Lista tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny
Pobierz 72.93 Kb.
NazwaLista tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny
Data konwersji24.10.2012
Rozmiar72.93 Kb.
TypLista tematów
LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA USTNY EGZAMIN MATURALNY

W SESJI WIOSENNEJ ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

ZESPÓŁ SZKÓŁ, CKU W GRONOWIE


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, TECHNIKUM,

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla DOROSŁYCH

UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla DOROSŁYCH

A. LITERATURA


 1. Marzyciele, idealiści – zmieniają świat czy świat ich zmienia? Przeanalizuj problem w oparciu
  o wybrane przykłady literackie.

 2. Motywy wojenne w literaturze. Przeanalizuj problem na wybranych przykładach literackich

 3. Przedstaw na wybranych przykładach z różnych epok funkcjonowanie motywu świata jako teatru.

 4. Szyderczy śmiech jako postawa człowieka wobec świata. Rozwiń temat na przykładzie wybranych utworów.

 5. Problem winy, niewinności i odkupienia winy. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich.

 6. Kobieta – błogosławieństwo czy przekleństwo mężczyzny? Przedstaw wpływ kobiet
  na postępowanie mężczyzn, odwołując się do wybranych utworów różnych epok.

 7. Zaprezentuj funkcjonowanie w literaturze motywu władzy i kariery. Odwołaj się do utworów
  z różnych epok literackich.

 8. Przeżycie czytelnicze jako ważny motyw biografii bohaterów. Omów problem w oparciu o losy wybranych postaci literackich różnych epok.

 9. Przedstaw i oceń wpływ kłamstwa na życie wybranych bohaterów literackich.

 10. Różne oblicza szczęścia. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach literackich.

 11. Powieść jako literacki „podręcznik” psychologii. Przedstaw analizę wybranych utworów.

 12. J. Słowacki, S. Wyspiański i S. Żeromski o swoim narodzie. Przedstaw i porównaj problematykę narodową w wybranych utworach pisarzy.

 13. Opierając się na wybranych przykładach literackich, rozstrzygnij dylemat: „sztuka dla sztuki"
  czy sztuka utylitarna.

 14. Przedstaw i wyjaśnij relacje między jednostką a władzą absolutną. Rozwiń temat na podstawie wybranych przykładów literackich.

 15. Na wybranych przykładach literackich ukaż fantastykę jako sposób mówienia o rzeczywistości.

 16. Omów na wybranych przykładach sposoby ujęcia motywu przebaczenia w literaturze.

 17. Obrazy małżeństw i rodzin w literaturze. Omówienie różnorodnych ujęć motywu na podstawie wybranych tekstów XIX wieku.

 18. Różnorodne ujęcia motywu rycerza i rycerskiej walki w tekstach wybranych epok.
  Omów na przykładach literackich.

 19. Konformiści a buntownicy. Na wybranych przykładach z literatury przeanalizuj różne postawy bohaterów literackich, ich źródła i sposoby przedstawienia.

 20. Jak uleczyć świat śmiechem? Rola satyry, kpiny, żartu w utworach z różnych epok. Omów zagadnienie.

 21. Odwołując się do wybranych przykładów literackich, przedstaw poetyckie rozważania
  o narodzie.

 22. Godność jako jedna z kluczowych ludzkich wartości. Omów zagadnienie, przywołując wybrane przykłady postaw bohaterów literackich.

 23. Wizerunek matki w literaturze. Omów na kilku przykładach sposoby jego ukazania.

 24. Sposoby ukazania dworu polskiego w utworach literackich. Omów na kilku przykładach.

 25. Określ funkcje motywu tańca w wybranych utworach literackich.

 26. Córka – żona – matka. Obrazy kobiet w literaturze XX wieku. Oceń funkcje różnych kreacji postaci..

 27. Przedstaw i oceń sylwetki Żydów w literaturze XIX wieku.

 28. Sposoby ukazywania opozycji wieś - miasto w wybranych utworach literackich. Omów na kilku przykładach.

 29. Przemiana wewnętrzna jako czynnik określający osobowość bohatera literackiego. Omów zagadnienie na wybranych przykładach

 30. Mistrzowie i uczniowie wśród twórców literatury. Przedstaw na wybranych przykładach ujawniające się w dziełach związki między ich twórczością.

 31. Porównaj różne kreacje bohaterów literackich, którzy poświęcili osobiste szczęście dla wyższych celów.

 32. Sposoby ujęcia motywu ojca i syna w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

 33. Na podstawie wybranych utworów literackich zinterpretuj funkcje motywu szaleństwa
  w literaturze.

 34. Dialog twórców literatury z filozofami. Przedstaw problem na wybranych przykładach dzieł literatury dawnej lub/i współczesnej.

 35. Utopie i antyutopie w literaturze - sposoby kreowania i ich funkcje. Omów na wybranych przykładach.

 36. Powstania narodowe - prawda historyczna a obraz literacki. Przedstaw zagadnienie
  na wybranych przykładach.

 37. Omów rolę biografii jako klucza do odczytywania twórczości pisarza, odwołując się
  do wybranych przykładów.

 38. Sposoby obrazowania miłości w poezji. Analiza i porównanie utworów (np. J. Twardowskiego, H. Poświatowskiej, M. Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej).

 39. Analizując wybrane teksty, scharakteryzuj i porównaj felieton XIX-wieczny i współczesny.

 40. Sztuka współczesnego reportażu i jej mistrzowie (np. R. Kapuściński, H. Krall, W. Tochman). Omów specyfikę tego gatunku publicystycznego.

 41. Motyw „exegi monumentum” w twórczości Horacego jako źródło inspiracji w literaturze polskiej różnych epok. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów poetyckich.

 42. Omów funkcjonowanie romantycznego modelu bohatera w twórczości pisarzy późniejszych epok.

 43. Związki człowieka z przyrodą. Omów zagadnienie, odwołując się do twórczości literackiej różnych epok.

 44. Historia jako temat i pretekst w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Przeanalizuj wybrane utwory literackie.

 45. Krajobraz jako motyw literacki - przedstaw jego funkcjonowanie w twórczości pisarzy różnych epok.

 46. Symbolizm w poezji Młodej Polski. Przedstaw cele i sposoby wykorzystania symbolu
  w lirycznych utworach młodopolskich.

 47. Na wybranych przykładach omów obecność Biblii jako przedmiotu stylizacji i aluzji
  w literaturze polskiej.

 48. Na wybranych przykładach literackich omów i porównaj motyw miłości w poezji romantycznej
  i młodopolskiej.

 49. Groteska w literaturze i jej artystyczne konsekwencje. Omów na wybranych przykładach.

 50. Literatura faktu. Analiza i interpretacja tego zjawiska kulturowego XX wieku
  na wybranych przykładach.

 51. Różne sposoby deheroizacji bohatera literackiego. Przedstaw je, wykorzystując wybrane utwory należące do literatury współczesnej.

 52. Czas jako tworzywo literackie. Omów różne sposoby jego wykorzystania w literaturze XX wieku.

 53. Funkcje legendy w dziele literackim. Określ je, analizując wybrane utwory romantyzmu
  i pozytywizmu.

 54. Motyw zdrady w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich.

 55. Ciekawy i intrygujący świat polskich symboli literackich w wybranych dziełach pisarzy XIX
  i XX wieku. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

 56. Przedstaw funkcjonowanie literatury "ku pokrzepieniu serc", odwołując się do wybranych tekstów różnych epok.

 57. Różne postawy człowieka w sytuacji zagrożenia utraty wolności osobistej. Przedstaw je, wykorzystując wybrane utwory literatury współczesnej.

 58. Przedstaw i oceń wybrane portrety psychologiczne kobiet w literaturze polskiej i obcej. Omów
  na wybranych przykładach, przedstaw kryteria wartościowania.

 59. Negatywny bohater, czarny charakter. Ukaż sposób i cel kreowania takich postaci w wybranych utworach literackich.

 60. Jaka jest rola książek w kształtowaniu charakterów i postępowania postaci literackich? Odpowiedz na pytanie, odwołując się do wybranych przykładów.

 61. Współczesne oblicza baśni. Analizując wybrane utwory, przedstaw cechy i oceń dokonania artystyczne różnych nurtów literatury fantasy.

 62. Wyjaśnij funkcję dziennika jako formy paraliterackiej i komentarza autora do współczesności. Omów na wybranych przykładach.

 63. Przedstaw relację między prawdą i złudzeniem w literaturze XVII wieku, interpretując wybrane utwory (np. Miguela Cervantesa, Williama Szekspira, Pedro Calderona).

 64. Omów wpływ domu rodzinnego na kształtowanie się postaw moralnych wybranych bohaterów literackich.

 65. Rzeczpospolita wielu narodów w świadectwach literatury polskiej. Omów problem współistnienia
  i związków różnych kultur na przykładach wybranych utworów.

 66. Niewola i totalitaryzm jako doświadczenie jednostki. Przedstaw portrety zniewolonych Polaków
  w literaturze XIX i XX wieku.

 67. Przedstaw i oceń bohaterów literackich postawionych w sytuacji kuszenia.

 68. Motyw zbrodni w literaturze wysokiej i niskiej. Porównaj i oceń wybrane utwory.

 69. Nurty współczesnej fantastyki - pełnowymiarowa literatura czy popularna współczesna baśń. Przedstaw analizę i ocenę wartości artystycznej wybranych utworów.

 70. Satyryczny obraz społeczeństwa polskiego w wybranych utworach literackich. Przeanalizuj sposoby tworzenia takiego obrazu.

 71. Obrzędy i obyczaje w literaturze - omów sposoby ich przedstawienia i funkcje
  w wybranych utworach.

 72. Przedstaw wpływ miłości na życie i osobowość wybranych bohaterów literackich w literaturze XIX wieku.

 73. Literackie kreacje domu rodzinnego. Omów sposoby przedstawienia i jego znaczenie
  w wybranych utworach.

 74. Katastrofizm w literaturze XX wieku. Przedstaw jego wyróżniki, analizując wybrane utwory poetyckie.

 75. Miłość i odrzucenie w wybranych utworach literackich. Omów na wybranych przykładach
  z różnych epok.

 76. Relacje pomiędzy człowiekiem a społeczeństwem. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów autorów literatury współczesnej (np. P. Huelle, A. Stasiuk, W. Kuczok).

 77. Różne typy bohaterów w literaturze współczesnej. Scharakteryzuj je na podstawie wybranych utworów epickich.

 78. Różne oblicza samotności i portrety literackich samotników. Omów zagadnienie
  na wybranych utworach literackich.

 79. Odwołując się do wybranych fragmentów literackich, scharakteryzuj sposób kreowania scen bitewnych w prozie H. Sienkiewicza.

 80. Bunt i pokora jako sposoby zachowań człowieka wobec Boga. Przedstaw je i określ ich konsekwencje dla ludzkiego istnienia, odwołując się do współczesnej literatury.

 81. Obraz apokalipsy spełnionej w twórczości poetów czasów II wojny światowej. Omów temat, analizując wybrane utwory literackie.

 82. Scharakteryzuj motyw rozstania i omów jego znaczenie w wybranych dziełach literackich.

 83. Sposoby wykorzystania mitów i legend średniowiecza w literaturze współczesnej. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów.

 84. Odwołując się do wybranych utworów pozytywizmu, przedstaw różne sposoby przekazywania prawdy historycznej w literaturze tej epoki.

 85. Przedstaw i oceń elementy sentymentalne, groteskowe i satyryczne w liryce polskiej XX wieku.

 86. Przedstaw dosłowne i metaforyczne funkcjonowanie motywu jesieni w wybranych utworach literackich.

 87. Obraz Rosji w polskiej literaturze okresu zaborów. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów.

 88. Hiob naszych czasów. Problematyka cierpienia w literaturze współczesnej.

 89. Dramat niespełnienia ludzkich marzeń przedstawiony w literaturze. Określ jego przyczyny
  i konsekwencje, analizując wybrane utwory pozytywizmu.

 90. Odwołując się do wybranych utworów, omów funkcje aluzji literackiej.

 91. Określ cechy kiczu literackiego na podstawie analizy wybranych utworów prozatorskich należących do literatury współczesnej.

 92. Mity polskiego romantyzmu - ich kontynuacja i polemika z nimi w literaturze następnych epok. Omów na wybranych przykładach.

 93. Obraz miasta i jego mieszkańców w literaturze XIX i XX wieku. Omów różne znaczenia
  i sposób przedstawienia motywu w wybranych utworach literackich.

 94. Obraz apokalipsy w literaturze XX wieku. Przedstaw różnorodne jego ujęcia
  i znaczenia na podstawie analizy wybranych utworów.

 95. Portret i świat dziecka w literaturze. Przedstaw i porównaj sposób ich kreacji
  i znaczenie w wybranych utworach.

 96. Porównaj sposoby i funkcje mówienia o rzeczywistości PRL-u w literaturze oficjalnego obiegu
  i drugiego obiegu.

 97. Kreacje świata przedstawionego w literaturze fantasy. Omów na kilku utworach wybranego autora.

 98. Przedstaw funkcje motywu biesiady w wybranych utworach literatury polskiej.

 99. Przedstaw różne funkcje motywu powrotu do domu rodzinnego w wybranych utworach określonej epoki literackiej.

 100. Przyczyny i konsekwencje przyjmowania przez człowieka różnych postaw wobec zła. Określ je
  w oparciu o literaturę współczesną.

 101. Przyczyny i skutki społecznego wyobcowania współczesnego człowieka. Przedstaw je, dokonując analizy i interpretacji wybranych dramatów literatury polskiej.

 102. Przywołując różne przykłady, wskaż obecność wybranego regionu w geografii polskiego życia literackiego i kulturalnego (zjawiska, grupy, postacie).

 103. Rola i zadania poety w czasach współczesnych. Omów problem, odwołując się do liryki wybranego twórcy.

 104. Role postaci nadprzyrodzonych w literaturze romantycznej. Określ je, analizując i interpretując wybrane teksty literackie.

 105. Odwołując się do wybranych przykładów literackich, przedstaw kariery polityczne
  i awanse społeczne w ujęciu pozytywnym i negatywnym.

 106. Różne pojmowanie wartości cierpienia w życiu człowieka. Omów problem na podstawie wybranych utworów literatury średniowiecza i literatury współczesnej.

 107. Przedstaw i oceń rolę folkloru jako inspiracji pisarzy w różnych epokach.

 108. Analizując wybrane utwory, omów funkcje didaskaliów w dramacie.

 109. Na wybranych przykładach z różnych epok objaśnij funkcję konwencji onirycznej w kreowaniu świata przedstawionego.

 110. Sposoby ujęcia motywu wędrówki w utworach literackich. Omów na wybranych przykładach.

 111. Analizując wybrane utwory naturalistyczne, przedstaw zawartą w nich koncepcję człowieka.

 112. Poezja jako narzędzie walki z systemem. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory powojenne.

 113. Symbolika biblijna we współczesnej poezji polskiej. Zinterpretuj sens i cel tych nawiązań
  w wybranych utworach.

 114. Emancypacja kobiet jako temat i problem w literaturze i kulturze XIX wieku. Omów sposoby jego przedstawienia w wybranych utworach literackich.

 115. „Czy ten okrutny świat powstał w przepastnej duszy ludzkiej?”. Dokonaj analizy wybranych utworów, w których szukałbyś odpowiedzi na tak postawione pytanie.

 116. Motyw tułacza i pielgrzyma w literaturze XIX wieku. Omów sposoby przedstawienia i jego znaczenie w wybranych utworach literackich.

 117. Pesymistyczna wizja świata absurdalnego w prozie i dramacie XX wieku. Przedstaw analizę wybranych utworów (np. Franza Kafki, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Jeana Paula Sartre’a, Samuela Becketta, Kurta Vonneguta lub innych).

 118. Wątki i motywy ludowe w literaturze polskiej. Scharakteryzuj ich funkcję w wybranych utworach romantycznych i młodopolskich.

 119. „Człowiek nie wybiera sytuacji, ale musi jej sprostać”. Omów zagadnienie, opierając się
  na przykładach postaw bohaterów z wybranych utworów literatury współczesnej.

 120. Szkoła i środowisko uczniowskie – jako inspiracja twórców literackich. Zanalizuj temat, odwołując się do wybranych utworów.

 121. Przedstaw literackie kreacje ludzi szczęśliwych i oceń ich wymowę ideowo-artystyczną. Odwołaj się do wybranych przykładów.

 122. Tytuł, motto, ostatnia scena jako klucze do interpretacji utworów literackich. Rozwiń temat
  na podstawie wybranych przykładów.

 123. Przedstaw na wybranych przykładach różne sposoby kreowania postaci nauczyciela – mistrza
  w literaturze.

 124. Scharakteryzuj i zinterpretuj wymowę wielkich monologów wybranych bohaterów Williama Szekspira.

 125. Rozmowy człowieka z Bogiem w literackim przekazie twórców różnych epok. Zanalizuj problem na wybranych przykładach.
B. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI
  1. Kreacje herosów, pozytywnych bohaterów w literaturze i filmie. Omów i porównaj wybrane portrety postaci, uwzględniając specyfikę każdej z dziedzin sztuki.

  2. Amerykanizacja kultury wysokiej XX i XXI wieku. Omów to zjawisko kulturowe, odnosząc się do przykładów z literatury i filmu.

  3. Motyw mogił w literaturze i sztuce. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych dzieł.

  4. Filmy współczesne, które cenię najbardziej. W uzasadnieniu swego wyboru wykorzystaj adaptacje utworów literackich.

  5. Słynni kochankowie. Przedstaw ich kreacje literackie i filmowe.

  6. Ukaż portrety dziecięce i omów ich funkcje w literaturze i sztukach plastycznych.

  7. Rola symbolu w tekstach kultury dwóch wybranych epok. Omów zagadnienie
   na wybranych przykładach z literatury, sztuki i/ lub filmu.

  8. Rola alegorii w tekstach kultury dwóch wybranych epok. Omów zagadnienie na kilku przykładach z literatury, sztuki i/lub filmu

  9. Uprzedmiotowienie człowieka jako problem w literaturze i sztuce (np.: Tadeusz Kantor, Andrzej Wróblewski, Tadeusz Różewicz). Omów i zinterpretuj zjawisko na wybranych przykładach.

  10. Socrealizm w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

  11. Zanalizuj i porównaj artystyczne interpretacje powstań narodowych w literaturze i malarstwie.

  12. Związki poezji z muzyką. Omów zagadnienie na podstawie liryki wybranych autorów, zwracając uwagę na prozodyczną oraz głoskową organizację tekstu poetyckiego.

  13. Różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.

  14. Sposoby kreowania postaci historycznych w literaturze i sztuce polskiej. Przeanalizuj zagadnienie na wybranych przykładach.

  15. Sposoby wykorzystania technik impresjonistycznych w malarstwie, muzyce i poezji.
   Omów na wybranych przykładach.

  16. Reportaż literacki i fotograficzny. Oceń ich rolę we współczesnym świecie.

  17. Ekspresjonizm w literaturze, malarstwie i filmie. Analizując wybrane dzieła, przedstaw
   i porównaj różne sposoby kreacji świata w tej konwencji.

  18. Sceny pasyjne i motyw Mater Dolorosa w literaturze, malarstwie i muzyce. Przedstaw
   i porównaj sposoby kreacji oraz omów znaczenie motywów w wybranych dziełach.

  19. Władza, pieniądz, kapitalizm. Przedstaw i porównaj różne ujęcia tematu w wybranych utworach literackich i dziełach filmowych.

  20. Negatywny bohater, czarny charakter. Ukaż sposób i cel kreowania takich postaci
   w wybranych dziełach literackich i filmowych.

  21. Wskaż i omów na wybranych przykładach obecność symbolizmu w literaturze, malarstwie
   i rzeźbie.

  22. Splatanie się motywów Erosa i Tanatosa w wybranych tekstach kultury. Przedstaw różne ujęcia problemu.

  23. Przedstaw dawne i współczesne portrety Polaków w dziełach literackich, malarskich i filmach.

  24. Różne ujęcia świata jako teatru. Rozwiń temat na podstawie wybranych dzieł literackich
   i malarskich.

  25. Malarstwo symboliczne w związkach z literaturą polskiego neoromantyzmu. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł.

  26. Przedstaw i określ funkcje motywów muzycznych w literaturze i sztukach plastycznych.

  27. Przedstaw wybitne kreacje aktorskie w wybranych adaptacjach filmowych utworów literackich i porównaj je z postaciami pierwowzorów.

  28. Sposoby ukazywania motywu syna marnotrawnego w literaturze i sztuce. Omów
   na wybranych przykładach.

  29. Przedstaw i oceń portrety kobiece w literaturze i sztukach plastycznych.

  30. Różne ujęcia motywów malarskich w filmowych adaptacjach dzieł literackich
   w reżyserii Andrzeja Wajdy. Przedstaw na wybranych przykładach.

  31. Filmowe adaptacje dzieł literackich. Rozwiń temat, odwołując się do dzieł filmowych wybranego reżysera.

  32. Smutek i melancholia w dziełach literatury i sztuki. Omów funkcjonowanie motywów
   w wybranych tekstach kultury.

  33. .„Kochaj bliźniego swego…”? Przedstaw problem skomplikowanych relacji międzyludzkich na podstawie poznanych utworów literackich, filmowych i własnych doświadczeń.

  34. Sposób wyrażania nastrojów związanych z końcem wieku w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie na podstawie wybranych przykładów.

  35. Przedstaw różne koncepcje piękna ludzkiego ciała ukazane w literaturze i sztuce.

  36. Różne ujęcia świata jako snu. Przedstaw zagadnienie na podstawie wybranych przykładów
   z literatury i sztuki.

  37. Literatura i film świadectwem upamiętnienia wydarzeń historycznych, ukaż na wybranych przykładach różne sposoby utrwalania ważnych wydarzeń dziejowych.

  38. Prowokacja artystyczna i jej cel. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do literatury i sztuki wybranych epok.

  39. Przedstaw sposoby ukazywania Boga w literaturze i sztukach plastycznych.

  40. Różne wizje końca świata w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.

  41. Dialog z tradycją romantyczną w literaturze XX wieku i filmie. Omów na wybranych
   przykładach.

  42. Język filmu i język literatury. Porównaj na wybranych przykładach specyfikę środków
   wyrazu dzieła literackiego i jego filmowej adaptacji.

  43. Brzydota jako kategoria estetyczna w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie, odwołując się
   do tekstów kultury wybranych epok.

  44. Literatura i muzyka – wzajemne wpływy. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

  45. Symbolika stroju. Omów temat, analizując wybrane dzieła literackie i inne
   (np. malarskie, rzeźbiarskie, filmowe, teatralne).

  46. Różne ujęcia motywu wędrówki w literaturze i sztuce. Omów na podstawie wybranych przykładów.

  47. Wskaż różne rodzaje komizmu i sposoby jego wyrażania w dramacie oraz w jego scenicznych adaptacjach (np. komedii Aleksandra Fredry, Moliera, Sławomira Mrożka i/lub innych).

  48. Ukaż różne ujęcia i znaczenia motywu śmierci w literaturze, malarstwie i muzyce.

  49. Zawód reporter - rola i kształt reportażu w kulturze literackiej i telewizyjnej. Omów zagadnienie
   na podstawie wybranych przykładów.

  50. Katastroficzna wizja świata w poezji i malarstwie współczesnym. Zanalizuj wybrane teksty kultury.

  51. Wizja świata w literaturze, architekturze i sztukach plastycznych średniowiecza. Porównaj
   na podstawie wybranych tekstów kultury.

  52. Adaptacja tekstu dramatycznego we współczesnym teatrze. Omów na wybranych przykładach.

  53. Przedstaw dawniejsze i współczesne modele rodziny na podstawie dzieł literackich, filmu oraz środków masowego przekazu.

  54. Piosenka w literaturze i w muzyce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

  55. Różne funkcje ilustracji w dziele literackim. Omów je, odwołując się do wybranych bajek
   i baśni.

  56. Różne role artysty w życiu narodu. Przedstaw je, odwołując się do literatury i innej dziedziny sztuki.

  57. Porównaj wybrane opisy literackie z ich odpowiednikami scenograficznymi w przedstawieniu teatralnym lub realizacjach filmowych. Oceń ich funkcjonalność i walory artystyczne.

  58. Analizując wybrane utwory literackie i dzieła malarskie epoki romantyzmu, przedstaw zawarte
   w nich różne oceny rewolucji postrzeganej jako metoda przekształcania świata.

  59. Różne sposoby tworzenia grozy w literaturze i sztuce. Przedstaw je, odwołując się
   do wybranych dziel literackich i plastycznych.

  60. Symbolika sztuki średniowiecznej. Przedstaw jej charakter, odwołując się do wybranych dzieł literackich i plastycznych.

  61. Artystyczne ujęcia macierzyństwa w literaturze i sztukach plastycznych XX wieku. Przedstaw je w oparciu o analizę wybranych dzieł.

  62. Topos ogrodu w literaturze i malarstwie barokowym. Przedstaw je, analizując wybrane dzieła.

  63. Różne sposoby wykorzystania motywu burzy w literaturze i malarstwie epoki romantyzmu. Określ je, odwołując się do wybranych dzieł.

  64. Różne ujęcia motywu ikaryjskiego w literaturze i sztuce. Omów na podstawie wybranych przykładów.

  65. Funkcje motywów tatrzańskich w literaturze i malarstwie okresu Młodej Polski. Określ je, analizując wybrane dzieła.

  66. Cechy impresjonistycznego postrzegania świata. Określ je na podstawie analizy wybranych dzieł literackich i muzycznych Młodej Polski.

  67. Mity współczesnej pop kultury. Określ ich istotę, odwołując się do wybranych utworów literackich i przedstawień plastycznych.

  68. Motyw anioła w literaturze i sztuce. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

  69. Na przykładach wybranych z literatury współczesnej i filmu przedstaw różne wykorzystania motywu Pasji w sztuce.

  70. Odwołując się do wybranej powieści i jej filmowej adaptacji, porównaj funkcje krajobrazu ojczystego przedstawionego w literaturze i filmie.

  71. Analizując wybrane dzieło literackie i film, przedstaw funkcje motywu drogi w dziele artystycznym.

  72. Kabaret literacki - inspiracje, formy, przesłania. Omów wybrane przykłady (np. z repertuaru kabaretów: Zielony Balonik, STS, Owca).

  73. Dramaty Williama Szekspira a ich filmowe adaptacje - analiza i porównanie wybranych przykładów.

  74. Funkcje nawiązań historycznych w literaturze i filmie. Przedstaw je na podstawie wybranych dzieł współczesnych.

  75. Rozrachunek z historią najnowszą w literaturze powstałej po 1956 roku i dziełach polskiej szkoły filmowej. Omów problem na podstawie wybranego filmu i utworu prozatorskiego.

  76. Miejsca magiczne w literaturze i malarstwie. Porównaj sposoby ich przedstawienia i funkcje
   w wybranych dziełach.

  77. Przedstaw wieś jako źródło inspiracji w twórczości literackiej i malarskiej pozytywizmu
   i Młodej Polski.

  78. Obrazy miasta jako przestrzeni życiowej – przeprowadź analizę porównawczą wybranych dzieł literackich i innych (np. malarskich, filmowych).

  79. Dzieła sztuki współczesnej, w których odnajduję istotne problemy. Omów na wybranych przykładach, wykorzystując materiał literacki oraz inne dziedziny sztuki.

  80. Malarstwo światowe jako inspiracja dla poezji współczesnej. Omów na wybranych przykładach.

  81. Sztuka i literatura na usługach władzy. Scharakteryzuj zjawisko socrealizmu na przykładach
   z dziedziny sztuki i literatury.

  82. Literackie, malarskie, muzyczne wizje ogrodu. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

  83. Kraków – miasto wybitnych twórców kultury. Wykaż inspirującą rolę miejsca twórczości.

  84. Specyfika teatru telewizji. Omów zagadnienie na przykładzie dwóch różnych form teatralnych.

  85. Motyw świętego w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie na podstawie wybranych przykładów.

  86. Dekalog w literaturze i filmie. Przedstaw jego znaczenie i sposób funkcjonowania
   w wybranych dziełach.

  87. Literackie i filmowe obrazy bohaterów w sutannie i habicie. Przedstaw temat na wybranych przykładach.

  88. Ludzie w skrajnych sytuacjach. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich
   i filmowych.

  89. Holocaust w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach.

  90. Czy postawa romantyczna minęła wraz z epoką? Odpowiedz, analizując odpowiednie przykłady literackie i filmowe.C. JĘZYK
 1. Przedstaw styl wybranego pisarza poprzez analizę językowo – stylistyczną wybranych utworów.

 2. Wykorzystując zgromadzony przez siebie materiał ilustracyjny, dokonaj analizy językowej
  i kulturowej przysłów polskich.

 3. Groteska jako sposób mówienia o rzeczywistości. Omów na wybranych przykładach rolę środków językowych właściwych grotesce.

 4. Specyfika języka bohaterów literatury science- fiction. Omów na przykładach wybranych utworów.

 5. Absurd jako sposób mówienia o rzeczywistości. Omów na wybranych przykładach rolę środków właściwych absurdowi.

 6. Ukaż na wybranych przykładach wizję świata zawartą w żargonie młodzieżowym.

 7. Omów na wybranych przykładach obecność mowy potocznej jako tworzywa literackiego.

 8. Język prasy młodzieżowej. Omów zagadnienie, odwołując się do konkretnych przykładów.

 9. Imię, przydomek, przezwisko, nazwisko – polskie nazwy osobowe jako świadectwo procesów socjologicznych i kulturowych. Omów temat na wybranych przykładach.

 10. Przedstaw wpływ stylu wybranych epok na kształt językowy tytułów dzieł literackich.

 11. Analizując język swego środowiska, wskaż obecność w nim cech gwary uczniowskiej.

 12. Karykatura jako sposób mówienia o rzeczywistości. Omów na wybranych przykładach rolę środków językowych właściwych karykaturze.

 13. Język artykułów prasy młodzieżowej. Oceń jego wpływ na kulturę języka młodego człowieka.

 14. Przedstaw zjawisko kolokwializacji, analizując wybrane przez siebie przykłady z literatury XX wieku.

 15. Język bloga. Posługując się wybranymi przykładami, omów charakterystyczne cechy dzienników internetowych.

 16. Ironia jako sposób mówienia o rzeczywistości. Omów na wybranych przykładach rolę środków językowych właściwych ironii.

 17. Język w domu, w pracy, w szkole. Zanalizuj istotę zjawisk językowych.

 18. Scharakteryzuj komizm słowny i wskaż sposoby jego realizacji w wybranych utworach różnych autorów i epok.

 19. Na wybranych przykładach omów funkcje stylizacji modlitewnych w literaturze różnych epok.

 20. Odwołując się do wybranych przykładów, wskaż środki językowe charakterystyczne
  dla retoryki.

 21. Perswazyjne funkcje języka na przykładach tekstów propagandowych. Analiza przykładów.

 22. Scharakteryzuj i oceń poprawność językową fanzinów.

 23. Zanalizuj język i kontekst kulturowy przysłów polskich (na przykładzie przysłów
  o określonej tematyce).

 24. Język w służbie satyry dawniej i dziś. Omów sposoby jego zastosowania na przykładach wybranych utworów.

 25. Kultura języka w Internecie. Scharakteryzuj język użytkowników Internetu na podstawie samodzielnie zebranego materiału.

 26. Mowa zakochanych w wybranej epoce staropolskiej i dziś. Dokonaj analizy i porównania wybranych przykładów.

 27. Język współczesnej publicystyki - nowomowa czy poprawna polszczyzna? Zbadaj problem, odwołując się do wybranych tekstów prasowych.

 28. Stylizacja, trawestacja, aluzja - gry językowe stosowane w tytułach i nagłówkach prasowych. Przedstaw analizę zgromadzonego materiału.

 29. Etykieta językowa różnych czasów i środowisk w utworach literackich. Zanalizuj wybrane przykłady.

 30. Dokonaj analizy słownictwa specjalistycznego Twojego przyszłego zawodu.

 31. Wpływ języka angielskiego w różnych warstwach współczesnej polszczyzny. Omów sposoby absorbowania form obcych w języku polskim i oceń ich celowość na podstawie zgromadzonego materiału.

 32. Omów rolę komizmu słownego i żartu językowego we współczesnych tekstach literackich
  i kabaretowych.

 33. Scharakteryzuj język wybranej gwary środowiskowej albo zawodowej, odwołując się
  do zgromadzonego materiału (w tym utworów literackich).

 34. Ukaż język wybranych piosenek młodzieżowych jako sposób wyrażania poglądów.

 35. Wpływ procesów językowych doby staropolskiej na kształt współczesnego języka polskiego. Omów problem na wybranych przykładach.

 36. Istota i funkcje gry słów w tekstach lirycznych. Omów zagadnienie, odwołując się
  do twórczości wybranej grupy poetyckiej okresu dwudziestolecia międzywojennego.

 37. Językowe sposoby kreowania wizji świata w reklamie telewizyjnej. Przedstaw je na wybranych przykładach.

 38. Analizując teksty przemówień politycznych z okresu stalinowskiego, przedstaw cechy języka ówczesnej propagandy politycznej.

 39. Językowe środki wzmacniające ekspresję wypowiedzi. Scharakteryzuj je na podstawie wybranych wypowiedzi bohaterów współczesnej literatury polskiej.

 40. Sztuka przekonywania a manipulacja językowa - porównaj sposoby wykorzystania środków językowych we współczesnych polskich tekstach propagandowych.

 41. Zanalizuj i oceń wybrane teksty i slogany reklamowe.

 42. Język jako instrument walki o władzę. Zanalizuj wybrane materiały wyborcze.

 43. Scharakteryzuj i porównaj mechanizm powstawania metafor poetyckich i językowych
  w przykładowych aktach komunikacji językowej.

 44. Przedstaw funkcję ideowo-artystyczną zdrobnień w wybranych tekstach literackich.

 45. Barokowy obraz świata. Określ go, analizując warstwę językową wybranych utworów należących do nurtu barokowej poezji metafizycznej.

 46. Wpływ rozwoju techniki na formę współczesnego języka potocznego. Omów problem
  na podstawie wybranych przykładów.

 47. Wieloznaczność wyrazów i jej konsekwencje dla procesu komunikacji. Omów zagadnienie
  na wybranych przykładach tekstów kabaretowych.

 48. Językowe środki perswazji w reklamie. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach prasowych tekstów reklamowych.

 49. Język komiksów i jego rola w kreowaniu obrazu świata przedstawionego. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 50. Wyrazy modne. Omów zjawisko, analizując przykłady ze współczesnej polszczyzny.

 51. Analizując zgromadzony materiał językowy, wskaż cechy języka sprawozdawców sportowych.Lista tematów została przyjęta przez zespół nauczycieli uczących języka polskiego.


Gronowo 2011-04-08
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Lista tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny iconLista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego

Lista tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny iconLista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego

Lista tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny iconLista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego

Lista tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny iconLista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego

Lista tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny iconLista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego

Lista tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny iconLista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego

Lista tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny iconLista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego

Lista tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny iconLista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego

Lista tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny iconLista tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny

Lista tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny iconLista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom