Lista tematów na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego
Pobierz 38.22 Kb.
NazwaLista tematów na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego
Data konwersji24.10.2012
Rozmiar38.22 Kb.
TypLista tematów
Lista tematów na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego

w roku szkolnym 2012/2013


 1. LITERATURA
 1. Niewłaściwe wybory, fałszywe kroki, błędy. Oceń, jakie były ich konsekwencje
  w biografii wybranych bohaterów literackich.

 2. Indywidualizm – wyraz dumy i wielkości człowieka, przejaw jego pychy, manifestacja inności… Oceń postawy wybranych bohaterów literackich, których nazwałbyś indywidualistami.

 3. Różne sposoby pisania o cierpieniu. Porównaj trzy wybrane utwory, skonfrontuj ich kształt literacki i wizerunki ludzi dotkniętych przez los.

 4. Rozstanie bliskich osób w literaturze. Przedstaw funkcjonowanie tego motywu
  w wybranych utworach różnych epok.

 5. Twórcza i destrukcyjna siła miłości w życiu człowieka. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów literackich.

 6. Bohater – samobójca. Omów przyczyny i rodzaje samobójstw w wybranych utworach literackich.

 7. Ewolucja bohatera romantycznego. Omów na wybranych przykładach literackich.

 8. Motyw domu. Omów jego funkcjonowanie na wybranych przykładach w literaturze.

 9. Przedstaw klasyczne reguły dramatu i próby nowatorskich rozwiązań w konstrukcji tego rodzaju literackiego na podstawie literatury wybranych epok.

 10. XX-wieczne totalitaryzmy i próby zachowania ludzkiej godności w warunkach obozowych. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach literackich.

 11. Praca – przyjemność, przykra konieczność, możliwość samorealizacji człowieka. Przedstaw problem, analizując wybrane utwory literackie.

 12. Młodość jako motyw i problem w literaturze XIX i XX wieku. Przedstaw na wybranych przykładach.

 13. Kamienica jako symbol i przestrzeń życia człowieka. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych utworów literackich.

 14. Samotność z wyboru i samotność z konieczności. Przedstaw przyczyny i skutki przywołanych sytuacji w życiu bohaterów literackich.

 15. Postać matki w literaturze. Przedstaw różne jej kreacje na podstawie wybranych utworów.

 16. ,,Człowiek jest kowalem swojego losu”. Rozważ problem, odwołując się do wybranych utworów literackich.

 17. Obraz postaci, bestii i potworów zaczerpniętych z dawnych wierzeń ludowych we współczesnej literaturze fantasy. Przedstaw na wybranych przykładach.

 18. Romantyczna i pozytywistyczna koncepcja służenia ojczyźnie. Porównaj je, analizując wybrane przykłady z literatury.

 19. Władcy w literaturze. Przedstaw wizerunki tych postaci w różnych epokach literackich. Wskaż przemiany i określ ich przyczyny.

 20. Wizerunki zakochanych w literaturze. Omów na przykładzie utworów z różnych epok literackich.

 21. Topos ,,theatrum mundi”. Przedstaw sposób funkcjonowania i rolę motywu
  w wybranych utworach.

 22. Spisek i zdrada jako sposoby działania człowieka. Przedstaw problem na podstawie wybranych utworów literackich.

 23. Motyw szczęścia w literaturze średniowiecza i renesansu. Omów na wybranych przykładach.

 24. Motyw buntu i nawrócenia w relacjach Bóg-człowiek. Omów na wybranych przykładach.

 25. Motyw nieszczęśliwej miłości. Omów na wybranych przykładach.

 26. Czarny charakter w dziełach literackich różnych epok. Na wybranych przykładach dokonaj charakterystyki i omów funkcje bohatera negatywnego.

 27. Motyw cierpienia w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

 28. Motyw winy i kary w literaturze. Omów różne jego ujęcia, odwołując się do wybranych utworów.

 29. Motyw zbrodni w literaturze popularnej. Omów na wybranych przykładach.

 30. Miłość jako motywacja działań bohaterów. Omów na podstawie wybranych tekstów literackich.

 31. Literacki portret samotnika. Przedstaw kreacje bohaterów na przykładzie wybranych utworów.

 32. Rola matki w życiu człowieka. Przedstaw temat, analizując wybrane teksty literackie.

 33. Różne koncepcje polskiego patriotyzmu w utworach z dwóch epok historycznoliterackich. Omów je, sięgając do wybranych utworów literackich.

 34. Metamorfozy bohaterów romantycznych. Omów zagadnienie na podstawie literackich przykładów pochodzących z dzieł powstałych w dobie romantyzmu.

 35. Świat mieszczański i ziemiański. Analiza porównawcza na przykładzie wybranych tekstów literackich.

 36. Mroczna strona natury ludzkiej. Zanalizuj złożoność psychiki wybranych bohaterów literackich.

 37. Wizerunek Żyda w literaturze. Scharakteryzuj wybrane kreacje bohaterów.

 38. Obraz czasu w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

 39. Odwaga i tchórzostwo. Odwołując się do literatury, scharakteryzuj skrajne postawy bohaterów. Przedstaw konsekwencje przyjęcia prezentowanych postaw.

 40. Niezawinione cierpienie i różne próby jego uzasadnienia. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

 41. Scharakteryzuj różne modele powieści kryminalnej, odwołując się do utworów co najmniej dwóch autorów.

 42. Literatura, która uczy, przekonuje, napomina... Zaprezentuj dydaktyczny lub moralizatorski charakter trzech wybranych utworów pochodzących z renesansu, oświecenia i pozytywizmu.

 43. Moralne dylematy spiskowców. Omów na podstawie wybranych dzieł literackich.

 44. Tradycje i obyczaje w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.

 45. Koncepcja sztuki i jej twórcy w utworach Cypriana Kamila Norwida. Omów na przykładzie wybranych utworów.

 46. Kobieta modna. Zaprezentuj na wybranych przykładach, sposób ubierania się bohaterek literackich. Zwróć uwagę na charakter prezentowanych postaci.

 47. Portrety Żydów w literaturze XIX i XX wieku. Przedstaw różnorodność ujęcia na podstawie wybranych dzieł.

 48. Komizm w literaturze. Przedstaw różne jego rodzaje i celowość wykorzystywania
  w wybranych utworach.

 49. Motyw tańca w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie wybranych przykładów
  z literatury średniowiecza i Młodej Polski.

 50. Interpretując wybrane przykłady literackie, przedstaw funkcjonowanie motywu cierpienia z miłości.

 51. Bóg i człowiek w twórczości J. Kochanowskiego. Omów na przykładzie wybranych utworów.

 52. Literackie pary kochanków. Przedstaw na wybranych przykładach z różnych epok.

 53. Obraz wsi polskiej w literaturze Młodej Polski. Omów na wybranych przykładach.

 54. Przyjaźń jako wartość. Omów temat, sięgając do wybranych dzieł literackich.

 55. Portret zbrodniarza w literaturze. Scharakteryzuj wybrane kreacje bohaterów.

 56. Funkcja motywów animalistycznych w literaturze. Omów zagadnienie na wybranym materiale literackim.

 57. Wygnanie i wykorzenienie jako źródło cierpienia. Zaprezentuj temat na podstawie wybranych tekstów literatury XX wieku.

 58. Strategie narracyjne i sposoby opisu obozu koncentracyjnego. Porównaj wybrane utwory literackie.

 59. Omów różne funkcje poetyki naturalizmu w wybranych tekstach literackich XIX i XX wieku.

 60. Arka Noego czy Wieża Babel – na podstawie wybranych tekstów literackich XX i XXI wieku określ wizerunek oraz perspektywy duchowego i cywilizacyjnego rozwoju współczesnego świata.

 61. Literackie rozważania o granicach wolności. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów.

 62. Góra jako miejsce święte i miejsce duchowej przemiany. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

 63. Zanalizuj problem ksenofobii i tolerancji w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Porównaj stanowiska twórców wybranych tekstów.

 64. Motyw więzienia w literaturze. Scharakteryzuj i przedstaw różne jego funkcje
  w wybranych utworach.

 65. Rola autorytetu w życiu wybranych bohaterów literackich. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

 66. Portrety cudzoziemców utrwalone w utworach Adama Mickiewicza, Bolesława Prusa
  i Henryka Sienkiewicza. Przedstaw i porównaj wybrane kreacje bohaterów.

 67. Personifikacje zła w literaturze. Porównaj sposoby ukazania i funkcje, jakie pełnią
  w wybranych utworach różnych epok.

 68. Karierowicz w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

 69. Literackie sposoby analizowania ludzkiej psychiki. Przedstaw problem na przykładzie wybranych utworów.

 70. Tematyka katyńska w literaturze. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach
  z literatury współczesnej.

 71. Profetyzm w literaturze. Analizując celowo wybrane utwory, omów zagadnienie. Uwzględnij kontekst historyczny i kulturowy.

 72. Powstanie warszawskie i powstanie w getcie jako ekstremalne przeżycia narodu polskiego i żydowskiego. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane utwory literackie.

 73. Motyw rycerza w literaturze. Zaprezentuj i wskaż jego funkcje w wybranych utworach pochodzących z różnych epok.

 74. Oblicza zdrady. Omów zagadnienie na przykładzie wybranych utworów literackich.

 75. Narodowe mity i ich rewizja w literaturze. Omów, analizując wybrane utwory literackie.

 76. Krzepienie serc i rozdrapywanie ran polskich. Rozważ te dwie tendencje w literaturze na wybranych przykładach.

 77. Literackie przykłady heroizmu. Przedstaw zagadnienie w oparciu o wybrane utwory
  z różnych epok.

 78. Mity jako źródło inspiracji artystycznej. Zaprezentuj temat i omów funkcje motywów mitologicznych w wybranych utworach.

 79. Literackie dyskusje z Bogiem. Przedstaw temat w oparciu o wybrane utwory literackie z różnych epok.

 80. Przemiana wewnętrzna jako czynnik charakteryzujący bohatera literackiego. Omów temat na wybranych przykładach.

 81. Motyw przyjaźni jako źródło inspiracji literackich. Omów na podstawie utworów literackich pochodzących z różnych epok.

 82. Wpływ wojny na psychikę człowieka. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literatury wojny i okupacji lub dzieł współczesnych.

 83. Wpływ podróży romantyków na ich twórczość literacką. Omów na podstawie wybranych utworów A. Mickiewicza i J. Słowackiego.

 84. Upadek i odkupienie jako tematy literackie. Przeanalizuj zagadnienie, odwołując się do losów wybranych bohaterów literackich.

 85. Psychika zbrodniarza jako temat literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach pochodzących z różnych epok.

 86. Sylwetki prawdziwych patriotów w literaturze polskiej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł literackich.

 87. Symbolika liczb w literaturze. Omów temat, odwołując się do utworów literackich pochodzących z różnych epok. Wskaż funkcje tych symboli w poszczególnych tekstach.

 88. Niebieski ptak, przewodnik narodu, dekadent... Portret artysty w literaturze drugiej połowy XIX i początku XX wieku. Omów na wybranych przykładach.

 89. Motyw osamotnienia bohatera literackiego. Omów i porównaj różne jego ujęcia
  w wybranych przez siebie utworach.

 90. Konflikty pokoleniowe jako temat literacki. Omów problem, odwołując się do dzieł pochodzących z dwóch epok historycznoliterackich.

 91. Urwisy, urwipołcie, aniołki... Na podstawie wybranych utworów literackich pochodzących z rożnych epok przedstaw różnorodne portrety bohaterów dziecięcych.

 92. Portrety rodzeństw w literaturze. Wybierz i porównaj różne kreacje pochodzące
  z wybranych tekstów z różnych epok.

 93. Obraz fabryk, hut i kopalni w literaturze pozytywizmu, Młodej Polski i XX-lecia międzywojennego. Omów na podstawie wybranych utworów.

 94. Kobiety, które w mężczyznach kochają ich pieniądze. Przedstaw i porównaj kreacje trzech bohaterek pochodzących z wybranych tekstów literackich.

 95. Różne oblicza zdrady. Zaprezentuj na przykładzie wybranych dzieł pochodzących
  z różnych epok.

 96. Bohaterowie zwierzęcy i ich funkcje w tekstach literackich. Omów zagadnienie, wykorzystując wybrane utwory z różnych epok.

 97. Portrety lekarzy w literaturze XIX i XX wieku. Omów na podstawie trzech utworów literackich.

 98. Bohaterowie złamani życiem, rozczarowani, przegrani... Omów zagadnienie, wykorzystując wybrane utwory.

 99. Bohaterowie w habitach i sutannach. Zaprezentuj i porównaj postacie duchownych
  w wybranych utworach literackich pochodzących z różnych epok.

 100. Idealista i marzyciel jako bohater utworu literackiego. Scharakteryzuj sposoby kreowania takich postaci w utworach z różnych epok.


II. KORESPONDENCJA SZTUK


 1. Różne oblicza miłości w literaturze i sztuce. Przedstaw wybrane przykłady, oceniając ich aktualność i wartość artystyczną.

 2. Pejzaż romantyczny w literaturze i sztuce. Przedstaw zagadnienie na podstawie wybranych dzieł literackich i malarskich z okresu romantyzmu.

 3. Sąd ostateczny - temat wielu utworów i dzieł sztuki. Omów na wybranych przykładach.

 4. Demony, bestie, stwory - omów na przykładach z literatury i malarstwa.

 5. Polska wieś w literaturze i malarstwie. Omów na przykładach z dwóch epok.

 6. Motyw przyjaźni w literaturze i filmie. Przedstaw na podstawie wybranych utworów.

 7. Hierarchia wartości w życiu człowieka. Porównaj różne postawy bohaterów, odwołując się do dowolnie wybranych utworów literackich i dzieł filmowych.

 8. Motyw ojca i syna w wybranych tekstach kultury. Omów na wybranych przykładach.

 9. Różne sposoby dążenia do szczęścia. Zaprezentuj na wybranych tekstach kultury.

 10. Symbolika stroju. Omów ją, analizując wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie, rzeźbiarskie, filmowe, teatralne).

 11. Fascynacja brzydotą w literaturze i sztuce. Omów problem na wybranych przykładach.

 12. Impresjonizm w literaturze i malarstwie. Analizując wybrane dzieła przedstaw różnice związane z ich tworzywem.

 13. Różne sposoby wykorzystania motywu burzy w literaturze i malarstwie epoki romantyzmu. Określ je, odwołując się do wybranych dzieł.

 14. Stereotypy i uprzedzenia w świadomości ludzi. Omów problem w oparciu o wybrane teksty kultury z dwóch epok literackich.

 15. Barokowe rozumienie piękna w sztuce i poezji. Omów, analizując wybrane przykłady.

 16. Portrety mężczyzn w tekstach kultury i literatury. Omów sposoby kreowania i funkcje na wybranych przykładach z dowolnej epoki.

 17. Motyw wampira w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach

 18. Kosmogonie mitologiczne, biblijne i inne... - omów motyw powstania świata
  w literaturze i sztuce na wybranych przykładach.

 19. Kabaret w Polsce. Odwołując się do wybranych kabaretów, scharakteryzuj specyficzne cechy literackie i sceniczne tej formy sztuki.

 20. Parodia rzeczywistości PRL w literaturze i filmie. Omów temat na podstawie wybranych przykładów.

 21. Język filmów Stanisława Barei jako zwierciadło epoki absurdu. Przedstaw na wybranych przykładach.

 22. Postać żołnierza w literaturze oraz filmie. Zaprezentuj na wybranych przykładach.

 23. Utwory muzyczne, które zainspirowały pisarzy. Zaprezentuj na wybranych przykładach.

 24. Różne ujęcia motywu pożegnania. Zanalizuj wybrane przykłady literackie i filmowe. Omów sposób funkcjonowania motywu wody w tekstach kultury różnych epok.

 25. Kobiety jako bohaterki dzieł literackich i malarskich. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

 26. Stereotyp Niemca w literaturze i filmie XX wieku. Omów problem na wybranych przykładach.

 27. Rola odpowiedzialności w życiu człowieka. Zanalizuj zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów literackich i filmowych.

 28. Omów rolę muzyki w „Pannach z Wilka” J. Iwaszkiewicza i „Cudzoziemce”

M. Kuncewiczowej.

 1. Obraz starości w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.

 2. Kresy wschodnie w ujęciu literackim i filmowym. Omów na wybranych przykładach.

 3. Obraz rewolucji w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.

 4. Zaprezentuj obraz Holokaustu w literaturze i filmie. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady.

 5. Człowiek pracujący jako temat literatury i sztuki w II połowie XIX i XX wieku. Przedstaw temat, wykorzystując przykłady z dzieł literackich i malarskich.

 6. Walka człowieka z żywiołem w literaturze i filmie. Omów temat na podstawie wybranych przykładów.

 7. Ekspresjonizm w poezji i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.

III JĘZYK


 1. Wpływ współczesnej reklamy na poprawność językową. Omów zagadnienie
  w oparciu o celowo dobrany materiał językowy.

 2. Język sprawozdawców sportowych wobec norm poprawnościowych. Omów na

wybranych przykładach, zwracając uwagę na typy błędów językowych.

 1. Związki frazeologiczne, idiomy, cytaty, czyli o twórczym wykorzystaniu języka

literackiego w świecie reklamy. Odwołaj się do wybranych przykładów.

 1. Omów środki językowe występujące w manifestach programowych różnych pokoleń literackich.

 2. Na podstawie wybranych przykładów zanalizuj język wypowiedzi polityków jednej epoki historycznej.

 3. Język i styl wyznań miłosnych. Przedstaw na przykładach tekstów epistolarnych
  z dwóch wybranych epok literackich.

 4. Zwroty grzecznościowe dawniej i dziś. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z literatury staropolskiej i współczesnej.

 5. Językowe sposoby perswazji renesansowej, barokowej i oświeceniowej. Omów je na wybranych przykładach.

 6. Gwara mojego regionu. Przedstaw cechy gwarowe charakterystyczne dla wybranego terytorium na podstawie analizy wybranych przykładów.

 7. Retoryka w tekstach literackich doby staropolskiej. Przedstaw temat, odwołując się do analizy wybranych utworów.

 8. Specyfika języka monologu wewnętrznego. Zaprezentuj problem na dwóch wybranych przykładach literackich.

 9. Odbicie konfliktu pokoleń w języku. Omów zjawisko zależności mowy od wieku nadawcy komunikatu na podstawie analizy przykładów.

 10. Zbadaj i omów pochodzenie wybranych nazw miejscowych na Podlasiu.

 11. Funkcje neologizmów w liryce C. K. Norwida i B. Leśmiana. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

 12. Ironia i jej funkcje w utworach literackich. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 13. Konstrukcje składniowe: mowa zależna, pozornie zależna i niezależna oraz ich funkcja w dziele literackim. Przedstaw, odnosząc się do konkretnych przykładów.

 14. Indywidualizacja języka jako ważny element kreacji bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładach.

 15. Język w służbie totalitarnego państwa. Omów na przykładach wybranych tekstów literackich i publicystycznych.

 16. Parafraza literacka. Omów zagadnienie na wybranych przykładach. Oceń funkcjonalność językową sparafrazowanego tekstu.

 17. Internetowe mody oraz ich wpływ na język współczesnej młodzieży. Omów zagadnienie na podstawie zebranego materiału językowego.

 18. Piosenka autorska, popularna, hip-hopowa. Na podstawie wybranych utworów przedstaw różnice i podobieństwa w doborze językowych środków wyrazu.

 19. Analizując konkretne przykłady, wyjaśnij istotę i funkcje związków frazeologicznych.

 20. Mowa ezopowa. Zanalizuj figury języka ezopowego w wybranych utworach literackich.

 21. Na przykładzie ,,Potopu” H. Sienkiewicza i „Wesela” S. Wyspiańskiego przedstaw dwa różne typy stylizacji językowej i określ funkcję tego zabiegu.

 22. Jak się pisze w Internecie (np. fora internetowe, chat, komunikatory) lub wiadomościach SMS? Przedstaw cechy języka i stylu na podstawie zgromadzonego materiału.
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Lista tematów na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego iconLista tematów część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego

Lista tematów na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego iconLista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego

Lista tematów na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego iconLista tematów na częŚĆ ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego

Lista tematów na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego iconLista tematów część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego

Lista tematów na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego iconLista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego

Lista tematów na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego iconLista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego

Lista tematów na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego iconLista tematów na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego

Lista tematów na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego iconLista tematów na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego

Lista tematów na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego iconLista tematów na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012

Lista tematów na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego iconLista tematów na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2007/2008

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom