Pytania do I sprawdzianu – Zagrożenia we współczesnym świecie
Pobierz 39.95 Kb.
NazwaPytania do I sprawdzianu – Zagrożenia we współczesnym świecie
Data konwersji26.10.2012
Rozmiar39.95 Kb.
TypDokumentacja
Pytania do I - sprawdzianu – Zagrożenia we współczesnym świecie

 1. Wymień 3 groźne zjawiska przyrodnicze występujące a naszym mieście i okolicy? 1. Jakie są objawy udaru cieplnego. Wymień 5 z nich?

 2. Wymień 6 znanych ci zagrożeń wynikających z ingerencji człowieka w środowisko?

 3. Jakie środki ochrony skóry możemy wykorzystać aby zabezpieczyć się przed skażeniami (profesjonalne i zastępcze)?

 4. Jakie rodzaje opakowań mogą posłużyć do zabezpieczenia żywności na wypadek awarii przemysłowej?

 5. Wymień 5 objawów przegrzania organizmu?

 6. Wymień 3 objawy poparzenia słonecznego?

 7. Wymień rodzaje zagrożeń, które mogą wystąpić w domu w szkole i najbliższej okolicy? 1. Jakie środki ochrony dróg oddechowych (profesjonalne i zastępcze) można wykorzystać do zabezpieczenia się na wypadek skażenia?

 2. Jak zabezpieczyć wodę pitną przed skażeniem?

 3. Wymień dwie grupy zagrożeń mając na uwadze źródło ich powstawania?
 1. Jak przeciwdziałać skutkom najczęstszych zagrożeń w naszym rejonie?
 1. Jak należy postępować w wypadku wyładowań atmosferycznych
 1. Wymień rodzaje zagrożeń, które mogą wystąpić w domu, szkole i najbliższej okolicy?
 1. Wymień rodzaje zagrożeń nad wodą?
 1. Podstawowe zasady poruszania się po drodze poza terenem zabudowanym?
 1. Jakie zagrożenia mogą wystąpić podczas drogowego transportu materiałów niebezpiecznych?
 1. Wymień znane ci rodzaje budynków użyteczności publicznej?Pytania do II sprawdzianu - ochrona przeciwpożarowa


1. W którym roku zmieniono przepisy, rozszerzając zakres działania „ochrony przeciwpożarowej”?

2. Jakim rodzajom zagrożeń przeciwdziała ochrona przeciwpożarowa?

3. Jaką rolę w procesie spalania pełni tlen?

4. Wymień trzy czynniki warunkujące powstanie procesu spalania?

5. Jaką nazwą („geometryczną”) można inaczej określić proces spalania?

6. Na czym polega zagrażające działanie dymu dla prowadzenia akcji ratowniczo- gaśniczej?

7. Jakich materiałów dotyczą pożary z następujących grup: A, ?

8. W jakich obiektach instaluje się systemy sygnalizacji pożarów? Podaj przykłady takich obiektów?

9. Jakie zadanie spełniają drzwi przeciwpożarowe?

10. Co oznaczają na gaśnicach symbole A, B, C?

11. Jak sprawdzić gotowość i sprawność gaśnicy do użytku?

12. Jaki organ Państwa może ogłosić stan klęski żywiołowej?

13. Jakie znasz inne miejscowe zagrożenia ?

14. O jakich zdarzeniach powinien każdy obywatel powiadomić jednostki straży pożarnej?

15. Jaki jest zakres obowiązków jednostek ratowniczo –gaśniczych w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo -Gaśniczego?

16. Jaki minister stoi na czele Krajowego Systemu Ratowniczo -Gaśniczego?

17. Kto stoi na czele Krajowego Systemu Ratowniczo -Gaśniczego na poziomie powiatu?

18. Do jakiego poziomu przypisane są jednostki ratowniczo gaśnicze biorące bezpośredni

udział w akcjach ratowniczych?

19. Podaj numery alarmowe do : pogotowia ratunkowego, straży pożarnej i policji?

20. W jakiej sytuacji wskazane jest alarmowanie na numer 112?

21. Celem ochrony przeciwpożarowej jest ochrona wartości. Podaj jakich?

22. Co stanowi najważniejsze dobro podczas działań ratowniczych?

23. Wyjaśnij pojęcie pożaru ?

24. Podaj przykłady procesów spalania nie będących pożarami?

25. Które zjawiska towarzyszące procesowi spalania stanowią zagrożenie dla człowieka, mienia, środowiska?

26. Które związki chemiczne są szczególnie niebezpieczne dla ludzi podczas pożaru?

27. Jakich materiałów dotyczą pożary z następujących grup: A,B C, D ,F ?

28. Z jakich trzech elementów składa się „System sygnalizacji pożarów”?

29. Jakie znasz rodzaje gaśnic ze względu na znajdujący się w nich środek gaśniczy?

30. Jakimi gaśnicami (środkami gaszącymi) możemy gasić pożary pod napięciem

elektrycznym?

31. Klęski żywiołowa to:?

32. Ograniczając wolności i prawa człowieka po ogłoszeniu klęski żywiołowej organ kompetentny nie może podjąć decyzji o:

33. Podaj przykłady innych miejscowych zagrożeń?

34. Jakie są zadania Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego?

35. Kierujący działaniem ratowniczym samodzielnie nie może:?

36. Kto oprócz właściwego ministra wchodzi w skład struktury Krajowego Systemu Ratowniczo -Gaśniczego na poziomie państwa?

37. Kto kieruje KSR-G w mieście, gminie?

38. Jaki jest główny cel działania Ochotniczej Straży Pożarnej?

39. Kogo zaalarmujemy dzwoniąc pod numer 112


Pytania do III sprawdzianu - sposoby postępowania w wypadku zagrożeń

1. Który element Instrukcji pożarowej jest najistotniejszy z punktu widzenia ucznia w szkole?

2. Po poinformowaniu osób znajdujących się w strefie zagrożenia pożarem należy (działanie bezpośrednio następne)?

3. Jeżeli pali się odzież na naszym koledze to postępujemy następująco?

4. Gasząc pożar gaśnicą proszkową nie przerywaj działania mimo, że?

7. W okolicach których miast występuje znaczne zagrożenie awarią instalacji chemicznej?

5. Podaj który z gazów ma największy ciężar właściwy (propan- butan, gaz ziemny)?

6. Prawidłowo reagując podczas kolizji pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne najpierw należy?

7. Pierwszym krokiem, który należy zrobić po dostrzeżeniu pożaru jest?

8. Zanim przystąpimy do wyłączania dopływu gazu i odcięcia zasilania elektrycznego należy (działanie bezpośrednio poprzedzające)?

9. Podczas gotowania zapalił się tłuszcz. Nasze postępowanie polega na?

10. Po wyłączeniu głównego wyłącznika prądu należy (kolejne działanie bezpośrednie)?

11. Pojęcia: wypadku i kolizji drogowej?

12. Jaki jest najlepszy sposób uniknięcia zagrożenia związanego z awarią instalacji chemicznej?


Pytania do IV sprawdzianu - materiały niebezpieczne i ochrona ludności

Dział materiały niebezpieczne

 1. Co zawiera karta charakterystyki substancji niebezpiecznej? 1. Wymień pięć informacji, które muszą być umieszczone na opakowaniu materiału niebezpiecznego?

 2. O czym informują kody „R” i kody „S” umieszczone na opakowaniach materiałów niebezpiecznych?

 3. Co oznacza skrót „RID”?

 4. Co oznacza skrót „ADR”?

 5. Jakie inne, oprócz tablic oznaczenia stosowane są w transporcie substancji niebezpiecznych?

Dział ochrona ludności i obrona cywilna

 1. Jaki cel postawiono systemowi obrony cywilnej?

 2. Jaka jest geneza (początek) obrony cywilnej?

 3. Jakie międzynarodowe akty prawne (konwencje) regulują zakres i działania obrony cywilnej?

 4. Jaki dokument reguluje przepisy wewnętrzne obrony cywilnej w Polsce (ustawa)?

 5. Jakie jest najwyższe stanowisko na szczeblu krajowym obrony cywilnej i kto je sprawuje?

 6. Jaką nazwę noszą wydziały administracji publicznej zajmujące się problematyką obronną?

 7. Jakie uprawnienia ma mienie oznaczone międzynarodowym znakiem graficznym Obrony Cywilnej?

 8. Jaki dokument reguluje ochronę dóbr kultury przed zniszczeniem (konwencja)?

 9. Na czym polegają zabiegi specjalne?

 10. Jaki jest cel stosowania zabiegów sanitarnych?

 11. Co oznaczają pojęcia :a) dezaktywacja, b) odkażanie, c) dezynfekcja?

 12. Jakie znasz elementy infrastruktury krytyczne z punktu odtwarzania zasobów w ramach działań zarządzania kryzysowego?

 13. W jaki sposób z wykorzystaniem środków akustycznych (dźwiękowych) informuje się o alarmie powietrznym a w jaki o alarmie o skażeniach?

 14. Jakie wizualne sygnały mogą być stosowane w alarmie powietrznym a jakie w alarmie o skażeniach?

 15. Jakie są sposoby odwołania alarmu powietrznego i alarmu o skażeniach?

 16. W jaki sposób i kto informuje o zagrożeniu zakażeniami?

 17. Co należy robić po ogłoszeniu alarmu powietrznego?

 18. Jak należy postępować po ogłoszeniu alarmu o skażeniach?

 19. Na czym polega ewakuacja?

 20. Na czyje polecenie ludność cywilna wykonuje ewakuację?

 21. Wyjaśnij pojęcie samoewakuacji?

 22. Wymień tereny przeciwwskazane do ewakuacji?

 23. Ile litrów wody dziennie powinny zapewnić władze jednej osobie ewakuowanej?

 24. Na ile dni każda osoba ewakuowana powinna zapewnić sobie wyżywienie?

 25. Na czym polega reglamentowanie żywności?Pytania do V sprawdzianu

Łańcuch przeżycia, osoba nieprzytomna, resuscytacja, porażenie prądem)

 1. Jaka kara grozi za nie udzielenie pierwszej pomocy?

 2. Jakie jest znaczenie stosowania się do procedury :Łańcucha przeżycia”?

 3. Podaj 5 „kroków” zapewniających udzielanie pierwszej pomocy zgodnie z „Łańcuchem przeżycia?

 4. Podaj 3 czynności, które wykonasz podczas wypadku drogowego, zanim przystąpisz do udzielania pierwszej pomocy?

 5. Jakie są twoim zdaniem oznaki które, mogą świadczyć o możliwości urazu kręgosłupa u poszkodowanego w wypadku?

 6. W jakim (wyjątkowym) wypadku powinieneś ewakuować poszkodowanego z podejrzeniem urazu kręgosłupa?

 7. Opisz sposób wynoszenia poszkodowanego z wykorzystaniem chwytu Rauteka?

 8. Jakie znasz inne (oprócz chwytu Rauteka) sposoby ewakuacji poszkodowanego?

 9. Jakie są dwa kroki postępowania podczas działań ratowniczych osoby tonącej (bez względu na to czy potrafisz czy nie umiesz pływać )?

 10. Jakie jest postępowanie ratownika, jeżeli nie jest pewien czy doszło do urazu kręgosłupa?

 11. Wymień zasady zachowania podczas pobytu na zbiornikach wodnych lub w ich pobliżu?

 12. Co to jest hipotermia?

 13. Jak organizm broni się przed wychłodzeniem?

 14. Wymień 2 objawy wyziębienia?

 15. W jaki sposób należy rozgrzewać osoby wyziębione?

 16. Na czym polega bezpieczeństwo własne ratownika?

 17. W jakim celu ratownik zakłada lateksowe rękawiczki?

 18. Kiedy odstąpisz od udzielania pomocy agresywnemu poszkodowanemu?

 19. Jakich profesjonalnych bądź zastępczych materiałów użyjesz aby zabezpieczyć się przed zakażeniem dróg oddechowych podczas sztucznego oddychania?

 20. Jak poprosić o pomoc świadków zdarzenia, aby pomoc była skuteczna?

 21. Jaki jest cel działania wykwalifikowanej pomocy medycznej?

 22. Na czym polega utrata przytomności?

 23. Co sprawia, że nieprzytomny ma ograniczony przepływ powietrza do płuc?

 24. Jakie zadasz pytanie poszkodowanemu sprawdzając czy jest przytomny?

 25. Sposób wykonania udrażniania dróg oddechowych metodą czoło – żuchwa?

 26. Jak ocenisz prawidłowość oddechu poszkodowanego (3 zmysły)?

 27. Jakie są możliwe wnioski z oceny oddechu (10 sek.)?

 28. W jakiej pozycji ułożysz poszkodowanego z prawidłowym oddechem?

 29. Opisz „kroki „ układania poszkodowanego w pozycji bezpiecznej?

 30. Jak postępujesz gdy zauważysz brak oddech u poszkodowanego ułożonego w pozycji bezpiecznej?

 31. Znaczenie udrożnienia dróg oddechowych?

 32. Podaj sposób postępowania (schemat) z osobą nieprzytomną?

 33. Jaka jest różnica pomiędzy resuscytacją a reanimacją?

 34. Jaką czynność należy wykonać gdy ocenisz, że brak jest oddechu lub oddech jest nieprawidłowy?

 35. Opisz postępowanie krok po kroku podczas resuscytacji krążeniowo –oddechowej?

 36. Kiedy możesz przerwać resuscytację?

 37. Jaki jest schemat postępowania z osobą, która nie reaguje oraz nie ma prawidłowego oddechu (od 0 do 1 oddechu na 10 sek.)?

 38. Wymień 4 najgroźniejsze skutki porażenia prądem?

 39. Dlaczego nie można dotykać poszkodowanego, kiedy prąd jest włączony?

 40. Jaki warunek musi posiadać materiał za pomocą, którego odsuniemy poszkodowanego od źródła prądu?

 41. Opisz sposób postępowania z osobą porażoną prądem zgodnie z obowiązującym schematem postępowania?Pytania do VI sprawdzianu 1. Wyjaśnij pojęcie krwotok?

 2. Jaka jest różnica pomiędzy krwotokiem zewnętrznym a wewnętrznym?

 3. Jakie jest prawidłowe postępowanie podczas krwotoku z nosa?

 4. Co określamy mianem wstrząsu pourazowego?

 5. Podaj objawy obfitych krwotoków?

 6. Jakie zadanie spełniają poszczególne(3) warstwy opatrunku uciskowego?

 7. Co robimy, jeżeli opatrunek przesiąka?

 8. Jak sprawdzamy czy opatrunek nie jest zbyt ściśle związany?

 9. Jak postępujemy gdy ocenimy, że opatrunek ogranicza przepływ krwi w części dystalnej (oddalonej od serca) kończyny?

 10. Wymień kolejno czynności postępowania (9) z poszkodowanym u którego wystąpił krwotok?

 11. Co określamy mianem złamania?

 12. wyjaśnij pojęcie „zwichnięcie”?

 13. charakterystyczny objaw zwichnięcia?

 14. Objawy złamania kości?

 15. Dlaczego czynności ze złamaną kończyną wykonujemy ostrożnie?

 16. Jaki jest sposób unieruchomienia kończyn zgodnie z regułą Potta?

 17. Omów sposób unieruchomienia kończyny górnej za pomocą chusty trójkątnej?

 18. Opisz sposób postępowania podczas unieruchomienia złamanej lub zwichniętej nogi?

 19. Kiedy odstępujemy od unieruchomienia złamań?

 20. Kiedy stosujemy opatrunek przed unieruchomieniem kończyny?

 21. Podaj definicję zatrucia?

 22. Po jakich objawach możesz rozpoznać że osoba najprawdopodobniej zatruła się pokarmem?

 23. Jak postępować w zatruciu pokarmowym?

 24. Co może wskazywać na zatrucie lekarstwami?

 25. Jak postąpisz mając do czynienia z zatruciem lekami?

 26. Jakie są objawy zatruć przez drogi oddechowe?

 27. Jak postępować mając kontakt z osobami u których wystąpiło zatrucie oparami i gazami?

 28. Jak postępujemy podczas zatruć chemikaliami?

 29. Czego bezwzględnie nie można wykonywać z osobami zatrutymi chemikaliami w ramach udzielania pierwszej pomocy?

 30. Ogólny schemat postępowania w zatruciach?

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Pytania do I sprawdzianu – Zagrożenia we współczesnym świecie iconZagrożenia we współczesnym sporcie doping

Pytania do I sprawdzianu – Zagrożenia we współczesnym świecie iconWartości czytania we współczesnym świecie”

Pytania do I sprawdzianu – Zagrożenia we współczesnym świecie iconKonflikty religijne we współczesnym świecie

Pytania do I sprawdzianu – Zagrożenia we współczesnym świecie iconEdukacja w świecie współczesnym – R. Leppert

Pytania do I sprawdzianu – Zagrożenia we współczesnym świecie iconKonflikty religijne we współczesnym świecie

Pytania do I sprawdzianu – Zagrożenia we współczesnym świecie iconOlimpiada Wiedzy o Polsce I Świecie Współczesnym

Pytania do I sprawdzianu – Zagrożenia we współczesnym świecie iconPotrzeba zmysłu Kościoła we współczesnym świecie

Pytania do I sprawdzianu – Zagrożenia we współczesnym świecie iconTożsamość I kondycja dziennikarza we współczesnym świecie

Pytania do I sprawdzianu – Zagrożenia we współczesnym świecie iconOlimpiada Wiedzy o Polsce I Świecie Współczesnym

Pytania do I sprawdzianu – Zagrożenia we współczesnym świecie iconRola społeczna mężczyzny we współczesnym świecie

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom