Akademia wychowania fizycznego university School of Physical Education




Pobierz 2.75 Mb.
NazwaAkademia wychowania fizycznego university School of Physical Education
strona35/63
Data konwersji26.10.2012
Rozmiar2.75 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   63

Program: podstawowe, fizjologiczne zasady treningu sportowego: indywidualizacji, specjalizacji, progresywnego zwiększania obciążeń, pracy i wypoczynku (Hard/Easy), periodyzacji, podstawowe zasady kontroli treningu. Pojęcie: wydolność fizyczna, zdolność wysiłkowa, adaptacja .Miary wymienionych właściwości: specyfika pojęć i odpowiadających im reakcji ( np. biegowa zdolność wysiłkowa, pływacka zdolność wysiłkowa, kolarska .... , sprinterska....., typowa zdolność wysiłkowa. Ustalenie sposobów identyfikacji procesów fizjologicznych zmian adaptacyjnych, czas pomiaru jako podstawowe kryterium identyfikacji kierunku oddziaływania treningu. Podział metod treningowych .Ustalenie metod badania przerw pomiędzy treningami ( metoda oceny gotowości do pracy).Biochemiczne markery zmęczenia narządowego i ustrojowego. Fizjologiczne i biochemiczne znaczenie specyfiki wysiłku treningowego. Poszukiwanie jednoznacznych metod oceny kierunku oddziaływania wysiłku – identyfikacja. Mikrocykl treningowy – podstawy metodologiczne. Makrocykle – czas, przemiany adaptacyjne, oczekiwania. Metody fizjologiczne przydatne do oceny efektywności treningu wieloletniego. Testy laboratoryjne i terenowe w ocenie zmian adaptacyjnych, utrwalonych. Metody bieżącej kontroli efektów treningowych. Środek treningowy jako podstawowy test efektywności treningu

Zalecana literatura:

 1. Ronikier A., Fizjologia sportu. Biblioteka Trenera, Warszawa 2001.

 2. Górski J., Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. PZWL, Warszawa 2001.

 3. MacDougall J.D. I wsp., Physiological testing of the elite athlete. Mouvement Publications, INC. N.Y. 2000.

 4. Maughan R.J., Basic and Applied Science for Sports Medicine. B.H. Oxford.nr 1(21) 2000, s. 240-250

 5. Wilkie D.R., Mięsień. PZWL, Warszawa 1974

 6. Zatoń M., Wartość kryteriów fizjologicznych w kontroli i regulacji treningu sportowego. Studia i Monografie AWF Wrocław 1990, zeszyt 22.


METODOLOGIA BADAŃ NAUKOWYCH



Język wykładowy: polski

Rok I, semestr 1 Stopień studiów: II Status przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak Metody nauczania: wykład

Prowadzący:


Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia




ZZU w sem. (h)

30






Forma zaliczenia:




Zo




ECTS:







6


Efekty kształcenia: wykształcenie u seminarzystów umiejętności stawiania i rozwiązywania problemów z zakresu teorii i praktyki morfologii funkcjonalnej. Wprowadzenie w zagadnienia teoretyczne i praktyczne pracy naukowej: formułowanie celów, dobór metod pomiaru i opracowania zebranego materiału oraz umiejętności posługiwania się metodami analizy i syntezy w opracowywaniu wyników badań i formułowaniu wniosków. Umiejętność doboru publikacji do podjętej problematyki i sporządzania bibliografii.

Program: podstawowe studia literaturowe, ustalenie tematów i propozycji planów prac. Przygotowywanie teoretycznych fragmentów prac, pogłębianie studiów literaturowych, wprowadzenie do opracowanie materiałów empirycznych. Opis materiału badawczego, wykorzystywanych metod analizy i opracowania statystycznego materiału. Opracowywanie analitycznej części pracy, sposobu argumentacji i dyskusji oraz oceny i wnioskowania. Opracowanie redakcyjne tekstu pracy magisterskiej.

Zalecana literatura:

 1. Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów. Impuls, Kraków 1997.

 2. Boć J., Jak pisać pracę magisterską. Kolonia, Wrocław 1997.

 3. Święcicki M., Jak studiować. Jak pisać pracę magisterską. PWN, Warszawa

 4. Wojcik K., Piszę pracę magisterską. SGH, Warszawa 1998.


PSYCHOLOGIA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Katedra Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej

Kierownik: dr hab. Edward Wlazło, prof. nadzw.

Język wykładowy: polski

Rok I, semestr 1 Stopień studiów: II Status przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak Metody nauczania: wykład, ćwiczenia

Prowadzący: dr hab. Lesław Kulmatycki, prof. nadzw., doc. dr Jan Supiński


Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia




ZZU w sem. (h)

5

10




Forma zaliczenia:




Zo




ECTS:







2



Efekty kształcenia: wstępne przygotowanie do pracy psychopedagogicznej w strukturach sportu wyczynowego, w wychowaniu fizycznym, turystyce i rekreacji oraz fizjoterapii. Umiejętność wykorzystania wiedzy psychologicznej w czasie treningu, zawodów, kształtowanie optymalnej atmosfery interpersonalnej w powierzonej grupie: uczniów, sportowców i reha-bilitantów. Zainteresowanie literatura naukową z zakresu humanistycznych podstaw aktywności fizycznej.

Program: psychologiczne podstawy wychowania fizycznego w szkole. Psychologia aktywności fizycznej w turystyce i rekreacji oraz osób niepełnosprawnych. Specyfika aktywności fizycznej w sporcie wyczynowym. Postawy rodziców wobec aktywności fizycznej własnych dzieci. Aktywność fizyczna a zdrowie psychiczne. Psychologiczne mechanizmy nabywania potrzeb w stosunku do aktywności fizycznej.

Zalecana literatura:

 1. Armstrong L., Jenkins S., Mój powrót do życia. Studio Emka, Kraków 2003.

 2. Botwina R., Starosta W., Mentalne wspomaganie sportowców. MSMS, warszawa –Gorzów 2002.

 3. Doliński D., Szmajke A., Samoutrudnianie. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Olsztyn 1994.

 4. Karolczak-Biernacka B., Studia nad zachowaniem się sportowca w sytuacji trudnej. Studia i Monografie. AWF, Warszawa 1979.

 5. Parzelski D. (red.) Psychologia w sporcie. UW Warszawa 2006.

 6. Strelau J. (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki. GWP, Gdańsk 2001, t. 3.

 7. Wojcieszke B., Człowiek wśród ludzi. Scholar, Warszawa 2002.


SOCJOLOGIA WYCHOWANIA

Katedra Podstaw Fizjoterapii

Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof A. Sobiech

Język wykładowy: polski Status przedmiotu: obowiązkowy

Rok I, semestr 1 Stopień studiów: II Metody nauczania: wykład, ćwiczenia

Wymagania wstępne: brak

Prowadzący: dr hab. Barbarbara Gola, prof. nadzw., dr Elżbieta Wojtaś, dr Miłosz Kuśnierz


Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia




ZZU w sem. (h)

10

20




Forma zaliczenia:




E




ECTS:







3


Efekty kształcenia: umiejętność analizowania i interpretowania faktów wiążących się z problematyką procesu wychowania i socjalizacji, wpływu środowiska społecznego na osobowość wychowanka oraz organizacji poszczególnych ogniw systemu edukacyjnego i ich wpływu na tożsamość wychowanków.

Program: w ramach ćwiczeń omawiana jest problematyka społecznych uwarunkowań procesu socjalizacji: pierwotnej i wtórnej. Punktem wyjścia jest dyskusja wokół dominujących ideologii pedagogicznych wyznaczających ideał wychowanka w postmodernistycznym społeczeństwie, następnie omawiane są zmiany zachodzące w środowiskach rodzinnych i kręgach społecznych jako środowiskach wychowawczych. Ponadto przedstawiane są takie zagadnienia, jak: rola instytucji edukacyjnych: przedszkola, i szkoły w procesie socjalizacji oraz wpływ różnych systemów edukacyjnych na proces wychowania i kształtowania pożądanej osobowości społecznej wychowanka.

Zalecana literatura:

 1. Znaniecki F., Socjologia wychowania, t. 1 i 2. Warszawa 1973..

 2. Znaniecki F., Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości. Warszawa 1974.

 3. Kowalski S., Socjologia wychowania w zarysie. Warszawa 1974.

 4. Zemło M., Nowa socjologia edukacji. Białystok 1996.

 5. Meighan R., Socjologia edukacji. Toruń 1993.

 6. Sztompka P., Socjologia zmian społecznych. Kraków 2005.


TURYSTYKA SZKOLNA

Katedra Rekreacji

Kierownik: dr hab. Wojciech Wiesner, prof. nadzw.

Język wykładowy: polski

Rok I, semestr 1 Stopień studiów: II Status przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak Metody nauczania: wykład, ćwiczenia

Prowadzący: dr Waldemar Michalczak, dr Piotr Zarzycki, dr Dorota Opoka


Forma przedmiotu:

Wykład

Ćwiczenia




ZZU w sem. (h)

10

20




Forma zaliczenia:




E




ECTS:







3


Efekty kształcenia: wyposażenie studentów w wiedzę oraz umiejętności programowania i realizacji różnego rodzaju imprez turystycznych dla młodzieży szkolnej. Opanowanie wiedzy z zakresu teorii turystyki, zasad programowania i realizacji imprez turystycznych. Znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa związanych z organizacją imprez turystycznych. Znajomość zasad metodycznych realizacji imprez turystycznych i krajoznawstwa. Opanowanie i doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą i przewodnikiem. Umiejętność tworzenia programów i innych dokumentów wymaganych od organizatora turystyki. Umiejętność prowadzenia zajęć z grupą podczas realizacji imprez turystycznych. Opanowanie podstawowej wiedzy krajoznawczej o Polsce i regionie Dolnego Śląska.

Program: wykłady – turystyka jako zjawisko społeczne. Miejsce i funkcje turystyki szkolnej w systemie oświaty i w wychowaniu młodzieży. Organizacja turystyki i krajoznawstwa w Polsce. Zarys dziejów turystyki. Podstawowe formy turystyki szkolnej. Podstawy prawne dotyczące turystyki szkolnej. Bezpieczeństwo i zdrowie w turystyce. Współczesne problemy rozwoju turystyki. Ćwiczenia – działalność społecznych organizacji turystycznych i krajoznawczych w Polsce (PTTK, PTSM, ZHP, YMCA, itp.). Programowanie interaktywnych form zajęć krajoznawczych w terenie. Zajęcia krajoznawcze w formie miejskiego marszu na orientację – realizacja projektów. Zasady tworzenia projektów związanych z organizacją zielonej/białej szkoły. Programowanie imprezy turystycznej połączonej z edukacją – na przykładzie białej lub zielonej szkoły. Zasady tworzenia projektów rajdu turystycznego. Programowanie imprezy turystycznej – na przykładzie rajdu. Formy stałych zajęć krajoznawczo-turystycznych w szkole – tworzenie programów szkolnego koła turystyczno-krajoznawczego.

Zalecana literatura:

 1. Bielczyk Z., Łobożewicz T., Łysomirska-Łobożewicz W., Krajoznawstwo i turystyka dzieci i młodzieży szkolnej. AWF, Warszawa 1977.

 2. Butowski L., Organizacja turystyki w Polsce. Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza, Lublin, Warszawa 2004.

 3. Czerwieński J., Podstawy turystyki. PWSZ, Legnica 2007.

 4. Lisowska B., Zielone szkoły: programy i scenariusze zajęć wyjazdów śródrocznych. Impuls, Kraków 1999.

 5. Łobożewicz T., Turystyka dzieci i młodzieży szkolnej. Przewodnik do ćwiczeń, skrypt dla studentów. AWF, Warszawa 1996.

 6. Kruczek Z., Kurek A., Nowacki M., Krajoznawstwo: zarys teorii i metodyki. Proksenia, Kraków 2003.

 7. Toczek-Werner S. (red.), Podstawy rekreacji i turystyki. AWF, Wrocław 2007.

 8. Turystyka szkolna, poradnik dla nauczycieli – kierowników wycieczek krajoznawczo-turystycznych młodzieży szkolnej. Instytut Turystyki, Warszawa 1974.


WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE

Katedra Dydaktyki Wychowania Fizycznego

Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   63

Powiązany:

Akademia wychowania fizycznego university School of Physical Education iconAkademia wychowania fizycznego university School of Physical Education

Akademia wychowania fizycznego university School of Physical Education iconAkademia wychowania fizycznego university School of Physical Education

Akademia wychowania fizycznego university School of Physical Education iconVol LVIII, suppl. XIII, 210 sectio d 2003 Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław University School of Physical Education, Wrocław

Akademia wychowania fizycznego university School of Physical Education iconVol LVIII, suppl. XIII, 180 sectio d 2003 Main School of Commerce in Warsaw Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie Academy of Physical Education in Warsaw

Akademia wychowania fizycznego university School of Physical Education iconVol LVIIII, suppl. XIII, 13 sectio d 2003 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Academy of Physical Education, Warsaw, Poland

Akademia wychowania fizycznego university School of Physical Education iconThe health education and environment protection as the teaching subject at the University School of Physical Education in Wrocław

Akademia wychowania fizycznego university School of Physical Education iconVol LVIIII, suppl. XIII, 84 sectio d 2003 Akademia Wychowania Fizycznego, Katowice. Academy of Physical Education, Katowice

Akademia wychowania fizycznego university School of Physical Education iconVol LVIIII, suppl. XIII, 2 sectio d 2003 Akademia Wychowania Fizycznego, Katowice. Academy of Physical Education, Katowice

Akademia wychowania fizycznego university School of Physical Education iconAkademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Wydział Wychowania Fizycznego I Turystyki

Akademia wychowania fizycznego university School of Physical Education iconAkademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Wydział Wychowania Fizycznego I Turystyki

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom