Propozycje tematów do matury ustnej z języka polskiego
Pobierz 55.8 Kb.
NazwaPropozycje tematów do matury ustnej z języka polskiego
Data konwersji04.09.2012
Rozmiar55.8 Kb.
TypDokumentacja
Propozycje tematów do matury ustnej


z języka polskiego


na rok szkolny 2012/2013


Literatura:

 1. Raj, utopia, Arkadia – świat idealny radości i szczęścia. Przedstaw motyw w oparciu o literaturę różnych epok.

 2. Metamorfoza bohatera i jej sens. Omów problem na podstawie wybranych utworów literackich.

 3. Pokora i bunt jako dominujące postawy człowieka wobec Boga. Przedstaw na podstawie wybranych utworów literackich.

 4. Zastanów się nad sensem buntu wybranych bohaterów literackich. Omów ich postawy.

 5. Człowiek wobec Boga , świata i własnej egzystencji. Omów problem odwołując się do wybranych utworów literackich różnych epok.

 6. Bohater romantyczny i jego kontynuacja w literaturze późniejszych epok. Omów na wybranych przykładach.

 7. Trud wierności sobie w obliczu obowiązku wobec rodziny , społeczeństwa, narodu. Przedstaw temat odwołując się do wybranych utworów literackich.

 8. Przedstaw rozwój romantycznej powieści grozy i jej kontynuacje w literaturze XX w.

 9. Fascynacja obrzędami ludowymi w literaturze polskiej. Omów to zjawisko odwołując się do wybranych przykładów.

 10. Miłość – złudne szczęście , ulotna chwila życia, źródło cierpień. Do jakich wniosków na ten temat skłoniła Cię literatura wybranych dzieł literackich?

 11. Cierpienie jako nieodłączny element miłości. Rozważ problem odwołując się do wybranych dzieł.

 12. Motyw cierpienia i poszukiwania jego sensu. Omów temat wykorzystując dowolnie wybrane przykłady literackie.

 13. Samotność i różne jej postacie. Omów temat na wybranych przykładach.

 14. Biografia poety romantycznego jako tworzywo literackie. Omów temat na wybranych przykładach.

 15. Patriotyzm w rozumieniu polskich romantyków i pozytywistów . Omów temat na wybranych przykładach.

 16. Idea walki narodowowyzwoleńczej w dziełach wielkich romantyków. Scharakteryzuj na wybranych przykładach.

 17. Praca jako kryterium oceny człowieka. Omów w oparciu o przykłady literatury różnych epok.

 18. Praca – błogosławieństwo czy przekleństwo? Zaprezentuj temat na podstawie wybranych utworów pozytywizmu.

 19. Ich dwóch- ona jedna. Przedstaw motyw walki o miłość w Trylogii Henryka Sienkiewicza.

 20. Henryk Sienkiewicz i jego model powieści przygodowej. Omów inspiracje pisarskie obecne w jego utworach.

 21. Przedstaw wizje historii Polski w ujęciu H. Sienkiewicza i St. Wyspiańskiego oraz oceń, która z nich jest dla Ciebie bardziej interesująca.

 22. Powstanie narodowe- prawda historyczna a obraz literacki. Przedstaw wizję polskich powstań narodowych w wybranych utworach.

 23. Przedstaw różne koncepcje obowiązków artysty wobec zbiorowości istniejące w tekstach XIX w.

 24. Obraz wielkiego miasta literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. Scharakteryzuj na wybranych przykładach.

 25. Różne obrazy przyrody w literaturze. Przedstaw sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych utworach.

 26. Polacy o Polakach. Omów literaturę o charakterze patriotycznym powstałą na przełomie XIX i XX w.

 27. Historia jako temat i pretekst w polskiej epice XIX i XX w. Przeanalizuj wybrane utwory.

 28. Problem antysemityzmu i holocaustu. Omów w oparciu o literaturę XIX i XX w.

 29. Zaprezentuj cechy młodopolskie w wybranych utworach Tetmajera, Kasprowicza i Staffa.

 30. Kamienica jako przestrzeń życia człowieka . Omów temat na wybranych przykładach.

 31. Przedstaw filozofię Fryderyka Nietzschego i jej wpływ na twórczość młodopolskich poetów. Omów temat na podstawie wybranych przykładów.

 32. Problem bezdomności w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

 33. Diabeł i jego rola w literaturze. Rozważ zagadnienie odwołując się do wybranych utworów.

 34. Literackie obrazy rewolucji jako próby naprawy świata. Przedstaw na wybranych przykładach z literatury XIX i XX w.

 35. Różnorodność tematyczna poezji dwudziestolecia międzywojennego jako wyznacznik artystycznych poszukiwań. Scharakteryzuj te koncepcje artystyczne, które wydają Ci się najciekawsze.

 36. Człowiek w warunkach życia obozowego. Omów zagadnienia na przykładzie wybranych utworów.

 37. Przedstaw kreacje bohaterów , którzy doświadczyli okrucieństw II wojny i próbują odbudować swój świat wartości.

 38. Eksterminacja narodu żydowskiego w czasie II wojny światowej. Przedstaw problem na wybranych przykładach literackich.

 39. Człowiek – ofiara totalitarnej ideologii. Rozważ problem odwołując się do wybranych utworów literatury współczesnej.

 40. Tragizm pokolenia Kolumbów. Omów temat na podstawie utworów K.K. Baczyńskiego i T. Różewicza.

 41. Scharakteryzuj wyidealizowany obraz rzeczywistości lat 1948 – 1956 na podstawie literatury socrealizmu w Polsce.

 42. Poezja o pisaniu poezji. Omów utwory literatury polskiej i obcej XX w. mówiące o tworzeniu.

 43. Sposoby kreowania przestrzeni i czasu twórczości Brunona Schulza. Omów temat na wybranych przykładach.

 44. Dwudziestowieczne programy artystyczne. Wskaż na wybranych przykładach główne tendencje artystyczne i społeczne poezji współczesnej.

 45. Żartowniś i klasyk. Scharakteryzuj twórczość J. Tuwima , wykorzystując wybrane utwory tego poety.

 46. Na wybranych przykładach literatury XX w. scharakteryzuj walory artystyczne groteski.

 47. Wpływ środowiska rodzinnego na kształtowanie postawy życiowej bohatera literackiego. Omów temat analizując wybrane przez siebie utwory z różnych epok.

 48. Kobiety w oczach kobiet. Zaprezentuj i omów portrety kobiet w prozie i poezji kobiecej.

 49. Omów trudną etykę miłości wyrażoną w twórczości Karola Wojtyły.

 50. Świat wartości w twórczości Karola Wojtyły. Omów temat na wybranych przykładach.

 51. Przedstaw i oceń walory poznawcze poezji psychologicznej.

 52. Powieść kryminalna XIX i XX w. Prześledź ewolucje gatunku posługując się wybranymi przykładami.

 53. Powieść Agaty Christie jako klasyka powieści kryminalnych . Przedstaw na wybranych utworach.

 54. Literatura faktu. Zaprezentuj analizę i interpretację tego zjawiska kulturowego XX w. na wybranych przykładach.

 55. Od Juliusza Verne’a do Stanisława Lema. Analizując wybrane utwory przedstaw ewolucję powieści science – fiction.

 56. Przedstaw świat fantasy w wybranych utworach i określ, dlaczego tak wiele osób szuka w nim schronienia.

 57. Mity i legendy jako tworzywo literatury fantasy. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów.

 58. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Omów na wybranym przykładzie.

 59. Odwołując się do wybranych przykładów wyjaśnij, jakie funkcje pełnią motywy autobiograficzne w utworach literackich różnych epok.

 60. Artysta jako bohater literacki. Omów temat na wybranych przykładach .

 61. Legenda poety przeklętego – przedstaw na wybranych przykładach.

 62. Mistrzowie i uczniowie wśród twórców literatury . Przedstaw ujawniające się w dziełach związki między ich twórczością.

 63. Na wybranych przykładach z różnych epok scharakteryzuj sztukę epistolografii.

 64. Objaśnij funkcję konwencji onirycznej w kreowaniu świata przedstawionego na podstawie przykładów z różnych epok.

 65. Konflikty rodzinne w poznanych utworach różnych epok. Rozwiń temat w oparciu o poznane utwory.

 66. Konflikt pokoleń- problem aktualny w różnych epokach literackich. Rozwiń tezę w kontekście wybranych utworów.

 67. Omów na wybranych przykładach literacki obraz ojca i syna.

 68. Odwołując się do wybranych utworów literackich , przedstaw różne portrety matek.

 69. Literackie kreacje kobiet. Omów temat na wybranych utworach różnych epok.

 70. Fatum czy wolna wola? Odwołując się do utworów literackich z różnych epok, wyjaśnij od czego zależy los bohaterów.

 71. Wewnętrzne rozdarcie człowieka między dobrem a złem. Omów temat a podstawie wybranych utworów literackich.

 72. Czarny charakter – negatywny bohater. Przedstaw cele i sposoby ukazywania tego typu postaci na wybranych przykładach.

 73. Na podstawie wybranych utworów omów zmiany zachodzące w psychice bohaterów- zbrodniarzy .

 74. Śledztwo, proces i kara . Przedstaw funkcjonowanie tego motywu w wybranych utworach literackich.

 75. Motyw winy i kary. Omów problem w oparciu o wybrane utwory różnych epok.

 76. Motyw rozstania w literaturze. Rozważ problem w oparciu o wybrane utwory.

 77. Na podstawie wybranych utworów przedstaw funkcjonowanie motywu wędrówki.

 78. Radość z życia i cierpienie – dwa źródła i dwa tematy twórczości artystycznej. Rozwiń temat w oparciu o wybrane utwory literackie.

 79. Bóg bliski czy odległy? Omów temat odwołując się do wybranych utworów literackich z różnych epok.

 80. Motyw snu i jego rola w utworach literackich. Przedstaw w oparciu o różne epoki.

 81. Postać anioła i wizerunek nieba w polskiej literaturze fantasy. Omów na wybranych przykładach.

 82. Zemsta jako motyw literacki .Omów zagadnienia na podstawie wybranych utworów.

 83. Zaprezentuj kreacje zakochanych bohaterów literackich w oparciu o wybrane teksty różnych epok.

 84. Postawy buntowników jako wyraz poszukiwania celu i sensu życia. Przedstaw w oparciu o literaturę różnych epok.

 85. Konflikt ze światem i poczucie jego tragizmu w utworach E. Stachury . Przedstaw w oparciu o wybrane utwory tego autora.

 86. Wojna w „ krzywym zwierciadle”. Omów temat na podstawie wybranych utworów literackich.

 87. Przedstaw znaczenie powieści historycznej w literaturze europejskiej na wybranych przykładach.

 88. Przedstaw funkcjonowanie motywu nieśmiertelności i długowieczności w wybranych utworach literackich różnych epok.

 89. Miłość trudna , niepełna , niespełniona. Porównaj wątki miłosne w dziełach H. Sienkiewicza i F. Dostojewskiego, biorąc pod uwagę dzieje głównych bohaterów.

 90. Społeczeństwo francuskie (mieszczaństwo) w dziełach Moliera. Przedstaw temat odwołując się do wybranych utworów.

 91. Na podstawie wybranych tekstów przedstaw i omów znaczenie oraz postrzeganie magii- jako sił nadprzyrodzonych na usługach człowieka.

 92. Polska fantastyka XXI w. Przedstaw kluczowe według Ciebie utwory, które wyznaczają nowe trendy i kierunki tego gatunku w literaturze krajowej.

 93. Problem narkomanii naszkicowany we współczesnej literaturze. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych utworów.

 94. Dziecko jako bohater literacki i baczny obserwator – przedstaw temat na wybranych przykładach z literatury XX w.

 95. Upadek nie musi być porażką – zaprezentuj bohaterów, których losy są potwierdzeniem tej tezy.

 96. Motyw wiernego sługi w literaturze. Przedstaw w oparciu o utwory wybranych epok.

 97. Bohaterowie w habitach. Analizując przykłady literackie, przedstaw różne sposoby kreowania postaci mnichów.

 98. Co i jak czytają bohaterowie literaccy? Wskaż przykłady bohaterów, których osobowości i losy zostały ukształtowane przez doświadczenia czytelnicze.

 99. Postaci karierowiczów. Przedstaw je w literaturze XIX i XX w.

 100. Na podstawie wybranych utworów omów zmiany zachodzące w psychice bohaterów literackich- zbrodniarzy i ofiar.

 101. Kobiety podziwiane, lecz skazane na życie bez miłości. Omów temat na przykładzie utworów z różnych epok.

 102. Literackie reinterpretacje mitów antycznych. Scharakteryzuj sposoby przedstawiania i cele tego zjawiska w literaturze wybranych epok.

 103. Różne sposoby funkcjonowania tradycji homeryckich w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.

 104. Omów symbolikę mitycznych postaci Dedala i Ikara i wskaż jej wpływ na wybrane utwory literatury polskiej.

 105. Teatr antyczny a teatr szekspirowski. Na wybranych przykładach dokonaj analizy porównawczej.

 106. Bohater tragiczny w literaturze antycznej , romantycznej i współczesnej. Rozważ temat odwołując się do wybranych utworów literackich.

 107. Omów rolę Biblii w epoce średniowiecza i renesansu. Wskaż podobieństwa i różnice w jej funkcjonowaniu.

 108. Na podstawie wybranych utworów literackich przedstaw kreacje rycerza, jego cele życiowe i hierarchię wartości.

 109. Postawa człowieka renesansu i baroku wobec radości, smutku , cierpienia i śmierci. Swoje spostrzeżenia przedstaw posługując się wybranymi utworami.

 110. Ludzkie żądze i namiętności w dramatach Szekspira. Zaprezentuj zagadnienie na przykładach wybranych dzieł autora.

 111. Obłąkani i szaleni w dramatach Szekspira i utworach romantycznych. Przedstaw odwołując się do wybranych dzieł.

 112. Duchy, zjawy, sny- ich funkcjonowanie i rola w literaturze. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.

 113. Między sielanką a realizmem. Przedstaw obraz polskiej wsi na podstawie wybranych utworów literackich.

 114. Sarmackie wady szlachty i ich pozostałości we współczesnym świecie. Odnieś temat do utworów XVII i XVIII wiecznych i pozostałych epok.

 115. Motyw przemijania w poezji baroku i Młodej Polski. Wskaż podobieństwa i różnice.

 116. Literatura oświecenia bawi, uczy i wychowuje. Rozwiń myśl odwołując się do wybranych utworów epoki.

 117. Przedstaw pozytywny i negatywny obraz szlachty polskiej w literaturze pięknej polskiego oświecenia.

 118. Kochanowski wobec tradycji antycznej. Omów temat na przykładach wybranych utworów tego twórcy.

 119. Bajka od Ezopa do Disneya. Scharakteryzuj ewolucję tego gatunku na przestrzeni epok.

 120. Polacy w satyrze i karykaturze literackiej. Przedstaw sposoby kreowania portretów i ich funkcje.

 121. Satyryczny obraz społeczeństwa w literaturze. Zaprezentuj sposoby tworzenia takiego obrazu.

 122. Jaką rolę pełni humor w utworze literackim? Zbadaj problem posługując się wybranymi dziełami literatury polskiej.

 123. Przyjaźń jako motyw literatury różnych epok. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady literackie.

 124. Motyw piekła w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

 125. Motywy przewodnie w twórczości W. Szymborskiej. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych utworów poetki.

 126. Literackie portrety kochanków. Omów na wybranych przykładach.

 127. Wampir jako bohater literacki. Zaprezentuj funkcjonowanie tego motywu w wybranych utworach różnych epok.

 128. Pieniądze- przekleństwo czy błogosławieństwo. Omów temat w oparciu o wybrane dzieła literackie.

 129. „Potop”- prawda historyczna a fikcja literacka. Wskaz podobieństwa i różnice oraz dokonaj analizy zagadnienia.

 130. Stereotypy męskości i kobiecości w literaturze. Omów na wybranych utworach z różnych epok.

 131. Świat widziany oczami dziecka – zinterpretuj dzieła literackie, w których narratorem jest dziecko.

 132. Stare i nowe pokolenie reportażu. Omów temat na wybranych pozycjach książkowych.

 133. Odwołując się do wybranych utworów C.K. Norwida zaprezentuj różnorodność tematyczną i artystyczną dzieł artysty.

 134. Powieść kryminalna XX i XXI wieku – na wybranych przykładach omów ewolucje gatunku.

 135. Wierność i zdrada – motyw przewodni w literaturze. Omów temat w oparciu o wybrane utwory.

 136. Odwołując się, do poznanych utworów, przedstaw świat uczuć i wartości w powieściach E. E. Schmitta.

 137. Folklor jako źródło inspiracji literackich. Rozwiń temat wykorzystując utwory z wybranych epok.Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki:

 1. Inspiracje antyczne w kulturze. Scharakteryzuj je omawiając wybrane dzieła literatury i sztuki(np. malarstwo, rzeźba, architektura).

 2. Omów funkcjonowanie motywów biblijnych w sztuce i literaturze różnych epok.

 3. Motywy mitologiczne i biblijne w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych utworach dziełach sztuki.

 4. Przedstaw motyw Narodzenie Pańskiego w literaturze i sztuce różnych epok.

 5. Różne ujęcia Sądu ostatecznego w literaturze i innych dziełach sztuki. Odwołaj się do wybranych przykładów.

 6. Motyw Boga w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.

 7. Upiory, monstra, straszydła w literaturze i sztuce. Przedstaw ich funkcję na wybranych przykładach.

 8. Renesans i oświecenie jako epoki kontynuujące starożytny klasycyzm w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.

 9. Wizerunek i motyw śmierci w literaturze i sztuce. Analiza wybranych przykładów.

 10. Motyw buntu wobec Boga. Omów temat na podstawie wybranych dzieł literackich i plastycznych.

 11. Cierpienie w literaturze i sztuce. Przedstaw motyw na wybranych przykładach.

 12. Cechy ludowe w literaturze i muzyce romantyzmu. Omów na wybranych dziełach literackich i muzycznych tego okresu.

 13. Artystyczne inspiracje egzotyką. Przedstaw temat opierając się na wybranych dziełach literackich i malarskich.

 14. Porównaj na wybranych przykładach walory artystyczne prozy H. Sienkiewicza i filmowych adaptacji jego dzieł.

 15. Różne wizje powstania styczniowego w literaturze i malarstwie XIX w. Omów wybrane przykłady.

 16. Na podstawie wybranych utworów literackich i dzieł malarskich przedstaw tragizm polskich powstań narodowych.

 17. Funkcje brzydoty w literaturze i innych dziełach sztuki. Przeanalizuj wybrane dzieła.

 18. Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie. Omów jego najciekawsze Twoim zdaniem wykorzystanie.

 19. Insurekcja Kościuszkowska i kult Tadeusza Kościuszki w literaturze i sztuce XIX w. Omów na wybranych przykładach.

 20. Na wybranych przykładach ukaż związki między literaturą i malarstwem okresu Młodej Polski.

 21. Fascynacje tatrzańskie w literaturze i malarstwie Młodej Polski. Rozwiń temat w oparciu o znane Ci dzieła literackie i plastyczne.

 22. Impresjonizm w literaturze i sztuce. Omów na wybranych utworach literackich i dziełach sztuki.

 23. „Wesele” St. Wyspiańskiego i „Wesele” A. Wajdy. Dokonaj analizy porównawczej środków kreacji i interpretacji dzieł.

 24. Człowiek w warunkach życia obozowego. Omów problem na przykładzie wybranych utworów i innych dostępnych materiałów.

 25. Rozważ jak literatura XIX w. komentuje dzieła sztuki. Omów temat na wybranych przykładach.

 26. Uprzedmiotowienie człowieka jako problem w literaturze i sztuce (np. Kantor, Różewicz, Wróblewski). Omów zjawisko reifikacji na wybranych przykładach.

 27. Świat prowincji w opowiadaniach Brunona Schulza i obrazach Marca Chagalla. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł.

 28. Malarstwo, rzeźba, architektura jako inspiracje dla literatury. Omów temat analizując celowo dobrane utwory.

 29. Symbolika stroju. Omów temat analizując wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie, rzeźbiarskie, filmowe i teatralne).

 30. Sposób kreowania obrazu natury w poezji i malarstwie. Dokonaj analizy wybranych dzieł.

 31. Różne oblicza rewolucji w literaturze i innych dziełach sztuki (malarstwo, film).Dokonaj analizy porównawczej tych dzieł.

 32. Obrazy miasta jako przestrzeni życiowej. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł literackich i innych (np. malarskich , filmowych).

 33. Filmy A. Wajdy jako interpretacja dzieł literatury polskiej. Omów wybrane przykłady.

 34. Język filmu. Język literatury. Dokonaj analizy porównawczej dzieła literackiego i jego adaptacji.

 35. Powieść, ekranizacja, adaptacja filmowa. Porównaj świat przedstawiony w wybranych dziełach literackich i filmowych.

 36. Katastroficzne wizje i obrazy zagłady w dziełach literackich i filmowych. Dokonaj analizy wybranych dzieł.

 37. Postaci i wydarzenia z historii Polski w literaturze i sztuce. Przedstaw temat na wybranych przykładach.

 38. Wzór kobiecej urody w wybranych epokach. Omów temat na wybranych przykładach dzieł sztuki i literatury.

 39. Różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce. Przedstaw funkcjonowanie motywu na wybranych przykładach.

 40. Na podstawie wybranych kierunków w sztuce przedstaw wpływ malarstwa na literaturę.

 41. Artystyczne ujęcie macierzyństwa w literaturze i sztuce. Przedstaw temat na wybranych przykładach.

 42. Postać anioła w literaturze i malarstwie. Omów temat na wybranych przykładach.

 43. Związki miedzy literaturą a muzyką. Zaprezentuj temat na wybranych przykładach z tych dziedzin sztuki.

 44. Motyw poszukiwania świętego Graala. Przedstaw temat odwołując się do wybranych dzieł literackich i innych.

 45. Staropolszczyzna jako źródło kultury współczesnej. Wskaż te elementy, które funkcjonują w zwyczajach ludzi XXI w.

 46. Renesans jako złoty wiek literatury i sztuki. Przedstaw na wybranych utworach.

 47. Orientalizm w literaturze i sztuce. Omów zjawisko i jego funkcjonowanie.

 48. Przedstaw funkcjonowanie motywu młodości na przykładzie dzieł literackich i innych dzieł sztuki.

 49. Fenomen Chopina wciąż żywy i obecny w kulturze. Rozwiń temat na wybranych przykładach dzieł literackich, muzycznych, malarskich, filmowych.

 50. Cztery pory roku jako motyw literacki i muzyczny. Przedstaw w oparciu o wybrane dzieła różnych epok.

 51. Przedstaw motyw tańca w literaturze i sztuce na wybranych dziełach z różnych epok.

 52. Motyw wojny w literaturze i malarstwie. Przedstaw na wybranych dziełach z różnych epok.

 53. Kreacja gangstera w literaturze i filmie XX wieku. Przedstaw temat odwołując się do wybranych przykładów.

 54. Twórczość Agaty Christie. Porównaj powieści kryminalne Agaty Christie z ich adaptacjami teatralnymi i filmowymi.

 55. Omów przemianę bohaterów na podstawie sagi „Gwiezdnych Wojen” i „Władcy Pierścieni”.

 56. Bitwa pod Grunwaldem w ujęciu literackim, malarskim i filmowym. Przedstaw temat na dowolnie wybranych przykładach.

 57. Szaleństwo jako temat literatury i filmów. Porównaj przedstawienie motywu i jego funkcji, odwołując się do wybranych przykładów.

 58. Mogiły, ruiny , opustoszałe zamki. Omów rolę znaków przemijania w literaturze i innych dziedzinach sztuki.

 59. Powstanie styczniowe w literaturze, malarstwie i filmie. Rozwiń temat analizując wybrane przykłady.

 60. Omów problem antysemityzmu i holocaustu, przywołując wybrane utwory literackie i filmy.

 61. Egzystencjalizm w literaturze i sztuce. Przedstaw temat odwołując się do wybranych przykładów.Język:

 1. Dokonaj analizy językowej i kulturowej przysłów polskich o określonej tematyce.

 2. Analizując zgromadzony materiał językowy scharakteryzuj zapożyczenia we współczesnym języku polskim. Oceń ich celowość.

 3. Dokonaj analizy języka reklamy na przykładzie reklamy telewizyjnej i radiowej.

 4. Język prasy. Omów różne odmiany stylu publicystycznego na konkretnych przykładach.

 5. Perswazyjne funkcje języka na przykładach tekstów propagandowych. Analiza przykładów.

 6. Język sprawozdań sportowych. Scharakteryzuj na podstawie wybranego materiału językowego.

 7. Wpływ literatury na współczesną frazeologię polską. Analizując zgromadzony materiał scharakteryzuj funkcję skrzydlatych słów w tekstach mówionych i słyszanych.

 8. Neologizmy w poezji Norwida i Leśmiana. Omów na wybranych przykładach.

 9. Indywidualizacja języka jako jeden ze składników charakterystyki bohatera literackiego. Omów na wybranych przykładach.

 10. Językowe sposoby wyrażania uczuć w listach Twojego pokolenia i pokolenia romantyków. Analiza przykładów (np. Mickiewicz, Słowacki, Norwid, Krasiński).

 11. Komizm słowny i sposoby jego realizacji w wybranych utworach różnych autorów i epok.

 12. Scharakteryzuj różne typy stylizacji językowej i jej funkcje na przykładzie wybranych utworów.

 13. Dialekty terytorialne języka polskiego jako tworzywo literackie. Omów na przykładzie wybranych utworów.

 14. Omów pochodzenie nazw miejscowych Twojego regionu.

 15. Etykieta językowa różnych czasów i środowisk. Zanalizuj wybrane przykłady literackie.

 16. Dlaczego niektóre wyrazy stają się modne? Zanalizuj przykłady ze współczesnej polszczyzny.

 17. Językowe środki kształtowania wypowiedzi w literaturze współczesnej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 18. Scharakteryzuj tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny i oceń kierunek tych przemian.

 19. Język jako instrument walki o władzę. Zanalizuj wybrane materiały wyborcze.

 20. Język w życiu politycznym. Przedstaw zjawisko nowomowy na wybranych przykładach.

 21. Sztuka retoryki dawniej i dziś. Omów temat na wybranych przykładach.

 22. Oceń poprawność językową wybranych tekstów prasowych. Scharakteryzuj kryteria, którymi się posłużyłeś.

 23. Błędy językowe w czasopismach. Dokonaj analizy wybranych przykładów.

 24. Zanalizuj wybrane utwory literackie, które stały się tekstami ballad, piosenek
  i pieśni.

 25. Dokonaj analizy języka piosenek jednego z zespołów lat dziewięćdziesiątych
  i wyjaśnij zasadność doborów środków wyrazu.

 26. Dokonaj analizy wybranych tekstów piosenek polskich zespołów młodzieżowych i ukaż sposoby wyrażania buntu.

 27. Ewolucja polskiego hip- hopu i sposoby wyrażania w nim buntu. Omów na podstawie wybranych przykładów.

 28. W oparciu o obserwacje i analizę scharakteryzuj język, którym posługują się Twoi rówieśnicy.

 29. Troska o język narodowy i jego poprawność. Przedstaw zagadnienia w oparciu o literaturę staropolską i współczesną.

 30. Język a płeć. Przedstaw zagadnienie z perspektywy historycznoliterackiej, lingwistycznej i feministycznej.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Propozycje tematów do matury ustnej z języka polskiego iconPropozycje tematów do matury ustnej z języka polskiego

Propozycje tematów do matury ustnej z języka polskiego iconPropozycje tematów do matury ustnej z języka polskiego

Propozycje tematów do matury ustnej z języka polskiego iconPropozycje tematów do matury ustnej z języka polskiego

Propozycje tematów do matury ustnej z języka polskiego iconPropozycje tematów do matury ustnej z języka polskiego

Propozycje tematów do matury ustnej z języka polskiego iconPropozycje tematów do matury ustnej z języka polskiego

Propozycje tematów do matury ustnej z języka polskiego iconPropozycje tematów do matury ustnej z języka polskiego

Propozycje tematów do matury ustnej z języka polskiego iconPropozycje tematów do matury ustnej z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012

Propozycje tematów do matury ustnej z języka polskiego iconPropozycje tematów do matury ustnej z języka polskiego na rok szkolny 2006/2007 przygotowane w II lo w Przemyślu

Propozycje tematów do matury ustnej z języka polskiego iconLista tematów do matury ustnej z języka polskiego 2011

Propozycje tematów do matury ustnej z języka polskiego iconLista tematów do matury ustnej z języka polskiego 2010

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom