Strategia Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego na lata 2009-2015”
Pobierz 0.64 Mb.
NazwaStrategia Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego na lata 2009-2015”
strona4/12
Data konwersji25.10.2012
Rozmiar0.64 Mb.
TypCharakterystyka
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   122.4 WALORY TURYSTYCZNE i DZIEDZICTWO KULTUROWE POWIATU

Szanse rozwoju Powiatu Ryckiego należy upatrywać w rozwoju funkcji turystycznych powiatu. Aby to osiągnąć celowi temu powinien być podporządkowany cały szereg działań społeczno – gospodarczych. Ponadto należy wyznaczyć kierunki tych działań tak, aby doprowadzić nie tylko do aktywizacji jednostek z branży turystycznej, ale także dać impuls rozwojowi dla innych sektorów gospodarki takich jak transport, komunikacja, łączność, przemysł lokalny, rolnictwo ekologiczne, handel, usługi, produkcja pamiątek i ekologicznej żywności, działalność finansowa, i ubezpieczeniowa. Przede wszystkim należy stworzyć warunki do rozwoju: ruchu turystycznego, także w szkołach, turystyki kwalifikowanej, turystyk tranzytowej, turystyki objazdowej, turystyki pobytowej i agroturystyki. Istnieje pilna potrzeba rozwoju turystycznej bazy – hotelowo – żywieniowej, rekreacyjnej i sportowej, a także podjęcie działań zmierzających do budowy sieci informacji turystycznej, rozbudowy sieci turystycznych szlaków pieszych, budowy turystycznych szlaków wodnych i rowerowych oraz ścieżek rowerowych. w celach turystycznych należy wykorzystać tereny położone nad dwoma rzekami: Wisłą i Wieprzem, u ujścia Wieprza do Wisły, duże ilości czystych jezior i starorzeczy, lasy, obszary chronionego krajobrazu, zabytki kultury i architektury, miejsca i obiekty pamięci narodowej. Lotnisko w Dęblinie i  Aeroklubu i „ Orląt” można wykorzystać do organizowania rejsów wycieczkowych jak również do uprawiania spadochroniarstwa czy szybownictwa. Lotnisko w Dęblinie winno stać się miejscem wielu ciekawych imprez lotniczych. Powiat Rycki powinien aspirować do stania się konkurencyjnym turystycznie na nowo wykreowanych obszarach turystycznych: Doliny Środkowej Wisły, Pradolinie Wieprza i Małym Mazowszu, a nie tylko być bazą wypadową dla wycieczek organizowanych do Kazimierza Dolnego, Puław, Nałęczowa, Czarnolasu, Puszczy Kozienickiej czy Gór Świętokrzyskich oraz innych krain i miejscowości.

W chwili obecnej na terenie powiatu są wytyczone następujące szlaki turystyki pieszej:

 • Szlak czerwony (nie objęty ewidencją) – prowadzi w kierunku północnym z Dęblina do Wilgi przez Podzamcze koło Maciejowic. Długość szlaku 60 km. Odcinek Dęblin – Maciejowice 32 km. Początek szlaku umownie przy moście na Wiśle.

 • Szlak niebieski „Nadwiślański” – LU – 302 - n - biegnie w kierunku południowym z Dęblina do Annopola PKS przez Gołąb, Puławy, Kazimierz Dolny, Piotrowin, Józefów. Długość szlaku 109 km. Odcinek Dęblin – Puławy 20 km. Początek szlaku przy dworcu PKP w Dęblinie, gdzie znajduje się m.in. Dęblińskie Centrum Informacji.

 • Szlak zielony „Generała Franciszka Kleeberga” – LU – 152 – z - prowadzi na wschód z Dęblina do Kocka przez Bobrowniki, Kośmin, Sarny, Żabiankę, Sobieszyn, Wolę Gułowską i Charlejów. Długość szlaku 72,7 km. Odcinek Dęblin – Sobieszyn 24 km. Początek szlaku na środku przeprawy mostowej na Wiśle pod Dęblinem.

 • Szlak zielony „Pułkownika Dionizego Czchowskiego” – MZ – 152 – z - wiedzie na zachód od środka przeprawy mostowej na Wiśle pod Dęblinem do Zwolenia przez Zajezierze, Sieciechów, Garbatkę w województwie mazowieckim. Jest on przedłużeniem szlaku zielonego „Generała Franciszka Kleeberga”. Długość szlaku 58,2 km.

 • Szlak żółty spacerowy – LU – 5550 – y - prowadzi wokół Dęblina. Początek i koniec szlaku znajduje się przystanku PKS Rynek, naprzeciwko Ratusza Miejskiego. Łączna długość trasy 10,8 km.

W Powiecie Ryckim są również nie wytyczone trzy szlaki wodne. Są nimi:

 • Szlak kajakowy Wieprzem z Kocka do Dęblina – jest niezwykle malowniczy. Na tym odcinku rzeka wije się licznymi zakolami. Przebiega koło Jeziorzan, Drążgowa, zajazdu w Sarnach położonego w pobliżu przeprawy mostowej, Bobrownik, Masowa. Długość spływu ok. 68 km.

 • Szlak kajakowy Wisłą z Kazimierza Dolnego do Dęblina jest również piękny. Rzeka jest tu jeszcze do końca nie uregulowana, co nadaje spływowi uroku. Długość spływu ok. 32 km.

 • Szlak wodny Wisłą z Dęblina do Kazimierza Dolnego – można pokonać go płynąc pod prąd w ciągu dwóch dni, także łodzią żaglową.

Powiat Rycki posiada bogate tradycje historyczne i kulturowe. Udokumentowana historia tego obszaru sięgają XIV w. ale wykopaliska archeologiczne potwierdzają obecność ludzi na tym terenie już w okresie paeolitu. Najstarsze znaleziska wyrobów ludzkich pochodzą z Dęblina z końca paleolitu schyłkowego. Charakterystyczne wyroby tej kultury, grociki strzał do łuków odkryto w Dęblinie, Irenie, Krukówce, Kleszczówce.

Kolejnymi są ślady ludności mezolitycznej odkryte w Dęblinie, Irenie, Krukówce, która prowadziła gospodarkę zbieracko – łowiecką.

Pierwszą neolityczną ludnością osiadłą w tych okolicach jest ludność kultury pucharków lejkowatych, poznaną z odkryć w Irenie i Pawłowicach. z Dęblina lub najbliższej okolicy pochodzą znaleziska siekierek kamiennych kultury amfor kulistych.

W końcu młodszej epoki kamienia, ok. 2800 r. p.n.e. przybywają nad dolinę Wieprza grupy ludności kultury ceramiki sznurowej. Zabytki tej kultury znaleziono w Bobrownikach, Podwierzbiu, Stawach, Drążgowie i Ułężu.

Drugi okres epoki brązu i starszej epoki okresu żelaza reprezentują znaleziska kultury Łużyckiej odnalezione w Pawłowicach, Obłapach i Podwierzbiu.

Z końca okresu halsztackiego lub początku lateńskiego odnaleziono w Bobrownikach, Drążgowie, Masowie, Pawłowicach groby skrzynkowe i kloszowe kultury pomorskiej.

W późnym okresie lateńskim pojawia się na interesującym nas obszarze kultura przeworska reprezentowana przez znaleziska w Brześcach, Drążgowie, Masowie, Sobieszynie , Sobieszynie Kolonii.

Pod koniec II w. pojawiają się w Bobrownikach i Masowie przedstawiciele kultury wielbarskiej.

Ślady osad z okresu od IX do XIII zarejestrowano w Bobrownikach, Dęblinie, Drążgowie, Kleszczówce, Masowie, Podwierzbiu, Sędowicach.

w okresie IX-X w. w okolicy Dęblina rozwijały się osady związane ze szlakiem bursztynowym, wiodącym od Morza Czarnego nad Bałtyk. Niektóre z tych osad przekształciły się w wiekach następnych w miasta Sieciechów, Stężycę i Bobrowniki, które odgrywały ważną rolę w ówczesnym Państwie Polskim.

Na terenie Powiatu Ryckiego wpisane są do rejestru następujące zabytki nieruchome wg gmin:

Miasto Dęblin:

 • Zespół pałacowo – parkowy ( poł. XVIII - poł. XIX w.):

- pałac ,mur., wzniesiony przed 1747 r., w stylu rokokowym, przebudowany w 1747 r., klasycystyczny, odbudowany w l. 1924 – 1927 po spaleniu w l. 1915 -1918, ponownie odbudowany w l. 50 XX w. po zniszczeniu w 1944 r.,

- oficyna zachodnia, mur.,ok.1850 r., obecnie hotel,

- oficyna wschodnia, mur., ok. 1850 r. obecnie hotel,

- dom ogrodnika mur., k. XVIII w.,

- kordegarda, mur.,1770 r.,

- willa komendanta szkoły lotniczej, mur., l.20 XX w.,

- pięć willi , rodzin oficerów szkoły lotniczej, mur., i. 20 XX w.,

- budynek portu lotniczego, mur., l. 20 XX w.,

- komenda szkoły lotniczej, mur., l.20 XX w.,

- park z 1779 r., przekształcony po 1790 r., a następnie ok. 1920 r.

 • Twierdza Dęblin – fortyfikacje na prawym brzegu Wisły:

- cytadela, murowana 1838 – 1845, cały budynek koszarowo magazynowy murowany, zabudowania wewnątrz cytadeli - murowana, fortyfikacje murowano – ziemne, fortyfikacje i budynki na przedpolu umocnień bastionowych,

- zespół Reduty Generała Kąckiego, murowano – ziemne, koniec XIX w.,

- pozostałości Reduty Generała Zajączka, k. ziem., XIX w.,

- fort II Mierzwiączka, mur. – ziem.,1879 -1882,

- pozostałości fortu III Dęblin, mur. – ziem., 1879 – 1882.

 • Zespół dworca Kolei Nadwiślańskiej ( k. IXX pocz. - XX w.,):

- budynek dworca ( część wschodnia drewniana, część zachodnia murowana,) z końca IXX i początku XX w.,

- budynek administracyjny tzw. Belweder, murowany, z końca IXX w.,

- dawna parowozownia, murowana, z końca IXX w.,

- dawne ambulatorium kolejowe, murowane, z 1923 r., obecnie apteka i dom mieszkalny,

- zespół domów pracowników kolei, drewniany, z końca XIX w. i murowany z 1923 r.,

- wieża ciśnień, murowana z 1920r.,

- lokomotywownia, murowana z l. 30 XX w.,

- wieża ciśnień, murowana z1942 r.,

- żuraw wodny, żeliwny z l. 30 XX w.

 • Układ urbanistyczny i  komunikacyjny dawnej osady Irena (obecne centrum miasta Dęblin 2 poł. XIX i  k. XIX w. oraz pocz. XX w.):

- magistrat, murowany, z ok. 1880 r.,

- apteka dom aptekarza mur., drew., z końca XIX w.,

- dawne kasyno wojskowe, drewniane końca XIX w.,

- budynek administracyjny, mur., drewn., k. XIX w.,

- domy drewniany z pocz. XX w., ul. Warszawska,

- domy murowany, z pocz. XX w., ul. Okólna, Warszawka.

Gmina Kłoczew:

 • dwór, rządcówka, budynki gospodarcze i park krajobrazowy w Jagodnem oraz zespół podworski: dwie oficyny, kuźnia murowana i trzy budynki gospodarcze,

 • kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela w Kłoczewie oraz dzwonnica, kaplica p.w. św. Barbary, brama prowadząca na cmentarz kościelny i plebania,

 • zespół podworski w Zadybiu Starym, tj.: dwór, stajnia, stodoła, gorzelnia i park.

 • Resztki parku założonego w XVIII w. w  Kłoczewie


Miasto i Gmina Ryki:

Bobrowniki

 • Układ urbanistyczny i komunikacyjny z XV – XIX w .,

 • Zespół kościoła parafialnego p.w. Nawiedzenia NMP z XV – XX w.:

- kościół, murowany XV i XVI w.,

- brama dzwonnicza, murowana z przed 1732 r.,

- ogrodzenie, murowane XVII w.,

- plebania, murowana ok. 1926 r.,

- cmentarz Żydowski ( kirkut ), z XVIII w.,

- nagrobki na nowym cmentarzu parafialnym rzymsko – katolickim z XIX w. Brusów

 • Pozostałości po zespole dworskim, pocz. XX w.

Nowa Dąbia

 • Wiatrak koźlak, drewniany, ok.1920 r.

Podwierzbie

 • Zespół dworski z poł. XIX w. i pocz. XX w.

Potok

 • Wiatrak koźlak, drewniany - 1910 r.

Rososz

 • Zespół dworski z poł. XX w.,

 • Wiatrak koźlak, drewniany, pocz. XX w.

Ryki

 • Układ urbanistyczny i komunikacyjny z XVIII – XIX w.:

- domy mur., pocz. XX w., ul. Cicha, Dolna, Królewska, Objazdowa, Poniatowskiego, Rynek,

 • Zespół kościoła parafialnego p.w. Najświętszego Zbawiciela z pocz. XX w.:

- kościół, murowany, neogotycki,

- plebania murowany, pocz. XX w.,

 • Zespół dworski pierwszej części XIX w.:

- dwór, murowany,

- park, 1. XIX w., przekształcony.

 • Cmentarz parafialny tzw. „ stary ”.

Gmina Stężyca:

Brzeziny

 • Zespół kościoła parafialnego p.w. św. Sebastiana:

- kościół koniec XVII i poł. XVIII w., restaurowany,

- plebania, murowana 1906 r.

Nadwiślanka

 • Pozostałości Fortu „ Nadwiślanka” z XIX w.

Pawłowice

 • Zespół kościoła parafialnego p.w. Świętego Jakuba Apostoła, mur., XIX / XIX w.

Prażmów

 • Zespół dworski z pocz. XX w.

Stężca

 • Układ urbanistyczny i komunikacyjny ( części dawnego miasta) z XXI w. i XIX w.:

- domy, drewniany z XIX i  pocz. XX w., ul. Królewska, Rynek, Senatorska.

 • Zespół kościoła parafialnego p.w. Świętego Marcina BPA:

- Kościół murowany Ok.1434 r.,

- dzwonnica murowana, ok. 1830 r.,

- plebania murowana, ok. 1850 r.,

 • Pozostałości zespołu klasztornego franciszkanów:

- kościół murowany, 1790 – 1827 r.

- brama, dzwonnica, murowana, ok. 1830 r.,

- plebania, murowana, ok. 1870 r.

Gmina Ułęż:

Drążgów

 • Układ komunikacyjny z  XVI.

Podlodów

 • Zespół dworski 1. poł. XIX w. i 1. poł. XX w. z parkiem z 1. poł. XIX w.

Sarny

 • Zespół dworski 1. pol. XIX w. i 1. poł. XX w., z parkiem 1. poł. XIX w.

 • Sobieszyn

 • Zespół kościoła parafialnego p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego:

- kościół murowany, 1883 – 1886 r.,

- plebania murowana, 1883 – 1884 r.,

- kostnica, murowana, k. XIX w.,

 • Zespół pałacowy , Zespół Szkoły Rolniczej z XIX w.:

- pałac, murowany, 1790 – 1825 r.,

- dwie oficyny,murowany,1790 -1825 r.,

- zespół budynków folwarcznych, murowany, z poł. XIX i pocz. XX w.,

- brama wjazdowa z pozostałością ogrodzenia, mur., 1. ćw. XIX w.,

- trzy bramy gospodarze, mur., k. XIX w.,

- park krajobrazowy, 1.poł. XIX w.

Ułęż

 • Zespół pałacowy:

- pałac, mur., pocz. XIX w.,

- pozostałości bramy i muru oporowego, mur., z XIX w.

- park krajobrazowy z XIX w.,

- stodoła i spichlerz z pocz. XX w.,

Żabianka

 • Zespół kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP:

- kościół, drewniany, 1745 r.,

- dzwonnica, drewniana, XVIII w.

Ogółem jest wydanych 39 decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisie do rejestru zabytków. Ponadto w wykazie WKZ znajdują się zabytki objęte ochroną konserwatorską.

Do cenniejszych obiektów, które należałoby objąć ochroną konserwatorską należą zabytki techniki, tj. młyny w Grabowcach, Nowodworze, Ogonowie, Rykach, Dęblinie i Żabiance oraz stanowiska archeologiczne w Drążgowie i Sobieszynie.

W powiecie jest zarejestrowanych ponadto 569 ruchomych dóbr kultury, które są zarejestrowane w ODZ, z czego większość stanowi wyposażenie świątyń.

IDENTYFIKACJA GŁÓWNYCH OBSZARÓW PROBLEMOWYCH w SFERZE EKOLOGICZNEJ, KULTUROWEJ i TURYSTYCZNEJ:

 • niedostateczny poziom świadomości i wiedzy ekologicznej mieszkańców powiatu ryckiego (dzikie wysypiska śmieci, brak systemu odbioru śmieci)

 • brak informacji turystycznej

 • niezadowalająca ilość infrastruktury turystycznej (obiekty, baza noclegowa i żywieniowa, szlaki turystyczne)

 • słaba promocja powiatu, brak oferty turystycznej powiatu i słabo rozwinięty marketing turystyczny

 • mała ilość gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych

 • mała oferta kulturalna dla turystów i mieszkańców powiatu

 • niewykorzystanie istniejących akwenów wodnych na zbiorniki rekreacyjne i retencyjne

 • brak oczyszczalni ścieków w większości gmin Powiatu Ryckiego

 • brak infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (obiekty sportowe, niewystarczająca ilość pieszych i rowerowych szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych oraz brak wypożyczalni sprzętu sportowego i turystycznego)

 • niewystarczająca sieć kanalizacyjna


3. SFERA DEMOGRAFICZNO – SPOŁECZNA

3.1 DEMOGRAFIA POWIATU

Powiat Rycki zamieszkuje 59 151 mieszkańców (wg danych GUS, stan na 31.12.2006), w tym kobiety stanowią 49,93% ogółu populacji. Na terenie powiatu w ośrodkach miejskich mieszka 27708 osób, natomiast na obszarach wiejskich 31443 osoby. Najważniejszymi ośrodkami miejskimi powiatu są Dęblin i Ryki, w których mieszka ponad 46% mieszkańców. Średnia gęstość zaludnienia na terenie powiatu wynosi 96 osób na km2, dla porównania średnia gęstość zaludnienia na obszarze województwa lubelskiego wynosi 87 osób na km2. Powiat charakteryzuje dodatni wskaźnik przyrostu naturalnego, w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wynoszący 0,1. Osoby niepełnosprawne stanowią około 16 % ogółu mieszkańców powiatu.

Saldo migracji stałej w 2005 roku było ujemne i wyniosło w liczbach bezwzględnych -371 osób. w 2005 roku wskaźnik feminizacji kształtował się na poziomie 100K/100M.

Według prognoz GUS liczba ludności na terenie powiatu ryckiego będzie ulegała stopniowemu zmniejszeniu.


Wskaźnik modułu gminnego dla Powiatu Ryckiego

(źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Regionalnych)

Powiat Rycki

Wskaźnik modułu powiatowego

Nazwa wskaźnika

jednostka

2002

2003

2004

2005

2006

zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych

osoba

13,1

9,7

13,5

10,9

3,2

rozwody na 1000 ludności

para

0,7

0,5

0,6

0,8

0,7

ludność na 1 km2

osoba

99

99

98

97

96

kobiety na 100 mężczyzn

osoba

100

100

100

100

100

małżeństwa na 1000 ludności

para

6

6,3

5,1

5,7

6,2

urodzenia żywe na 1000 ludności

osoba

9,9

10

9,7

10,6

10,4

zgony na 1000 ludności

osoba

10,5

10,2

10,6

9,7

10,3

przyrost naturalny na 1000 ludności

osoba

-0,7

-0,2

-0,9

0,8

0,13.2 STRUKTURA BEZROBOCIA i RYNEK PRACY

Bezpośrednim wynikiem procesów wolnorynkowych i prywatyzacyjnych związanych z przemianami w gospodarce narodowej, było pojawienie się bezrobocia. Przemiany struktur gospodarczych dotknęły również powiat rycki. Procesy dostosowawcze i restrukturyzacyjne prowadzone w zakładach znajdujących się na terenie powiatu, spowodowały znaczne ograniczenia w zatrudnieniu i poważny wzrost bezrobocia.

Według danych GUS z 2006 roku na terenie Powiatu Ryckiego zarejestrowano 3 499 bezrobotnych, w tym kobiety stanowiły ponad 50 % ogółu bezrobotnych. w strukturze bezrobocia przeważają osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (31%) i policealnym, w tym średnie zawodowe (30,8 %) oraz osoby wykształcenie gimnazjalnym i niższym (22, 3%). w strukturze wiekowej bezrobotnych przeważają osoby młode w wieku od 25 do 34 wieku życia (45 % ogółu bezrobotnych). Osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich stanowią 54, 6% ogółu bezrobotnych. Bezrobotni z prawem do zasiłku stanowią zaledwie 7, 7 %. Struktura bezrobocia w powiecie charakteryzuje się dominacją osób w wieku mobilności zawodowej i wysokim udziałem osób z niskimi kwalifikacjami.


Według danych GUS liczba pracujących ogółem na terenie Powiatu Ryckiego wynosi 8 373 osoby, uwzględniając pracujących w rolnictwie indywidualnym liczba ta obejmuje 15 876 osób. Struktura rynku pracy w 2006 roku kształtowała się następująco:

 • sektor rolniczy – 7 424 osoby

 • sektor przemysłowy – 3 151 osób

 • sektor usługowy (usługi rynkowe) – 2 263 osoby

 • sektor usługowy (usługi nierynkowe) – 2 845 osób

Większość mieszkańców Powiatu Ryckiego znajduje zatrudnienie w ośrodkach miejskich (Ryki, Dęblin). Do większych zakładów pracy na terenie Powiatu Ryckiego należą m.in.:

Lp

Nazwa zakładu pracy

Liczba zatrudnionych

Dział gospodarki i charakter prowadzonej działalności

1

Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Polski Ogród” w Rykach

363

Działalność produkcyjna - przetwórstwo owocowo-warzywne

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowe Jan Miłosz w Rykach

110

Działalność produkcyjna - szycie odzieży

3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Agat” w Rykach

40

Działalność produkcyjna - szycie odzieży

4

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Bomax” w Rykach

35

Działalność produkcyjna - szycie odzieży

5

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Marex” w Pawłowicach

80

Działalność produkcyjna - szycie odzieży

6

Gminna Spółdzielnia „SCH” w Rykach

126

Handel hurtowy i detaliczny

7

Spółdzielnia Mleczarska w Rykach

340

Działalność produkcyjna - przetwórstwo mleczarskie

8

PPHU „Romex” Wytwórnia Zniczy w Rykach

20

Działalność produkcyjna - wyrób zniczy

9

PPHU „Pumar” w Rykach

32

Handel - sprzedaż artykułów różnego pochodzenia

10

Hurtownia Spożywcza „Eldorado” w Rykach

24

Handel - sprzedaż artykułów spożywczych

11

Wojewódzka Spółdzielnia Budownictwa Wiejskiego w Zalesiu

30

Budownictwo - usługi budowlane

12

Spółdzielczy Zakład Techniczno-Handlowy „Ermet” w Rykach

31

Działalność produkcyjna - produkcja konstrukcji metalowych i ich części

13

PPHU „Vio-Mac” w Rykach

19

Handel - sprzedaż artykułów różnego pochodzenia

14

„JUWENT” s.c. w Rykch

172

Działalność produkcyjna

15

„ALLMIZ” Spólka z. o.o. Chłodnia w Dęblinie

66

Chłodnia artykułów spożywczych

16

Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 3 w Dęblinie

381

Zagadnienia obronności kraju

17

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o w Dęblinie.

80

Zagadnienia sanitacji na terenie miasta i okolic

18

Wojskowe Zakłady Inżynieryjne w Dęblinie

360

Naprawa sprzętu inżynieryjnego

19

Jednostka Wojskowa Twierdza w Dęblinie

204

Obronność kraju

20

6 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Dęblinie

229

Ochrona zdrowia

21

JMP Stężyca

100

Gospodarstwo ogrodnicze


Do zakładów zatrudniających największą liczbę pracowników należą: „Polski Ogród” i Spółdzielnia Mleczarska - zlokalizowane w Rykach oraz Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 3 i Wojskowe Zakłady Inżynieryjne - w Dęblinie.


4. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

4.1 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA

Na terenie Powiatu Ryckiego funkcjonuje sieć szkół obejmująca: szkoły wyższe, szkoły ponadgimnazjalne, gimnazjalne oraz szkoły podstawowe. Są to:


 • Szkoły Wyższe:

 1. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

 2. Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach
 • Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Rycki:

 1. I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Rykach

 2. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Wł. Korżyka w Rykach

 3. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. L. Wyczółkowskiego w Rykach

 4. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

 5. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Dęblinie

 6. Zespół Szkół im. Kajetana hr.Kickiego w Sobieszynie
 • Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez gminy i MON:

 1. Liceum Ogólnokształcące w Dęblinie im. 15 PP „ Wilków” – miasto Dęblin

 2. Liceum Ogólnokształcące w Sobieszynie – gmina Ułęż

 3. Ogólnokształcące Liceum Lotnicze im. Żwirki i Wigury w Dęblinie – MON


Dodatkowo na terenie powiatu ryckiego funkcjonują 34 Szkoły Podstawowe oraz 15 Gimnazjów.

Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Rycki

(źródło: Starostwo Powiatowe w Rykach, stan na dzień 30 września 2006 i 2007)

Szkoła

2006/2007 - uczniowie

2007/2008

uczniowie

Różnica

2006/7 oddziały

2007/8 oddziały

Różnica

LO w Rykach

369

365

-4

12

12

-

ZSZ Nr 1 w Rykach

837

779

- 58

32

32

-

ZSZ Nr 2 w Rykach

734

795

+ 61

29

31

+2

ZSZ Nr 1 w Dęblinie

563

497

- 66

23

22

-2

ZSZ Nr 2 w Dęblinie

806

734

- 72

29

27

-2

ZS w Sobieszynie

213

163

- 50

9

7

-2

Ogółem uczniowie w szkołach prowadzonych przez powiat rycki:

3522

3333

- 189

134

131

-3

Uczniowie szkół niepublicznych

1076

1364

+ 288


OGÓŁEM:

4598

4697

+ 99

134

131

-3


Na terenie Powiatu Ryckiego działa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rykach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dęblinie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dęblinie .

Aktualna sieć szkolnictwa zaspakaja rzeczywiste potrzeby społeczne. Szkoły zlokalizowane na terenie Powiatu Ryckiego obejmują wszystkie miejscowości gminne.

Mieszkańcy powiatu mają do swojej dyspozycji sieć miejskich i gminnych Bibliotek Publicznych obejmującą 19 placówek publicznych wraz z filiami (w tym na obszarach wiejskich 14). W 2006 r. zarejestrowano 10 894 czytelników, którzy wypożyczyli 218 572 wolumeny. Na 100 mieszkańców przypada średnio 18,4 czytelników, w tym na wsi 13,6 czytelników, a wypożyczeń 370, w tym na wsi 269. Biblioteki posiadają bogate księgozbiory liczące 204 053 wolumeny, w tym na wsi 107 726 wolumenów.

Oprócz bibliotek publicznych w każdej szkole działają biblioteki szkolne. Ponadto działa Biblioteka Pedagogiczna w Rykach z bogatym księgozbiorem pedagogicznym oraz Biblioteka Główna WSOSP w Dęblinie i Biblioteka Klubu WSOSP w Dęblinie. w 2008 utworzono Powiatową Bibliotekę Publiczną w Rykach.

4.2 OCHRONA ZDROWIA i OPIEKA SPOŁECZNA

Usługi medyczne dla mieszkańców Powiatu Ryckiego świadczą zakłady opieki zdrowotnej: publiczne i niepubliczne. Usługi zdrowotne świadczone są w następującym zakresie:

 1. Lecznictwo zamknięte:

 • 6 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie,

 • „Klinika” Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie – Szpital w Rykach wraz ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym;

B. Podstawowa Opieka Zdrowotna:

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rykach – Ośrodek Zdrowia w Nowodworze,

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie;

 • Ambulatorium z Izbą Chorych-Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej 3248;

 • Ambulatorium z Izbą Chorych-Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej 3823;

 • Przychodnia Kolejowa – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. w Dęblinie;

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Rodzinna Przychodnia Lekarska” s.c. w Dęblinie;

 • 6 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Dęblinie;

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SAN - DEM” w Kłoczewie;

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDIVITA” s.c. w Ułężu;

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS” s.c. w Rykach;

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Lekarz rodzinny” Przychodnia Specjalistyczna w Rykach;

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stężycy;

C. Ambulatoryjne Lecznictwo Specjalistyczne:

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie;

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna w Rykach;

 • „Klinika” Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie – Przychodnia Specjalistyczna w Rykach;

 • Przychodnia Kolejowa – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. w Dęblinie;

 • 6 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Dęblinie;

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDIVITA” s.c. w Ułężu;

 • Specjalistyczne Centrum Medyczne SANMED NZOZ H. Kołodziejek, D. Kołodziejek w Rykach;

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Special Medyk” w Rykach;

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Rodzinna Przychodnia Lekarska” s.c. w Dęblinie;

Dodatkowo na terenie powiatu działają 2 indywidualne praktyki pielęgniarki rodzinnej, zakłady świadczące usługi z zakresu: stomatologii, rehabilitacji leczniczej, logopedii, opieki długoterminowej, leczenia psychiatrycznego i uzależnień, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne oraz realizujące programy profilaktyczne (tj.: program profilaktyki chorób układu krążenia, program profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, program profilaktyki raka szyjki macicy) oraz 22 apteki.

Realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie Powiatu Ryckiego zajmują się:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Powiązany:

Strategia Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego na lata 2009-2015” iconStrategia Rozwoju Powiatu Częstochowskiego na lata 2007 2015

Strategia Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego na lata 2009-2015” iconStrategia rozwoju powiatu chrzanowskiego na lata 2006 – 2015

Strategia Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego na lata 2009-2015” iconLokalna strategia rozwoju na lata 2009-2015

Strategia Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego na lata 2009-2015” iconLokalna strategia rozwoju na lata 2009 –2015

Strategia Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego na lata 2009-2015” iconLokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015

Strategia Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego na lata 2009-2015” iconLokalna Strategia Rozwoju na lata 2009 – 2015 lgd „Zapilicze”

Strategia Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego na lata 2009-2015” iconLokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 dla obszaru gmin

Strategia Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego na lata 2009-2015” iconL okalna Strategia Rozwoju na lata 2009 2015 lasowiackiej grupy działania

Strategia Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego na lata 2009-2015” iconLokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 dla obszaru gmin

Strategia Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego na lata 2009-2015” iconLokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 dla obszaru gmin

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom