Typy społeczeństw
Pobierz 23.5 Kb.
NazwaTypy społeczeństw
Data konwersji24.10.2012
Rozmiar23.5 Kb.
TypDokumentacja
Wykład 7

Typy społeczeństw


Typy społeczeństw

Kryterium wyróżniania typów społeczeństw traktowanych jako etapy rozwoju jest poziom techniki określającej podstawowy sposób zdobywania środków do życia

 • Społeczeństwo tradycyjne (agrarne, przedprzemysłowe, preindustrialne)

 • Społeczeństwo przemysłowe (industrialne)

 • Społeczeństwo poprzemysłowe (postindustrialne)

 • Społeczeństwo informacyjneCechy społeczeństwa tradycyjnego

 • oparte na rolnictwie

 • dominuje gospodarka naturalna

 • jednostkami produkcyjnymi są samowystarczalne gospodarstwa domowe

 • rynek i wymiana towarowa słabo rozwinięta

 • majątek nie decyduje o miejscu jednostki w społeczeństwie

 • człowiek częścią zbiorowości, nie autonomiczną jednostką

 • komunikacja i przekazywanie informacji drogą ustną

 • ludność głównie wiejska

 • duża kontrola społecznaCechy społeczeństwa przemysłowego

 • gospodarka rynkowa, specjalizacja

 • wytwarzanie masowo dóbr poza gospodarstwem domowym

 • pieniądz wyznacza miejsce jednostki w społeczeństwie

 • rozwój miast i ludności miejskiej

 • rozrost władzy państwowej a osłabienie kontroli społecznej

 • wzrost roli wykształcenia

 • jednostka zyskuje wartość autonomiczną

 • racjonalizm, sekularyzacja, indywidualizmPorównanie społeczeństwa agrarnego i przemysłowego – model nowoczesności wg Maxa Webera


Cecha


społeczeństwo agrarne

społeczeństwo przemysłowe


charakter własności


dziedziczna pozycja społeczna

indywidualna własność działających na rynku przedsiębiorców

organizacja pracy i produkcji

zwyczajowe wzory pozbawione mechanizacji

masowa produkcja oparta na mechanizacji


charakter siły roboczej


osobista zależność prawna od pracodawcy

jednostka dysponująca wolnością osobistą sprzedająca swoją siłę roboczą


rynek ekonomiczny

głównie rynki lokalne, wymiana i handel obwarowane ograniczeniami

nieograniczony rynek globalny.

prawo popytu i sprzedażycharakter praw

partykularystyczny – różny dla różnych grup społecznych

uniwersalistyczny – równy dla wszystkich, bezstronne sądy


dominujące motywacje


zaspokajanie potrzeb tradycyjnie usankcjonowanych


aspiracje sukcesu materialnegoTyp racjonalności kultury gospodarowania

Kapitalizm funkcjonuje w oparciu o racjonalność formalną polegającą na krańcowej ekonomizacji działań społecznych, których podstawą staje się kalkulacja kosztów i zysków.

Kulturze chłopskiej właściwy jest typ racjonalności rzeczywistej podporządkowanej kryteriom wypływającym z uznanych wartości, które nie są możliwe do ilościowego wyrażenia przy pomocy pieniądza. Zgodnie z tym naczelną zasadą gospodarowania staje się nie maksymalizacja zysku, lecz minimalizacja ryzyka i zapewnienie samowystarczalności.

W takim znaczeniu kultura może odgrywać istotną rolę w trwaniu i adaptowaniu gospodarki chłopskiej do zmieniającego się świata.


Cechy społeczeństwa poprzemysłowego

 • przekształcenie dotychczasowej struktury zatrudnienia i organizacji pracy

 • przesunięcie aktywności gospodarczej ze sfery produkcji do sfery usług

 • nowe technologieCechy społeczeństwa informacyjnego

 • wysoki stopień korzystania z informacji w życiu codziennym przez większość obywateli i organizacji

 • używanie jednolitej lub kompatybilnej technologii informacyjnej na użytek własny, społeczny, edukacji i działalności zawodowej

 • umiejętność przekazywania, odbierania, wymiany danych cyfrowych bez względu na odległość

techniczne

decydujące znaczenie ma rozwój nowoczesnej technologii informacyjnej

zawodowe

stwarza nowe możliwości i wymusza elastyczną specjalizację produkcji i pracy

kulturowe

świat jest takim jakim kreują go media

ekonomiczne

fundamentalne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa ma wiedza i informacja

Uwarunkowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego

 • liberalizacja rynków, na których realizowane są usługi dla społeczeństwa informacyjnego

 • rozległa infrastruktura telekomunikacyjna

 • spójne i przejrzyste prawodawstwo dostosowane do potrzeb nowego typu społeczeństwa

 • wysoki poziom nakładów na badania i rozwój

 • nieskrępowany dostęp do sieci wszystkich operatorów i usługodawców

 • szeroki, powszechny i tani dostęp do Internetu i zasobów informacyjnych

 • wysoki średni współczynnik kompetencji teleinformacyjnychNowoczesność

 • indywidualizm

 • zasada dyferencjacji (wielość opcji w życiu, rosnąca pula szans życiowych)

 • racjonalność (apoteoza rozumu i kalkulacji)

 • ekspansywność (globalizacja, rozprzestrzenianie się)

 • ekonomizm (praca i konsumpcja)Osobowość nowoczesna

 • POTRZEBA NOWYCH DOŚWIADCZEŃ, OTWARTOŚĆ NA INNOWACJĘ I ZMIANĘ

 • GOTOWOŚĆ WYPOWIADANIA I UZASADNIANIA WŁASNYCH OPINII, TOLERANCJA DLA OPINII INNYCH

 • ORIENTACJA TEMPORALNA SKIEROWANA NA PRZYSZŁOŚĆ

 • GOTOWOŚĆ DO WSPÓŁPRACY DLA ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW INDYWIDUALNYCH I SPOŁECZNYCH

 • PLANOWANIE PRZYSZŁYCH DZIAŁAŃ

 • ZAUFANIE DO PORZĄDKU SPOŁECZNEGO

 • PRZEKONANIA MERYTOKRATYCZNE

 • SAMODOSKONALENIE

 • POSZANOWANIE GODNOŚCI INNYCH OSÓBSpołeczeństwo informacyjne jako społeczeństwo ryzyka

 • związane ze środowiskiem: globalne ocieplenie, dewastacja środowiska naturalnego, katastrofy ekologiczne – Czarnobyl

 • ryzyko zdrowotne: brak bezpieczeństwa żywności (modyfikowana genetycznie produkowana metodą przemysłową)

 • globalizacja chorób (AIDS, ptasia grypa)

 • związane z rozwojem technologii (wirusy komputerowe, przemoc w sieci)

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Typy społeczeństw iconTemat: Historyczne I współczesne typy społeczeństw

Typy społeczeństw iconTemat: Historyczne I współczesne typy społeczeństw

Typy społeczeństw iconZe względu na widmo można podzielić gwiazdy na 7 typów: O,B,A,F,G,K I M. Typy pośrednie oznacza się indeksami od 1 do 9, np. Poszczególne typy różnią się

Typy społeczeństw iconTypy dysków Windows xp windows xp dzieli dyski na dwa typy: podstawowe I dynamiczne

Typy społeczeństw iconTypy reakcji chemicznych Typy reakcji chemicznych wykorzystywanych w analityce. Roztwory I roztwory mianowane. Fizykochemiczne podstawy elektrochemicznych I optycznych metod analizy

Typy społeczeństw iconNauki pomocnicze historii I ich miejsce w warsztacie historyka Systemy kancelaryjne. Typy kancelarii. Miejsce kancelarii królewskiej w systemie zarządu państwem Dokument jako główny produkt kancelaryjny. Typy dokumentów Formularz dokumentu średniowiecznego I nowożytnego Sposoby uwierzytelnienia doku

Typy społeczeństw iconCechy rozwojowe społeczeństw

Typy społeczeństw iconStarzenia się społeczeństw

Typy społeczeństw iconRozdzial 1 Socjologia a wiedza powszechna o społeczeństw

Typy społeczeństw iconZagadnienia na kolokwium z etnografii społeczeństw pozaeuropejskich

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom