Lista tematów na egzamin ustny z języka polskiego
Pobierz 25.36 Kb.
NazwaLista tematów na egzamin ustny z języka polskiego
Data konwersji25.10.2012
Rozmiar25.36 Kb.
TypLista tematów
LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO

ROK SZKOLNY 2012/2013 1. LITERATURA
  1. Motyw wędrówki w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich.

  2. Różne ujęcia cierpienia w tekstach literackich. Analiza porównawcza wybranych dzieł.

  3. Męczennicy, prorocy, karierowicze, kanalie, błazny- galeria postaci i postaw ludzkich. Zanalizuj zagadnienie na podstawie wybranych dzieł literackich.

  4. „Nie masz zbrodni bez kary”- mottem nie tylko utworów Adama Mickiewicza. Omów problem winy i kary na przykładach wybranych utworów literackich.

  5. Porównaj portrety sarmaty przedstawione w wybranych utworach literackich.

  6. Wizerunek Boga w literaturze. Omów funkcjonowanie motywu na wybranych przykładach.

  7. Bunt jako postawa wobec życia. Omów na wybranych przykładach literatury polskiej.

  8. Portrety idealistów i marzycieli. Omów zagadnienie, analizując celowo dobrane utwory literackie.

  9. Omów różne sposoby funkcjonowania motywu szatana (diabła) w literaturze (na wybranych przykładach).

  10. Porównaj obrazy dworku szlacheckiego w wybranych utworach literackich.

  11. W jaki sposób wojna wpłynęła na psychikę człowieka? Odpowiedz, analizując wybrane przykłady literatury XX wieku.

  12. Młodość jako temat i jako problem w literaturze. Omów na przykładach.

  13. Konflikty, spory, kłótnie w przekazie literackim. Omów na wybranych przykładach.

  14. Literackie spotkania wrogów. Omów zagadnienie, analizując przykłady z różnych okresów literackich.

  15. Porównaj koncepcje bohatera tragicznego w dramacie antycznym, szekspirowskim i współczesnym (na wybranych przykładach).

  16. Dziecko jako bohater literacki. Omów na wybranych przykładach.

  17. Porównaj różne sposoby wykorzystania wątku miłosnego w wybranych utworach literackich.

  18. Porównaj obraz wsi w wybranych utworach literackich pozytywizmu i Młodej Polski.

  19. Porównaj w wybranych utworach różne obrazy wsi polskiej przedstawione przez twórców renesansowych.

  20. Zjawy, duchy, upiory w literaturze różnych epok. Omów, analizując celowo dobrany materiał.

  21. Omów literackie powroty do motywów biblijnych, mitologicznych w twórczości pisarzy XX wieku (na wybranych przykładach).

  22. Polska, ale jaka? Omów wizje wymarzonej ojczyzny w utworach literatury XIX i XX wieku (na wybranych przykładach).

  23. Wygnaniec, ciekawy świata podróżny, poszukiwacz sensu życia. Analizując wybrane utwory literackie, omów motyw wędrowca.

  24. Portrety kobiet w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

  25. Dzieciństwo jako mit i wspomnienie. Omów na wybranych przykładach dzieł literackich.

  26. Obrazy miasta i jego mieszkańców utrwalone w literaturze różnych epok. Omów, analizując celowo dobrany materiał.

  27. Wierność ideałom czy kariera i awans społeczny? Omów wybory moralne bohaterów literatury pozytywizmu, modernizmu i XX-lecia międzywojennego.

  28. Biografia poety romantycznego jako tworzywo literackie. Omów na wybranych przykładach.

  29. „Zdaje mi się, że widzę…gdzie? Przed oczyma duszy mojej.” Omów rolę wizji, snu i proroctwa w literaturze obcej i polskiej (na wybranych przykładach).

  30. Kamienica jako przestrzeń życiowa człowieka. Omów na wybranych przykładach dzieł literackich..

  31. Literatura faktu. Analiza i interpretacja zjawiska kulturowego XX wieku na wybranych przykładach.

  32. Wizerunek rodziny w wybranych utworach literackich. Omów na przykładach.

  33. Zwierzę jako bohater literacki. Omów na wybranych przykładach.

  34. Motyw milczenia w literaturze polskiej. Omów jego funkcje na przykładzie utworów z różnych okresów literackich.

  35. Omów motyw konfliktu wewnętrznego bohatera w twórczości polskich romantyków (analiza wybranych utworów).

  36. Kreacja świata w literaturze fantasy. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady.

  37. Fikcja i realizm w literaturze fantasy. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady.

  38. Portret rycerza w literaturze. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady.

  39. Psychologiczny portret mężczyzny. Omów na wybranych przykładach utworów literackich.

  40. Współczesne zagrożenia jako temat literatury. Omów na wybranych przykładach.

  41. Szpital dla obłąkanych jako przestrzeń życiowa i motyw w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

  42. Holocaust jako temat literatury. Analiza wybranych utworów.

  43. Obraz wojny i okupacji w przekazie literackim. Omów, analizując wybrane przykłady.

  44. Motyw lustra w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

  45. Starość jako temat i problem literacki. Omów, analizując wybrane przykłady.

  46. Człowiek jako marionetka w teatrze życia. Omów funkcjonowanie motywu na wybranych przykładach literackich.

  47. Portrety kochanków w literaturze. Omów, analizując wybrane przykłady.

  48. Literackie kreacje władców dobrych i tyranów. Skonfrontuj wizerunki z literatury XX wieku i epok poprzednich.

  49. Prawda historyczna a literacka legenda. Omów zagadnienie, analizując celowo dobrany materiał literacki.

  50. Literackie portrety matek. Omów na wybranych przykładach.

  51. Psychologiczny portret zbrodniarzy. Omów, analizując wybrane przykłady.

  52. Motyw samotności w literaturze. Omów jego funkcje na przykładzie utworów z różnych okresów literackich.

  53. Etos rycerski w ujęciu klasycznym i groteskowym. Omów zagadnienie na podstawie utworów z różnych okresów literackich.

  54. Średniowieczne wzorce osobowe. Omów, analizując wybrane utwory literackie.

  55. Wojna jako gloryfikacja bohaterstwa czy ukazanie okrucieństwa i cierpienia. Omów, analizując wybrane przykłady.

  56. Tolerancja jako temat literatury. Omów, analizując wybrane przykłady.

  57. Kobiety i miłość w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach .
 1. ZWIĄZKI LITURATURY Z NNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI
  1. Analizując wybrane przykłady, omów motyw śmierci w literaturze i innych dziedzinach sztuki.

  2. Omów rolę inspiracji biblijnych w literaturze i malarstwie (na wybranych przykładach).

  3. Kreacje Żydów, motywy żydowskie w literaturze polskiej, malarstwie i filmie. Analiza dzieł.

  4. Motyw wesela w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Rozwiń temat, analizując wybrane przykłady.

  5. Motyw tańca w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Zanalizuj wybrane przykłady.

  6. Literackie i filmowe wizje przyszłości. Omów na wybranych przykładach.

  7. Tatry w literaturze i innych dziedzinach sztuki Młodej Polski. Omów na wybranych przykładach.

  8. Sceny batalistyczne w literaturze, malarstwie filmie. Porównaj sposób prezentacji w wybranych dziełach.

  9. Różne ujęcia Sądu Ostatecznego w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów wybrane przykłady.

  10. Katastroficzne wizje i obrazy zagłady w dziełach literackich i filmowych. Analiza wybranych dzieł.

  11. Problemy filmowej adaptacji. Porównaj film z jego literackim pierwowzorem; oceń adaptację.

  12. Filmowe adaptacje dzieł polskiej klasyki literackiej. Omów zagadnienie na podstawie twórczości jednego z polskich reżyserów. Porównaj adaptacje z literackimi pierwowzorami.

  13. Miłość i śmierć jako temat tekstów kultury (literatura i inne dziedziny sztuki). Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

  14. Obraz powstańczej Warszawy w różnych przekazach kulturowych (literatura i inne dziedziny sztuki). Omów na wybranych przykładach.

  15. Przyroda ojczysta jako motyw literacki i malarski. Omów na wybranych przykładach.

  16. Impresjonizm w poezji i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.

  17. Obraz martyrologii narodu polskiego w wybranych utworach literackich, w filmie i malarstwie.

  18. Świat obozów koncentracyjnych i łagrów w różnych przekazach kulturowych (literackie i inne dziedziny sztuki). Analiza wybranych dzieł.

  19. Różne wizerunki Matki Boskiej w literaturze i w innych dziedzinach sztuki.

Przedstaw na wybranych przykładach.

  1. Przyroda w literaturze pięknej, muzyce i malarstwie. Analiza dzieł.

  2. Wizerunek Chrystusa w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów na wybranych przykładach.

  3. Obraz rodziny w literaturze i innych tekstach kultury. Omów na wybranych przykładach.

  4. Dworek szlachecki w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów na wybranych przykładach.

  5. Symbolizm w literaturze i w malarstwie. Omów na wybranych przykładach.

  6. Holocaust jako temat tekstów kultury. Omów na wybranych przykładach.

  7. Portret matki w literaturze i w innych dziedzinach sztuki. Omów na wybranych przykładach.

  8. Kreacje rycerzy w literaturze i sztuce. Omów, analizując przykłady z różnych okresów literackich.3. JĘZYK


 1. Jakie środki językowe wykorzystują twórcy reklam telewizyjnych i prasowych? Omów na wybranych przykładach.

 2. Omów sposób tworzenia i funkcjonowania przezwisk wśród młodzieży szkolnej. Zanalizuj zgromadzony materiał językowy.

 3. Porównaj komizm słowny w wybranych utworach Moliera i Aleksandra Fredry.

 4. Na konkretnych przykładach omów różne odmiany stylu publicystycznego.

 5. Język Twoich rówieśników. Zanalizuj zgromadzony materiał źródłowy.

 6. Analiza językowa i kulturowa przysłów polskich (na przykładzie przysłów o określonej tematyce).

 7. Perswazyjne funkcje języka na przykładzie tekstów propagandowych. Analiza przykładów.

 8. Omów problem i oceń zasadność najnowszych zapożyczeń w języku polskim.

 9. Frazeologia mitologiczna w dzisiejszym języku. Omów, analizując zgromadzony materiał językowy.

 10. Frazeologia biblijna w dzisiejszym języku. Omów, analizując zgromadzony materiał językowy.

 11. Omów pochodzenie nazw własnych Twojego regionu.

 12. Frazeologia dziennikarstwa sportowego. Omów na przykładach

 13. Dlaczego niektóre wyrazy stają się modne? Zanalizuj przykłady ze współczesnej polszczyzny.

 14. Funkcje stylizacji modlitewnych w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

 15. Dokonując analizy tekstów piosenek jednego ze współczesnych zespołów muzycznych, wyjaśnij zasadność doboru środków wyrazu.

 16. Język jako instrument walki o władzę. Zanalizuj wybrane materiały wyborcze.

 17. Omów tendencje rozwojowe najnowszej polszczyzny, analizując zgromadzony materiał językowy.

 18. Zbadaj funkcje i przydatności neologizmów w twórczości wybranego pisarza.

 19. Zbadaj etymologię popularnych dziś imion o pochodzeniu słowiańskim.

 20. Zbadaj i wyjaśnij, za pomocą jakich środków stylistycznych autorzy tekstów

z różnych epok uzyskali efekt turpizmu .Omów jego funkcję, odwołując się

do wybranych przykładów.

 1. Na wybranych przykładach omów słownictwo internetowe.

 2. Żargon uczniowski w tekstach literackich, w czasopismach i w polszczyźnie potocznej- charakterystyka zjawiska.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Lista tematów na egzamin ustny z języka polskiego iconLista tematów na egzamin ustny z języka polskiego

Lista tematów na egzamin ustny z języka polskiego iconLista tematów na egzamin ustny z języka polskiego

Lista tematów na egzamin ustny z języka polskiego iconLista tematów na egzamin ustny z języka polskiego

Lista tematów na egzamin ustny z języka polskiego iconLista tematów na egzamin ustny z języka polskiego

Lista tematów na egzamin ustny z języka polskiego iconLista tematów z języka polskiego na egzamin ustny

Lista tematów na egzamin ustny z języka polskiego iconLista tematów na egzamin ustny z języka polskiego

Lista tematów na egzamin ustny z języka polskiego iconLista tematów na egzamin ustny z języka polskiego

Lista tematów na egzamin ustny z języka polskiego iconLista tematów na egzamin ustny z języka polskiego

Lista tematów na egzamin ustny z języka polskiego iconLista tematów na egzamin ustny z języka polskiego

Lista tematów na egzamin ustny z języka polskiego iconLista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom