Instrukcja bezpiecznej pracy z materiałem biologicznym
Pobierz 92.55 Kb.
NazwaInstrukcja bezpiecznej pracy z materiałem biologicznym
Data konwersji25.10.2012
Rozmiar92.55 Kb.
TypDokumentacja
Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 2/2007

z dnia 12.01.2007 r.


INSTRUKCJA

BEZPIECZNEJ PRACY Z MATERIAŁEM BIOLOGICZNYM 1. Cel instrukcji


Instrukcja zawiera opis postępowania z materiałem biologicznym na wszystkich etapach postępowania diagnostycznego:

 • przed laboratoryjnego

 • przed analitycznego

 • analitycznego

 • po analitycznego


Instrukcja dotyczy wszystkich pracowników narażonych na kontakt z czynnikami zakaźnymi obecnymi w materiałach biologicznych pochodzących od pacjentów.

Instrukcja dotyczy również pracowników, którzy mają kontakt z materiałem biologicznym pochodzenia zwierzęcego. 1. Obowiązujące zasady w pracowniach - dokumentacja
 • Każdy pracownik zaczynający pracę w placówce medycznej / naukowej powinien być przeszkolony z zagadnień dotyczących zagrożeń związanych z materiałem biologicznym.

 • Szkolenie dotyczy całego personelu mającego kontakt z materiałem potencjalnie zakaźnym:

  • bezpośredni kontakt z pacjentem – pobieranie materiału do badań diagnostycznych,

  • bezpośredni kontakt ze zwierzętami – pobieranie materiału do badań,

  • kontakt z materiałem biologicznym - sprzątanie, transport, diagnostyka laboratoryjna, utylizacja

 • Plan szkoleń personelu – z uwzględnieniem zakresu i częstości szkoleń dla poszczególnych grup tematycznych.

 • Dokumentacja szczepień ochronnych – wpis w akta osobowe pracownika.

 • Pobieranie i transport materiałów biologicznych do badań diagnostycznych – zgodnie z procedurami.

 • Przyjmowanie materiału do badań diagnostycznych (także z terenu) - zgodnie z procedurami.

 • Przygotowanie próbek z materiałem zakaźnym do analizy, użycie sprzętu i aparatury – szczegółowo opisane.

 • Zasady racjonalnego użycia sprzętu ochrony osobistej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium medycznym - zgodnie

z procedurami.

• Zasady postępowania z materiałem i sprzętem skażonym po wykonaniu badania, ew. w wypadku skażenia środowiska – zgodnie
z procedurami 1. Ogólne zasady bezpiecznej pracy z materiałem biologicznym


Każdy pracownik medycznego laboratorium diagnostycznego narażony jest zawodowo na kontakt z czynnikami zakaźnymi obecnymi
w materiałach biologicznych pochodzących od pacjentów.


Szczególnie niebezpiecznymi, potencjalnie zakaźnymi materiałami są krew, jej pochodne i inne płyny ustrojowe, nasienie, wydzieliny,
a także inne materiały zawierające domieszkę krwi.


Materiały te mogą zawierać czynniki zakaźne mimo braku objawów chorobowych u pacjenta,

dlatego każdy materiał powinien być traktowany jako zakaźny, a procedura postępowania diagnostycznego od momentu pobrania do likwidacji materiału oraz mycia szkła i sprzętu laboratoryjnego powinna odpowiadać warunkom zabezpieczenia pracownika i otoczenia przed skażeniem (tak jak w postępowaniu przy zakażeniu HBV i HIV).


 • Szkolenie pracowników.


Każdy pracownik, który może mieć kontakt z krwią lub innymi materiałami potencjalnie zakaźnymi, powinien być przeszkolony z zasad postępowania z materiałem biologicznym, stosowania środków ochrony osobistej oraz metod dezynfekcji.

Nowi pracownicy powinni być przeszkoleni w ramach wstępnego zapoznania się z miejscem pracy.

Szkolenie powinno uwzględniać charakter pracy i zagrożenia występujące w każdej pracowni.

Przebyte szkolenia należy udokumentować protokołem zawierającym następujące dane: data szkolenia, temat, osoba szkoląca. • Szczepienia ochronne.


Pracownik narażony na kontakt z materiałem biologicznym, powinien poddać się szczepieniom przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby
typu B.

Szczepienie powinno być udokumentowane wpisem w akta osobowe (kartę zdrowia) pracownika.


 • Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych.


Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych powinno odbywać się zgodnie z odpowiednimi zaleceniami i wymogami zasad aseptyki, mających na celu ochronę pacjenta, osoby pobierającej oraz otoczenia przed skażeniem czynnikami zakaźnymi.


Osoba pobierająca materiał odpowiedzialna jest za jego dalsze zabezpieczenie i sposób przekazania do laboratorium, a także za prawidłowe postępowanie ze sprzętem użytym przy pobraniu (zabezpieczenie igieł i innych ostrych przedmiotów).


Materiał pobrany powinien być umieszczony w szczelnie zamkniętych pojemnikach umieszczonych na tacy.

W laboratorium - w każdej pracowni! - powinna być taca, do składania przyjmowanych materiałów.


 • Nie odkładać probówek z krwią, kapilar i innych pojemników z materiałem na stole lub innych przedmiotach w ciągu całej pracy diagnostycznej.

 • Zewnętrzną powierzchnię probówki, pojemnika, korka itp. zawsze traktować jako zakażone!
 • Przyjmowanie materiałów z terenu.


Materiał do badań przekazywany z innych placówek powinien być zabezpieczony przed potencjalnym zakażeniem osób i otoczenia (transport, przyjmowanie materiału).

Probówka zawierająca krew lub inne płyny ustrojowe, powinna być szczelnie zakorkowana, nie oblepiona plastrami (niebezpieczeństwo zakażenia osoby otwierającej), owinięta materiałem higroskopijnym (lignina, wata) w ilości zabezpieczającej wchłonięcie zawartości w przypadku uszkodzenia probówki.

Całość powinna być umieszczona w nieprzemakalnym opakowaniu zewnętrznym (metal, plastik - zasada podwójnego opakowania), na którym należy umieścić dane dot. próbki i pacjenta, ew. ostrzeżenie przed materiałem od pacjenta chorego zakaźnie.

Mocz, w ilości potrzebnej do badań, powinien być w szczelnym pojemniku.


 • Każdy materiał należy traktować jako wysoce zakaźny, a powierzchnię zewnętrzną probówki i korka za zakażoną!


Fakt przyjęcia z terenu materiału przesłanego w nieodpowiedni sposób należy zgłosić Kierownikowi Zakładu / Katedry, ponieważ tylko systematyczna akcja informowania o prawidłowym przesyłaniu materiałów do badań może przynieść pozytywne skutki, ważne dla bezpieczeństwa pracownika (przypadek odnotować w Księdze Pracowni).


 • Stanowisko pracy.


Stół do pracy z materiałem biologicznym powinien być równy, łatwy do dezynfekcji, wolny od jakichkolwiek sprzętów i aparatów, które utrudniłyby dezynfekcję miejsca pracy w przypadku zanieczyszczenia.


 • Pojemniki z badanym materiałem - probówki, kapilary, kubki - należy umieszczać wyłącznie na tacy do tego przeznaczonej .


W bezpośrednim zasięgu stanowiska pracy powinny znajdować się pojemniki na zużyty sprzęt jednorazowy (końcówki, probówki plastikowe) z przeznaczeniem do spalenia (sterylizacji), oraz słój z roztworem środka dezynfekcyjnego do umieszczenia skażonego sprzętu wielokrotnego użycia (pipety, szkiełka).

Słój powinien być oznakowany: rodzaj środka dezynfekcyjnego, data przydatności do użycia.

Pipety szklane powinny być umieszczone w miejscu nie narażonym na zanieczyszczenie biologiczne lub chemiczne.


 • Nie wolno używać szkła laboratoryjnego uszkodzonego, grożącego skaleczeniem!
 • Praca z materiałem biologicznym.


Przy pracy z materiałem potencjalnie zakaźnym należy stosować sprzęt ochrony osobistej: fartuch (zapięty), rękawiczki jednorazowe, ew. maska (w przypadku zagrożenia opryskaniem twarzy).

Ewentualne uszkodzenia skóry należy zabezpieczyć opatrunkiem.

Ubiór ochronny skażony (ubrudzony) materiałem potencjalnie zakaźnym powinien być natychmiast zmieniony na czysty!

Po kontakcie z materiałem zakaźnym rękawiczki należy traktować jako skażone, tak samo jak wszystkie przedmioty i urządzenia dotykane przez te rękawiczki (np. pipety automatyczne, opakowania odczynników, długopisy, czasomierze itp.).

Na każdym stanowisku pracy należy szczegółowo opracować i opanować praktyczne zasady postępowania mające na celu zapobieganie skażeniu innych urządzeń i sprzętu:

- książek rejestracji, wypisywanych wyników, telefonu, aparatów, klamek, kranów, itp.


Brudne rękawiczki mogą być źródłem zakażenia siebie i innych!


Należy rozdzielić czynności "brudne" od "czystych", które będą wykonywane po zdjęciu rękawiczek.

Uważać przy otwieraniu probówki (pojemnika) z materiałem; nie wstrząsać, nie wytwarzać aerozolu (korki otwierać przez ligninę, watę). Unikać ew. skaleczeń!

Uważać na odkładane korki, nakrętki, plastry.

Pipetowanie materiału biologicznego dozwolone jest tylko przy użyciu pipety automatycznej (nie wolno ustnie).

Wirowanie tylko w zakorkowanych probówkach!!! (aerozol)

Należy zwrócić szczególną uwagę na postępowanie z kapilarami do gazometrii, oxylite, hematokrytu (pobieranie i zatapianie), kuwetami do glukometru - nie odkładać na stole!


W przypadku ekspozycji na potencjalnie zakaźny materiał biologiczny, jak rozlanie, opryskanie, rozbicie probówki, itp., należy:


 • miejsce skażone natychmiast zalać środkiem dezynfekcyjnym,

 • przykryć ligniną lub ręcznikiem papierowym na 15 minut,

 • zebrać resztki w rękawiczkach do worka na materiały zakaźne,

 • zmyć wodą i wysuszyć.


Rozbite szkło zebrać pęsetą do twardego pojemnika na ostre materiały zakaźne, pęsetę zdezynfekować.

Zdjąć rękawice i umyć ręce.


 • Postępowanie z materiałem i skażonym sprzętem po wykonaniu badania.


Osoba wykonująca badanie odpowiedzialna jest za dalsze losy materiału zakaźnego.

Materiał biologiczny (krew, płyny ustrojowe) po wykonaniu badania powinien być umieszczony w odpowiednio oznakowanym pojemniku ze środkiem dezynfekcyjnym lub złożony na specjalnej tacy w celu przekazania do sterylizacji.

Pozostałości po badaniach przeznaczone do spalenia, np. probówki plastikowe zawierające resztki materiału biologicznego, końcówki do pipet, bagietki itp., powinny być umieszczone w specjalnym pojemniku lub worku oznakowanym: „Materiał zakaźny – do spalenia”

Materiał przeznaczony do przechowania powinien być umieszczony na tacy w lodówce, specjalnie przeznaczonej do tego celu.

Lodówka powinna być oznakowana wyraźnym ostrzeżeniem:

UWAGA! MATERIAŁ ZAKAŹNY!


Skażone szkło laboratoryjne - probówki, cylindry itp. - powinny być składowane w pojemnikach (na tacach) w celu przekazania do dezynfekcji i mycia.

W każdej pracowni powinna się znajdować szczegółowa (aktualna) instrukcja dotycząca metod dezynfekcji i mycia sprzętu:

- w przypadku zanieczyszczenia materiałem zakaźnym

- rutynowo, okresowo

Instrukcja powinna określać: rodzaj środka dezynfekcyjnego, jego stężenie, sposób przygotowania i trwałość roztworu, sposób przeprowadzania dezynfekcji.

Należy opracować sposób dezynfekcji i mycia stołu laboratoryjnego, wirówki, lodówki do przechowywania materiałów, pojemników i tac do składowania materiałów oraz skażonego szkła i innego sprzętu laboratoryjnego.


Rozbite szkło należy zbierać wyłącznie pęsetą i umieścić w pojemniku na ostre przedmioty.


 • Unikać skaleczeń i nie narażać innych na skaleczenia!
 • Postępowanie po skończeniu pracy z materiałem zakaźnym.


Po uprzątnięciu miejsca pracy (badany materiał, szkło lab., sprzęt) i dezynfekcji stołu, należy zdjąć skażone rękawiczki (wg instrukcji), zdjąć fartuch roboczy i natychmiast umyć ręce.

Rękawiczki nie zabezpieczają w 100% przed zakażeniem!


W przypadku zanieczyszczenia skóry materiałem zakaźnym umyć wstępnie ręce środkiem dezynfekcyjnym, np. Manusanem.

Stanowisko do mycia powinno być wyposażone w pojemnik z płynnym mydłem i ręcznikiem papierowym lub suszarką do rąk.

Normalne mydło i ręcznik stanowią potencjalne źródło zakażenia.


 • Osobisty sprzęt zabezpieczający powinien być zdjęty przed opuszczeniem stanowiska pracy.
 • Brudny fartuch roboczy nie może być umieszczany razem z fartuchami czystymi!


W pomieszczeniach laboratorium powinny być wieszaki na Fartuchy robocze

 • Niedopuszczalne jest przebywanie w fartuchu roboczym w pokoju rekreacyjnym, stołówce i innych pomieszczeniach ogólnego użytku!
 • Zalecenia ogólne.


Zabronione jest picie, jedzenie, palenie papierosów, używanie kosmetyków itp. w pracowniach.

Personel niefachowy nie powinien mieć kontaktów z materiałem zakaźnym.

Na ryzyko zakażenia szczególnie narażone są osoby bez nawyków pracy w laboratorium, dlatego nie powinny one przebywać
w pracowniach.

Powyższe zalecenia bezpiecznej pracy z materiałem biologicznym zawarte są w przepisach Państwowego Zakładu Higieny, Państwowej Inspekcji Pracy, Occupational Safety and Health Administration (OSHA) i innych.

Przestrzeganie tych zaleceń ma decydujące znaczenie dla ochrony życia i zdrowia pracowników, tym bardziej że ryzyko pracy
w laboratorium medycznym może dotyczyć także ich otoczenia i rodzin.


Każdy pracownik zatrudniony w Katedrze / Zakładzie Śląskiej Akademii Medycznej zobowiązany jest do przestrzegania w/w zaleceń.

Za realizację tych zaleceń i szkolenie na stanowiskach pracy odpowiedzialni są Kierownicy Katedry /Zakładu.


Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 2/2007

z dnia 12.01.2007 r.


INSTRUKCJA

POSTĘPOWANIA PO EKSPOZYCJI NA KREW

LUB INNY POTENCJALNIE INFEKCYJNY MATERIAŁ (IPIM)


INNY POTENCJALNIE INFEKCYJNY MATERIAŁ (IPIM)

 • płyn mózgowo – rdzeniowy,

 • płyn opłucnowy,

 • płyn otrzewnowy,

 • wydzielina pochwowa,

 • nasienie,

 • ślina,

 • plwocina,

 • mocz,

 • kał oraz wszystkie inne płyny ustrojowe,

 • oddzielona tkanka lub narząd człowieka żywego lub martwego.
  1. W przypadku zakłucia, skaleczenia skóry miejsce ekspozycji należy:

 • dokładnie umyć zranioną okolicę ciepłą woda i mydłem,

 • nie tamować upływu krwi, a nawet pobudzić krwawienie,

 • ranę zdezynfekować 3% wodą utlenioną lub roztworem alkoholowym (preparat aseptyczny do odkażania rąk),

 • założyć jałowy opatrunek (najlepiej nieprzemakalny).
  1. W przypadku zabrudzenia skóry krwią lub IPIM należy:

 • usunąć materiał zakaźny z powierzchni skóry przy użyciu gazy lub innego materiału nasączonego środkiem antyseptycznym
  do odkażania rąk,

 • miejsce ekspozycji umyć i zdezynfekować preparatem antyseptycznym .
  1. W przypadku gdy krew lub IPIM dostanie się do oczu należy:

 • przepłukać i przemyć oczy jałowym roztworem soli fizjologicznej lub czystą wodą przy otwartych powiekach.
  1. W przypadku gdy krew lub IPIM dostanie się do ust należy:

   • wypłukać materiał zakaźny,

   • przepłukać jamę ustną wodą kilkanaście razy.


W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH WW. PUNKTÓW NALEŻY:


 1. Fakt ekspozycji odnotować w ewidencji zakłuć, w rubrykach:

  • data i godzina zdarzenia,

  • imię i nazwisko oraz stanowisko osoby poszkodowanej,

  • miejsce i okoliczności ekspozycji,

  • rodzaj uszkodzenia – skutki,

  • świadkowie zdarzenia,

  • dane pacjenta /ewentualnie denata w przypadku prosektorium/ i informacje ewentualnej choroby zakaźnej o ile jest to możliwe,

  • podpis osoby poszkodowanej.
 1. Zgłosić zdarzenie osobie kierującej pracownikami.
 1. Zgłosić zdarzenie inspektorowi BHP.
 1. Bezzwłocznie udać się do lekarza celem oszacowania ryzyka zakażenia oraz wdrożenia profilaktyki po ekspozycyjnej.
 1. Po zakłuciu igłą zanieczyszczoną krwią osoby zakażonej HIV należy:

zgłosić się do Szpitala Zakaźnego w Chorzowie, ul. Zjednoczenia, tel. 241-32-57,

lub tel.241-32-55 w celu podjęcia leczenia.


Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 2/2007

z dnia 12.01.2007 r.


INSTRUKCJA

PRZESTRZEGANIA HIGIENY PRACY PERSONELU

ZWIERZĘTARNI DOŚWIADCZALNEJ


UWAGI OGÓLNE


Do wykonywania pracy w zwierzętarni może być dopuszczony pracownik, który:

 • posiada obowiązkowe badania lekarskie potwierdzające jego zdolność do pracy,

 • jest poddawany obowiązkowym badaniom lekarskim okresowym z uwzględnieniem badań na obecność salmonellozy, shigellozy, toksoplazmozy, listeriozy,


OBOWIĄZKI PRACOWNIKA


Podczas wykonywania czynności w kontakcie ze zwierzętami należy:

 • używać rękawiczki jednorazowego użytku,

 • stosować odzież ochronną oraz obuwie ochronne,

 • stosować czepki osłaniające włosy,

 • używać właściwej odzieży roboczej oraz obuwia roboczego,

 • ręce dezynfekować w roztworze np. steridolu lub innym o podobnym działaniu.


W przypadku podejrzenia przeziębienia (katar, kaszel), stosować maseczki jednorazowego użytku, lub zrezygnować z kontaktu ze zwierzętami.


HIGIENA POMIESZCZEŃ I SPRZĘTU


 1. Raz na kwartał przeprowadzać dezynfekcję pomieszczeń hodowlanych.

 2. Codziennie zmywać detergentami podłogi, ściany, regały, sprzęt pomocniczy.

 3. Wagi – dezynfekować po każdym użyciu.

 4. Używać ścierki jednorazowego użytku lub prać i gotować ścierki i gąbki wielokrotnego użytku które są używane w pracy ze zwierzętami.

 5. Stosować oddzielny sprzęt porządkowy w strefie czystej, w strefie brudnej oraz w części administracyjnej.

 6. Kraty ściekowe codziennie przelewać środkiem dezynfekcyjnym.

 7. Wentylatory zwierzętarni chronić przed owadami.CZYNNOŚCI ZABRONIONE


Na teren hodowli nie wolno:

 • wprowadzać innych zwierząt,

 • wprowadzać ludzi postronnych,

 • używać pachnących kosmetyków,

 • palić papierosów i spożywać posiłków.Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 2/2007

z dnia 12.01.2007 r.

PROCEDURA I – HIGIENA RĄKJedną z najczęstszych przyczyn szerzenia się zakażeń szpitalnych jest przenoszenie bakterii pomiędzy pacjentami na rękach personelu. Mycie rąk jest jedną z metod zapobiegania tego typu zakażeniom.

Bakteriologiczna czystość rąk jest najważniejszą powinnością personelu szpitalnego. Każdy pracownik szpitala ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za przestrzeganie procedury mycia rąk.

Użycie rękawic nie zastępuje mycia rąk, ręce muszą być umyte także po ich zdjęciu. W miejscach służących do mycia należy zainstalować dozowniki ścienne do higienicznej aplikacji mydła w płynie, preparatu do odkażania rąk oraz jednorazowych ręczników papierowych.

FLORA SKÓRY RĄKFlora stała - to drobnoustroje namnażające się w skórze

 • Gram - dodatnie bakterie ( Staphylococcus sp. Corynebacterium sp.)

 • Gram - ujemne pałeczki (w miejscach wilgotnych – Acinetobacter sp.)

 • Bakterie beztlenowe (w gruczołach łojowych – Propionibacterium sp.)


Flora przejściowa – to drobnoustroje kolonizujące powierzchnię skóry bez namnażania się: ich rodzaj i ilość zależna jest od zanieczyszczenia środowiska, z którym kontaktują się ręce.


W zależności od sytuacji oraz zastosowania środka wyróżnia się trzy techniki mycia rąk:


 1. Socjalne - zwykłe mycie rąk

 2. Higieniczne mycie rąkSOCJALNE - ZWYKŁE MYCIE RĄK


KIEDY:

 • pracownicy pracowni nie mający kontaktu z materiałem zakaźnym

 • po wyjściu z toalety,

 • przed i po wszystkich rutynowych czynnościach w pracowni


UZASADNIENIE:


 • eliminuje florę przejściową


TECHNIKA MYCIA RĄK:

Zmoczyć ręce pod bieżącą wodą, nabrać 2 – 3 ml środka myjącego (np. Seraman medical, Sterisol ) na lewą dłoń i zastosować następującą procedurę:


 1. Pocierać wewnętrzne powierzchnie dłoni

 2. Pocierać grzbiet dłoni lewej i między palcami, najpierw lewa ręka prawą, potem odwrotnie

 3. Pocierać wewnętrzne powierzchnie dłoni z przeplecionymi palcami

 4. pocierać powierzchnię zgiętych palców lewej dłoni prawą dłonią i odwrotnie

 5. Kciuk dłoni prawej pocierać ruchem obrotowym obejmując go dłonią lewą i odwrotnie, (czyli zmiana rąk)

 6. Złączone palce prawej dłoni pocierać ruchem obrotowym o wewnętrzną powierzchnię dłoni lewej – i następuje zmiana rąkKażdy etap powtarzamy kilkakrotniePo zakończonym myciu dokładnie osuszyć ręce ręcznikiem jednorazowego użytku.

HIGIENICZNE - DEZYNFEKCYJNE MYCIE RĄK


KIEDY:

 • personel laboratorium stykający się z materiałem zakaźnym

 • przed i po kontakcie z pacjentem wysokiego ryzyka

 • przed wykonaniem procedur medycznych


UZASADNIENIE;


 • eliminuje florę przejściową i częściowo florę stałąTECHNIKA MYCIA RĄK:


 1. Zmoczyć ręce bieżącą wodą.
 1. Nabrać 3 –5 ml środka myjącego – np. Sterisol, Seraman medical na lewą dłoń i myć w kolejności podane w przypadku zwykłego mycia rąk przez czas nie krótszy niż 10 – 15 sek.
 1. Zmyć wodą i wysuszyć jednorazowym ręcznikiem.
 1. Nalać na ręce 3 – 5 ml środka antyseptycznego (np. Spitaderm, Skinman soft, Etanol Sterisol, AHD) i wcierać aż do całkowitego wysuszenia rąk.Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 2/2007

z dnia 12.01.2007 r.

PROCEDURA II - MYCIE I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI


I. Mycie: roztworami detergentów przeznaczonych tylko do tego celu, stosownie do powierzchni


II. Dezynfekcja:

np.

- 2% roztwór Incidin Plus,

- 2% VIRKON – dekontaminacja miejsca skażonego


Zasady postępowania


 1. Roztwory robocze należy przygotowywać raz dziennie, a w przypadku intensywnego używania – częściej
 1. Preparaty muszą być przechowywane:

 • w oryginalnych opakowaniach

 • w miejscach specjalnie do tego przeznaczonych
 1. Roztwory należy sporządzać w przeznaczonych do tego miejscach – dobrze wentylowanych
 1. W czasie pracy należy używać rękawic winylowych, odzieży ochronnej, chronić drogi oddechowe i oczy
 1. Naczynia zawierające roztwory robocze winny być oznakowane:

 • nazwą preparatu

 • stężeniem

 • datą przygotowania

 • podpisem osoby sporządzającej roztwór

 1. Sprzęt do mycia i dezynfekcji powinien być używany tylko do tego celu.

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr 2/2007

z dnia 12.01.2007 r.


PROCEDURA III - POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI


PODZIAŁ ODPADÓW


I Odpady gospodarcze


Odpady gospodarcze są nietoksyczne, niezakaźne, nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Odpady tej grupy powinny być gromadzone, usuwane
i unieszkodliwiane jak typowe odpady komunalne.


Do odpadów komunalnych należą:

 • resztki jedzenia

 • opakowania i makulatura

 • odpady z działów administracyjnych


II. Odpady medyczne


Powstają w strefie laboratoryjno – diagnostycznej, stanowią zagrożenie infekcyjne (zawierają drobnoustroje chorobotwórcze), wymagają izolowania od otoczenia już w miejscu powstania oraz zapewnienia odpowiednich warunków transportu na terenie zakładu.


Do tych odpadów zalicza się:

 • zużyte materiały opatrunkowe (gaza, wata, bandaże, lignina), sprzęt jednorazowego użytku (strzykawki, rękawiczki, opatrunki gipsowe

 • zużyte igły do iniekcji, stłuczone szkło, ostre narzędzia lub przedmioty (zabezpieczone w pojemnikach)


III . Odpady specjalne


Stanowią zagrożenie dla środowiska, z natury są trudne do zlikwidowania, wymagają specjalnego traktowania.


Do tej grupy odpadów są zaliczane:

 • odpady radioaktywne

 • przeterminowane leki

 • zużyte baterie i świetlówki

 • zużyte rozpuszczalniki o odczynniki chemiczne

 • substancje toksyczne


ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI


 1. Odpady należy segregować w miejscu ich powstawania, tak by nie trafiły do odpadów komunalnych.

 2. Worki foliowe należy umieścić w kubłach z pokrywami otwieranymi pedałem.

 3. Pokrywa pojemnika powinna być oznaczona rodzajem odpadów

 4. Worek (po napełnieniu ¾ objętości) należy wymieniać nie rzadziej niż dwa razy na dobę


ODPADÓW MEDYCZNYCH NIE WOLNO ZGNIATAĆ PRZED USUNIĘCIEM!!!

Postępowanie z ostrymi odpadami medycznymiKażda osoba używająca ostrych narzędzi jest osobiście odpowiedzialna za ich bezpieczne usunięcie natychmiast po użyciu.

Do pojemników na ostre odpady powinny być wrzucane:

 • szklane ampułki

 • maszynki do golenia

 • płytki szklane, igły

 • ostrza skalpeli

 • inne ostre przedmioty i urządzenia jednorazowego użytku.Nie należy trzymać w kieszeni igieł, skalpeli i innych ostrych przedmiotówNie wkładać ponownie osłonek na igły


Wszystkie pojemniki na ostre odpady muszą być:

 • odporne na przekucie i przemoczenie

 • łatwo dostępne tam gdzie pobiera się krew

 • szczelnie zamknięte po napełnieniu ¾ objętości

 • oznaczone nazwą oddziału i datą otwarcia nowego pojemnika

 • wymieniane nie rzadziej niż co 48 godzin

 • po użyciu należy włożyć do czerwonego worka plastikowego i przekazać do spaleniaPOSTĘPOWANIE Z ODPADAMI SPECJALNYMI

 1. Środki farmakologiczne nie nadające się do użytku (z wyjątkiem cytostatyków) podlegają likwidacji według ustaleń osoby odpowiedzialnej.

 2. Odpady specyficzne (szczątki ludzkie, zwierzęce) należy umieszczać w mocnych, podwójnych plastikowych workach lub specjalnych pojemnikach i niszczyć przez spalenie.

 3. Odpady pochodzące od pacjentów z rozpoznanym lub podejrzanym zakażeniem powinny być traktowane jak odpady medyczne
  i umieszczone w plastikowych, podwójnych workach lub pojemnikach. Postępuje się z nimi jak z odpadami medycznymi.

 4. Odpady Rtg, odczynniki fotograficzne, lampy fluorescencyjne, utrwalacze Rtg i z rtęcią powinny być składowane w specjalnych pojemnikach do tego przeznaczonych i przekazywane firmom specjalistycznym.

 5. Rtęć – pary i związki rtęci mogą wywołać ostre zatrucia


UWAGA;

 • nigdy nie dotykać rtęci

 • usunąć biżuterię – rtęć reaguje z metalami

 • włożyć odzież ochronną

 • zahamować rozlew rtęci

 • użyć strzykawki aby zassać rtęć

 • wrzucić odpad do plastikowego pojemnika

 • pojemnik oznaczyćTRANSPORTOWANIEPracownicy zajmujący się transportem odpadów medycznych powinni posiadać wiedzę i umiejętności z tego zakresu


 1. Podczas transportu odpadów medycznych pracownik powinien używać środków ochrony indywidualnej (fartuch jednorazowy, rękawice gospodarcze)

 2. Podczas usuwania worków z pracowni obowiązuje zasada przenoszenia ich w pozycji pionowej, z dala od siebie. Nie należy przy przenoszeniu wkładać rąk pod worek.Załącznik Nr 7

do Zarządzenia Nr 2/2007

z dnia 12.01.2007 r.


PROCEDURA IV - POSTĘPOWANIE ZE SPRZĘTEM SPRZĄTAJĄCYM PO ZAKOŃCZENIU

SPRZĄTANIA


 1. Wózek, przy pomocy którego przeprowadzana jest dezynfekcja lub mycie powierzchni powinien być dezynfekowany każdorazowo po zakończeniu pracy
 1. Jest przechowywany w suchym i czystym pomieszczeniu
 1. Dezynfekcja wózka jest przeprowadzana przy pomocy ściereczki i środka dezynfekcyjnego
 1. Dezynfekcji są poddawane wszystkie elementy wózka które mogły ulec skażeniu lub zabrudzeniu podczas pracy
 1. Wózek należy myć co jakiś czas używając preparatu myjącego aby usunąć nagromadzony osad z wody (po umyciu wózek powinien być każdorazowo dezynfekowany)
 1. Po skończonym myciu lub dezynfekcji wózka należy zmienić rękawice ochronneZałącznik Nr 8

do Zarządzenia Nr 2/2007

z dnia 12.01.2007 r.


PROCEDURA V – ZASADY STOSOWANIA ODZIEŻY OCHRONNEJ ORAZ OBUWIA OCHRONNEGO


FARTUCHY OCHRONNE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU


Stanowią ochronę personelu przed zakażeniem drobnoustrojami.


Stosowanie:

- podczas kontaktu z pacjentem (pobieranie wymazów, biopsja cienkoigłowa, pobieranie

krwi),

- w komorach laminarnych (hodowla komórek),

- podczas kontaktu ze zwierzętami doświadczalnymi

- podczas prowadzenia zabiegów operacyjnych zwierząt,

- podczas prowadzenia sekcji zwłok, przy ubieraniu zwłok.


FARTUCHY OCHRONNE GUMOWE, OBUWIE GUMOWE


Stanowią ochronę przed wydalinami zwierzęcymi, przed płynami ustrojowymi.


Stosowanie:

- w prosektoriach podczas transportowania, układania zwłok do sekcji, przeprowadzenia

sekcji zwłok,

- w zwierzętarni podczas czyszczenia, mycia klatek zwierzęcych, boksów, podczas

prowadzenia zabiegów operacyjnych u dużych zwierząt.


RĘKAWICZKI JEDNORAZOWEGO UŻYTKU – NIEJAŁOWE


Stosowane podczas wszystkich czynności w których występuje kontakt z materiałem zakaźnym, oraz w kontakcie z czynnikami chemicznymi.


RĘKAWICE GOSPODARCZE


Stosowanie:

- podczas mycia otoczenia, klatek, boksów dla zwierząt, wymiany ściółki.


MASECZKI OCHRONNE


Stosowanie:

- w komorach laminarnych,

- podczas prowadzenia zabiegów operacyjnych zwierząt,

- podczas przeprowadzania sekcji zwłok,

- w przypadku oznak przeziębienia podczas bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami

laboratoryjnymi.


OKULARY OCHRONNE LUB PRZYŁBICE


Stosowanie:

- przy przeprowadzaniu sekcji zwłok (istnieje prawdopodobieństwo rozpryśnięcia się płynów

ustrojowych lub krwi).


MASKI OCHRONNE Z FILTREM LUB POCHŁANIACZE


Stosowanie:

- podczas wykonywania czynności związanych z formaliną ( uzupełnianie zasobników formaliną w których jest przechowywany materiał biologiczny przeznaczony do ćwiczeń z Anatomii Prawidłowej).


OCHRANIACZE NA BUTY


Stosowanie:

- w pomieszczeniach w których istnieje prawdopodobieństwo skażenia powierzchni płynami ustrojowymi lub krwią.

Załącznik Nr 9

do Zarządzenia Nr 2/2007

z dnia 12.01.2007 r.


PROCEDURA VI - PLAN HIGIENY PRACOWNIOBIEKT

CZYNNOŚĆ

ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE

ZASTOSOWANIE


Ręce personelu


- higieniczne mycie rąk

- higieniczne odkażanie rąk

- np.Seramon medical lub

Manisoft lub inny środek

- mydło w płynie ADH

- przed rozpoczęciem pracy i po jej

zakończeniu

Sprzęt wielorazowy: szkło, pipety, klatki na gryzonie itp.

Dezynfekcja chemiczna przez zanurzenie w preparacie dezynfekcyjnym w specjalnej wannie dezynfekcyjnej


- np. Sekusept pulwer lub Virkon

- sterylizacja w autoklawie


W czasie przygotowywania sprzętu

Małe powierzchnie: blaty, stoły, dygestoria, komory laminarne


Dezynfekcja przez spryskanie i przetarcie

- np. Incidur spray lub inny o takim

działaniu

- zastosowanie lamp bakteriobójczych

w wymaganych miejscach


Przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu

Pracownie – duże zmywalne powierzchnie (podłogi)


Dezynfekcja poprzez zmywanie

- np. VC – 120, Domestos lub inny o

takim działaniu

- zastosowanie lamp bakteriobójczych

w wymaganych miejscach


Po każdym dniu pracy i w razie potrzeby


SanitariatyMycie


- np. Domestos lub inny o tym

działaniu


Codziennie i w razie potrzeby


Przeszklenia, gabloty szklane


Spryskanie i przetarcie


- np. Window Plus lub inny


W razie potrzeby


Załącznik Nr 10

do Zarządzenia Nr 2/2007

z dnia 12.01.2007 r.


PROCEDURA VII – DEKONTAMINACJA ROZLANYCH PŁYNÓW USTROJOWYCH I WYDALIN 1. Założyć rękawice ochronne oraz plastykowy fartuch.

 2. Rozlane płyny posypać równomiernie środkiem dezynfekcyjnym VIRKON lub zalać środkiem dezynfekcyjnym o tym samym działaniu, pozostawić na czas nie krótszy niż 10 minut.

 3. Całość zebrać jednorazowym, higroskopijnym materiałem (np. płat ligniny, ręcznik jednorazowego użytku), umieścić w pojemniku z materiałem zakaźnym.

 4. Następnie powierzchnię przetrzeć 2% roztworem Virkonu lub innym roztworem o tym samym działaniu.

 5. Po wykonaniu dezynfekcji zdjąć rękawice i plastykowy fartuch – umieścić w pojemniku na odpady zakaźne.

 6. Natychmiast zdezynfekować i umyć ręce.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Instrukcja bezpiecznej pracy z materiałem biologicznym iconProcedura bezpiecznej pracy z materiałem biologicznym

Instrukcja bezpiecznej pracy z materiałem biologicznym iconBezpiecznej pracy z materiałem biologicznym w tym gmo

Instrukcja bezpiecznej pracy z materiałem biologicznym iconInstrukcja bezpiecznej pracy na stanowisku pracy z komputerem I drukarką I. Uwagi ogólne

Instrukcja bezpiecznej pracy z materiałem biologicznym iconLaboratorium Układów Napędowych Pojazdów Instrukcja bezpiecznej obsługi stanowisk laboratoryjnych

Instrukcja bezpiecznej pracy z materiałem biologicznym iconZasady bezpiecznej pracy w laboratorium

Instrukcja bezpiecznej pracy z materiałem biologicznym iconW pracy nad tkaniną najważniejszy jest kontakt z materiałem, jego świadoma kreacja…

Instrukcja bezpiecznej pracy z materiałem biologicznym iconBezpiecznej dla zdrowia pracy z komputerem

Instrukcja bezpiecznej pracy z materiałem biologicznym iconPodstawowe zasady bezpiecznej pracy z zastosowaniem substancji I preparatóW

Instrukcja bezpiecznej pracy z materiałem biologicznym iconW sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego

Instrukcja bezpiecznej pracy z materiałem biologicznym iconInstrukcja bezpieczeństwa I higieny pracy dotycząca pracy z kwasami

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom