Blok zajęć o tematyce regionalnej do wykorzystania przez koła regionalne lub kluby miłośników regionu
Pobierz 23.85 Kb.
NazwaBlok zajęć o tematyce regionalnej do wykorzystania przez koła regionalne lub kluby miłośników regionu
Data konwersji04.09.2012
Rozmiar23.85 Kb.
TypDokumentacja
Blok zajęć o tematyce regionalnej do wykorzystania przez koła regionalne lub kluby miłośników regionu .


Wprowadzenie


Edukacja regionalna umożliwia powrót do domu, do źródeł życia każdego człowieka, jego etyki, języka, a więc do źródeł kultury domowej, lokalnej

i regionalnej.

Idea kształcenia regionalnego wynika z potrzeby wpajania od najmłodszych lat tradycji rodzinnych i regionalnych. Dzięki temu młody człowiek rozbudza w sobie poczucie identyfikacji z miejscem urodzenia, zamieszkania - z małą ojczyzną.


Cele


Opierając się na ogólnych założeniach dotyczących kształcenia regionalnego, należałoby wyróżnić następujące cele :

 • wyposażenie w wiedzę o miejscu zamieszkania i regionie

 • uświadomienie w procesie edukacji wartości przyrodniczych, materialnych i duchowych tkwiących w regionie

 • kształtowanie poczucia tożsamości lokalnej jako elementu składowego tożsamości narodowej ( kształtowanie postaw otwartych, a jednocześnie patriotycznych )

 • kształtowanie aktywnych postaw wobec własnego regionu ( angażowanie się w sprawy prowadzące do zmian na lepsze, w rozwój społeczny

i gospodarczy regionu)

 • kształtowanie postaw obywatelskichDiagnoza


W wyniku kontaktów z nauczycielami zauważyłam żywe zainteresowanie problematyką regionalną wykraczającą poza zadania dydaktyczne, stąd potrzeba przygotowania dla nauczycieli gotowych, przykładowych bloków tematycznych, metod i narzędzi pracy.

Poprzez poszerzenie tematyki regionalnej nauczyciel może zaspokoić zainteresowania uczniów.


Adresat


 • bloki tematyczne adresowane są do nauczycieli gimnazjum prowadzących szkolne koła regionalne lub kluby wiedzy o regionie

 • po modyfikacji dla nauczycieli wszystkich typów szkółFazy projektowania


 • określenie potrzeb

 • sformułowanie celów

 • sporządzenie konspektu projektuZalecenia dla nauczyciela


 • wybór literatury do realizacji

 • formy pracy : wycieczki, wywiady, sprawozdania, zajęcia otwarte dla innych uczniów nie będących członkami koła uczestnictwo w zajęciach otwartych organizowanych przez inne placówki ( szkoły, biblioteki, domy kultury, muzea itp.)

 • metody aktywizujące i poszukujące


Efekty


Edukacja regionalna daje :

 • poczucie regionalnej tożsamości a przez to tożsamości narodowej

 • odpowiedzi na pytania : skąd pochodzę ?, co myślę i czuję żyjąc w tym miejscu ?, co jest celem mojego życia ?, co chcę zostawić po sobie następnym pokoleniom ?

 • impuls do poznawania i zdobywania wiedzy, zawiązywania więzi osobistych i społecznych

 • zaangażowanie i twórczy wysiłek do pracy na rzecz społeczności lokalnej

i regionalnej

 • szacunek dla innych narodów, grup etnicznych, mniejszości narodowych

i ich kultur

 • szacunek do samego siebie i poczucie własnej wartościSkąd pochodzimy ? Dokąd zmierzamy?


 • poziom kształcenia - gimnazjum

 • przedmiot - zadania realizowane przez koła regionalne lub kluby młodych miłośników regionu
 • czas trwania - minimum 1 semestr, maksymalnie 3 lata

   • miejsce - szkoła, inne wybrane miejsca, np. muzea, biblioteki, Tucholski Park Krajobrazowy, Park Narodowy Bory TucholskieCele ogólne

 • kontakt ze środowiskiem lokalnym i regionalnym w celu tworzenia więzi

 • rozwijanie wiedzy o historii regionu w powiązaniu z tradycjami własnej rodziny

 • rozwijanie tożsamości narodowej i europejskiej poprzez kształtowanie szacunku do małej ojczyzny


Cele szczegółowe

po zakończeniu cyklu zajęć uczeń :

 • zna podstawowe fakty historyczne, tradycję, kulturę materialną

i duchową

 • potrafi zaprezentować własny region i jego walory a także odróżnić od innych

 • potrafi docenić wartości jakie tkwią w regionie

 • lepiej rozumie siebie i innych

 • akceptuje wielokulturowość regionów Polski

 • odnosi się z szacunkiem do innych kultur

 • potrafi nawiązać współpracę z rówieśnikami innych krajów europejskich

Kluczowe pojęcia

wielokulturowość, patriotyzm ogólnonarodowy i lokalny, mała ojczyzna, tożsamość regionalna, tolerancja


Formy zajęć

praca grupowa, zespołowa, indywidualna


Metody i techniki prowadzenia zajęć

zajęcia międzyprzedmiotowe, wycieczki, wywiady, sprawozdania, zajęcia otwarte

Środki dydaktyczne

teksty źródłowe ( literatura piękna, przewodniki, biografie, mapy wszelkiego rodzaju, filmy i inne materiały multimedialne )


Pomoce

aparat fotograficzny, kamera, papier, mazaki i markery i inne materiały biurowe


Wprowadzenie w tematykę

- zapoznanie uczniów z projektem


- zastosowanie " burzy mózgów " w celu wyłonienia pomysłów uczniów do realizacji

- podział uczniów na zespoły i wyłonienie lidera

- przedstawienie podstawowej literatury dla uczniów

- nastawienie uczniów na zbieractwo materiałów pomocniczych

( broszury, foldery )


Proponowana tematyka i zadania dla grup


nasze korzenie

- opracowanie drzewa genealogicznego ucznia na podstawie wywiadów

z rodzicami i dziadkami ( sięganie do źródeł, np. księgi parafialne )

- opracowanie historii rodziny

- tradycje rodzinne przekazywane z pokolenia na pokolenie ( np. obchody uroczystości rodzinnych i świąt )

- rodzinne archiwum ( zdjęcia, pamiętniki, listy, kolekcje rodzinne, itp. )


moje miasto ( wieś )

- sporządzenie prostego planu miasta, znajomość osiedli

- ważne instytucje ( urzędy, szkoły, biblioteki, zakłady pracy, placówki kultury, itp. )

- najważniejsze fakty z historii miejscowości

- zabytki i pomniki


mój region

- położenie geograficzne i walory przyrodnicze

- grupy etniczne zamieszkujące Bory : Borowiacy, Tucholacy, Cekcyniarze, Zaboracy, Lasacy, Boracy

- nasi sąsiedzi : Kaszuby, Kociewie, Krajna, Kujawy

- tradycyjna kultura ludowa regionu : gwara, muzyka, taniec, budownictwo, przedmioty użytkowe, tradycyjne zawody i narzędzia pracy, sztuka ludowa

-legendy i podania


obszary działalności człowieka

- sylwetki zasłużonych dla regionu

- działalność stowarzyszeń ( społecznych, kulturalnych, gospodarczych )

- wydawnictwa lokalne dawniej i dziś ( tygodniki, roczniki, zwarte )


kim jesteśmy?

- jaką rolę odgrywa region Borów w Polsce?

- jakie wnosimy wartości do kultury ogólnopolskiej ?

- czy nasza tradycyjna kultura może zaginąć w natłoku kultury cywilizacyjnej ?

  • jacy jesteśmy my – współcześni młodzi ? co zachowało się w nas

z dziedzictwa, a co dyktuje współczesność ?


Podsumowanie


Większość zadań uczniowie realizują poza szkołą. Część zagadnień można włączyć do programu wychowawczego szkoły, jak też do poszczególnych przedmiotów. Pozwoli to na wykorzystanie wiadomości zdobytych w ramach pracy koła czy klubu na lekcjach przedmiotowych. Zakończenie całego cyklu może odbyć się na uroczystości ( imprezie ) ogólnoszkolnej, na którą można zaprosić rodziców i współdziałających przy realizacji programu ( np. dyrektora biblioteki, muzeum, domu kultury, członków stowarzyszeń, itd. ). Można też na zakończenie wydać gazetkę tematyczną, w której opublikowany będzie plon badań, poszukiwań i kontaktów. Podsumowaniem, może być konkurs lub turniej w zależności od inwencji prowadzącego.


Oprac. Joanna Ollick - JelińskaJoanna Ollick – Jelińska

Pedagogiczna Biblioteka Pedagogiczna w Bydgoszczy

Filia w Tucholi

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Blok zajęć o tematyce regionalnej do wykorzystania przez koła regionalne lub kluby miłośników regionu iconScenariusz zajęć o tematyce regionalnej dla klasy II. Opracowała I przeprowadziła mgr Małgorzata Oleszko Temat

Blok zajęć o tematyce regionalnej do wykorzystania przez koła regionalne lub kluby miłośników regionu iconKultura regionu: Blok etnograficzny

Blok zajęć o tematyce regionalnej do wykorzystania przez koła regionalne lub kluby miłośników regionu iconRecenzję 1 artykułu z w/w lub innych czasopism (lub prac badawczych) o tematyce geograficznej

Blok zajęć o tematyce regionalnej do wykorzystania przez koła regionalne lub kluby miłośników regionu iconPropozycja zbiórki dla węDRÓwników o tematyce „Atrakcje turystyczne naszego regionu””

Blok zajęć o tematyce regionalnej do wykorzystania przez koła regionalne lub kluby miłośników regionu iconZajęć I obecność odnotowane są w dzienniku zajęć. Dzieci ze świetlicy odbierają rodzice lub osoby wskazane przez nich w karcie zgłoszenia. W przypadku konieczności odebrania dziecka przez osobę nie wymienioną w karcie, uczeń winien przedstawić pisemną informację od rodziców upoważniającą wskazaną pr

Blok zajęć o tematyce regionalnej do wykorzystania przez koła regionalne lub kluby miłośników regionu icon1. "iii regionalne Targi Ekonomii Społecznej" impreza otwarta dla mieszkańców regionu

Blok zajęć o tematyce regionalnej do wykorzystania przez koła regionalne lub kluby miłośników regionu iconUstawa z dnia 10 czerwca 1994 r o zamówieniach publicznych Rozdział 1
«zamówieniami», należy przez to rozumieć opłacane przez zamawiającego usługi, dostawy lub roboty budowlane wykonywane przez dostawców...

Blok zajęć o tematyce regionalnej do wykorzystania przez koła regionalne lub kluby miłośników regionu iconDelfiny zwyczajne są inteligentnymi I łagodnymi ssakami, które zawsze były lubiane przez miłośników zwierząt. Bezsensowna rzeź delfinów dokonywana przez

Blok zajęć o tematyce regionalnej do wykorzystania przez koła regionalne lub kluby miłośników regionu iconMogą też dotyczyć ulubionej muzyki, zajęć pozaszkolnych, sławnych Polaków, rodzinnego miasta lub regionu. Z przygotowaniem tekstów nie ma wtedy problemu, ponieważ są to treści obowiązujące uczniów w danej klasie. Prezentacje przygotowują więc sami uczniowie po zrealizowanym materiale leksykalno-gram

Blok zajęć o tematyce regionalnej do wykorzystania przez koła regionalne lub kluby miłośników regionu iconFilmów, bo oglądają je z nudów lub dla zabawy. Do obejrzenia filmu 19% młodych widzów wystarczy zwiastun lub plakat, a 10% sugeruje się opiniami znajomych. Mimo iż prasę I serwisy internetowe o tematyce filmowej czytuje regularnie 14% ankietowanych, a niespełna 8% czerpie wiedzę o filmie z programów

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom