Tematy z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w 2007r
Pobierz 144.35 Kb.
NazwaTematy z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w 2007r
strona1/3
Data konwersji24.10.2012
Rozmiar144.35 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3
Tematy z języka polskiego

na ustny egzamin maturalny w 2007r.


LITERATURA
Funkcjonowanie motywu samotności w literaturze. Omów problem na wybranych przykładach.Historia jako temat i jako pretekst w polskiej epice wieku XIX i XX. Zanalizuj wybrane utwory.Żale, smutki i radości w literaturze. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów.Walka z samym sobą – znaczenie rozdarcia wewnętrznego dla przyszłych losów bohatera. Omów temat, odwołując się do wybranych postaci literackich z literatury polskiej.Literatura XX wieku w poszukiwaniu Arkadii. Zbadaj, jak artystyczny topos funkcjonuje w literaturze współczesnej.Kraków jako przestrzeń życia bohaterów literackich. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.Gdańsk jako przestrzeń życia bohaterów literackich. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.Literatura na tropie największych problemów społecznych, nękających ludzkość XX wieku. Prześledź temat w wybranych tekstach literatury polskiej i obcej.Przywołując wybrane przykłady z literatury polskiej XX wieku, zbadaj zjawisko przenikania form publicystycznych (reportaż, wywiad i inne) do literatury.Konflikty rasowe i religijne w powieściach A. Sapkowskiego, R.A. Salvatore i J.R. Tolkiena. Omów temat na wybranych przykładach.Paryż jako miejsce akcji wybranych utworów literackich. Jaką rolę odgrywa to miasto w różnych dziełach?Omów symbolikę barw w wybranych utworach literatury polskiej.Teatralizacja w życiu i twórczości wybranego poety lub prozaika (np. A. Bursy, M. Hłaski, H. Poświatowskiej, E. Stachury i innych).Historia w ,,Trylogii” H. Sienkiewicza – porównaj prawdę historyczną z wizją ukazaną przez pisarza.Estetyka brzydoty w utworach XVII, XIX i XX wieku. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.Odwaga i milczenie. Nowe i przemilczane tematy literatury polskiej i obcej drugiej połowy XIX wieku. Omów to zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów.Literatura faktu. Analiza i interpretacja tego zjawiska kulturowego wieku XX na wybranych przykładach.Kostium historyczny w literaturze. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów.Martyrologia narodu polskiego w czasie II wojny światowej. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich.Wizerunek artysty w epistolografii i wybranych utworach literackich. Omów temat na przykładach.Na wybranych przykładach z różnych epok objaśnij funkcję konwencji fantastycznej w kreowaniu świata przedstawionego.Stosunek narratora prozy dziewiętnastowiecznej do głównych postaci utworu i przedstawionych zdarzeń. Zbadaj zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.Sposoby kreowania krakowskiej bohemy w publicystyce i literaturze młodopolskiej. Przedstaw na wybranych przykładach.Różne sposoby funkcjonowania tradycji renesansowej w literaturze polskiej - w poezji i epice. Rozważ temat na wybranych przykładach.Przywołując odpowiednie przykłady, rozważ rolę inspiracji mitologicznych w literaturze wybranych epok


Motyw „ars poetica” w poezji polskiej. Prześledź funkcjonowanie motywu w wybranych utworach różnych epok.Heroizacja i deheroizacja. Odwołując się do wybranych lektur, określ istotę, sposoby i celowość tego procesu.Folklor jako inspiracja pisarzy w różnych epokach. Omów na wybranych przykładach.
Dialog z tradycją romantyczną w twórczości pisarzy epok późniejszych. Rozwiń temat na wybranych przykładach.Różne sposoby funkcjonowania tradycji szekspirowskiej w dramacie polskim 2 - 3 wybranych epok. Omów na wybranych przykładach.Różne sposoby wykorzystania kategorii czasu w epice XIX wieku. Zinterpretuj temat na wybranych przykładach.Porównaj wizje Kresów w różnych (wybranych) tekstach literackich.Różne ujęcia motywu „Stabat Mater” w literaturze średniowiecznej i współczesnej. Omów na wybranych przykładach.Porównaj świat przedstawiony w utworach Tolkiena i Sapkowskiego. Odwołaj się do wybranych utworów.Odwołując się do wybranych dzieł literackich, omów sposób kreowania portretu Matki Polki.Jak teatr reagował na bieżące wydarzenia polityczne? Omów zagadnienie, wykorzystując przykłady z różnych epok.Wielkie karty naszej historii utrwalone w różnych formach zapisu literackiego (np. kronika, epos, pieśń patriotyczna itp.) Zaprezentuj na wybranych przykładach.Rola lektur w kształtowaniu charakterów postaci literackich. Przedstaw temat na wybranych przykładach.Wojny realistyczne i fantastyczne w utworach literackich. Zastanów się nad sposobem i celem kreacji, odwołując się do wybranych przykładów.Na przykładzie kilku wybranych utworów literackich ostatnich lat przedstaw obraz młodzieży polskiej przełomu XX i XXI wieku.Omów sposoby kreowania bohatera i świata przedstawionego w wierszach dla dzieci współczesnych poetek: Doroty Gellner i Natalii Usenko.Obłąkanie i szaleństwo w wybranych utworach literackich. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych przykładów.Topos labiryntu w literaturze dawnej i współczesnej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów.Różne kreacje narratora i ukształtowania narracji w epice. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.Jak literatura pozytywizmu portretowała kobiety? Omów problem, odwołując się do wybranych przykładów.Problem władzy i odpowiedzialności w literaturze polskiej XVI i XX wieku. Omów na wybranych przykładach.Obraz świata przestępczego w tekstach literackich. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.Na przykładach wybranych wierszy 2 - 3 poetów przedstaw cechy XX-wiecznej liryki religijnej.Odwołując się do wybranych przykładów, wskaż, czym różni się cierpienie bohatera romantycznego od cierpienia bohatera literatury współczesnej.Sposoby kreacji bohaterów w powieści kryminalnej. Omów na wybranych przykładach.Spotkania bohaterów z muzyką w utworach różnych epok. Odwołaj się do dowolnych tekstów literackich.Rola prześmiewców i parodystów w literaturze wieku XX. Odwołaj się do wybranych przykładów.Rola tradycji romantycznej w literaturze XX wieku. Przedstaw temat na wybranych przykładach.Przenikanie się poezji i prozy w literaturze XX wieku. Rozważ temat na wybranych przykładach.Odwołując się do wizerunków cudzoziemca w literaturze polskiej, omów różne aspekty cudzoziemskości - obyczajowe, psychologiczne, egzystencjalne.Związki literatury pięknej z cywilizacją techniczną. Zaprezentuj zjawisko na wybranych przykładach.Literackie pary kochanków. Omów temat na wybranych przykładach z literatury polskiej i obcej.Rozważ na wybranych przykładach literackich, jakie czynniki wpływały na przetrwanie człowieka w obozach koncentracyjnych.Historia starożytna w literaturze pięknej. Omów na wybranych przykładach.Omów topos vanitas w wybranych dziełach współczesnych pisarzy.Magia i mistycyzm –życie w świecie realnym czy fikcyjnym? Fascynacja prostotą życia czy strach przed jego trudnościami? Omów problem w oparciu o wybrane dzieła literackie.Zjawisko poezji śpiewanej i jej rola w czasach PRL-u. Zaprezentuj na wybranych przykładach.Literackie wizje Warszawy a rzeczywistość. Zbadaj zagadnienie na podstawie wybranych utworów.Motyw brzydoty w poezji Rafała Wojaczka. Omów na wybranych przykładach.Literatura jako skarbnica moralności. Zbadaj zagadnienie na podstawie wybranych utworów.Rola Teatru Narodowego w kształtowaniu świadomości narodowej. Zaprezentuj temat na podstawie tekstów wybranych epok.Kariera – czynnik twórczy czy degradujący? Rozważ tę kwestię w świetle prozy XIX i XX wiecznej oraz przedstaw wnioski wynikające z porównania kreacji bohaterów.Hetery, kokoty, kurtyzany jako bohaterki literackie. Omów na wybranych przykładach.Portret poety – wędrowca w poezji śpiewanej E. Stachury. Omów na podstawie wybranych tekstów.Motyw ucztowania w literaturze. Omów na wybranych przykładach.,,Czymże jest człowiek w przyrodzie?(B. Pascal) Jakie odpowiedzi na pytanie sformułowane przez Błażeja Pascala niesie literatura? Omów na wybranych przykładach literackich.Literacka reinterpretacja postaci, mitów, zdarzeń. Przedstaw problem, analizując dowolnie wybrane teksty literackie.Jakie są powinności rządzących? Omów temat, analizując wybrane teksty literackie różnych epok.Przedstaw na wybranych przykładach różne sposoby wykorzystania i funkcje motywów antycznych w literaturze.Wpływ sytuacji historycznej na losy polskich Żydów. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów literackich różnych epok.Rola lektur w kształtowaniu charakterów postaci literackich. Przedstaw na wybranych przykładach.Czy dramat współczesny wywołuje w odbiorcy katharsis? Rozważ problem, analizując wybrane teksty literatury polskiej.Polacy w satyrze i karykaturze literackiej. Przedstaw na wybranych przykładach sposoby kreowania portretów i ich funkcje.Artysta jako bohater literacki. Omów na wybranych przykładach.Parabola jako sposób przekazywania istotnych informacji o świecie. Przedstaw na wybranych przykładach.Na wybranych przykładach omów sposoby wykorzystania przez pisarzy motywów ludowych.Bohater wobec czasu: pamięć i zapomnienie. Przedstaw i zinterpretuj różne ujęcia tego problemu na podstawie wybranych tekstów.W jaki sposób literatura realizowała funkcje zabawy? Przedstaw temat, analizując wybrane udziela różnych epok.Życie jako teatr. Różne ujecie tego motywu w wybranych utworach literackich.Demaskowanie form, konwenansów i gry pozorów w literaturze. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych przykładów.Dojrzewanie - czas przeklęty czy błogosławiony? Rozważ różne sposoby prezentowania i funkcjonowania tego motywu w oparciu o wybrane teksty literackie.Od Juliusza Vernea do Stanisława Lema – analizując wybrane przykłady, przedstaw ewolucję powieści science–fiction.Na podstawie wybranych dzieł literatury rozważ, jakie wizerunki Boga tworzy sztuka słowa.Osąd społeczeństwa w literaturze. Przedstaw i omów najoryginalniejsze - Twoim zdaniem - przykłady takich sądów.Świat jako porządek lub chaos - dwa sposoby przedstawiania rzeczywistości. Jakie są ich konsekwencje? Omów zagadnienie na wybranych przykładach.Dzieło literackie świadectwem walki człowieka o sens cierpienia. Zanalizuj problem na podstawie wybranych dzieł literatury.Gilgamesz, Hektor, Roland a kultura początku trzeciego tysiąclecia. Rozważ, czy wartości uosobione we wskazanych bohaterach pozostają aktualne.Twórczość Jana Kochanowskiego w tradycji literackiej późniejszych epok. Rozwiń temat na przykładzie wybranych utworów.Biografia artysty jako klucz do odczytania jego twórczości ( na przykład Witkacy, Broniewski, Stachura, Hłasko, Wyspiański).Mitologizowanie historii w literaturze różnych epok. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.Bohaterowie literaccy wobec ważnych pytań egzystencjalnych. Omów zagadnienie na podstawie wybranych przykładów.Etos inteligenta i jego demaskacja. Przedstaw problem na wybranych przykładach.Literatura faktu. Analiza i interpretacja tego zjawiska kulturowego XX wieku na wybranych przykładach.Dekalog bohaterów Gustawa Herlinga - Grudzińskiego. Rozwiń temat na wybranych przykładach.Tragizm w literaturze polskiej i powszechnej. Przedstaw różne realizacje tej kategorii na podstawie dowolnie wybranych dzieł literackich.Omów różne ujęcia motywu wiosny w wybranych dziełach literackich.W jaki sposób literatura przedstawia władców? Omów temat na wybranych przykładach.Trudny problem dziedzictwa sarmackiego w literaturze epok późniejszych. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z różnych epok.Topos „Deus artifex” w literaturze różnych epok. Omów temat na wybranych przykładach.Sonet - forma liryki potwierdzająca doskonałość poetyckiego warsztatu. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.Bohater hamletyczny w literaturze polskiej. Odwołaj się do wybranych 3 - 4 postaci literackich, udowadniając ich szekspirowski rodowód.„Ad fontes!”- na wybranych przykładach omów źródła poezji Cz. Miłosza i Z. Herberta.Wierne, precyzyjne naśladowanie rzeczywistości czy twórcza wyobraźnia? Określ, która z tendencji dominuje w wybranej przez ciebie epoce i jaki to ma wpływ na kreację bohatera. Odwołaj się do wybranych przykładów.Filozofowie - ulubieńcy poetów polskich. Odwołując się do kilku wybranych przykładów, omów zależności i inspiracje filozofów i poetów (np. Kochanowski, Herbert - Cycero, Marek Aureliusz).Omów funkcjonowanie motywu tańca w wybranych przez ciebie utworach literakich.Literacki portret matki w polskim dramacie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.Plotka i kłamstwo jako pisarski pomysł na bieg zdarzeń. Omów zagadnienie, odwołując się do 3 - 4 przykładów.Stereotyp i mit w literaturze. Pokaż jego funkcjonowanie na wybranych przykładach.Rola mitu dzieciństwa i wspomnień z dzieciństwa. Zinterpretuj zagadnienie w oparciu o wybrane teksty kultury.Bohater w masce. Omów taki sposób kreowania postaci, odwołując się do wybranych przykładów z różnych epok.Jaka jest współczesna funkcja reportażu? Przeanalizuj wybrane przez siebie przykłady.Motyw sportowca w literaturze. Omów na wybranych przykładach.Odwołując się do wybranych utworów literackich, przedstaw różne kreacje bohatera romantycznego. Uwzględnij jego ewolucję w obrębie epoki.


  1   2   3

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Tematy z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w 2007r iconTematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego

Tematy z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w 2007r iconTematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego

Tematy z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w 2007r iconTematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego

Tematy z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w 2007r iconTematy na egzamin ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2009/2010

Tematy z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w 2007r iconTematy na egzamin ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2008/2009

Tematy z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w 2007r iconTematy z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w 2008r

Tematy z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w 2007r iconTematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w 2011 r

Tematy z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w 2007r iconTematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w 2010 r

Tematy z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w 2007r iconTematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w 2009 r

Tematy z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w 2007r iconTematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w 2009 r

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom