Drugi rok nauczania
Pobierz 296.77 Kb.
NazwaDrugi rok nauczania
strona1/3
Data konwersji26.10.2012
Rozmiar296.77 Kb.
TypWymagania
  1   2   3
DRUGI ROK NAUCZANIALPTEMAT LEKCJIWYMAGANIA PROGRAMOWE

METODY
I FORMY
PRACYZAKRES MATERIAŁU
Z PODRĘCZNIKA
I ZESZYTU ĆWICZEŃPODSTAWOWE.

Uczeń:

PONADPODSTAWOWE.

Uczeń:1.

Lekcja wprowadzająca

 • zapoznaje się z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu plastyka, podręcznikiem, zeszytem ćwiczeń i kryteriami oceny;
pogadanka
z wyjaśnieniem wątpliwości, praca grupowa;

podręcznik, zeszyt ćwiczeń cz. 2;

2.

Smutno mi. Barwy dopełniające
i złamane

 • zna pojęcia: barwy czyste, barwy złamane,

 • wykonuje obserwację zjawiska powidoku (s. 17 podręcznika) i omawia swoje wrażenia,

 • miesza w równych proporcjach barwy, uzyskując efekt dopełniania do szarości,

 • potrafi przełamać barwy w parach tak, aby uzyskać stopniowe przejście jednej barwy w drugą,

 • potrafi określić, jaki nastrój wprowadzają do obrazu barwy złamane,

 • przedstawia pojęcie smutku, korzystając z zasady dopełnienia do szarości,

 • sporządza notatkę* (terminy: barwy dopełniające, barwy złamane, zjawisko powidoku) i wypisuje pary barw dopełniających;

 • potrafi objaśnić termin barwy złamane,

 • wyjaśnia pochodzenie terminu barwy dopełniające,

 • swoimi słowami wyjaśnia zjawisko powidoku,

 • umie podać inne przykłady zjawisk
  o charakterze złudzeń wzrokowych,

 • wyjaśnia, dlaczego artyści malarze stosują barwy złamane i jaki efekt osiągają przy ich pomocy,

 • w twórczy sposób wykonuje pracę plastyczną;

praca z tekstem przewodnim, obserwacja, odkrywanie, ćwiczenia
z korektą nauczyciela, praca indywidualna;

podręcznik
s. 15-18,
zeszyt ćwiczeń cz. 2, ćw. 2;

3.

Projekt zabawki. Powidoki i kon­trasty

 • zna pojęcie kontrastu,

 • wie, jakie barwy najsilniej z sobą kontrastują,

 • wykorzystuje poznane wcześniej zjawisko powidoku do określania barwy dopełniającej do danej barwy,

 • stosuje kontrasty barwne w projekcie dziecięcej zabawki lub ubioru sportowego,

 • w prostym programie graficznym wykonuje rysunek zbudowany z kilku kształtów o dowolnych barwach
  i dobiera do nich kształty kontrastowe o barwach dopełniających;

 • potrafi określić efekt plastyczny stworzonych zestawień,

 • rozumie, że barwy wzajemnie dopełniające się to barwy najsilniej kontrastujące ze sobą,

 • w twórczy sposób wykonuje pracę plastyczną;

metoda odroczonego wartościowania (burza mózgów), odkrywanie, ćwiczenia z korektą nauczyciela, ewentualnie ćwiczenia
z użyciem komputera, praca indywidualna
i grupowa;

podręcznik
s. 16-17,
zeszyt ćwiczeń cz. 2, ćw. 1;

4.

Termometr ru­chomych nastro­jów. Względność barw

 • wykonuje obserwacje ze s. 24 podręcznika,

 • rozumie, że te same barwy są
  w zależności od sąsiedztwa cieplejsze lub chłodniejsze,

 • zauważa efekt „występowania”
  i „cofania się” plam barwnych,

 • obmyśla kolory dla skali nastrojów (od cofającego się smutku po zbliżającą się wielką radość),

 • sporządza notatkę* (względność barw);

 • rozumie i potrafi omówić pojęcie względności barw,

 • rozumie, co to znaczy, że barwy nie mają stałej temperatury,

 • potrafi wyjaśnić zjawisko „występowania”
  i „cofania się” plam barwnych,

 • w twórczy sposób wykonuje pracę plastyczną;

praca z tekstem przewodnim, ekspozycja, odkrywanie, ćwiczenia bez korekty nauczyciela, praca indywidualna;

podręcznik
s. 23-24;

5.

Kompozycja zamknięta
i otwarta. Kolaż

 • zna pojęcia: kompozycja zamknięta
  i kompozycja otwarta,

 • wśród reprodukcji malarstwa zamieszczonych w podręczniku znajduje przykłady kompozycji zamkniętych
  i otwartych,

 • potrafi stworzyć kompozycję zamkniętą (np. martwą naturę),

 • w stworzonej kompozycji za pomocą ramki wyodrębnia fragment, który będzie kompozycją otwartą,

 • potrafi porównać cechy kompozycji zamkniętej i otwartej,

 • do naklejonej na kartce widokówki dorysowuje „ciąg dalszy”, tworząc kompozycję otwartą;

 • potrafi omówić rodzaje kompozycji
  i zanalizować ich budowę i elementy,

 • umie wyjaśnić, czemu służy zastosowanie kompozycji zamkniętej lub otwartej we wskazanych reprodukcjach z podręcznika,

 • w twórczy sposób wykonuje pracę plastyczną i potrafi ją omówić, posługując się poznanymi terminami;

ekspozycja, analiza ilustracji, odkrywanie, ćwiczenia z korektą nauczyciela, praca indywidualna;

podręcznik
s. 40-42,
zeszyt ćwiczeń
cz. 2, ćw. 5;

6.

Światłocień

 • rozumie, że świat jest trójwymiarowy, zaś przedstawienia malarskie – dwuwymiarowe,

 • obserwuje, jak zmienia się wygląd (barwa) przedmiotu oświetlonego
  z jednej strony,

 • potrafi wyjaśnić zjawisko światłocienia,

 • wie, że cieniowanie służy ukazaniu na obrazie trójwymiarowości przedmiotu,

 • cieniuje kontur przedmiotu, zwracając uwagę na kierunek padania światła;

 • potrafi wyjaśnić, czym jest modelunek światłocieniowy,

 • na reprodukcjach malarstwa zamieszczonych w podręczniku wskazuje fragmenty, w których występuje modelunek światłocieniowy i określa, z której strony na obrazie pada światło;

praca z tekstem prze­wodnim, analiza ilustracji, odkrywanie, ćwiczenia z korektą nauczyciela, praca indywidualna;

podręcznik
s. 33-35,
zeszyt ćwiczeń
cz. 2, ćw. 8;

7.

Bryła w prze­strzeni. Szkice

 • przeprowadza obserwacje prostych przedmiotów (książka, kubek), zmieniając ich położenie i kąt ustawiania względem linii wzroku,

 • potrafi opisać, jak zmieniają się widoki przedmiotów w zależności od ich położenia względem oczu obserwującego,

 • sporządza notatkę* (terminy: przestrzeń, oddalenie, przybliżenie, widoki przestrzeni, linia horyzontu);

 • potrafi narysować poszczególne widoki książki i kubka,

 • określa, jak kształtuje się linia górnej krawędzi obserwowanego kubka,

 • umie zanalizować obserwacje bryły
  w przestrzeni;

praca z tekstem prze­wodnim, analiza ilustracji, odkrywanie, ćwiczenia z korektą nauczyciela, praca indywidualna;

podręcznik
s. 45-49,
zeszyt ćwiczeń
cz. 2, ćw. 10;

8.

Przestrzeń w ob­razie. Rodzaje perspektywy

 • ma świadomość istnienia różnych sposobów prezentowania przestrzeni
  w historii malarstwa,

 • potrafi wyjaśnić pojęcia: układ rzędowy, kompozycja pasowa, układ kulisowy,

 • dostrzega różnice pomiędzy poszczególnymi kompozycjami,

 • tworzy proste rysunki (np. sylwetki zwierząt lub ludzi), stosując kolejno układ rzędowy, kompozycję pasową
  i układ kulisowy;

 • wie, że zagadnienie perspektywy związane jest z dążeniem do ukazania trójwymiarowości w malarstwie,

 • umie w przybliżeniu określić, kiedy stosowano poszczególne sposoby ukazywania przestrzeni;

praca z tekstem prze­wodnim, analiza ilustracji, odkrywanie, ćwiczenia z korektą na­uczyciela, praca indywidualna;

podręcznik
s. 45-47;

9.

Jeden punkt zbiegu. Ćwiczenia z perspektywy linearnej

 • zna pojęcie perspektywa linearna,

 • wie, kiedy odkryto ten sposób przedstawiania przestrzeni,

 • potrafi wyjaśnić, na czym polegają różnice między perspektywą centralną
  i boczną,

 • potrafi dokończyć rysunek, zachowując zasady perspektywy centralnej i bocznej (w zeszycie ćwiczeń),

 • umie znaleźć punkt zbiegu linii
  i wyznaczyć linię horyzontu,

 • potrafi wykonać nieskomplikowane szkice przestrzenne – budynku, mebla itp.;

 • dostrzega przełomowe znaczenie wynalazku perspektywy linearnej dla malarstwa,

 • wśród ilustracji zamieszczonych
  w podręczniku znajduje takie, w których widoczne jest zastosowanie perspektywy, umie określić rodzaj perspektywy,

 • potrafi omówić różnice w efekcie, jaki daje zastosowanie różnych rodzajów perspektywy;

praca z tekstem prze­wodnim, analiza ilustracji, odkrywanie, ćwiczenia z korektą nauczyciela, praca indywidualna;

podręcznik
s. 47-48,
zeszyt ćwiczeń cz. 2, ćw. 11 i 12;

10.

Z okna widzę pejzaż Z błękitnym niebem. Perspektywa malarska
i powietrzna

 • potrafi wyjaśnić pojęcia: perspektywa malarska i perspektywa powietrzna,

 • wie, że zjawisko względności barw jest wykorzystywane przez malarzy do ukazywania przestrzeni w obrazie,

 • wie, że im dalej od patrzącego znajduje się obserwowany przedmiot, tym bardziej jest „zabłękitniony” przez warstwę powietrza,

 • potrafi tak dobrać barwy, by stworzyć kolejno wrażenie przybliżania
  i oddalania się przestrzeni w obrazie,

 • umie zastosować taką kolejność podanych barw i odcieni, aby uzyskać wrażenie (w uproszczeniu) perspektywy powietrznej,

 • na zakończenie zajęć z perspektywy sporządza notatkę* (rodzaje perspektywy);

 • wśród reprodukcji dzieł malarstwa zamieszczonych w podręczniku potrafi wskazać te, które wykorzystują perspektywę malarską i powietrzną,

 • wie, że ukazując przestrzeń, artysta malarz zazwyczaj łączy perspektywę linearną
  z powietrzną i malarską,

 • świadomie stosuje w kompozycji właściwości barw ciepłych i zimnych,

 • potrafi syntetycznie omówić podobieństwa
  i różnice w poznanych układach perspektywicznych;

praca z tekstem przewodnim, analiza ilustracji, odkrywanie, ćwiczenia bez korekty nauczyciela, praca indywidualna;

podręcznik
s. 24-25 i 48-49, zeszyt ćwiczeń
cz. 2, ćw. 13 i 14;

11.

Sztuka odrodzenia. Projekt willi

 • potrafi podać podstawowe informacje na temat epoki odrodzenia (czas trwania, zasięg, znaczenie nazwy),

 • wie, czym był humanizm i jaki był jego wpływ na artystów epoki,

 • umie wymienić najważniejsze cechy sztuki renesansu (odrodzenie idei antyku, umiar, harmonia, doskonałe proporcje, równowaga, zainteresowanie ciałem ludzkim),

 • zna typy budowli renesansowych: pałace, wille, szpitale, kościoły, kaplice rodowe,

 • potrafi wymienić poznane przykłady architektury odrodzenia i nazwiska ich autorów,

 • szkicuje projekt willi, starając się zawrzeć w nim elementy architektury renesansu (arkady, kolumny),

 • sporządza notatki* (cechy sztuki odrodzenia i architektura odrodzenia);

 • dostrzega dominujące funkcje sztuki odrodzenia – włączenie sztuki w proces poznania świata, realizację ideałów humanizmu,

 • potrafi wyjaśnić pojęcie humanizm
  i wskazać kon­kretne przykłady oddziaływania tego prądu na sztukę,

 • umie wymienić najsłynniejszych architektów odro­dzenia,

 • umie wskazać elementy architektury renesansowej wykorzystywane do dziś, odnajduje je w budownictwie najbliższego otoczenia,

 • przedstawia ciekawy plastycznie projekt budowli;

praca z tekstem prze­wodnim, analiza ilustracji, ćwiczenia
z korektą nauczyciela, praca indywidualna;

podręcznik
s. 106-113,
zeszyt ćwiczeń
cz. 2,
zestaw Sztuka odrodzenia;
  1   2   3

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Drugi rok nauczania iconLetnia sesja egzaminacyjna rok akademicki 2011/2012 Rok studiów pierwszy – semestr drugi

Drugi rok nauczania iconPlan szkolenia drugi rok aplikacji adwokackiej

Drugi rok nauczania iconStudia licencjackie – historia I kultura żYDÓw rok drugi

Drugi rok nauczania iconZapach kobiety” tytuł oryginalny „Scent Of a woman” w reżyserii Martina Bresta, rok tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąty drugi, Stany Zjednoczone

Drugi rok nauczania iconRozkład materiału dla klasy 2 – rok szkolny 2005/2006 (pierwszy rok nauczania informatyki)

Drugi rok nauczania iconPlan nauczania fizyki w oparciu o podstawy programowe – klasa trzecia, poziom rozszerzony ( na rok szkolny 2010/2011), w wymiarze 2 (z rozkładu nauczania) +2 godziny tygodniowo (przydzielone przez organ prowadzący)

Drugi rok nauczania iconCzłowieka I jego miejsca w świecie. Życie było w niej podzielone pomiędzy dwa asymetryczne wymiary, jeden przejściowy, ziemski, oparty na pozorze, drugi zaś wiecznie boski I prawdziwie rzeczywisty. I to właśnie ten drugi z wymienionych wymiarów nadawał życiu znaczenie I wartość, człowiekowi zaś zasa

Drugi rok nauczania iconSylabus lektoratu prowadzonego na uniwersytecie łÓdzkim rok Akademicki 2010-2011 program nauczania na rok akademicki 2010/11

Drugi rok nauczania iconSylabus lektoratu prowadzonego na uniwersytecie łÓdzkim rok Akademicki 2010-2011 program nauczania na rok akademicki 2010/11

Drugi rok nauczania iconProgram nauczania na rok akademicki 2011/12

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom