Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 dla obszaru gmin
Pobierz 1.51 Mb.
NazwaLokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 dla obszaru gmin
strona1/27
Data konwersji25.10.2012
Rozmiar1.51 Mb.
TypCharakterystyka
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Lokalna Strategia Rozwoju

na lata 2009-2015


dla obszaru gmin:


Głuchów , Godzianów, Lipce Reymontowskie , Maków ,

Nowy Kawęczyn, Skierniewice , Słupia, Nieborów.


Lipce Reymontowskie , 2009 r.


SPIS TREŚCI :


Wstęp str.


 1. Charakterystyka LGD - „ Gniazdo” jako jednostki odpowiedzialnej za realizację

Lokalnej Strategii Rozwoju………………………………………………………………… 4

  1. Nazwa, status prawny i data wpisu do KRS i nr w tym rejestrze…………………….. 4

  2. Opis procesu budowania partnerstwa………………………………………………… 4

  3. Charakterystyka członków LGD oraz sposób rozszerzania lub zmiany składu

LGD…………………………………………………………………………………… 6

1.3.1. Doświadczenie LGD i członków LGD w realizacji operacji………………….. 9

  1. Struktura Rady lub innego organu decyzyjnego LGD……………………………….. 10

1.4.1 Skład organu decyzyjnego i jego reprezentatywność…………………………… 10

  1. Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego………………… 12

   1. Sposób powołania i zmiany składu organu decyzyjnego……………………. 12

   2. Rola i zadania Rady Decyzyjnej12

   3. Rozdział funkcji pomiędzy poszczególne organy LGD……………………… 12

   4. Regulamin funkcjonowania LGD-„Gniazdo”………………………………… 13

   5. Zasady rekrutacji pracowników do biura LGD………………………………. 15

  2. Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego……… 15

 1. Opis obszaru objętego LSR wraz uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności……………. 16

   1. 2.1 Charakterystyka obszaru , uwarunkowania przestrzenne…………………………….. 16

   2. 2.2 Uwarunkowania geograficzne i przyrodnicze………………………………………… 17

   3. 2.3 Uwarunkowania historyczne…………………………………………………………. 21

   4. 2.4 Uwarunkowania kulturowe…………………………………………………………… 23

  1. Ocena społeczno-gospodarcza obszaru………………………………………………. 25

   1. Potencjał społeczno-gospodarczy…………………………………………… 25

   2. Poziom lokalnej aktywności społecznej……………………………………. 33

   3. Specyfika obszaru…………………………………………………………… 35

   4. Podsumowanie diagnozy-uzasadnienie spójności obszaru LGD- ”Gniazdo”… 36

 1. Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR, wnioski z przeprowadzonej analizy…………… 38

 2. Określenie wizji i misji LGD – „Gniazdo”…………………………………………………. 43

 3. Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie planowanych

przedsięwzięć do realizacji…………………………………………………………………. 44

 1. Wykazanie spójności i specyfiki obszaru z celami LSR…………………………………… 81

 2. Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla planowanych w ramach LSR

przedsięwzięć………………………………………………………………………………… 82

8. Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla planowanych przedsięwzięć w ramach LSR…… 83

9. Określenie procedury zgodności i wyboru operacji przez LGD – „Gniazdo”………………… 84

10. Budżet LSR dla każdego roku jej realizacji…………………………………………………. 91

11. Opis procesu przygotowania i konsultowania LSR…………………………………………… 94

 1. Proces wdrażania i aktualizacji LSR…………………………………………………………. 95

 2. Zasady i sposób dokonywania (oceny) ewaluacji własnej…………………………………. 97

 3. Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z

obszarem objętym LSR……………………………………………………………………… 99

 1. Planowane pozostałe działania, przedsięwzięcia oraz operacje realizowane

 2. w ramach innych programów wdrażanych na obszarze objętym LSR………………………………………………………………………………………… 108

 3. Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów…………………….. 109

 4. Informacja o dołączonych do LSR załącznikach…………………………………………. 111

 5. Wykaz tabel………………………………………………………………………………. 113

 6. Wykaz schematów………………………………………………………………………… 114

 7. Wykaz map………………………………………………………………………………. 114Wstęp


Lokalna Strategia Rozwoju opracowana przez członków Lokalnej Grupy Działania –„Gniazdo” dotyczy obszaru ośmiu gmin położonych w powiecie skierniewickim : Głuchów , Godzianów , Lipce Reymontowskie , Maków , Nowy Kawęczyn , Skierniewice i Słupia oraz obszaru gminy Nieborów położonej w powiecie łowickim. Przyjęty w strategii horyzont czasowy obejmuje lata 2009-2015 . Przyjęcie takiego zakresu czasowego realizacji Strategii wynika m.in. z konieczności zachowania zgodności z dokumentami strategicznymi i operacyjnymi opracowanymi na poziomie kraju – PROW 2007-2013 oraz na poziomie lokalnym , a także uwzględnia okres zakończenia rozliczania projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej w roku 2015 . Oznacza to, że czas realizacji Strategii pokrywa się z nowym okresem programowania i rozliczania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Strategia wpisuje się w założenia zrównoważonego rozwoju lokalnego, opartego na harmonijnym rozwoju gospodarczym, społecznym i ekologicznym. Strategia jest nieodłącznym elementem podejścia LEADER , którego zastosowanie powoduje, że realizacja Strategii będzie bardziej wydajna i skuteczna z uwagi na : oddolne tworzenie dokumentu oraz jego partnerską realizację, łączenie zasobów, innowacyjność, spójność i wielosektorowość działań. Przyjęte w Strategii cele wynikają z uwarunkowań obszaru , dla którego opracowano LSR , przeprowadzonej analizy SWOT oraz stanowią odpowiedź na zidentyfikowane podczas konsultacji społecznych potrzeby miejscowej ludności. Lokalne partnerstwo nie zastępuje więc istniejących instytucji, jednak dzięki nowemu sposobowi współpracy i celowemu zewnętrznemu dofinansowaniu wspiera wybrany kierunek rozwoju. W opracowanym dokumencie rozwijane są więc te wątki, które opisują specyficzne zasoby i okazje do rozwoju terenu. Strategia ma charakter zintegrowany , co oznacza specyficzne podejście do rozwiązywania problemów poprzez wielosektorowe (zintegrowane, synergiczne) działania w sferze społecznej, gospodarczej i środowiskowej .

Lokalna Strategia Rozwoju została przyjęta uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo” dnia 22 października 2008 roku. W marcu 2009 r. - decyzją Zarządu LGD-„Gniazdo” nastąpiło rozszerzenie obszaru działania LGD o Gminę Nieborów, a zatem niniejsza Strategia została zaktualizowana o informacje dotyczące tej Gminy w odniesieniu do tych elementów LSR, których dotyczy rozszerzenie.


1.Charakterystyka LGD - „ Gniazdo” jako jednostki odpowiedzialnej za realizację Lokalnej Strategii Rozwoju .


1.1. Nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i numer w tym rejestrze

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo” utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach posiada osobowość prawną i zostało zarejestrowane w dniu 25.08.2006 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000262627 .


1.2. Opis procesu budowania partnerstwa

Proces tworzenia lokalnego partnerstwa, uzgodnienia interesów poszczególnych grup oraz osiągnięcie etapu prawdziwej współpracy i opracowanie strategii to ogromne wyzwanie, wymagające zaangażowania i czasu. Dzięki PP LEADER+ Schemat I, samorządy lokalne oraz organizacje i instytucje zainteresowane ideą partnerstwa, mogły ubiegać się o fundusze, z przeznaczeniem na wspieranie procesu tworzenia grup partnerskich oraz opracowanie dobrych i innowacyjnych strategii rozwoju. Lokalna Grupa Dziłania „Gniazdo”powstała z potrzeby samych mieszkańców kilku gmin. Inicjatorem zawiązania Lokalnej Grupy Działania „Gniazdo” była Gmina Maków i Stowarzyszenie „Ptasi Raj” .Od listopada 2005 r. do marca 2006 r. na obszarze gmin: Maków , Lipce Reymontowskie , Głuchów , Godzianów , Nowy Kawęczyn i Skierniewice odbywały się spotkania z mieszkańcami , szkolenia , konsultacje społeczne i imprezy towarzyszące . Wszystkie te działania podzielono na trzy etapy i poprzedzono akcjami informacyjno-promocyjnymi pozwalającymi na wzbudzenie zainteresowania szerokiego grona społeczności lokalnej inicjatywą budowania partnerstwa .

I tak etap pierwszy przewidywał rozpropagowanie informacji o PPL+ oraz cykl szkoleń eksperckich na temat zasad tworzenia lokalnych grup działania .

W drugim etapie odbyło się szereg spotkań z mieszkańcami,działającymi organizacjami, przedstawicielami biznesu i samorządu . W trakcie tych spotkań wyłoniono grupę liderów lokalnych dla utworzenia LGD.Trzeci etap to utworzenie LGD , spotkania warsztatowe dla opracowania ZSROW oraz konsultacje społeczne w tym zakresie .

Przeprowadzono 186 godzin różnego typu szkoleń i warsztatów integrujących społeczeństwo wokół celu jakim jest rozwój lokalny. Pierwszym wyzwaniem było przekazanie wiedzy czym jest rozwój lokalny i jak należy budować wykonalną strategię. Przeprowadzono następujace szkolenia :

-Szkolenie nt. "Rozwój zrównoważony obszarów wiejskich, jako źródło korzyści

mieszkańców" - 24 godz. szkoleń

-Szkolenia dla organizacji pozarządowych, mieszkańców i animatorów nt. "Potencjał

lokalny - rozwój kultury, sportu, turystyki na wsi, źródła i sposoby finansowania" –

32 godziny szkoleń

-Szkolenia dla rolników, sektora MŚP i potencjalnych kandydatów do podjęcia nowej

lub rozwoju dotychczasowej działalności gospodarczej nt." Ekoturystyka – nowe

perspektywy i nowe miejsca pracy przy podejmowaniu działalności z

wykorzystaniem walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego własnego

regionu oraz sposoby jej finansowania"- 24 godz. szkoleń

-Warsztaty - budowanie Zrównoważonej Strategii Obszarów Wiejskich (5

warsztatów)- 70 godzin

-Szkolenia dla grupy inicjatywnej LGD - tworzenie ZSROW - 36 godz.

W dniu 17 marca 2006 r. w Szkole Podstawowej w Makowie odbyło się zebranie założycielskie , na które przybyło 49 osób z terenu gmin : Maków , Lipce Reymontowskie , Głuchów , Godzianów , Nowy Kawęczyn i Skierniewice . Całokształ działań stojących przed partnerami LGD został nakreślony przez animatora grup leaderskich . Zawiązane w tym dniu partnerstwo przybrało formę stowarzyszenia , w skład którego weszli reprezentanci trzech sektorów : społecznego( miszkańcy , rolnicy) , publicznego ( urzędnicy gminni) i gospodarczego

( drobni przedsiębiorcy) . Lokalna Grupa Działania „Gniazdo”została zaprezentowana po raz pierwszy podczas festynu połączonego z konferencją prasową . W festynie wzieli udział mieszkańcy , wójtowie w/w gmin , starosta powiatu .

Skupieni wokół budowy partnerstwa liderzy społeczności lokalnej aktywnie uczestniczyli w powyższych działaniach , a potem w drodze porozumienia i konsultacji wypracowali strategię rozwoju na najbliższe lata i wnioskowali o środki unijne z programu LEADER. Starania te zakończyły się sukcesem - pozyskaniem środków na działalność grupy i na realizację zaplanowanych działań w ramach PPL+ Schemat II .

Chcąc ubiegać się o dofinansowanie ze środków osi 4 Leader w ramach PROW

2007-2013 i zachowując dotychczasową formę prawną LGD-„Gniazdo” dokonała niezbędnych dostosowań w odniesieniu do struktury i statutu Stowarzyszenia – zgodnie z regulacją art.15 ustawy z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków EFRROW .

Do promowania partnerstwa , jego celów i działalności wykorzystywano każdą nadarzającą się okazję . W kierunku pozyskania nowych członków poczyniono kroki w postaci :

 • spotkań informacyjnych dla urzędników gminnych na temat roli lgd w nowym okresie programowania ,

 • spotkań i szkoleń w każdej z gmin obszaru , skierowanych do lokalnej społeczności ,

 • wystosowano do Gmin , KGW , OSP , przedsiębiorców i innych podmiotów list intencyjny wraz z zaproszeniem do współpracy w zakresie działań mających na celu poprawę jakości życia na wsi i budowanie potencjału społecznego ,

 • przeprowadzono szkolenie dla pracowników Urzędów Gmin oraz dla członków społeczności lokalnej z zakresu programowania kierunków rozwoju obszaru LGD, (zakres szkolenia : Regionalny Program Operacyjny Woj. łódzkiego , PROW2007-2013), szkolenie miało na celu dokonanie analizy potrzeb i kierunków działania dla opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju ,

 • wyjazdu szkoleniowego dla Zarządu Stowarzyszenia oraz wójtów i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu działania LGD , którego tematem przewodnim było powiązanie działań inwestycyjnych gmin z działaniami LGD.

Działania te zaowocowały podjęciem w gminach uchwał w sprawie przystąpienia jednostek samorządu terytorialnego do LGD oraz złożeniem pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu przez ich przedstawiciela . Pozyskano także nowych członków – dwie organizacje reprezentujące sektor społeczny oraz jednego przedsiębiorcę. Nabycie członkostwa zwyczajnego zachodzi z chwilą podjęcia uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia. I tak Uchwałą Zarządu LGD - „Gniazdo” z dnia 03.07.2008 r. , 10.07.2008 r., 04.09.2008r. oraz 22.10.2008r. wymienione niżej osoby prawne weszły w skład LGD-„Gniazdo” :

 1. Gmina Głuchów

 2. Gmina Lipce Reymontowskie

 3. Gmina Maków

 4. Gmina Słupia

 5. Gmina Skierniewice

 6. Stowarzyszenie „Ptasi Raj”

 7. Gmina Nowy Kawęczyn

 8. Gmina Godzianów

 9. Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP

 10. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Głuchowie

W marcu 2009 r. chęć przystąpienia do „Gniazda” wyraziła Gmina Nieborów. Zorganizowane w miejscowości Bełchów spotkanie z władzami Gminy oraz aktywem społeczności gminnej , podczas którego zaprezentowano założenia LSR „Gniazda” oraz założenia PROW 2007-2013, zainicjowało podjęcie w gminie Nieborów uchwały o przystąpieniu do naszego Stowarzyszenia. Następnie Uchwałą Zarządu LGD z dnia 12.03.2009 r. Gmina Nieborów stała się członkiem zwyczajnym LGD-”Gniazdo”.


1.3. Charakterystyka członków LGD i sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD


Zgodnie z wymogami podejścia Leader , LGD-„Gniazdo” jest partnerstwem złożonym z przedstawicieli trzech sektorów : publicznego , gospodarczego i społecznego. Od momentu powstania LGD -„Gniazdo” rozszerzyła swój skład , osiągając w 2009 roku liczbę 92 członków . Reprezentatywność poszczególnych sektorów przedstawia poniższa tabela. Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia członkowie dzielą się na członków zwyczajnych i wspierających . Członkami zwyczajnymi mogą być oprócz osób fizycznych , które spełniają warunki określone w art. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach i złożą deklarację członkowską na piśmie, na mocy ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW także osoby prawne , w tym jednostki samorządu terytorialnego . Osoby prawne działają poprzez swojego przedstawiciela , który w ich imieniu realizuje prawa i obowiązki członka wynikające z przynależności do Stowarzyszenia ( wraz z deklaracją przystąpienia osoba prawna składa pełnomocnictwo przedstawiciela do reprezentowania jej) . Jednostka samorządu terytorialnego do zgłoszenia przystąpienia załącza uchwałę Rady Gminy potwierdzającą wolę przystąpienia do LGD . Członkiem wspierającym mogą zostać osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej , które zadeklarują pomoc finansową , rzeczowa lub organizacyjną po złożeniu wniosku do Zarządu stowarzyszenia i ustalenia z nim zasad uczestnictwa w stowarzyszeniu .Nabycie, zawieszenie albo stwierdzenie utraty członkostwa następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia . Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego będącego osobą fizyczną następuje wskutek zaistnienia przyczyn, które określa § 13 Statutu Stowarzyszenia LGD-„Gniazdo”- tj. złożenia pisemnej rezygnacji , pozbawienia praw publicznych wyrokiem sądu , śmierci ; w odniesieniu do osób prawnych wskutek złożenia pisemnej rezygnacji lub likwidacji podmiotu. Natomiast uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia za działalność niezgodną ze statutem i nie respektowanie obowiązków statutowych przez członka zwyczajnego będącego osobą fizyczną lub prawną oraz za niezrealizowanie zasad uczestnictwa i wspierania stowarzyszenia przez członka wspierającego dokonuje się wykluczenia członków .

Istotnym zadaniem, jakie stoi przed Stowarzyszeniem, jest stałe inspirowanie inicjatyw oddolnych i aktywizowanie środowisk lokalnych do podejmowania działań, mających na celu rozwój lokalny. Efektywna realizacja tego działania wymaga budowania szerokiego partnerstwa. W tym celu zgodnie ze swoim Statutem , LGD zakłada możliwość rozszerzania swojego składu poprzez przyjmowanie w szeregi Stowarzyszenia nowych członków także poprzez rozszerzanie granic oddziaływania terytorialnego stowarzyszenia . W przyjmowaniu nowych członków Zarząd kierować się będzie zarówno aktywnością liderów, jak i zabezpieczeniem równowagi w zakresie reprezentowania środowisk lokalnych. W przypadku członków wpierających brana będzie pod uwagę: dotychczasowa aktywność społeczna podmiotów oraz wola wspólnej realizacji konkretnych działań wynikających z PROW. Planowane jest także wzmocnienie oraz wykreowanie mniejszych (ale ważnych w porządku lokalnym) organizacji lokalnych i włączenie ich do partnerstwa. W szczególności, tak rozumiane rozszerzanie partnerstwa dotyczy przekształcania KGW, obecnie większość z nich nie posiada osobowości prawnej, w organizacje pozarządowe zarejestrowane w KRS. W tym zakresie rozszerzanie składu LGD będzie ściśle związane z prowadzeniem szkoleń i udzielaniem wsparcia eksperckiego przez Stowarzyszenie .


Tabela 1. Charakterystyka LGD – „Gniazdo” - skład lokalnej grupy działaniaSEKTORY

LICZBA PODMIOTÓW

w Stowarzyszeniu

Sektor publiczny

8

Sektor gospodarczy

1

Sektor społeczny

83

OGÓŁEM

92
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 dla obszaru gmin iconLokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 dla obszaru gmin

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 dla obszaru gmin iconLokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 dla obszaru gmin

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 dla obszaru gmin iconLokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 dla Lokalnej Grupy Działania

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 dla obszaru gmin iconLokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 dla Lokalnej Grupy Działania

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 dla obszaru gmin iconLokalna strategia rozwoju na lata 2009-2015

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 dla obszaru gmin iconLokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 dla obszaru gmin iconLokalna strategia rozwoju na lata 2009 –2015

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 dla obszaru gmin iconLokalna Strategia Rozwoju na lata 2009 – 2015 lgd „Zapilicze”

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 dla obszaru gmin iconLokalna strategia rozwoju 2009-2015 dla Gminy Łącko

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 dla obszaru gmin iconStrategia rozwoju ekologicznego stowarzyszenia gmin „rospuda” na lata 2000-2015

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom