Wykład 1: Znaczenie informacji rynkowej I monitoringu na rynku żywności
Pobierz 296.14 Kb.
NazwaWykład 1: Znaczenie informacji rynkowej I monitoringu na rynku żywności
strona3/5
Data konwersji26.10.2012
Rozmiar296.14 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5
Partnerstwa publiczno-prywatne

Biała Księga „Strategia dla Europy w sprawie zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem, nadwagą i otyłością” (maj 2007 r.):

Rozwój tzw. partnerstw publiczno-prywatnych, jak Europejska Platforma, jest kamieniem węgielnym działań w kierunku poprawy żywienia konsumentów Europy”.


Nowa inicjatywa w Polsce  powołanie na podstawie Zarządzenia Ministra Zdrowia z 12.11.2007 r. Rady ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia z udziałem SGGW.


www.gis.gov.pl


Rada ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Ministerstwa Zdrowia.


Jej celem jest:

 • działanie na rzecz zwalczania nadwagi i otyłości w Polsce

 • określenie priorytetowych działań w zakresie promocji zbilansowanej diety, aktywności fizycznej i zdrowia

 • opiniowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz zachowań prozdrowotnych.


W skład Rady wchodzi 5 Komitetów Roboczych ds.:

 • Edukacji i Programów Społecznych

 • Nauki

 • Mediów

 • Kontaktów z Europejską Platformą

 • Aktywności Fizycznej


Polską akcją zgłoszenia do Europejskiej Platformy jest program edukacyjno-informacyjny „Trzymaj formę” przygotowany przez Główny Inspektorat Sanitarny i Polską Federację Producentów Żywności (członka CIAA) skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych.


Polska Federacja Producentów Żywności powołana została w 1999 r. w celu zapewnienia efektywnego współudziału podmiotów gospodarczych w tworzeniu prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych warunków rozwoju sektora żywnościowego, jednej z największych i najsłynniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

WYKŁAD 6 Wspieranie sprzedaży na rynku żywnościowym, marketing żywieniowy


Współczesny konsument

 • zmiana zachowań żywieniowych, stylu życia, wzorca konsumpcji

 • złożony kompleks uwarunkowań wyboru żywności i zachowań

 • paradox konsumencki:

  • zachowania prozdrowotne coraz ważniejsze (74% konsumentów czuje, że wie, co jest dobre i niedobre dla zdrowia)

  • coraz więcej osób nie stosuje ich (tylko 48% twierdzi, że łatwo jest jeść zdrowo)


Wyzwanie – zdrowie publiczne

Czynniki ryzyka:

 • globalizacji

 • urbanizacja

 • starzenie się

 • niezdrowa dieta

 • brak aktywności fizycznej

 • palenie tytoniu


Nadwaga dotyczy ponad 1 mld ludzi. W UE dotyka 50% ludzi dorosłych i 20% dzieci. W 2015 r. prawdopodobnie nadwagę będzie miało około 1,5 ludności.

Otyłość natomiast dotyczy ponad 300 mln ludzi. Ważne są jednak jeszcze inne choroby dietozależne, dość często spotykane, jak nadciśnienie, cukrzyca itp.


Wizerunek konsumenta

Odzwierciedlenie trendów żywieniowych w skali globalnej w produkcji żywności

 • szukający bilansu

  • więcej przyjemności i wrażeń – ekstremalne przyprawianie

  • więcej naturalności – świeże składniki, mniej dodatków, tradycyjna żywność organiczna

 • zmieniający stosunek do wieku

 • dodawanie życia do lat – błonnik i całe ziarna, dobre kolory i antyoksydanty

 • zwrócony ku sobie

 • remedium na styl życia – zwrot ku tradycji

 • indywidualizacja zachowań – etniczne trendy


Nowy marketing artykułów spożywczych

To potrzeba działania na wielu płaszczyznach wszystkich graczy łańcucha żywności, rządu, NGO itd.


Informacje żywieniowe w opinii konsumentów:

 • oświadczenia żywieniowe zawsze/często przyciągają uwagę – 55% respondentów mogą skłonić do zakupu

 • wiara w treść oświadczenia wiąże się z zaufaniem do marki – 65%

 • 83% respondentów chce na opakowani symbolu pozwalającego na szybka interpretację wartości odżywczej

 • głównym źródłem wiedzy żywieniowej jest telewizja (56%), gazeta codzienna i czasopisma (43%) oraz etykieta (40%)


Szum informacyjny na temat żywienia – zdrowie w otoczeniu zewnętrznym konsumenta:

 • dietetycy

 • TV/radio

 • gazety codzienne

 • książki kucharskie

 • rodzina, znajomi

 • wiadomości

 • ogłoszenia instytucji społecznych

 • prasa medyczna

 • ochrona zdrowia

 • eksperci rządowi

 • detal


Marketing żywieniowy – nowy sposób przekazy informacji żywieniowych o produkcie, w tym ze wskazaniem na prawidłowe/lepsze funkcjonowanie organizmu i ochronę/poprawę zdrowia konsumenta w wyniku jego spożywania, co w perspektywie zapewni określone korzyści społeczne, w tym zdrowotne i ekonomiczne dla danej populacji.

Cel marketingu żywieniowego:

 • stworzenie komunikatu i korzyści zdrowotnych

 • uzyskanie przewagi konkurencyjnej przez pozycjonowanie (umieszczenie oferty w świadomości konsumentów z punktu widzenia charakterystyki danego producenta) oferty za pomocą argumentów żywieniowych

 • marketing żywieniowy jako forma aktywizacji sprzedaży: argumenty żywieniowe w komunikacji z klientem

Uregulowania prawne UE dotyczące marketingu żywieniowego:

 • Rozporządzenie (WE) Nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 20.12.2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności


Oczekiwania konsumentów na rynku prozdrowotnych produktów

  • wybór produktów

  • więcej informacji

  • odpowiedzialny marketing

  • wsparcie w stosunku dobrej diety (innych osób, szkoły, organizacji, rządu itd.)

WYKŁAD 7:Determinanty innowacyjności w sektorze żywnościowym


Współczesne przedsiębiorstwo, aby mogło się efektywnie i dynamicznie rozwijać, potrzebuje nie tylko zmian w strukturze organizacyjnej, logistyce czy zachowaniach, potrzebuje innowacji – nowych produktów, nowych technologii, nowych systemów organizacji i zarządzania, marketingu itp.


Innowacja

Z łac. innovatio oznacza odrodzenie. Pojęcie to zostało wprowadzone pierwszy raz do nauk ekonomicznych przez J. Schumpeter’a w 1911 r.


Odniósł on innowacje do 5 przypadków:

 • wprowadzenie nowego produktu/nowego jego gatunku, z jakim konsumenci nie mieli jeszcze do czynienia

 • wprowadzenie nowej metody produkcji, jeszcze praktycznie nie wypróbowanej w danej dziedzinie przemysłu

 • otwarcie nowego rynku, czyli takiego, na którym dany rodzaj krajowego przemysłu uprzednio nie działał i to bez względu, czy rynek ten istniał wcześniej czy też

 • zdobycie nowego źródła surowców lub półfabrykatów i to niezależnie od tego, czy źródło już istniało czy też musiało być dopiero stworzone

 • wprowadzenie nowej organizacji jakiegoś przemysłu, np. stworzenie monopolu bądź jego załamanie


Różnorodność rozumienia innowacji

Innowacja – każda nowość będąca nowością dla jej użytkownika (Kotler, 1994)


Innowacja – kierowany wysiłek organizacji na rzecz opracowania nowych produktów i usług bądź też nowych zastosowań już istniejących produktów i usług (Griffin, 1996)


Innowacja – ulepszenie technologiczne, lepsze metody czy sposoby wykonania danej rzeczy, może to się ujawnić w zmianach produktu lub procesu, nowych podejściach do marketingu i nowych formach dystrybucji (Porter, 1990)


Innowacja – wszelkie procesy badań i rozwoju zmierzające do zastosowania i użytkowania ulepszonych rozwiązań w dziedzinie techniki, technologii i organizacji (Janasz, Kozioł, 2007)


Dwa podejścia do innowacji

 • rzeczowe

  • wyroby i usługi, organizacja procesu produkcji oparta na nowej bądź niespotykanej dotychczas wiedzy, akceptowanej i wdrożonej w firmę

 • czynnościowe

 • cały proces od tworzenia i projektowania aż do realizacji i adaptacji innowacji

 • w szerszym ujęciu proces innowacyjny obejmuje całą działalność badawczo-rozwojową, rozwijanie idei nowego produktu, czy metody, który kończy się wraz z wdrożeniem innowacji


Siły napędowe procesu innowacji

 • ogólnoświatowy rozwój bazy technologicznej i know-how według funkcji wykładniczej

 • zmieniające się potrzeby, oczekiwania i preferencje odbiorców

 • stopniowe skracanie się cyklu życia produktów

 • otwarte rynki zagraniczne

 • wzrastająca konkurencja w skali globalnej

 • trendy dynamizujące przemysł spożywczy

  • produkcja żywności prozdrowotnej (funkcjonalnej)

  • upowszechnienie żywności wygodnej

  • dostosowanie produkcji do potrzeb/preferencji konsumenta

  • globalizacja smaku konsumenta i wytwarzania żywności

  • zogniskowanie kluczowych kompetencjiRodzaje innowacji


 • produktowe – tworzenie nowych produktów do zaspokojenia nowych potrzeb lub doskonalenie wyrobów już wytwarzanych

 • procesowe – wprowadzanie nowych sposobów wytwarzania lub dystrybucji

 • organizacyjne – zmiany w funkcjonowaniu organizacji wprowadzone w celu podniesienia sprawności działania (np. nowe metody marketingu, zarządzania)


Innowacje produktowi i procesowe są ze sobą związane:

  • produkcja nowego wyrobu (istotnie nowa lub modyfikacja) zawsze wymaga nowej kombinacji zasobów, a więc nowej innowacji procesowej

  • jednocześnie nowy lub ulepszony proces produkcyjny zmienia cechy wytwarzanych wyrobów, wymuszając innowacje produktowe


Główne obszary innowacji w firmach sektora żywnościowegoinnowacje produktowe

 • nowe składniki

 • nowe materiały opakowaniowe

 • zmiany wizerunku

innowacje procesowe

 • procesy innowacyjne bazowane na B + R

 • procesy innowacyjne bez B + R


innowacje organizacyjne

 • zarządzanie

 • struktura marketingu

 • struktura finansowa

 • produkcja

 • badania i rozwój (B + R)

 • logistyka

 • pozostałe obszary funkcjonowania


innowacje rynkowe

 • rozwój produktu

 • rozwój rynku


W statystyce międzynarodowej dotyczącej innowacyjności stosuje się wytyczne zawarte w podręczniku OSLO ODCE/EUROSTAT (1997).

W metodyce OSLO zagadnienie innowacyjności zawężono do innowacji technologicznych w zakresie produktów i procesów.

Aktywność innowacyjna obejmuje zespół działań o charakterze naukowym, technologicznym, organizacyjnym, finansowym i marketingowym, których celem jest opracowanie i wdrożenie innowacji technologicznych.


Zagadnienie z tą metodyką GUS przyjmuje:

 • produkt technologicznie nowy to taki, którego charakterystyka techniczna i zastosowanie różnią się istotnie od produktów wytwarzanych dotychczas

 • produkt technologicznie ulepszony to produkt już istniejący, którego właściwości techniczne zostały ulepszone w znaczący sposób przez zastosowanie nowych, doskonalszych materiałów

 • innowacja technologiczna procesu to zastosowanie rozwiązań naukowych w praktyce przemysłowej, łącznie z metodami dostaw produktówKlasyfikacja innowacji produktowych i procesowych według następujących kryteriów

 • stopień nowości

  • innowacja w skali światowej

  • innowacja w skali kraju lub całego działu przemysłu

  • innowacja w skali przesiębiorstwa

 • zasięg oddziaływania

 • poza przedsiębiorstwo

 • wewnątrz przedsiębiorstwa

 • intensywność technologiczna i kapitałowa

 • lekkie o zaawansowanej technologii

 • ciężkie o zaawansowanej technologii

 • lekkie o prostej technologii

 • ciężkie o prostej technologii

 • oryginalność zmian

 • kreatywne (pionierskie), opanowanie dziedzin nie odkrytych

 • imitujące (adaptacyjne), podążanie utartymi szlakami

 • zakres rozwiązań nowatorskich

 • podstawowe (dokonujące przełomu techniczno-organizacyjnego)

 • usprawniające

 • czas i zakres oddziaływania

 • rewolucyjne

 • ewolucyjne

 • przyczyna powstania

 • popytowe (inicjowane przez rynek)

 • podażowe (inicjowane przez naukę i technikę)

 • zakres zmian

 • autonomiczne (realizowane wyłącznie w ramach firmy)

 • systemowe (zmiany w otoczeniu firmy)

 • osiągane korzyści

 • obniżka kosztów

 • poprawa jakości produktów

 • wzrost ilości produktów

 • poprawa warunków pracy i bezpieczeństwa

 • ochrona środowiska naturalnego człowieka


Kategorie innowacji produktowych

 • wpływ na zmianę zachowań i wzorców konsumpcji użytkowników

 • ciągłe innowacje produktowe – nowe produkty, które nie wywołują zmian we wzorcach konsumpcji i zachowaniach konsumentów lub zakłócają je w najmniejszym stopniu (np. nowy smak jogurtu)

 • dynamicznie ciągłe innowacje produktowe – nowe produkty, które nie zmieniają radykalnie rutynowych wzorców i zachowań użytkowników (np. margaryny w płynie)

 • nieciągłe innowacje produktowe – nowe produkty, wcześniej nieznane, które kreują zupełnie nowe wzorce i zachowania konsumentów (np. napoje energetyczne)

 • stopień nowości zarówno dla danego przedsiębiorstwa dla rynku (nabywców)

 • produkty nowe na świecie – tworzące zupełnie nowy rynek (10% wszystkich produktów innowacji)

 • nowe linie produktu – pozwalające firmie na wejście na istniejący już rynek (20%)

 • produkty dodatkowe – uzupełniające dotychczasowe linie produktu (26%)

 • udoskonalenia dotychczasowych produktów – o udoskonalonym działaniu lub większej postrzeganej wartości, wchodzące na miejsce istniejących produktów (26%)

 • produkty repozycjonowane – kierowane na nowe rynki lub segmenty rynku (7%)

 • produkty redukujące koszty – nowe produkty spełniające podobne funkcje przy niższych kosztach (11%)

 • specyfika przetwórstwa żywności

 • wydłużenie linii produktów (line extention) – nowe produkty uzupełniające dotychczasowe linie produktów

 • repozycjonowanie – nowe produkty uzyskane przez przemieszczenie rynkowe lub nowe zastosowanie istniejącego produktu (zmiana wizerunku produktu w świadomości konsumenta)

 • produkty o nowej postaci fizycznej

 • produkty o zmienionej recepturze

 • produkty o nowym opakowaniu

 • produkty nowatorskie

 • produkty kreatywne

W miarę jak proces innowacji przechodzi od stadium rozwoju do stadium schyłku, następuje stopniowy spadek dochodowości innowacji produktowych.

W ramach tego samego procesu następuje wzrost dochodowości innowacji procesowych.

Okazje do innowacji według Drucker’a

 • są wewnątrz przedsiębiorstwa i są dostrzegane przez wszystkich pracowników

 • nieoczekiwane zdarzenia

 • niezgodność wiedzy rzeczywistej a wyobrażenie o niej

 • potrzeby procesu

 • zmiany w strukturze branży/rynku

 • znajdujące się na zewnątrz przedsiębiorstwa

 • demograficzne

 • zmiany w postrzeganiu, nastrojach i wartościach

 • nowa wiedza

Źródła innowacji

 • wewnętrzne (endogeniczne)

 • tkwią wewnątrz przedsiębiorstwa (zaplecze rozwojowe, projekty wynalazcze i racjonalizatorskie, usprawnienie organizacji produkcji i metod pracy)

 • zewnętrzne (egzogeniczne)

 • krajowe (sektor B + R) – szkoły wyższe, placówki naukowe PAN, jednostki resortowe i branżowe

 • zagraniczne – licencje, know-how, import urządzeń, wspólne przedsięwzięcia naukowe, wymiana pracowników

Piramida uwarunkowań procesów innowacyjnych


czynniki społeczno-polityczne


czynniki psychologiczne


czynniki socjologiczne


czynniki ekonomiczne


wymagania użytkowników


poziom organizacyjny


stan wiedzy technicznej


stan wiedzy naukowej
1   2   3   4   5

Powiązany:

Wykład 1: Znaczenie informacji rynkowej I monitoringu na rynku żywności iconWykład 1: Znaczenie informacji rynkowej I monitoringu na rynku żywności Informacja/dezinformacja

Wykład 1: Znaczenie informacji rynkowej I monitoringu na rynku żywności iconR aport z monitoringu najwyższych dopuszczalnych pozostałości pestycydów w żywności

Wykład 1: Znaczenie informacji rynkowej I monitoringu na rynku żywności iconKonsument na rynku ubezpieczeniowym z perspektywy gospodarki rynkowej w Polsce

Wykład 1: Znaczenie informacji rynkowej I monitoringu na rynku żywności iconKonsument na rynku ubezpieczeniowym z perspektywy gospodarki rynkowej w Polsce (Część 1)

Wykład 1: Znaczenie informacji rynkowej I monitoringu na rynku żywności iconMikroekonomia – wykład 2 T: Cechy gospodarki rynkowej

Wykład 1: Znaczenie informacji rynkowej I monitoringu na rynku żywności iconWymagania dla żywności dietetycznej -wymagania dla żywności napromieniowanej -opakowanie I pakowanie żywności -znakowanie żywności -warunki przechowywania, transportu, sprzedaży -nadzór nad jakością żywności

Wykład 1: Znaczenie informacji rynkowej I monitoringu na rynku żywności iconCentrum Monitoringu Wolności Prasy dostęp do informacji publicznej

Wykład 1: Znaczenie informacji rynkowej I monitoringu na rynku żywności iconWszystkich ćwiczeń wraz z harmonogramem, listą zagadnień do opracowania, instrukcje wykonania oraz przepisy bhp są dostępne na stronie internetowej Małopolskiego Centrum Monitoringu I Atestacji Żywności

Wykład 1: Znaczenie informacji rynkowej I monitoringu na rynku żywności icon3 Znaczenie kwalifikacji zawodowych na rynku pracy

Wykład 1: Znaczenie informacji rynkowej I monitoringu na rynku żywności iconNiskotemperaturowe utrwalanie żywności (wykład)

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom