Deklaracja kc ppr „O co walczymy 1 marca 1943 r
Pobierz 35.97 Kb.
NazwaDeklaracja kc ppr „O co walczymy 1 marca 1943 r
Data konwersji25.10.2012
Rozmiar35.97 Kb.
TypDokumentacja
Deklaracja KC PPR „O co walczymy"

1 marca 1943 r.


Jakie winny być pierwsze nasze kroki na proklamowaniu wolnej i niepodległej Ojczyzny? (...)

 1. Włączyć do Państwa Polskiego wszystkie ziemie polskie. Uznać zasadę prawa narodów do samostanowienia o sobie. (...)

 2. Ogłosić pełną swobodę sumienia, druku, zgromadzeń i stowarzyszeń.

 3. (...)

 1. uspołecznić przedsiębiorstwa bankowe i wielkoprzemysłowe z wprowadzeniem kontroli nad produkcją uspołecznionych przedsiębiorstw przemysłowych prze komitety fabryczne;

przywrócić dawnym właścicielom, szczególnie chłopom wysiedlonym z ich ojcowizny, ich gospodarstwa rolne, drobne przedsiębiorstwa przemysłowe i handlowe;

 1. wywłaszczyć bez odszkodowania gospodarstwa obszarnicze powyżej 50 ha i rozdzielić ziemię między chłopów małorolnych i robotników rolnych; (...) *

 1. Opracować wielki plan odbudowy i rozbudowy gospodarki narodowej Polski, ze szczególnym, uwzględnieniem konieczności elektryfikacji i uprzemysłowienia kraju, podniesienia rolnictwa na wyższy poziom i likwidacji głodu mieszkaniowego. (...)

 2. (...) Zapewnić prawo do nauki dla wszystkich przez przestrzeganie zasady bezpłatności nauki, począwszy od szkoły powszechnej do uniwersytetów włącznie i usunięcia wszelkich przeszkód stawianych dzieciom ubogiej ludności.


O co walczymy?" — druga deklaracja programowa Polskiej Partii Robotniczej, wydana w Warszawie w listopadzie 1943 r.

POLSKA PARTIA ROBOTNICZA WALCZY:

o Polskę demokratyczną, a nie faszystowsko-sanacyjną; o Polskę wolności i swobody dla ludu, a nie dla wyzyskiwaczy i gnębicieli; o Polskę, która zabezpieczy swym obywatelom pracę, chleb, naukę, dach nad głową i opiekę w starości, a nie o Polskę bezrobocia, głodu, ciemnoty, bezdomności i żebractwa, które były składowymi elementami Polski przedwrześniowej;

o Polskę będącą matką i ojczyzną dla ludu pracy, a nie dla wąskiej i zgniłej moralnie warstewki sytych i uprzywilejowanych próżniaków i spekulantów kapitalistycznych obszarniczych.

Uważając, że dzień ukoronowania walki narodu polskiego w postaci osiągnięcia niepodległości jest już bliski i że aktualnym zagadnieniem staje się sprawa urządzenia przyszłej Polski i jej oblicza społeczno-politycznego — Polska Partia Robotnicza ogłasza niniejszą

DEKLARACJĘ PROGRAMOWĄ

której zasady winny być natychmiast realizowane po wyrzuceniu okupanta z naszej ziemi:

I

Wszystkie organa władzy, poczynając od demokratycznego Rządu Tymczasowego, a kończąc na samorządach miejskich i wiejskich, zostaną wyłonione w kraju zgodnie z wolą większości narodu polskiego, to jest robotników, chłopów i inteligencji. Rząd Tymczasowy winien się oprzeć na antyfaszystowskim froncie narodowym, a wszystkie jego zarządzenia muszą być zgodne z duchem demokracji i wolności.

Tymczasowy Rząd przystąpi natychmiast do przeprowadzenia demokratycznych wyborów do Zgromadzenia Narodowego (Konstytuanty) na podstawie pięcioprzymiotnikowego prawa wyborczego. Zgromadzenie Narodowe dokona wyborów prezydenta i rządu oraz ustali demokratyczne formy ustrojowe państwa przez uchwalenie nowej konstytucji.

Mandaty wszelkiego rodzaju mianowańców, jak komisarzy, starostów, wójtów itp. urzędujących obecnie lub upatrzonych na te stanowiska przez tak zwaną Delegaturę Rządu emigracyjnego lub przez inne reakcyjne czynniki, unieważnia się natychmiast.

Rząd emigracyjny, wyłoniony przez przypadkowo zebrane na emigracji elementy, opierający się na antydemokratycznej, nielegalnej i nie uznanej przez naród ozonowej2 konstytucji z 23 kwietnia 1935 r., nie może być powołany do realizowania ustroju demokratycznego w odrodzonej Polsce.


II

Wszystkie ziemie polskie muszą być włączone do państwa polskiego:

 1. Na zachodzie i nad Bałtykiem musimy odzyskać ziemie etnograficznie polskie, wynarodowione i zgermanizowane przemocą, zwłaszcza w okresie porozbiorowej niewoli i obecnej okupacji niemieckiej.

 2. Na wschodzie na terenach zamieszkanych od wieków przez etniczną większość ukraińską i białoruską, naród polski, który tak krwawo opłaca własną wolność, uznając zasadę prawa narodów do samostanowienia, nie może odmawiać bratnim narodom ukraińskiemu i białoruskiemu prawa określenia swej przynależności państwowej zgodnie z wolą ludności. Zabezpieczy nam to pokój na wschodzie i wzmocni naszą pozycję na zachodzie i nad Bałtykiem.

 3. Walczymy o pełną niepodległość i suwerenność państwa polskiego. Celem zagwarantowania tej niepodległości i suwerenności naród polski, walcząc u boku trzech mocarstw sojuszniczych: Anglii, ZSRR i Stanów Zjednoczonych, przeciwko wspólnemu wrogowi, zacieśni z nim węzły sojuszu i współpracy w okresie powojennym i weźmie udział w organizowaniu bezpieczeństwa i odbudowy gospodarczej Europy.

Ułożenie dobrosąsiedzkich i sojuszniczych stosunków z ZSRR stanie się ważnym i decydującym czynnikiem, wzmacniającym naszą obronność, potencjał gospodarczy i pozycję w Europie. Tak samo bliskie węzły przyjaźni i współpracy winny być nawiązane i z innymi bratnimi narodami słowiańskimi.

Rząd Tymczasowy przystępuje natychmiast po objęciu władzy do realizowania następujących zadań: [...]

 1. Tworzy armię polską na zasadach demokratycznych i obywatelskich, opierając się przede wszystkim na żołnierzach zasłużonych w walce o wolność i niepodległość w okresie okupacji, a więc w pierwszym rzędzie na żołnierzach (oficerach i szeregowych) tych formacji wojskowych, które dzisiaj stanowią zręby Armii Ludowej.

 2. Wprowadza natychmiast pełną swobodę słowa, druku, zgromadzeń i stowarzyszeń oraz wyznań religijnych. [...]

 1. Obrabowanym i wysiedlonym przez Niemców drobnym i średnim właścicielom zwraca ich posiadłości, gospodarstwa rolne, warsztaty przemysłowe, rzemieślnicze i handlowe; środki osiągnięte z konfiskaty mienia okupanta, jego współpracowników i spekulantów wojennych przeznacza na doraźną pomoc najbardziej poszkodowanym.

 2. Przeprowadza nacjonalizację wielkiego przemysłu stanowiącego klucz do ogólnonarodowej gospodarki (huty, kopalnie węgla i nafty, przemysł zbrojeniowy i budowy maszyn, wielki przemysł przetwórczy), banków i transportu. Kontrolę nad produkcją znacjonalizowanych przedsiębiorstw powierza komitetom fabrycznym. [...]

9. Wywłaszcza bez odszkodowania majątki obszarnicze i majątki tzw. martwej ręki3 i rozdziela ziemię między chłopów i robotników rolnych w porozumieniu z ich przedstawicielami. Zatwierdza wywłaszczenie ziemi dokonane przez chłopów i robotników rolnych w czasie wypędzania okupanta.

1 Pierwsza deklaracja PPR „O co walczymy?" została wydana 1 III 1943 r.

2 Skrót powstały od nazwy Obozu Zjednoczenia Narodowego (OZN), ironicznie zwanego „ozonem". OZN to organizacja polityczna utworzona w 1937 r. w miejsce BBWR.

3 Majątki tzw. martwej ręki — dobra biskupie, klasztorne, kościołów i gmin wyznaniowych.


Warszawa - Deklaracja Krajowej Rady Narodowej - 31 grudnia 1943 r.


Narodzie Polski! (...)

Krajowa Rada Narodowa, wyłoniona w dniu 1 stycznia 1944 roku w Warszawie przez demokratyczno-niepodległościowe organizacje polityczne, wojskowe i społeczne - staje przed narodem polskim jako wykonawczyni jego woli, powołana i upoważniona do kierowania jego walką w imię najwyższej zasady: narodowego i państwowego interesu Polski.

Krajowa Rada Narodowa stawia przed sobą jako główne i naczelne zadanie: zjednoczenie i mobilizację wszystkich sił narodu i wszystkich środków do walki na śmierć i życie z bestialskim okupantem w celu wyzwolenia Polski. (...)

Krajowa Rada Narodowa oświadcza, iż w Polsce wyzwolonej panować musi sprawiedliwość społeczna. Wielkość i moc Ojczyzny oprzeć trzeba na zabezpieczeniu szerokim masom pracującym miast i wsi: robotnikom, chłopom, rzemieślnikom, pracownikom umysłowym i inteligencji - spokojnego i pewnego bytu materialnego, nauki, wolności, pełnych praw demokratycznych i roli gospodarza w odrodzonej Polsce.

(...)

Wypełnienie postawionych wyżej zadań Rząd Tymczasowy zabezpieczy m.in. przez:

wywłaszczenie bez odszkodowania całej ziemi obszarniczej i poniemieckiej w celu przekazania jej chłopom i robotnikom rolnym;

nacjonalizację wielkiego przemysłu, kopalń, banków i transportu, stanowiących podstawę gospodarki narodowej;

w dziedzinie polityki zagranicznej Krajowa Rada Narodowa dążyć będzie do utrzymania przyjaznych stosunków ze wszystkimi narodami sprzymierzonymi w walce z hitleryzmem (...).

Zasady tej współpracy winny być oparte na:

przywróceniu Polsce wszystkich ziem polskich na zachodzie i północy, które zostały przemocą zgermanizowane;

rozwiązaniu problemów granicznych na wschodzie w drodze przyjaznego porozumienia Polski i ZSRR przy uznaniu prawa narodów do samookreślenia;

jak najszybszym nawiązaniu stosunków trwałej przyjaźni i współpracy Polski ze Związkiem Sowieckim; oraz przyłączeniu się Polski do paktu zawartego między ZSRR i Czechosłowacją w grudniu 1943 r.;

utrzymaniu i zacieśnieniu węzłów przyjaźni i współpracy z pozostałymi aliantami.

Uznając potrzebę istnienia przedstawicielstwa Polski za granicą dla reprezentowania jej wobec państw sprzymierzonych - Krajowa Rada Narodowa odmawia prawa występowania w imieniu narodu polskiego obecnemu rządowi w Londynie. (...)


Chełm - Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego - 22 lipca 1944 r.


Do Narodu Polskiego!

(...) Krajowa Rada Narodowa, tymczasowy parlament narodu polskiego, powołała:

POLSKI KOMITET WYZWOLENIA NARODOWEGO jako legalną tymczasową władzę wykonawczą dla kierowania walką wyzwoleńczą narodu, zdobycia niepodległości i odbudowy państwowości polskiej.

Krajowa Rada Narodowa i Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego działają na podstawie Konstytucji 17 marca 1921 roku, jedynie obowiązującej konstytucji legalnej, uchwalonej prawnie. (...)

Wybiła godzina odwetu na Niemcach za męki i cierpienia, za spalone wsie, za zburzone miasta, zniszczone kościoły i szkoły, za łapanki, obozy i rozstrzeliwania, za Oświęcim, Majdanek, Treblinkę, za wymordowanie getta.

Rodacy!

Chwytajcie za broń! Bijcie Niemców wszędzie, gdzie ich napotkacie. Atakujcie ich transporty, udzielajcie informacji, pomagajcie żołnierzom polskim i sowieckim! (...)

POLACY W KRAJU I NA EMIGRACJI!

POLACY W NIEWOLI NIEMIECKIEJ!

Stawajcie do walki o wolność Polski, o powrót do Matki — Ojczyzny starego polskiego Pomorza i Śląska Opolskiego, o Prusy Wschodnie, o szeroki dostęp do morza, o polskie słupy graniczne nad Odrą!

(...)

Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego przystępuje do odbudowy państwowości polskiej, deklaruje uroczyście przywrócenie wszystkich swobód demokratycznych, równości obywateli bez różnicy rasy, wyznania i narodowości, wolności organizacji politycznych, zawodowych, prasy, sumienia. (...)

Aby przyspieszyć odbudowę Kraju i zaspokoić odwieczny pęd chłopstwa polskiego do ziemi, Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego przystąpi natychmiast do urzeczywistnienia na terenach wyzwolonych szerokiej reformy rolnej.

(...)

Rodacy!

Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego stawia przed sobą jako bezpośrednie zadanie natychmiastową poprawę bytu szerokich rzesz narodu. (...)

Niech żyje Krajowa Rada Narodowa - reprezentacja walczącego narodu!

Niech żyje Polska wolna, silna, niepodległa, suwerenna, demokratyczna!

POLSKI KOMITET WYZWOLENIA NARODOWEGO

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Deklaracja kc ppr „O co walczymy 1 marca 1943 r icon131. „O co walczymy? 1 — druga deklaracja programowa Polskiej Partii Robotniczej, wydana w Warszawie w listopadzie 1943 r

Deklaracja kc ppr „O co walczymy 1 marca 1943 r iconM prac konkursowych jest osoba I życie generała Władysława Sikorskiego ( 1881 – 1943 ) – premiera rządu Republiki Polskiej na Uchodźctwie oraz Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych w latach 1939 1943

Deklaracja kc ppr „O co walczymy 1 marca 1943 r iconPrawa reprodukcyjne I edukacja seksualna deklaracja z dnia 8 marca 2006 r

Deklaracja kc ppr „O co walczymy 1 marca 1943 r iconWalczymy z otyłOŚCIĄ

Deklaracja kc ppr „O co walczymy 1 marca 1943 r iconPpr 6/1 w ersja strony: 1/23. 02. 2011 Regulamin Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

Deklaracja kc ppr „O co walczymy 1 marca 1943 r icon30 ppr I dzień 25. 06. 2010 r piątek I etap białystok – ŚWIĘta woda 11 km 12. 30 – 14. 30

Deklaracja kc ppr „O co walczymy 1 marca 1943 r iconZamordowani przez ppr I pzpr I ich sowieckich mocodawców funkcjonariusze I Żołnierze

Deklaracja kc ppr „O co walczymy 1 marca 1943 r iconDeklaracja Członkowska deklaracja wstąpienia do: Stowarzyszenia Oświatowo-Edukacyjnego

Deklaracja kc ppr „O co walczymy 1 marca 1943 r iconMy, pokolenie energii nekluarnej, lotów kosmicznych I przeszczepiania serc. My, którzy walczymy o pokój, a równocześnie dokonujemy tylu okrucieństw. My, którzy

Deklaracja kc ppr „O co walczymy 1 marca 1943 r iconStefan bryłA (1886-1943)

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom