli zagrożenia oraz fraz R, o ile zostały wymienione w punkcie 3 karty pod 'Składniki niebezpieczne'.

Xn Szkodliwy.

N Niebezpieczny dla środowiska.

T Toksyczny

22 Działa szkodliwie po połknięciu.

38 Działa drażniąco na skórę .

63 Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.

51/53 Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

40 Ograniczone dowody działania rakotwórczego.

62 Możliwe ryzyko upośledzenia płodności.

65 Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

52/53 Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

23 Działa toksycznie przez drogi oddechowe.

50 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.


Pionowe kreski widoczne po lewej stronie wskazują na zmiany w stosunku do poprzedniej wersjii.


Dane zawarte w karcie charakterystyki oparte są na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu i opisują produkt w zakresie wymogów bezpieczeństwa. Dane te nie mogą być uważane w żadnym przypadku za opis jakości towaru (specyfikacja produktu). Gwarancja określonych właściwości lub przeznaczenie produktu dla konkretnych zastosowań nie może wynikać z danych zawartych w karcie charakterystyki. Ewentualnych praw patentowych, jak i istniejących przepisów i postanowień odbiorca naszego produktu jest zobowiązany przestrzegać we własnym zakresie.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej / preparatu niebezpiecznego* iconKarta charakterystyki substancji niebezpiecznej / preparatu niebezpiecznego*

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej / preparatu niebezpiecznego* iconKarta charakterystyki substancji niebezpiecznej / preparatu niebezpiecznego*

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej / preparatu niebezpiecznego* iconKarta charakterystyki substancji niebezpiecznej / preparatu niebezpiecznego*

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej / preparatu niebezpiecznego* iconKarta charakterystyki substancji niebezpiecznej / preparatu niebezpiecznego*

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej / preparatu niebezpiecznego* iconKarta charakterystyki substancji niebezpiecznej / preparatu niebezpiecznego*

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej / preparatu niebezpiecznego* iconKarta charakterystyki substancji niebezpiecznej / preparatu niebezpiecznego*

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej / preparatu niebezpiecznego* iconKarta charakterystyki substancji niebezpiecznej / preparatu niebezpiecznego*

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej / preparatu niebezpiecznego* iconKarta charakterystyki substancji niebezpiecznej / preparatu niebezpiecznego*

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej / preparatu niebezpiecznego* iconKarta charakterystyki substancji niebezpiecznej / preparatu niebezpiecznego*

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej / preparatu niebezpiecznego* iconKarta charakterystyki substancji niebezpiecznej / preparatu niebezpiecznego*

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom