Strategia Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego na lata 2009-2015”
Pobierz 0.64 Mb.
NazwaStrategia Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego na lata 2009-2015”
strona8/12
Data konwersji25.10.2012
Rozmiar0.64 Mb.
TypCharakterystyka
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

KLUCZOWE ZAGROŻENIA (OBECNE i POTENCJALNE) TKWIĄCE w OTOCZENIU POWIATU RYCKIEGO – CZYNNIKI OGRANICZAJĄCE i HAMUJĄCE JEGO DALSZY

ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY

OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE

 • Niewykorzystanie pomocy finansowej Unii Europejskiej przeznaczonej dla Polski w latach 2007-20015 (Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności)

 • Niskie tempo wzrostu produktu krajowego brutto (poniżej 5% rocznie).

 • Wzrost poziomu inflacji, co w konsekwencji spowoduje wzrost cen towarów i usług oraz oprocentowania kredytów bankowych dla ludności i podmiotów gospodarczych.

 • Wzrost zjawiska ubóstwa ekonomicznego w społeczeństwie polskim – pauperyzacja osób i rodzin, co prowadzi do ich wykluczenia społecznego.

 • Duże obciążenie zadaniami samorządów lokalnych przy jednoczesnym braku środków finansowych z budżetu państwa

OTOCZENIE POWIATU

 • Malejący przyrost naturalny ludności i wyludnianie się powiatu, migracja młodych ludzi do dużych miast

 • Niskie walory estetyczne centrów wiejskich i miejskich

 • Ubożenie społeczeństwa w związkiem z małą ilością zakładów pracy

 • Patologie społeczne

 • Likwidacja jednostek wojskowych na terenie powiatu

 • Wzrost liczby osób długotrwale bezrobotnych

 • Ośrodki decyzyjne poza powiatem (MON, PKP, UW i inne centralne instytucje)


9. WNIOSKI i REKOMENDACJE

Istotą planowania strategicznego Powiatu Ryckiego jest podniesienie standardu życia mieszkańców przy zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz podniesienie rangi powiatu w zakresie usług turystycznych przy wykorzystaniu położenia w bliskim sąsiedztwie Warszawy i Lublina. Strategiczne działania mające na celu rozwój Powiatu Ryckiego powinny zmierzać w kierunku podniesienia standardu życia mieszkańców powiatu i stworzenia odpowiedniej bazy dla rozwoju przedsięwzięć związanych z rozwojem turystyki i usług towarzyszących oraz produkcji zdrowej żywności . Powiat Rycki znajduje się na obszarach funkcjonalnych określonych w „Strategii Województwa Lubelskiego” jako:

 • Strefa rozwoju turystyki, rolnictwa ekologicznego i ochrona krajobrazu kulturowego. Obszary tego typu znajdują się na terenie gmin Stężyca i miasta Dęblin.

 • Miasto Ryki powinno pełnić funkcje ośrodka o charakterze ponadlokalnym z rozwiniętym przemysłem rolno – spożywczym w tym ekologicznym .

 • Teren Powiatu Ryckiego jest także przewidziany do częściowego zalesienia (tereny gmin Stężyca, Ryki, Dęblin).


Głównymi wyznacznikami rozwoju Powiatu Ryckiego są następujące elementy:

 • na terenie całego powiatu funkcje wspierającą powinno stanowić rolnictwo ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa ekologicznego oraz rozwoju gospodarstw agroturystycznych.

 • sfera gospodarcza, która szczególnie w rozwoju przedsiębiorczości wyróżnia 2 ośrodki miejskie – Dęblina i Ryk. Ma to wyraz zarówno w strukturze podmiotów gospodarczych, jak i rodzajach prowadzonej działalności. Tereny rozwoju funkcji usługowej powinny stanowić strefy potencjalnej aktywności gospodarczej,

 • układ komunikacyjny powiatu opiera się na zhierarchizowanym układzie funkcjonalnym dróg, powiat jest dobrze skomunikowany, przez teren powiatu przebiega droga nr 17 Warszawa- Lublin –granica państwa, która będzie miała status drogi ekspresowej,

 • zagospodarowanie i wykorzystanie terenów leżących w obrębie obszarów objętych ochroną prawną na zasadach zrównoważonego rozwoju z  racjonalnym wykorzystaniem zasobów przyrodniczych przy zachowaniu dziedzictwa kulturowego, różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

 1. STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU RYCKIEGO NA LATA 2009-2015
 1. WIZJA i MISJA POWIATU RYCKIEGO

Władze Powiatu Ryckiego przy formułowaniu strategicznych celów rozwoju, a następnie zadań realizacyjnych, kierowały się zasadą zrównoważonego rozwoju, którą uznano za podstawową zasadę warunkującą rozwój gospodarczy i społeczny.

Opracowano katalog celów rozwoju Powiatu Ryckiego zgodnie z następującą metodologią:

Poziom i – Wizja rozwoju powiatu określająca pożądany stan przyszłości powiatu na koniec założonego horyzontu czasowego strategii.

Poziom II - Misja rozwoju powiatu, wyrażająca syntetyczną deklarację intencji władz, określa zasadnicze kierunki dalszego rozwoju, czyli wskazuje „do czego będziemy zmierzać w przyszłości” lub „co będzie podstawą naszego długookresowego działania”. Umożliwia skoncentrowanie wysiłków planistycznych i realizacyjnych na określonej wiązce celów i zadań realizacyjnych. Tak więc, generalny cel kierunkowy to zestaw względnie trwałych dążeń władz powiatu, na które powinny być przede wszystkim zorientowane działania realizacyjne.

Poziom III – Cele strategiczne, będące konkretyzacją generalnego celu kierunkowego (misji rozwoju). Wskazują one priorytetowe dziedziny zaspokajania potrzeb mieszkańców powiatu.

Poziom IV - Cele operacyjne, będące konkretyzacją celów strategicznych. Są one formułowane jako cele funkcjonalne, tzn. wyrażające pożądane potrzeby, które powinny być zaspokojone

w określonym horyzoncie czasu, czyli do 2015 roku.

WIZJA ROZWOJU POWIATU RYCKIEGO

Powiat Rycki szansą dla wszystkich jako miejsce przyjazne do życia i pracy, stwarzające dobre warunki do rozwoju przedsiębiorczości i rozwijające ofertę rekreacyjno-turystyczną

MISJA ROZWOJU POWIATU RYCKIEGO

Wykorzystanie potencjału rozwojowego Powiatu Ryckiego do podniesienia poziomu życia mieszkańców i wzmocnienia rozwoju społeczno-gospodarczego.

2. STRATEGICZNE i OPERACYJNE CELE ROZWOJU


STRATEGICZNE CELE ROZWOJU:

Cel 1: Poprawa infrastruktury społecznej w celu podniesienia jakości życia mieszkańców powiatu.

Cel 2: Rozwój przedsiębiorczości w powiecie w pełni wykorzystujący zasoby surowcowe, walory przyrodnicze i potencjał ludzki.

Cel 3: Wielofunkcyjny rozwój obszaru powiatu z pełnym wykorzystaniem warunków do celów turystycznych i rolniczych.


W ramach poszczególnych celów strategicznych zostały zidentyfikowane następujące cele operacyjne:

Cel strategiczny 1: Poprawa infrastruktury społecznej w celu podniesienia jakości życia mieszkańców powiatu.

Cele operacyjne:

Modernizacja istniejących obiektów infrastruktury społecznej,
w szczególności placówek oświatowych, pomocy społecznej
i ochrony zdrowia

Wykorzystanie bazy internatów na potrzeby usługowe i turystyczne.

Wdrożenie projektów z zakresu edukacji zawodowej.

Modernizacja i budowa obiektów sportowych

Budowa krytej pływalni powiatowej w Rykach

Poprawa obsługi mieszkańców sferze administracji, oświaty, kultury i ochrony zdrowia.

Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną

Tworzenie placówek opiekuńczo- wychowawczych.


Stopień realizacji Celu Strategicznego 1 będzie monitorowany za pomocą następujących wskaźników:

 • Wielkość środków przeznaczonych na rozwój infrastruktury społecznej, w tym pozyskanych ze źródeł zewnętrznych

 • Wielkość środków przeznaczonych na modernizację placówek oświatowych

 • Liczba osób korzystających z pływalni powiatowej

 • Liczba wybudowanych boisk, sal gimnastycznych, pływalni.

 • Liczba projektów z zakresu edukacji zawodowej

 • Liczba beneficjentów projektów z zakresu edukacji zawodowej

 • Liczba osób korzystających z bazy internatów na potrzeby usługowe i turystyczne

 • Liczba utworzonych placówek opiekuńczo- wychowawczych

 • Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w placówkach opiekuńczo- wychowawczych

 • Liczba korzystających z usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną

 • Liczba nowych usług świdcznych drogą elektroniczną


Źródła weryfikowania wskaźników: dane powiatowe i gminne, dane statystyczne, raporty z realizacji projektów i poszczególnych zadań.


Cel strategiczny 2: Rozwój przedsiębiorczości w powiecie w pełni wykorzystujący zasoby surowcowe, walory przyrodnicze i potencjał ludzki.

Cele operacyjne:

Budowa i modernizacja dróg powiatowych

Współdziałanie na rzecz modernizacji dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych

Wydzielenie i  przygotowanie terenów pod inwestycje

Współdziałanie w przygotowaniu i uzbrajaniu terenów pod inwestycje

Działania na rzecz utworzenia międzypowiatowego projektu segregacji i utylizacji odpadów.

Przyjazna polityka wobec inwestorów i przedsiębiorców


Stopień realizacji Celu Strategicznego 2 będzie monitorowany za pomocą następujących wskaźników:


 • Odsetek dróg powiatowych poddanych modernizacji i remontom w stosunku do ogółu dróg tego wymagających

 • Odsetek dróg publicznych poddanych modernizacji i remontom w stosunku do ogółu dróg tego wymagających

 • Długość dróg powiatowych dofinansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

 • Wielkość terenów wydzielonych pod inwestycje

 • Stopień uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną

 • Liczba nowych zakładów pracy powstałych na terenie Powiatu Ryckiego

 • Liczba sprzedanych działek budowlanych pod inwestycje

 • Liczba utworzonych punktów poradnictwa dla przedsiębiorców

 • Liczba spotkań informacyjno – szkoleniowych dla inwestorów i przedsiębiorców.


Źródła weryfikowania wskaźników: dane powiatowe i gminne, dane statystyczne, raporty z realizacji projektów i poszczególnych zadań.


Cel strategiczny 3: Wielofunkcyjny rozwój obszaru powiatu z pełnym wykorzystaniem warunków do celów turystycznych i rolniczych.

Cele operacyjne:

Wspieranie rozwoju turystyki przez powiat

Edukacja ekologiczna mieszkańców

Kompleksowe zagospodarowanie turystyczne terenów nad rzekami: Wisłą, Wieprz i Świnka

Promocja powiatu

Tworzenie i rozbudowa szlaków turystycznych i ich oznakowanie

Utworzenie lokalnych grup odnowy wsi

Wspieranie stowarzyszeń agroturystycznych

Utworzenie punktów informacji turystycznej

Zagospodarowanie terenów i infrastruktury powojskowej na cele turystyczne

Wspieranie procesu tworzenia grup producenckich w rolnictwie


Stopień realizacji Celu Strategicznego 3 będzie monitorowany za pomocą następujących wskaźników:


 • Liczba szkoleń z zakresu turystyki, edukacji ekologicznej i agroturystyki

 • Liczba uczestników szkoleń z zakresu turystyki, edukacji ekologicznej i agroturystyki

 • Udział gospodarstw ekologicznych z certyfikatem w liczbie gospodarstw rolnych

 • Liczba nowoutworzonych miejsc pracy w rolnictwie

 • Liczba powstałych gospodarstw agroturystycznych

 • Liczba nowo powstałych organizacji pozarządowych

 • Liczba działających partnerstw lokalnych

 • Liczba punktów informacji turystycznej

 • Liczba i długość nowych szlaków turystycznych

 • Liczba i długość zmodernizowanych szlaków turystycznych

 • Liczba imprez promujących powiat

 • Liczba wydanych materiałów promujących powiat

 • Liczba spotkań informacyjno – szkoleniowych wspierających proces tworzenia grup

  producenckich

Źródła weryfikowania wskaźników: dane gminne i powiatowe, dane statystyczne, raporty z realizacji projektów i poszczególnych zadań.


STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU POWIATU RYCKIEGO OBEJMUJĄ:


 • rozwój i modernizację infrastruktury komunalnej, społecznej i usługowej, szczególnie w zakresie dróg i usuwania odpadów oraz zabezpieczenia usług dla osób korzystających z rekreacji i turystyki;

 • rozwój turystyki lokalnej (ścieżki rowerowe, turystyczne szlaki piesze i rowerowe, samochodowe trasy wycieczkowe, turystyka kwalifikowana, szlaki historyczne, wykorzystanie dróg krajowych nr 17 i nr 48 oraz drogi wojewódzkiej nr 801 do połączenia powiatu z innymi regionami kraju), rozwój infrastruktury noclegowej i żywieniowej, rozwój obiektów sportowo-rekreacyjnych i turystycznych wspieranie działań związanych z promocją powiatu;

 • wspieranie rozwoju rolnictwa ekologicznego, agroturystyki oraz rozwoju produkcji rolno-spożywczej, w oparciu o lokalną produkcję rolną;

 • zaktywizowanie społeczności lokalnej poprzez stworzenie partnerstw lokalnych do różnych inicjatyw powiatowych.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Powiązany:

Strategia Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego na lata 2009-2015” iconStrategia Rozwoju Powiatu Częstochowskiego na lata 2007 2015

Strategia Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego na lata 2009-2015” iconStrategia rozwoju powiatu chrzanowskiego na lata 2006 – 2015

Strategia Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego na lata 2009-2015” iconLokalna strategia rozwoju na lata 2009-2015

Strategia Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego na lata 2009-2015” iconLokalna strategia rozwoju na lata 2009 –2015

Strategia Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego na lata 2009-2015” iconLokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015

Strategia Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego na lata 2009-2015” iconLokalna Strategia Rozwoju na lata 2009 – 2015 lgd „Zapilicze”

Strategia Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego na lata 2009-2015” iconLokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 dla obszaru gmin

Strategia Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego na lata 2009-2015” iconL okalna Strategia Rozwoju na lata 2009 2015 lasowiackiej grupy działania

Strategia Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego na lata 2009-2015” iconLokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 dla obszaru gmin

Strategia Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego na lata 2009-2015” iconLokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 dla obszaru gmin

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom