Temat: Przekształcenia własnościowe w Polsce po 1989 roku
Pobierz 28.44 Kb.
NazwaTemat: Przekształcenia własnościowe w Polsce po 1989 roku
Data konwersji26.10.2012
Rozmiar28.44 Kb.
TypKonspektMarek Biesiada 08.12.08

Konspekt lekcji WOS

w klasie III B
Temat: Przekształcenia własnościowe w Polsce po 1989 roku

 1. Cele dydaktyczno-wychowawcze.

Po lekcji uczeń potrafi:

 • Wyjaśnić terminy: „prywatyzacja”, „przekształcenie własnościowe”, „komercjalizacja”, „oferta publiczna”, „przetarg publiczny”, „spółka prawa handlowego”, „prywatyzacja kapitałowa”, „prywatyzacja bezpośrednia”, „Program Powszechnej Prywatyzacji”, „Powszechne Świadectwa Udziałowe”, „Agencja Własności Rolnej”, „dzierżawa”, „najem”, „reprywatyzacja”,

 • Wyjaśnić przyczyny przekształceń własnościowych.

 • Wyjaśnić różnicę między prywatyzacją kapitałową a prywatyzacją bezpośrednią.

 • Uzupełnić schemat ilustrujący dwa etapy prywatyzacji kapitałowej w Polsce oraz schemat prywatyzacji bezpośredniej, a także opisać, w jaki sposób rozdysponowano mienie PGR-ów.

 • Przedstawić proces reprywatyzacji i problemy z nią związane.

 • Wskazać w najbliższej okolicy (s)prywatyzowane przedsiębiorstwa.

 • Ocenić na ile prywatyzacja wpłynęła na rozwój regionu, w którym mieszka .

 • Wyjaśnić, dlaczego nie wszystkie plany Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa się powiodły.

 • Wyjaśnić, co oznacza powstanie rynku konsumenta.

 • Wyjaśnić, co oznacza określenie: przedsiębiorstwo sprywatyzowane z udziałem Skarbu Państwa.

 1. Metody:

 • praca z podręcznikiem

 • dyskusja

 1. Środki dydaktyczne:

 • podręcznik

 1. Tok lekcji:

Czynności nauczyciela

Czynności uczniów

Uwagi

1

2

3

I. Czynności organizacyjno – porządkowe.

 • sprawdzenie listy obecności

 • zapisanie tematu lekcji do dziennika 1. Rekapitulacja wtórna:

 • ?

Odpowiadają wyznaczeni uczniowie
 1. Realizacja nowych treści:

Temat: Przekształcenia własnościowe


1. Prywatyzacja

 • Jakie były cele przekształceń własnościowych?

 • W jaki sposób są realizowane przekształcenia własnościowe?

 • Co to jest prywatyzacja?

 • Jakie są dwie metody prywatyzacji?2. Prywatyzacja kapitałowa

 • Co to jest prywatyzacja kapitałowa?

 • Jak przebiega prywatyzacja kapitałowa?

 • Wobec jakich przedsiębiorstw stosuje się prywatyzację kapitałową?

 • Co to był Program Powszechnej Prywatyzacji?3. Prywatyzacji bezpośrednia

 • Co to jest prywatyzacji bezpośrednia?

 • Jak realizowana jest prywatyzacja bezpośrednie?

 • Jakie są korzyści leasingu pracowniczego?

 • Jak przebiega prywatyzacja bezpośrednia poprzez likwidację?

 • Jakie zadania ma Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa?4. Reprywatyzacja

 • Co to jest reprywatyzacja?
Uczniowie zapisują temat do zeszytu.


I. Kuczałek, D. Ura, M. Urban, Wiedza o społeczeństwie, cz. 1, Warszawa 1999, s. 29.

Uczniowie odpowiadają na zadane przez nauczyciela pytanie.

1. Prywatyzacja

 • polega na sprzedaży majątku państwowego pry­watnym właścicielom. Sposób przeprowadzenia prywatyzacji okre­ślają ustawy,
I. Kuczałek, D. Ura, M. Urban, Wiedza o społeczeństwie, cz. 1, Warszawa 1999, s. 30-31. Uczniowie odpowiadają na zadane przez nauczyciela pytanie.

2. Prywatyzacja kapitałowa

a) I etap prywatyzacji kapitałowej

 • oznacza, że przedsiębiorstwo państwo­we zostaje przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, w której jedynym właścicielem pakietu akcji (spółka akcyjna) lub udziałowców (spółka z o.o.) jest państwo. Jest to etap pierwszy prywatyzacji, tzw. komercjalizacja.

b) II etap – prywatyzacja właściwa

 • Następnie Skarb Państwa emituje (wydaje) akcje i sprzedaje je różnym nabywcom

 • Akcje mogą kupować prywatni inwestorzy (akcjonariusze), menedżerowie (np. dyrektorzy przedsiębiorstwa) zarządzający przedsiębiorstwem itp. Część akcji (15%) jest przeznaczona do nieodpłat­nego nabycia przez pracowników przedsiębiorstwa.

 • Prywatyzacja kapitałowa jest stosowana wobec dużych i znaj­dujących się w dobrej kondycji finansowej przedsiębiorstw, które mają perspektywę rozwoju.
 • Program Powszechnej Prywatyzacji - powołano 15 Narodowych Funduszy Inwestycyjnych (NFI) w formie spółek akcyjnych. Pro­gramem Powszechnej Prywatyzacji (PPP) zostało objętych 512 przedsiębiorstw. W PPP mógł uczestniczyć każdy pełnoletni oby­watel, jeśli wykupił Powszechne Świadectwo Udziałowe. Jedno świadectwo uprawniało do jednej akcji każdego NFI (łącznie 15 akcji). Sprzedaż świadectw została zakończo­na w listopadzie 1996 r. (koszt jednego świadectwa — 20 zł, wykupiło je 96% obywateli), a w 1998 r. zostały one wy­mienione na akcje. Od l stycznia 1998 r. NFI zostały wprowadzone do obrotu pu­blicznego na giełdzie.

 • Powszechne Świadectwo Udziałowe – to papier wartościowy stwierdzają­cy uczestnictwo w PPP i mający po­krycie w majątku przedsiębiorstw włączonych do tego programu.


I. Kuczałek, D. Ura, M. Urban, Wiedza o społeczeństwie, cz. 1, Warszawa 1999, s. 31. Uczniowie odpowiadają na zadane przez nauczyciela pytanie.

3. Prywatyzacji bezpośrednia – polega na sprzedaży części lub całe­go majątku przedsiębiorstwa państwowego, na wniesieniu do spół­ki jako wkładu lub na przekazaniu w odpłatne użytkowanie pracowników (leasing pracowniczy)

a) wydawanie zarządzeń o prywatyzacji bezpośredniejb) likwidacja przedsiębiorstwa (np. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa)

 • stosowana jest wobec przedsiębiorstw, które są zadłużone i nie mają możliwości spłaty długu. Zlikwidowane przedsiębiorstwo jest wykreślone z rejestru i przestaje istnieć w sensie prawnym, a jego majątek zostaje rozdys­ponowany (schemat — prywatyzacja bezpośrednia).

 • Prywatyzację likwidacyjną zastosowano wobec wszystkich pańs­twowych gospodarstw rolnych (bez względu na ich kondycję finansową). Ziemię oraz pozostałe mienie (domy, lokale mieszkal­ne, budynki gospodarcze itp.) likwidowanych państwowych gospodarstw rolnych przejęła Agencja Własności Rolnej Skarbu Państ­wa.

 • Sposoby rozdysponowania mienia państwowych gospodarstw rolnych poprzez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa (s. 33)

 • Zadania Agencji: jest gospodarowa­nie przejętym majątkiem, a w szczególności: prowadzenie prywatyzacji; tworzenie nowych gospodarstw oraz miejsc pracy dla byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych.
I. Kuczałek, D. Ura, M. Urban, Wiedza o społeczeństwie, cz. 1, Warszawa 1999, s. 33-34. Uczniowie odpowiadają na zadane przez nauczyciela pytanie.

4. Reprywatyzacja

 • polega na zwrocie byłym właścicielom mają­tku, który został przejęty przez państwo na zasadzie wywłasz­czenia.

Reprywatyzacja jest złożonym procesem społecznym, dość trud­nym do przeprowadzenia. Zwrot mienia w naturze jest niemożliwy (np. ziemia zagospodarowana przez rolników). Dlatego rząd Polski proponuje następujące świadczenia majątkowe na rzecz byłych właścicieli:

 • zwrot mienia w naturze (tam, gdzie to możliwe);

 • mienie zamienne;

 • bony reprywatyzacyjne (papiery wartościowe, za które będzie można kupić akcje prywatyzowanych przedsiębiorstw państwo­wych).

Na cele reprywatyzacyjne rząd zarezerwował 5% akcji i udziałów jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, przeznaczonych do pry­watyzacji kapitałowej, oraz część majątku z zasobów Agencji Włas­ności Rolnej Skarbu Państwa.
 1. Rekapitulacja pierwotna

 • ?

Odpowiadają wyznaczeni uczniowie
V. Zadanie pracy domowej

Zadanie 4/34
VI. Ocena pracy uczniów na lekcji.

Odpowiadają wyznaczeni przez nauczyciela uczniowie, którzy mogą posługiwać się podręcznikiem i zapisem w zeszytach.

Uczniowie aktywni otrzymują oceny.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Temat: Przekształcenia własnościowe w Polsce po 1989 roku iconTemat: Przekształcenia własnościowe w gospodarce Polski po roku 90’tym

Temat: Przekształcenia własnościowe w Polsce po 1989 roku iconPrzekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych stan na dzień 31 grudnia 2003 roku

Temat: Przekształcenia własnościowe w Polsce po 1989 roku iconWybory parlamentarne w Polsce w czerwcu 1989 roku- geneza, przebieg, skutki

Temat: Przekształcenia własnościowe w Polsce po 1989 roku iconAndrzej Gwarda Wybory czerwcowe w 1989 roku w Polsce przyczyny, przebieg, skutki

Temat: Przekształcenia własnościowe w Polsce po 1989 roku iconTemat: Przekształcenia geometryczne. (liceum) Celem lekcji

Temat: Przekształcenia własnościowe w Polsce po 1989 roku iconGłówne kierunki przemian zachodzących w handlu w Polsce w latach 1989-2005

Temat: Przekształcenia własnościowe w Polsce po 1989 roku iconNiezależne ruchy społeczne w Polsce w latach 1956-1989 ze szczególnym uwzględnieniem nszz “Solidarność”

Temat: Przekształcenia własnościowe w Polsce po 1989 roku iconI. Intensywny rozwój instytucji samorządu w Polsce zapoczątkowany w 1989 r związany był bezpośrednio z przemianami ustroju politycznego I

Temat: Przekształcenia własnościowe w Polsce po 1989 roku iconSolidarność” a systemowe przekształcenia Europy Środkowo-Wschodniej
«Solidarności» rzuca blask na nas wszystkich” — stwierdzili francuscy badacze ruchu już w 1981 roku. 1

Temat: Przekształcenia własnościowe w Polsce po 1989 roku iconTemat: „Jesień Narodów” 1989 r I upadek komunizmu

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom