Lista tematów z języka polskiego do części ustnej egzaminu maturalnego matura 2013
Pobierz 74.03 Kb.
NazwaLista tematów z języka polskiego do części ustnej egzaminu maturalnego matura 2013
Data konwersji25.10.2012
Rozmiar74.03 Kb.
TypLista tematów
Lista tematów z języka polskiego do części ustnej egzaminu maturalnego – matura 2013


Literatura

 1. Alegoria w dawnym piśmiennictwie polskim (do końca XVIII wieku). Przedstaw problem, odwołując się do wybranych przykładów.

 2. Literatura i codzienność. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 3. Między formą pojemną a sytuacją liryczną. Gatunki i konwencje w poezji polskiej XX wieku. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych przykładów.

 4. Sarmatyzm literacki. Zaprezentuj dobrane celowo i zróżnicowane genologicznie przykłady tekstów.

 5. Odklejeni od życia – o bohaterach powieści XIX i XX wieku. Odwołaj się w interpretacji do wybranych tekstów/postaci.

 6. Motyw śmierci w literaturze barokowej. Przywołaj i zinterpretuj stosowne teksty.

 7. Obrazy holocaustu w literaturze i publicystyce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 8. Motyw ciemności w prozie J. Conrada. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych utworów pisarza.

 9. Metaforyka zwierzęca w literaturze. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

 10. Obrazy buntu metafizycznego u poetów angielskiego romantyzmu ( np. G.G.Byrona, W. Blake’a, P. Shelleya, J. Keatsa). Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 11. Metaforyka ciała w twórczości W. Gombrowicza. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów pisarza.

 12. Wpływ kultury japońskiej na literaturę polską XIX i XX wieku. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

 13. Dandyzm jako zjawisko literackie i obyczajowe. Omów zagadnienie, przywołując wybrane teksty literackie.

 14. Obrazy PRL-u literaturze polskiej. Omów zagadnienie, przywołując stosowne przykłady.

 15. Liryka religijna Romana Brandstaettera. Przedstaw zagadnienie, przywołując interpretację wybranych utworów.

 16. Groteska jako kategoria estetyczna w literaturze. Omów, przywołując przykłady z różnych rodzajów i gatunków literackich.

 17. Pokoleniowy portret młodych w prozie najnowszej. Analizując teksty wybranych autorów, przedstaw temat. Zwróć uwagę na formę artystyczną omawianych utworów.

 18. Na granicy rozpaczy i bluźnierstwa – temat wiary w literaturze różnych epok. Interpretując celowo wybrane utwory, przedstaw zagadnienie; uwzględnij kontekst epoki.

 19. Rewizja mitów narodowych w literaturze polskiej. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych tekstów literackich.

 20. Inny w literaturze. Analizując celowo dobrane utwory literackie, określ zakres pojęcia. W prezentacji uwzględnij kategorie stereotypu, odmienności kulturowej etc.

 21. Długie trwanie obsesji barokowego światoodczuwania. Przedstaw zagadnienie na podstawie wybranych wierszy poetów polskich XX wieku.

 22. Doświadczenia bohaterów literackich związane z utratą rodziny. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów.

 23. Różne sposoby kreowania opisów przyrody w literaturze. Scharakteryzuj je na przykładach wybranych powieściach.

 24. Motyw rozstania i jego funkcje w dziele literackim. Omów problem na podstawie wybranych tekstów literackich XIX i XX wieku.

 25. Historia jako czynnik determinujący ludzki los. Omów problem, odwołując się do wybranych powieści XIX i XX wieku.

 26. Relacje polsko – żydowskie ukazane w literaturze współczesnej. Przedstaw różne formy tych relacji na wybranych przykładach.

 27. Omów cechy gatunkowe dziennika, reportażu, eseju i ich obecność w literaturze XX wieku, analizując wybrane przykłady.

 28. Sposoby kreowania bohaterów w powieści realistycznej XIX wieku. Omów je na wybranych przykładach.

 29. Rola kostiumu historycznego w utworze literackim. Omów problem na wybranych przykładach.

 30. Konwencja oniryczna w kreowaniu świata przedstawionego. Objaśnij jej funkcję na przykładach z różnych epok literackich.

 31. Odwzorowywanie świata czy jego kreacja? Wskaż, która z tendencji w literaturze jest Ci bliższa, przywołując celowo dobrane teksty literackie, wykorzystując kontekst epoki.

 32. Literatura faktu. Zanalizuj i zinterpretuj to zjawisko kulturowe XX wieku na wybranych przykładach literackich.

 33. Motyw snu i jego funkcje w utworze literackim. Przedstaw problem na wybranych przykładach z literatury XIX i XX wieku.

 34. Doświadczenie poczucia bezsensu i absurdalności istnienia związane z końcem wieku. Omów problem na wybranych przykładach z literatury młodopolskiej i współczesnej.

 35. Rola tradycji romantycznej w literaturze następnych epok. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 36. Przyroda ojczysta jako źródło inspiracji literackich. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych utworów.

 37. Motyw wędrówki i jego funkcje w dziele literackim. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł literackich.

 38. Literackie portrety dzieci. Omów na wybranych przykładach literackich różnych epok.

 39. Emigracja i emigranci jako temat literatury. Przedstaw problem na wybranych przykładach.

 40. Przedstaw literackie kreacje bohaterów dotkniętych szaleństwem. Omów je na wybranych przykładach.

 41. Pisma użytkowe (np. życiorys, testament, list, kwestionariusz) jako konteksty utworów poetyckich. Omów sposoby ich wykorzystania w wybranych utworach.

 42. Motyw domu i rodziny w literaturze. Przedstaw temat na podstawie analizy celowo dobranych tekstów prozatorskich i poetyckich.

 43. Zaprezentuj twórczość jednego z literackich noblistów. Analizując wybrane utwory, omów te ich wartości, które, według Ciebie, mogły zadecydować o przyznaniu tak prestiżowej nagrody.

 44. Poezja L. Staffa i Z. Herberta jako przykład klasycyzmu dwudziestowiecznego. Interpretując wybrane teksty, przedstaw zjawisko żywotności klasycyzmu w literaturze współczesnej.

 45. Pisarz wobec rzeczywistości wojennej. Analizując pisarstwo np. J. Hellera, E. Hemingway`a, E. M. Remarque`a, T. Borowskiego, A. Camusa (lub inne) przedstaw zagadnienie. Uwzględnij kontekst historyczny i formę artystyczną.

 46. Holokaust jako temat literatury po 1945 roku. Zaprezentuj temat, analizując wybrane utworu poetyckie i prozatorskie.

 47. Literatura pisana przez kobiety i tzw. ,,literatura kobieca”. Przywołując przykłady poezji i prozy XX wieku, przedstaw zagadnienie. Uwzględnij najnowsze tendencje feministyczne.

 48. Utopia i antyutopia jako gatunek literacki. Odwołując się do wybranych tekstów, przedstaw aktualność problemów w nich zawartych.

 49. Piękna plejada, czyli o różnym obliczu skamandrytów. Przedstaw wybrane sylwetki poetów. Analizując ich twórczość, język poetycki, zaprezentuj główne tendencje problemowe. Uwzględnij kontekst poetycki epoki.

 50. „Kaskaderzy literatury” i „poeci przeklęci” (np. Hłasko, Stachura, Rimbaud, Wojaczek). Analizując stosowne utwory literacki, przedstaw zagadnienie, uwzględniając kategorię „pokolenia literackiego” i kontekst estetyczny epoki.

 51. Motywy biblijne i religijne w twórczości poetów XIX wieku. Omów temat, dokonując analizy i interpretacji wybranych celowo utworów.

 52. Przedstaw ewolucję bohatera powieściowego od pozytywizmu do współczesności. Analizując wybrane utwory, weź pod uwagę kontekst epoki.

 53. Omów znaczenie twórczości J. Kochanowskiego i Sępa-Szarzyńskiego dla polskiej literatury. W swej wypowiedzi odwołaj się do wybranych tekstów. Przedstaw nawiązania i kontynuacje myśli renesansowych twórców.

 54. Motyw pielgrzyma w literaturze XIX i XX wieku. Przywołując dobrane celowo teksty, omów temat. Uwzględnij kontekst historyczny.

 55. Barok epoką przeciwieństw. Dokonaj analizy porównawczej wybranych tekstów literackich. Odwołaj się do tez współczesnych literaturoznawców.

 56. Zaprezentuj sylwetki wybranych bohaterów tragicznych w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej. Przywołaj stosowne teksty literackie, a w toku interpretacji wykorzystaj konteksty, np. filozoficzny, historyczny.

 57. Historia w powieści a powieść historyczna. Omów wskazany problem, odwołując się do wybranych przykładów w literaturze XIX i XX wieku.

 58. Człowiek w świecie przyrody i człowiek w świecie cywilizacji. Przedstaw różne wizje życia w literaturze polskiej.

 59. Mistrzowie słowa, np. Leśmian, Tuwim, Białoszewski, Barańczak. Analizując wybrane utwory, scharakteryzuj zjawisko poezji lingwistycznej.

 60. Grudziński, Sołżenicyn, Szałamow. Omów różne spojrzenia na gułag, odwołując się także do kontekstu historycznego.

 61. Wielkie cykle poetyckie XIX wieku, np. Sonety krymskie, Vade mecum, Hymny. Uwzględniając kontekst historyczno-społeczny, dokonaj analizy wybranych utworów. Porównaj poetykę i język tekstów.

 62. Reporterskie mistrzostwo Ryszarda Kapuścińskiego. Odwołując się do wybranych tekstów pisarza, omów temat.

 63. Obrazy wsi w literaturze polskiej. Przeanalizuj i zinterpretuj wybrane dzieła poetyckie i prozatorskie XIX i XX wieku.

 64. Literackie obrazy miasta, np. Petersburg. Oran, Wilno, Paryż, Warszawa. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł.

 65. Oblicza współczesnego eseju. Omów zjawisko, przywołując wybrane teksty eseistyki polskiej i/lub obcej. Uwzględnij współczesny kontekst kulturowy.

 66. Omów zagadnienie związków myśli egzystencjalistów z literaturą II połowy XX wieku. Przeanalizuj wybrane dzieła literackie, uwzględniając kontekst filozoficzny, historyczny i polityczny.

 67. Bohaterowie prozy F. Dostojewskiego i problem wolności. Przedstaw zagadnienie, interpretując wybrane utwory.

 68. Wyobcowanie duchowe i społeczne w twórczości Sylwii Plath. Przedstaw zagadnienie, przywołując interpretacje wybranych utworów.

 69. Refleksje antropologiczne w poezji Wisławy Szymborskiej. Omów na przykładzie wybranych wierszy poetki.

 70. Motyw młodości w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 71. Od dialogu do dramatu. Gatunki dramatyczne w dawnej literaturze polskiej (od średniowiecza do końca XVIII w. ). Przedstaw zagadnienie, przywołując odpowiednie przykłady.

 72. Późne wiersze Mickiewicza i Słowackiego jako zapis wewnętrznych doświadczeń. Przedstaw zagadnienie, interpretując wybrane utwory poetów.

 73. (Auto)biografia i dokument. Narracja autobiograficzna i narracja dokumentarna. Przedstaw ich wzajemne relacje, omawiając odpowiednie przykłady.

 74. Porównaj kreacje postaci kobiecych w literaturze romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski.

 75. Personalizm chrześcijański w dziełach literackich. Omów problem, odwołując do poezji np. A. Kamieńskiej, K. Wojtyły, W. Oszajcy.

 76. Wizje diabła w literaturze polskiej. Omów problem w oparciu o wybrane teksty.

 77. Echa motywów i idei starotestamentowych w literaturze oraz kulturze polskiej. Przedstaw zagadnienie, przywołując wybrane przykłady.

 78. Obraz Rosji w literaturze różnych epok. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 79. Motyw samobójstwa w literaturze. Rozwiń temat, odwołując się do utworów z różnych epok.

 80. Literackie obrazy Krymu i przyrody orientalnej. Omów zagadnienie, przywołując odpowiednie przykłady tekstów z różnych epok.

 81. Bohaterowie Czechowa i ich problemy. Omów zagadnienie, przywołując przykłady z prozy i dramatów autora.

 82. Retoryczność w piśmiennictwie epok dawnych. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 83. Od dziennikarstwa do literatury (Ryszard Kapuściński i Hanna Krall). Przedstaw zagadnienie, przywołując wybrane przykłady.

 84. Apokryf w literaturze dawnej i współczesnej. Omów zagadnienie, przywołując stosowne przykłady.

 85. Sztuka portretu w gawędzie i literaturze gawędowej okresy romantyzmu. Przedstaw zagadnienie, przywołując wybrane przykłady.

 86. Miasto w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Omów temat, analizując wybrane utwory.

 87. Literatura polska XIX i XX wieku a antysemityzm. Przedstaw zagadnienie, przywołując wybrane przykłady.

 88. Postaci kobiecej tożsamości - Żmichowska, Orzeszkowa, Nałkowska. Przedstaw zagadnienie, przywołując wybrane przykłady.

 89. Biografia poety romantycznego jako tworzywo literackie. Omów na wybranych przez siebie przykładach. (A. Mickiewicz i J. Słowacki)

 90. Symbolika motywu wędrówki w polskiej literaturze współczesnej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich.

 91. Sny, wizje i marzenia jako sposoby wyjaśniania wydarzeń i rzeczywistości. Omów temat na podstawie wybranych utworów literackich.

 92. Sylwetki kobiet w literaturze na przestrzeni epok. Analizując wybrane utwory literackie z różnych epok, przedstaw związek pomiędzy wizerunkiem postaci i czasem powstania utworu.

 93. Pisarze mówią o wpływie literatury na życie człowieka – gorzka prawda, czy artystyczna kreacja? Zbadaj zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów literackich.

 94. Postawy, dylematy i wzorce osobowe w literaturze wybranych epok, dokonaj analizy zagadnienia w oparciu o wybrane przykłady literackie.

 95. Wpływ pieniądza na życie bohaterów w utworach literackich różnych epok. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów literackich.

 96. Historia miłości Romea i Julii jako opowieść ponadczasowa. Analizując wybrane utwory literackie z różnych epok, przedstaw różne realizacje Szekspirowskiego toposu miłości.

 97. Na podstawie kilku wybranych utworów literackich omów postawy bohaterów romantycznych wobec życia.

 98. Przywołując odpowiednio dobrane przykłady literackie, przedstaw sposoby funkcjonowania motyw anioła we współczesnej literaturze fantastycznej .

 99. Analizując celowo dobrane przykłady literackie/poetyckie, przedstaw złożoność zagadnienia relacji człowieka z Bogiem i sposobów przedstawiania Boga na przestrzeni epok.

 100. Odwołując się do kontekstu literatury różnych epok, przedstaw sposoby funkcjonowania symbolikę motywu tańca w kulturze.

 101. Na podstawie przywołanych przez siebie przykładów, przedstaw sposoby prezentowania postaci Żyda w literaturze różnych epok.

 102. Dom jako topos literacki. Na wybranych przykładach przedstaw sposoby i funkcje przedstawiania motywu.

 103. Analizując wybrane teksty przedstaw sposoby portretowania Żydów w literaturze polskiej.

 104. Analizując celowo dobrane przykłady literackie i poetyckie przedstaw męskie sposoby widzenia kobiety w literaturze różnych epok.

 105. Biografia artysty jako inspiracja dla jego twórczości. Na podstawie celowo wybranych tekstów udowodnij, że biografia wpływa na literackie kreacje bohaterów i fabułę utworów.

 106. Muzyka i muzyczność w literaturze różnych epok. Omów zagadnienie przywołując celowo dobrane przykłady.

 107. Literackie fascynacje zbrodnią na tle kontekstu filozoficznego i kulturowego. Omów zagadnienie przywołując celowo dobrane przykłady.

 108. Obraz cierpienia w literaturze. Omów zagadnienie przywołując celowo dobrane przykłady literackie.

 109. „Kobieto puchu marny! Ty wieczna istoto!” Negatywny portret kobiet w literaturze różnych epok. Omów zagadnienie przywołując celowo dobrane przykłady literackie.

 110. Dom rodzinny – bezpieczna przystań czy miejsce toksyczne? Rozwiąż problem odwołując się do znanych Ci dzieł literackich.

 111. Motyw labiryntu - jego funkcje i symbolika w literaturze różnych epok. Omów zagadnienie na celowo wybranych przykładach.

 112. Obraz sarmaty w literaturze i malarstwie XVII wieku. Omów zagadnienie przywołując celowo dobrane przykłady.

 113. Sarmata w oczach twórców epok późniejszych. Omów zagadnienie przywołując celowo dobrane przykłady literackie.

 114. Polskie obyczaje szlacheckie i ludowe w wybranych utworach. Omów zagadnienie przywołując celowo dobrane przykłady literackie.

 115. Różne sposoby prezentowania konfliktu pokoleń w literaturze. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane przykłady literackie.

 116. Różne sposoby opowiadania o doświadczeniach wojennych. Analizując temat odwołaj się do wybranych przykładów literackich.

 117. Językowy obraz świata i człowieka w tekstach muzyki młodzieżowej. Omów na wybranych przykładach.

 118. Samobójstwo jako temat literacki. Dokonaj charakterystyki zagadnienia, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

 119. Wizja zaświatów w literaturze różnych epok. Analizując temat odwołaj się do wybranych przykładów literackich.

 120. Sposoby przedstawiania i funkcje przyrody w literaturze. Rozwiń temat odwołując się do wybranych utworów.

 121. Pozytywny wpływ porażki na życie człowieka. Omów zagadnienie przywołując celowo dobrane przykłady literackie.

 122. Sylwetki bohaterów zdradzonych w literaturze różnych epok. Omów zagadnienie przywołując celowo dobrane przykłady literackie.

 123. Rola domu w wybranych utworach literackich. Omów temat, odwołując się do przykładów z różnych epok.

Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki

 1. Motyw anioła w literaturze i kulturze. Rozwiń temat, przywołując przykłady z różnych epok.

 2. Ogród jako temat tekstów kultury. Przywołaj i zinterpretuj przykłady z różnych epok.

 3. Mistyka i matematyka? Gotyk w sztuce i literackich przetworzeniach. Omów temat, odwołując się do wybranych tekstów kultury.

 4. Symbolika i dosłowność lotu. Rozwiń temat, interpretując wybrane teksty kultury.

 5. Dekalog jako temat i inspiracja. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów kultury.

 6. Obrazy żywiołów i ich funkcje w literaturze i sztuce romantycznej. Omów problem na wybranych przykładach.

 7. Obrzędy ludowe jako źródło inspiracji artystycznych. Omów problem na wybranych przykładach z literatury i sztuki.

 8. Motyw lasu w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z różnych epok.

 9. Przedstaw inspiracje malarskie w twórczości wybranych poetów współczesnych (np. S. Grochowiak, A. Bursa, Z. Herbert). Dokonując analizy i interpretacji wybranych tekstów literackich, wykorzystaj kontekst historyczno-estetyczny.

 10. Alegoria jako środek artystycznego wyrazu. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów z literatury i malarstwa.

 11. Funkcje eksperymentu artystycznego w literaturze i sztuce XX wieku. Omów je na wybranych przykładach.

 12. Omów motyw stabat mater w literaturze i malarstwie średniowiecza i XX wieku. Zilustruj zagadnienie wybranymi przykładami.

 13. Aluzje malarskie w filmowych adaptacjach A. Wajdy. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

 14. Polska i Polacy w świecie symboli. Odwołując się do przykładów z literatury i sztuki XIX i XX wieku, przedstaw zagadnienie.

 15. Świat prowincji w literaturze i tekstach kultury. Analizując celowo wybrane utwory literackie i teksty kultury XX wieku, przedstaw zmieniający się obraz prowincji.

 16. Odwołując się do literatury i sztuki wybranych epok, dokonaj analizy (zmieniającego się) motywu śmierci i jej wizerunku.

 17. Przeanalizuj zależności: komiks – słowo, obraz – literatura. Omów zagadnienie, wykorzystując w toku analizy i interpretacji wybrane przykłady.

 18. Erotyzm barokowy w literaturze i malarstwie. Analizując wybrane teksty kultury XVII i XX wieku, dokonaj oceny zjawiska.

 19. Przedstaw obraz i ocenę historii w powieściach Henryka Sienkiewicza i piosenkach Jacka Kaczmarskiego.

 20. Omów różne sposoby wykorzystania techniki kolażu w literaturze, plastyce i filmie. W toku analizy przywołaj stosowne przykłady

 21. Omów muzyczne środki wyrazu w literaturze. Odwołaj się do przykładów z różnych epok. Zwróć uwagę na żywotność związków literatury i muzyki.

 22. Omów rolę kabaretu literackiego w Polsce okresu międzywojennego i w Polsce powojennej. Przeanalizuj teksty, a interpretując ich przesłanie, uwzględnij kontekst polityczny.

 23. Reżyser wobec tekstu dramatycznego. Przedstaw możliwości i ograniczenia teatru telewizji, odwołując się do wybranych spektakli.

 24. Obraz piekła i raju w literaturze i malarstwie. Zaprezentuj temat, odwołując się do celowo do-branych przykładów z różnych epok

 25. Klasycyzm czy awangarda? Przedstaw oba zjawiska w literaturze i sztukach plastycznych różnych epok. Przywołaj i przeanalizuj stosowne przykłady.

 26. Motyw czterech pór roku w literaturze, muzyce i filmie. Przedstaw zagadnienie, przywołując przykłady z różnych epok. Wykorzystaj stosowne konteksty.

 27. Scharakteryzuj wybrane motywy mitologiczne w malarstwie i rzeźbie. Znajdź ich echa w litera-turze i dokonaj interpretacji wybranych tekstów.

 28. Przedstaw motywy biblijne w malarstwie i literaturze. Analizując teksty literackie i teksty kultury różnych epok, zwróć uwagę na stosowne konteksty.

 29. Omów literackie, malarskie i filmowe kreacje kobiet fatalnych. Dokonaj porównania wybranych tekstów kultury i tekstów literackich.

 30. Omów zjawisko socrealizmu w literaturze i sztuce XX wieku. Przy analizie wybranych tekstów uwzględnij kontekst historyczny i polityczny.

 31. Przedstaw motywy surrealistyczne w literaturze i sztuce XX wieku. Dokonaj analizy wybranych dzieł.

 32. Sztuka wobec Niewyrażalnego – omów rolę symbolu w literaturze i malarstwie.

 33. Omów wątki apokaliptyczne we współczesnej literaturze i filmie. Przywołaj stosowne przykłady i dokonaj analizy porównawczej.

 34. Omów twórcze poszukiwanie polskiego kina po roku 1945. Odwołaj się do twórczości wybitnych reżyserów.

 35. Problem adaptacji filmowych – interpretują, ilustrują czy tworzą dzieła kongenialne? Interpretując wybrane filmy, zaprezentuj omawiane zagadnienie.

 36. Cierpienie jako motyw literacki i malarski. Omów na wybranych przykładach różnych epok.

 37. Przywołując różne przykłady artystycznych realizacji toposu walki dobra i zła, przedstaw złożoność zagadnienia i jego bogatą symbolikę w kulturze.

 38. Ekspresjonizm w literaturze i malarstwie. Odwołując się do celowo wybranych przykładów, dokonaj charakterystyki dzieł literackich, malarskich i poetyckich, należących do nurtu ekspresjonistycznego.

 39. Królestwo piekieł w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach tekstów kultury, zwracając uwagę na sposoby przedstawiania motywu, charakterystyczne środki wykorzystane w tej konwekcji oraz funkcje.

 40. Holocaust jako temat literacki i filmowy. Omów wybrane realizacje tego problemu.

 41. Misterium i moralitet w teatrze i dramacie dawnym i współczesnym. Scharakteryzuj sposoby realizacji wyznaczników genologicznych, analizując wybrane teksty literackie i spektakle teatralne przykładach.

 42. Faustyczność jako topos kulturowy. Analizując wybrane teksty kultury i utwory literackie, przedstaw różne sposoby realizacji nawiązań do dramatu Goethego. Zwróć uwagę na kontekst kulturowy i estetyczny.

 43. Różne role artysty w życiu narodu. Przedstaw je, odwołując się do literatury i innych dziedzin sztuki.

 44. Topos świata jako teatru – zinterpretuj różnorodność ujęć i ich funkcje, odwołując się do wybranych tekstów literackich i kulturowych.

 45. Metaforyka przestrzeni i przedmiotów w literaturze, sztuce, filmie i teatrze. Omów na wybranych przykładach.

 46. Sztuka zaangażowana. Jak rozumiesz to pojęcie? Omów zagadnienie na wybranych przykładach z różnych dziedzin sztuki.

 47. Powinowactwa literatury i malarstwa. (np. Schulz/Chagall…) Przedstaw problem, odwołując się do wybranych przykładów.

 48. Motyw powstania styczniowego w literaturze i malarstwie. Przedstaw zagadnienie, przywołując odpowiednie przykłady.

 49. Symbolika tańca w literaturze i sztuce. Przedstaw zagadnienie, przywołując odpowiednie przy-kłady.

 50. Rodzina źródłem cierpień ? Analiza celowo dobranych utworów literackich, teatralnych, filmowych.

 51. Mity arturiańskie i ich reinterpretacje. Omów problem na podstawie wybranych tekstów kultury XX wieku.

 52. Omów funkcjonowanie motywu tańca śmierci, odwołując się do literatury i malarstwa różnych epok kulturowych.

 53. Przedstaw funkcjonowanie motywu wędrówki w wybranych dziełach literackich i filmowych.

 54. Odwołując się do wybranych tekstów kultury, przedstaw funkcjonowanie symbolu drzewa.

 55. Wizerunek wampira w literaturze i sztuce – odwołując się do utworów z kilku epok, przedstaw różne ujęcia motywu.

 56. Różne oblicza miłości w literaturze i kulturze różnych epok. Rozwiń temat odwołując się do wybranych utworów.

 57. Świat z perspektywy dziecka – odwołując się do dzieł literackich i filmowych, scharakteryzuj specyfikę dziecięcego patrzenia na świat oraz funkcje, jakie spełnia ono w wybranych dziełach.

 58. Slam – jeszcze nie/już poezja? Omów zjawisko, odwołując się do celowo dobranych przykładów.

 59. Lalki, manekiny w literaturze i tekstach kultury. Omów zjawisko, odwołując się do celowo dobranych przykładów.

 60. Język miłości i zakochanych. Na wybranych przykładach przedstaw sposoby wyrażania uczuć przez bohaterów w literaturze i filmie.

 61. Barokowe fascynacje w literaturze epok późniejszych. Przywołując wybrane przykłady poetyckie/muzyczne/malarskie/filmowe, przedstaw sposoby wykorzystywania konwencji barokowych.

 62. Przywołując wybrane przykłady, omów sposoby, symbolikę i funkcje przedstawień zwierząt w literaturze i malarstwie na przestrzeni wieków.

 63. Bohaterowie – patrioci oraz różne sposoby postrzegania patriotyzmu w utworach literackich i malarskich wybranych epok. Omów zagadnienie, przywołując celowo dobrane przykłady.

 64. Samobójstwo jako temat podejmowany przez twórców różnych epok. Dokonaj charakterystyki zagadnienia, odwołując się do wybranych przykładów artystycznych: literackich, malarskich i filmowych.

 65. Obraz kobiety samotnej i opuszczonej w literaturze i malarstwie różnych epok. Dokonaj charakterystyki zagadnienia, odwołując się do wybranych przykładów dzieł .

 66. Artystyczny obraz powstań narodowych. Przedstaw temat analizując wybrane utwory literackie/malarskie.

 67. Odwołując się do odpowiednio dobranych przykładów literackich, malarskich i filmowych, przedstaw wpływ wojny na psychikę człowieka.

 68. Portret w literaturze i fotografii/sztuce/. Przedstaw zagadnienie, przywołując odpowiednie przykłady.

 69. Adaptacje literatury w animacji filmowej. Omów zjawisko na przykładzie celowo dobranych przy kładów twórców i filmów.

 70. Odwołując się do dwóch dowolnie wybranych obrazów i tekstów literackich, przedstaw sposoby postrzegania kobiety w epokach romantycznych.

 71. Fryderyk Chopin i jego muzyka w literaturze i filmie. Przedstaw zagadnienie, przywołując wybrane przykłady.

 72. Muzyka rockowa jako współczesna forma poetycka. Analizując wybrane przykłady tekstów, zwróć uwagę na język, formę oraz sposób ich prezentowania (muzyka, film).

Język

 1. Omów sposoby realizowania funkcji perswazyjnej w różnych komunikatach (np.: reklama, kazanie, liryka apelu). Wskaż charakterystyczne środki językowe i pozawerbalne służące oddziaływaniu na odbiorcę.

 2. Wieloznaczność wyrazów i jej konsekwencje dla procesu komunikacji. Omów zagadnienie na wybranych przykładach tekstów kabaretowych..

 3. Retoryczne środki językowe w poezji i prozie rewolucyjnej. Przedstaw je na wybranych przykładach.

 4. Przedstaw charakterystykę języka mediów i jego rolę w kształtowaniu wzorów językowych na przykładzie wybranego programu telewizyjnego, audycji radiowej i artykułu w prasie.

 5. Scharakteryzuj różne typy stylizacji językowych i omów ich funkcje w literaturze współczesnej na wybranych przykładach.

 6. Dokonując analizy środków językowych wybranych tekstów literackich, scharakteryzuj styl artystyczny epoki, w której powstały.

 7. Przedstaw formy stylizacji biblijnej i omów ich funkcje na przykładach literackich z różnych epok.

 8. Omów problem najnowszych zapożyczeń w języku polskim i oceń ich zasadność. Zbadaj materiał językowy.

 9. Analizując wybrany tekst literacki lub pozaliteracki, nazwij i określ rolę wykorzystanych w nim środków retorycznych.

 10. Dokonaj próby klasyfikacji i oceny funkcjonowania nazw własnych w literaturze fantastycznej na wybranych przykładach (np.: J.R.R. Tolkien, P.K. Dick).

 11. Omów funkcje języka niskiego (kolokwializmy, wulgaryzmy) w najnowszych tekstach literackich na przykładzie twórczości np.: A. Stasiuka, W. Kuczoka, N. Goerke, M. Świetlickiego.

 12. Twórcze wykorzystanie stylów funkcjonalnych(np. urzędowego, potocznego) w poezji XX wie-ku. Omów problem na wybranych przykładach..

 13. Przedstaw specyfikę języka reklamy i jego społeczne uwarunkowania. Wykorzystaj materiał językowy z reklam telewizyjnych i radiowych.

 14. Scharakteryzuj język kalamburów i gier słownych we współczesnym kabarecie na wybranych przykładach (np.: O.B.O.R.A, Ani mru mru, Koń Polski).

 15. Scharakteryzuj język kalamburów i gier słownych w reklamie. Omów zjawisko, wykorzystując materiał językowy z reklam telewizyjnych i radiowych.

 16. Przedstaw zjawisko nowomowy i omów wykorzystywanie sloganów propagandowych w środkach masowego przekazu. Wykorzystaj materiał językowy od propagandy socrealizmu do języka ostatnich kampanii wyborczych.

 17. Przedstaw przykłady aluzji literackich i omów ich funkcję w tytułach prasowych.

 18. Zanalizuj przykłady neologizmów w utworach wybranych twórców, np.: B. Leśmiana, M. Białoszewskiego, poetów Nowej Fali.

 19. Porównaj sposoby wykorzystania komizmu językowego w wybranych utworach różnych autorów i epok.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Lista tematów z języka polskiego do części ustnej egzaminu maturalnego matura 2013 iconLista tematów z języka polskiego do części ustnej egzaminu maturalnego matura 2010

Lista tematów z języka polskiego do części ustnej egzaminu maturalnego matura 2013 iconLista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2013

Lista tematów z języka polskiego do części ustnej egzaminu maturalnego matura 2013 iconLista tematów do częŚci ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013

Lista tematów z języka polskiego do części ustnej egzaminu maturalnego matura 2013 iconLista tematów obowiązujących w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2012 / 2013

Lista tematów z języka polskiego do części ustnej egzaminu maturalnego matura 2013 iconLista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2013 – liceum profilowane I technikum

Lista tematów z języka polskiego do części ustnej egzaminu maturalnego matura 2013 iconLista tematów do częŚci ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej roku szkolnego 2012/2013

Lista tematów z języka polskiego do części ustnej egzaminu maturalnego matura 2013 iconLista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2012/2013 Liceum Uzupełniające Dla Dorosłych w Miliczu

Lista tematów z języka polskiego do części ustnej egzaminu maturalnego matura 2013 iconLista tematów z języka polskiego do częŚci ustnej egzaminu maturalnego

Lista tematów z języka polskiego do części ustnej egzaminu maturalnego matura 2013 iconLista tematóW do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego

Lista tematów z języka polskiego do części ustnej egzaminu maturalnego matura 2013 iconLista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom