W języku polskim I angielskim
Pobierz 252.42 Kb.
NazwaW języku polskim I angielskim
strona2/6
Data konwersji26.10.2012
Rozmiar252.42 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6
Nazwa przedmiotu (w języku polskim i angielskim)

Psychologiczna interwencja wobec osoby uzależnionej / Psychological intervention for addicted person

Kod ECTS


Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Wydział Historyczno- Pedagogiczny, Instytut Psychologii UO

Rok studiów, semestr, rok akademicki:

Rok 4, semestr 7

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących): Imię Nazwisko adres@e-mail.pl


2. Przemysław Zdybek (pzdybek@uni.opole.pl)Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin

Liczba punktów ECTS: …*


 • udział w zajęciach: 30 h
 • przygotowanie do zajęć w tym czytanie literatury 20h
 • samodzielna praca z materiałami multimedialnymi 10h


Suma 60 h = 2 ECTS


* 1 Punkt ECTS = 25-30 h. pracy studenta

A. Formy zajęć i liczba godzin:

 • konwersatorium 30h
B. Sposób realizacji:

 • zajęcia w sali dydaktycznej
Status przedmiotu:

 • fakultatywny dowolnego wyboru (optional).
Język wykładowy:

 • Język, w jakim prowadzony będzie przedmiot (Polski)

Metody dydaktyczne

Szczegółowe informacje na temat form zajęć/metod nauczania, obejmujących na przykład (można też opisać własny sposób pracy ze studentami):

 • dyskusja

 • praca w grupach

 • projekty i prace terenowe

 • prezentacje multimedialne
Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne

Sposób zaliczenia*:

 • kolokwium

 • praca własna podczas zajęć (przygotowanie)


*Obecność na zajęciach nie stanowi potwierdzenia uzyskania żadnego efektu kształcenia.

B. Formy zaliczenia:

1. konwersatorium:

 • zaliczenie kolokwium

 • praca własna z literaturą

 • praca w grupach podczas zajęć
C. Podstawowe kryteria: Oceny lub wymagania zaliczeniowe określane są indywidualnie, jednak powinny zachować stosowność wobec zaplanowanych efektów kształcenia.

Ocena końcowa z poszczególnych form zajęć zostanie ustalona na podstawione uzyskanej liczby punktów wg. zasady:

 • ocena dostateczna: jeśli student uzyska powyżej 60% punktów

 • ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 75% punktów

 • ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska powyżej 90% punktów

Wymagania wstępne: Wstępne wiadomości dotyczące zjawiska uzależnienia jako problemu społecznego, medycznego i psychologicznego obejmującego osobę uzależnioną i członków jej rodziny.

Cele przedmiotu: W tym polu należy umieścić cele ogólne, które można określić jako cele zajęć, stawiane sobie przez prowadzących. Może to być od jednego do maksymalnie kilku celów (w zależności od liczby i formy zajęć), które są powiązane bezpośrednio z efektami kształcenia:

- w zakresie wiedzy : dostarczenie wiedzy o tym czym jest uzależnienie i jaki są kryteria diagnostyki uzależnień, poruszenie problematyki współuzależnienia i dysfunkcjonalności rodziny osoby uzależnionej.

- w zakresie umiejętności : student zapozna się z podstawowymi procedurami interwencji wobec osoby uzależnionej przygotowanych dla nie psychologów (członków rodziny osoby uzależnianej, pracowników socjalnych, kuratorów). Student zdobędzie umiejętności wskazania właściwej placówki zajmującej się instytucjonalnie leczeniem poszczególnych podtypów uzależnień.

- w zakresie kompetencji – student zdobędzie świadomość specyfiki kontaktu z osobą uzależnioną i dowie się w jaki sposób motywować ją do podjęcia profesjonalnego leczenia

Treści programowe:

Treści realizowanych podczas zajęć, przy czym uwzględnia się podział na poszczególne formy zajęć, na przykład:

 1. Problematyka wykładu:

 1. Czym jest uzależnienie – definicja i mechanizmy choroby. Metody i kryteria diagnostyczne uzależnień

 2. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu (F10.x; ); diagnoza i przebieg leczenia.

 3. Zaburzeniu psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem opiatów (F11.x); diagnoza i przebieg leczenia.

 4. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kanabinoli (F12.x); diagnoza i przebieg leczenia.

 5. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem leków uspokajających i nasennych (F13.x) ; diagnoza i przebieg leczenia.

 6. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kokainy (F14.x) ; diagnoza i przebieg leczenia.

 7. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem innych substancji stymulujących, w tym kofeiny (F 15.x) ; diagnoza i przebieg leczenia.

 8. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji halucynogennych (F16.x) ; diagnoza i przebieg leczenia.

 9. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane paleniem tytoniu (F17.x) ; diagnoza i przebieg leczenia.

 10. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem lotnych rozpuszczalników (F18.) ; diagnoza i przebieg leczenia.; Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kilku

substancji lub używaniem innych substancji psychoaktywnych (F19.x) ; diagnoza i przebieg leczenia.

 1. Inne zachowania o charakterze uzależnień nie sklasyfikowane w grupie substancji psychoaktywnych :pracoholizm, seksoholizm, hazard patologiczny, zakupoholizm, uzależnienie od komputera, nałogowe wykonywanie ćwiczeń fizycznych i inne.

 2. Procedura interwencji kryzysowej dla osób nie będących psychologami.

 3. Współuzależnienie, diagnostyka i leczenie; Syndrom Dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (DDA, DDD)

 4. Wspólnoty samopomocowe skupiające osoby uzależnione i członków ich rodzin (AA,AN,AH, i inne; Al.-teen i Al.-Anon)

 5. Kolokwium
Wykaz literatury*

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Beck A.T., Wright F. D. i Newman C. F.(2009). Terapia poznawcza uzależnień. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

R.C. Carson, R.C. Butcher, J.N. i Mineka, S. (2004). Psychologia zaburzeń. Gdańsk: GWP.

Melibruda, J., Sobolewska, Z. (2006). Integracyjna Psychoterapia Uzależnień. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii Zdrowia.


A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

Dodziuk, A. i Kapler, L. (2007) Nałogowy człowiek. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii Zdrowia.

Sztander, W. (2008) Rozmowy które pomagają. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii Zdrowia.

Yalom, I. Leszcz, M. ( 2006). Psychoterapia grupowa. Teoria i praktyka, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
B. Literatura uzupełniająca

Bragdon, D.B. i Gamon, D. (2003). Kiedy mózg pracuje inaczej. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.


Sack, O. (2009) O mężczyźnie który pomylił swoją żonę z kapeluszem. Warszawa: Wydawnictwo Zysk i S-ka.


*Podając literaturę do przedmiotu należy zapewnić jej dostępność dla studentów (w ramach sieci bibliotecznej UO albo bezpośrednio od prowadzącego zajęcia);

* Przy ustalaniu liczby pozycji literaturowych należy uwzględnić ogólną liczbę punktów ECTS przyznanych za dany przedmiot, obejmującą także szacowany czas pracy własnej studenta
Efekty kształcenia

Sposoby weryfikacji

Odniesienie do kierunkowych efektów
kształcenia


Efekty kształcenia

(Szczegółowe zalecenia i wskazówki praktyczne przedstawiono w „Jak przygotować programy kształcenia…” Kraśniewski A., s.50-59; 61-66)

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:
(np.:

 • definiować uzależnienia od substancji i zachowań zgodnie ze standardami ICD 10

 • scharakteryzować główne podejścia teoretyczne opisujące przyczyny, leczenie i problemy nawrotów w uzależnieniach

 • wymienić i opisać placówki zajmujące się leczeniem uzależnień i różne programy pracy z klientem uzależnionym

 • zrozumieć problematykę kontaktu z klientem uzależnionym
Np.:

 • kolokwium (pisemne)

 • Pytania dotyczące lektur zadawane w trakcie ćwiczeń

 • DyskusjaUmiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić/mieć umiejętność:

(np.:

 • Podstawowe umiejętności interpersonalne w rozmowie z osobą uzależnioną

 • Umiejętność rozróżniania poszczególnych form uzależnienia

 • Wykorzystywać wiedzę dot. kształtowania się uzależnienia do interpretowania zachowań społecznych
 • ocena: wypowiedzi ustnej w trakcie zajęć,

 • ocena dyskusji i pracy grupowej podczas zajęć
Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje:

(Np.:

 • podstawowa świadomość problematyki uzależnień

 • aktywność w zakresie samodzielnego czytania literatury związanej z trudnościami osób uzależnionych

 • podstawowe umiejętności przeprowadzenia wstępnej rozmowy z osobą uzależnioną

Np.:

 • Ocena systematyczności pracy podczas zajęć

 • Przygotowanie do zajęć


1   2   3   4   5   6

Powiązany:

W języku polskim I angielskim iconZasada tworzenia nazwy związku w języku polskim I w języku angielskim

W języku polskim I angielskim iconEuropejski format pisania cv w języku angielskim I w języku polskim

W języku polskim I angielskim iconTemat pracy (języku polskim I angielskim)

W języku polskim I angielskim iconCiekawostki w języku angielskim I polskim *opowiadania, konkursy

W języku polskim I angielskim iconTego syndromu I ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, nic w bibliotekach nie znalazłam, żadnej książki, żadnego artykułu w języku polskim tylko szczątkowe informacje w języku angielskim I to mnie jeszcze bardziej zachęciło do szukania materiałów, aby dowiedzieć się czegoś więcej o CdLS

W języku polskim I angielskim iconOsoby pragnące opublikować swój tekst (artykuł, recenzję, sprawozdanie z kongresów, konferencji, seminariów w języku polskim bądź angielskim) w Studiach

W języku polskim I angielskim iconW języku niemieckim występują tak jak I w języku polskim czasowniki zwrotne. Warto zwrócić jednak uwagę, że

W języku polskim I angielskim iconCzasy w języku angielskim

W języku polskim I angielskim iconTranslatorium w języku angielskim

W języku polskim I angielskim iconKÓŁko filmowe w języku angielskim”

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom