Klasa III „Wzrastamy w przyjaźni z Jezusem”




Pobierz 88.25 Kb.
NazwaKlasa III „Wzrastamy w przyjaźni z Jezusem”
Data konwersji27.10.2012
Rozmiar88.25 Kb.
TypDokumentacja
klasa III „Wzrastamy w przyjaźni z Jezusem”

Semestr I





  Dział

OCENA

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca

I. W PRZYJAŹNI Z PANEM JEZUSEM

 • określi, na czym polega przyjaźń

 • pamięta i rozumie słowa Pana Jezusa „Pojednaj się z bratem”

 • rozumie, co to znaczy rozmawiać z Bogiem jak z przyjacielem (przykład Mojżesza Wj 33,1la)

 • wymieni elementy liturgii słowa

 • wymieni elementy liturgii eucharystycznej

 • wymieni dary niesione do ołtarza

 • wymieni obrzędy zakończenia Mszy św.

 • pamięta i rozumie treść Mt 11,28

 • zdefiniuje pojęcia: cichy i pokorny, zadośćuczynienie, wynagrodzenie

 • wymieni sposoby umacniania przyjaźni z Jezusem

 • pamięta tekst spowiedzi powszechnej

 • rozumie, że do pełnego uczestnictwa we Mszy św. potrzebna jest zgoda między ludźmi

 • pamięta dialogi towarzyszące czytaniom biblijnym

 • poda nazwę księgi liturgicznej, z której czytane jest słowo Boże

 • rozumie, że w liturgii słowa Bóg mówi do nas a my odpowiadamy

 • rozumie, że pełne uczestnictwo we Mszy św. polega na przystąpieniu do Komunii św.

 • rozumie, w czym wyrażała się przyjaźń Dawida i Jonatana

 • rozumie, że obowiązkiem chrześcijanina jest niesienie Chrystusa innym

 • wymieni najważniejsze obietnice Jezusa objawione św. M. Alacoque

 • pamięta i rozumie słowa Jezusa „Pozwólcie dzieciom...” (Mk 10,14)

 • potrafi wyjaśnić potrzebę gromadzenia się na Mszy św.

 • potrafi wyjaśnić znaczenie aktu pokuty

 • potrafi wyjaśnić, na czym polega rozmowa Boga z ludźmi w liturgii słowa

 • pamięta słowa św. brata Alberta „Być dobrym jak chleb”

 • potrafi odpowiadać na wezwania kapłana podczas liturgii

 • potrafi wyjaśnić słowa „Wierny przyjaciel potężną obroną, kto go znalazł, skarb znalazł” (Syr6,14)

 • poda zasady odprawiania dziewięciu pierwszych piątków miesiąca

 • świadomie dokonuje wyboru własnego czasu dla Boga

 • potrafi wyjaśnić, na czym polega pełny udział we Mszy św.

 • potrafi wyrecytować lub zaśpiewać psalm

 • potrafi samodzielnie sformułować wezwanie modlitwy wiernych

 • potrafi wyjaśnić symbolikę darów niesionych do ołtarza

 • potrafi wyjaśnić sens znaku pokoju

 • potrafi wyjaśnić sens błogosławieństwa i rozesłania

 • potrafi uzasadnić, dlaczego przyjaźń z Jezusem zobowiązuje do przyjaźni z ludźmi

 • potrafi określić, za co chce wynagrodzić Jezusowi podejmując praktykę pierwszych piątków

 • czynnie włącza się w przygotowanie liturgii

 • aktywnie uczestniczy w liturgii słowa

 • zachęca innych do udziału we Mszy św.

 • podejmuje postanowienie korzystania w pierwsze piątki z sakramentu pokuty i Eucharystii i z zaangażowaniem je realizuje

II. ODKRYWAMY
OSOBĘ JEZUSA


 • rozumie, na czym polega modlitwa różańcowa

 • wymieni księgi mówiące o Jezusie

 • poda imiona czterech ewangelistów

 • określi, co to znaczy: prorok, Zbawiciel

 • wymieni określenia Jezusa wypowiedziane przez Jana Chrzciciela

 • zdefiniuje pojęcie „apostoł”

 • zdefiniuje pojęcia: różaniec, tajemnica różańca

 • wymieni tajemnice różańca

 • rozumie, jaką moc ma modlitwa różańcowa

 • wymieni nazwy Pisma św.

 • wymieni sposoby wyrażania czci wobec Pisma św.

 • wymieni proroków zapowiadających przyjście Zbawiciela

 • rozumie, na czym polega dawanie świadectwa o Jezusie

 • potrafi modlić się na różańcu

 • potrafi uzasadnić, że Jezus jest zapowiadanym Zbawicielem

 • potrafi zestawić znaczenia: baranek paschalny – Jezus, Baranek Boży

 • potrafi uzasadnić, że papież i biskupi są następcami apostołów

 • potrafi opowiedzieć treść perykopy Mk 16,13-20

 • potrafi opowiedzieć treść wybranej tajemnicy różańcowej

 • potrafi wyjaśnić, dlaczego Pismo św. traktujemy inaczej niż inne książki

 • potrafi plastycznie wyrazić jedno z proroctw

 • sprzeciwia się plotkom, obmowie, oszczerstwu

 • potrafi ułożyć modlitwę dziękczynną

 • z zaangażowaniem podejmuje modlitwę różańcową

 • sporządza plan przemiany życia

 • modli się wzywając wstawiennictwa świętych




  Dział

OCENA

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca

II. ODKRYWAMY
OSOBĘ JEZUSA


 • wymieni, za kogo uważano Jezusa

 • zdefiniuje pojęcie „Mesjasz”

 • zdefiniuje pojęcia: faryzeusz, nowe narodzenie

 • wymieni świadków i miejsce przemienienia Pana Jezusa

 • poda datę święta Przemienienia Pańskiego

pamięta datę uroczystości Wszystkich Świętych

 • wymieni momenty Mszy św. kiedy nazywamy Jezusa Barankiem

 • wymieni zadania ucznia i nauczyciela, apostołów i biskupów

 • wymieni imiona 12 apostołów

 • poda imię obecnego papieża i biskupa swojej diecezji

 • wymieni sposoby pogłębiania wiary

 • pamięta treść perykopy J 3,1-8.14-17

 • wymieni warunki konieczne, by wejść do królestwa Bożego

 • wie, kim byli Mojżesz i Eliasz

 • wymieni imiona znanych świętych

 • potrafi wyjaśnić, co to znaczy, że Jezus został namaszczony Duchem Świętym

 • rozumie, że modlitwa polega na dialogu między Bogiem i człowiekiem i wymieni jego cechy

 • potrafi opowiedzieć wydarzenie z góry Tabor

 • wymieni owoce spotykania się z Bogiem

 • potrafi opowiedzieć o życiu wybranego świętego

 • potrafi ułożyć modlitwę w intencji papieża i biskupów

 • potrafi określić, kim dla niego jest Jezus Chrystus

 • potrafi modlić się spontanicznie

 • potrafi wykazać różnice między modlitwą wyuczoną a spontaniczną

 • potrafi wyjaśnić, czego zapowiedzią jest przemienienie Jezusa

 • potrafi wyjaśnić, co to znaczy być świętym

 • potrafi omówić warunki świętości

 • stara się naśladować postawy ulubionych świętych




  III. PAN JEZUS UMACNIA NASZĄ WIARĘ

 • rozumie, że do prośby o cud potrzebna jest wiara

 • rozumie, że cud jest owocem wiary

 • wymieni sposoby poszanowania chleba

 • rozumie, dlaczego trędowaci byli odizolowani od ludzi zdrowych

 • wymieni sposoby doświadczania mocy Jezusa

 • rozumie, że Jezus posiada moc uzdrawiania

 • określi, co to jest wskrzeszenie

 • określi, czym jest cud i opatrzność Boża

 • rozumie, że przed przyjęciem Najświętszego Sakramentu konieczne jest „uzdrowienie duszy”

 • pamięta słowa setnika: „Panie, nie jestem godzien...” i poda, w którym momencie Mszy św. je wypowiadamy

 • rozumie, że cudowne rozmnożenie chleba jest zapowiedzią Eucharystii

 • potrafi opowiedzieć perykopę o rozmnożeniu chleba

 • wymieni formy wdzięczności Bogu (wota) i wyjaśni ich sens

 • rozumie potrzebę oczekiwania pomocy od Jezusa

 • rozumie konieczność modlitwy o wiarę

 • wymieni trudności napotykane przez niewidomych w codziennym życiu

 • rozumie, że wskrzeszenie Łazarza zapowiada zmartwychwstanie

 • potrafi opisać cud uciszenia burzy

 • potrafi wyjaśnić, kim był setnik

 • potrafi uzasadnić związek rozmnożenia chleba z Eucharystią

 • potrafi opisać uzdrowienie przez Jezusa 10 trędowatych

 • potrafi opowiedzieć perykopę o uzdrowieniu kobiety cierpiącej na krwotok

 • napisze własną definicję wiary

 • potrafi opowiedzieć o uzdrowieniu Bartymeusza

 • rozumie, że oprócz uzdrowienia ciała potrzebne jest także uzdrowienie duszy

 • rozumie, że wiara jest warunkiem osiągnięcia życia wiecznego

 • potrafi odnieść pojęcie burzy do trudności życiowych

 • potrafi opisać cud uzdrowienia sługi setnika

 • potrafi wyjaśnić, na czym polega zdrowie duszy

 • wyraża sprzeciw wobec braku szacunku dla chleba

 • potrafi wykazać różnice w postawie uzdrowionych trędowatych

 • potrafi wyjaśnić, na czym polega modlitwa dziękczynna

 • modli się o wzrost własnej wiary

 • potrafi modlić się spontanicznie modlitwą prośby

 • potrafi opisać wskrzeszenie Łazarza (J 11,17-44)

 • potrafi wyjaśnić słowa Jezusa „Ja jestem zmartwychwstaniem...”

 • potrafi wskazać w Credo słowa będące wyznaniem wiary w zmartwychwstanie




 • prezentuje postawę szacunku wobec chorych i niepełnosprawnych i modli się w ich intencji

 • chętnie uczestniczy we Mszy św. w sposób zaangażowany i pełny (przystępuje do Komunii św.)

 • potrafi wskazać na mapie Betanię






  Dział

OCENA

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca

IV. PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA CAŁYM SERCEM


 • pamięta zapowiedź Anioła Gabriela o przyszło­ści Jana Chrzciciela

 • pamięta i rozumie słowa Maryi „Oto ja służebnica...”

 • zdefiniuje pojęcia: pokora, postawa pokory, czyn miłosierdzia

 • pamięta i rozumie perykopę o Bożym Narodzeniu

 • rozumie, na czym polega dzielenie się opłatkiem

 • pamięta, co znaczy imię „Jezus”

 • poda datę i inne nazwy święta ofiarowania Pana Jezusa

 • wymieni dary Mędrców (złoto, kadzidło i mirra)

 • poda datę i nazwy święta na pamiątkę pokłonu Mędrców

 • zdefiniuje pojęcia: Mędrcy, poganie

 • wymieni członków Świętej Rodziny

 • potrafi wyjaśnić, co znaczy „życie ukryte Pana Jezusa”

 • określi, co to jest Święto Paschy

 • wymieni, kto objawił się w czasie chrztu Jezusa

 • pamięta najkrótsze wyznanie wiary w Trójcę Świętą




 • poda przykłady wiary w życiu współczesnych ludzi

 • rozumie, na czym polega nawrócenie głoszone przez Jana Chrzciciela i chrzest nawrócenia

 • wymieni zarządzenia cezara Augusta

 • rozumie, że Jezus urodził się (miał Matkę) jak każdy człowiek

 • rozumie, że serce człowieka może stać się mieszkaniem dla Jezusa

 • pamięta i rozumie słowa Symeona „Światło na oświecenie...”

 • wymieni sposoby „bycia światłem dla innych”

 • wymieni miejsca pobytu Świętej Rodziny po ucieczce z Betlejem

 • rozumie, na czym polegało życie ukryte Pana Jezusa

 • pamięta treść perykopy Łk 2,41-52

 • pamięta historię życia Jana Chrzciciela

 • rozumie, dlaczego Jezus przyjął chrzest pokuty

 • wymieni dary otrzymane na chrzcie św.

 • potrafi opowiedzieć treść perykopy
  Łk 1,5-17

 • potrafi streścić perykopę o zwiastowaniu (Łk 1,26-38)

 • potrafi wyjaśnić, na czym polegało posłuszeństwo Maryi

 • pamięta treść perykopy o nawiedzeniu (Łk 1,39-49.56)

 • potrafi scharakteryzować Jana Chrzciciela jako proroka

 • potrafi wyjaśnić, w jaki sposób Jezus przychodzi dzisiaj na ziemię

 • rozumie, na czym polegała bezdomność Jezusa

 • potrafi scharakteryzować postacie Symeona i Anny

 • potrafi wyjaśnić symbol K+M+B - 200... oraz symbolikę darów: złota, kadzidła i mirry

 • potrafi wyjaśnić nazwy „Objawienie Pańskie” i „Trzech Króli”

 • poda „sposoby uświęcania się w życiu rodzinnym”

 • potrafi wyjaśnić słowa Jezusa „Powinienem być w tym, co należy do mego Ojca” i powiązać ich znaczenie ze swoim życiem

 • potrafi określić różnice między chrztem pokuty a chrztem świętym

 • wyraża pragnienie przyjmowania słowa Bożego z wiarą i ufnością

 • potrafi odkrywać w swoim życiu działanie Boga

 • okazuje wrażliwość na potrzeby innych oraz gotowość pomagania innym, z zaangażowaniem podejmuje działania

 • potrafi odnieść misję Jana Chrzciciela do czasów współczesnych

 • potrafi wyjaśnić, co znaczy dla współczesnego człowieka „prostować drogę dla Jezusa”

 • wyraża pragnienie stania się „domem” dla Jezusa

 • potrafi wyjaśnić, co to znaczy, że Jezus jest „światłem na oświecenie pogan”

 • potrafi scharakteryzować postawę Heroda i uczonych w Piśmie

 • potrafi ułożyć modlitwę dziękczynną za rodziców

 • potrafi określić swoje zadania w rodzinie

 • potrafi określić hierarchię wartości w swoim życiu

 • potrafi wyjaśnić, co to znaczy być dzieckiem Bożym

 • potrafi złożyć wyznanie wiary według obrzędów chrztu




 • potrafi pokazać na mapie Galileę i Judeę oraz miasta Nazaret i Ain Karim

 • potrafi pokazać na mapie miasto Nazaret

 • modli się o obecność Jezusa w jego rodzinie

 • w swoim planie dnia umieści czas na modlitwę

 • potrafi pokazać na mapie rzekę Jordan

 • pamięta datę i miejsce swojego chrztu jako ważnego momentu w życiu






Semestr II


  Dział

OCENA

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca

V. JEZUS UCZY NAS KOCHAĆ

 • zdefiniuje pojęcia: kuszenie, pokusa, post, wstrzemięźliwość, szatan

 • poda, kiedy podczas Mszy św. wypowiadamy słowa „Hosanna”

 • wymieni cechy chrześcijańskiej służby

 • zdefiniuje pojęcia: sakrament, episkopat, prezbiterat i diakonat

 • pamięta i rozumie pozdrowienia chrześcijańskie

 • poda nazwy miejsca modlitwy Jezusa

 • wymieni osoby biorące udział w procesie Jezusa

 • rozumie zbawczy sens cierpienia Jezusa

 • pamięta treść perykopy o śmierci Jezusa (J 19.25-30)

 • określi, kim jest świadek

 • wymieni symbole zmartwychwstałego Chrystusa

 • zdefiniuje pojęcia: pierwszy dzień tygodnia, odpuszczenie grzechów

 • wymieni skutki sakramentu pokuty (KKK 1496)

 • wymieni główne części Mszy św.

 • wymieni pokusy stawiane Jezusowi przez szatana

 • wymieni, kiedy obowiązuje chrześcijanina post i wstrzemięźliwość

 • rozumie, jakie znaczenie miało namaszczenie Jezusa

 • rozumie sens gestu umycia nóg przez Jezusa

 • wymieni, komu możemy służyć i w jaki sposób

 • powtórzy słowa konsekracji

 • rozumie, na czym polegało spełnienie przez Jezusa woli Ojca

 • rozumie, że w życiu należy kierować się prawdą i miłością

 • wymieni stacje drogi krzyżowej

 • potrafi wyjaśnić, dlaczego Jezus przyjął krzyż

 • rozumie znaczenie symboliki krzyża dla chrześcijanina

 • wymieni osoby związane z wydarzeniem zmartwychwstania

 • pamięta słowa Jezusa, którymi ustanowił sakrament pokuty i pojednania

 • poda, komu Jezus przekazał władzę odpuszczania grzechów

 • rozumie, że podczas Mszy św. Jezus przychodzi ze swoim słowem i karmi nas swoim Ciałem




 • potrafi opisać, jak Jezus odpierał pokusy szatana

 • opowie treść perykop o namaszczeniu w Betanii i wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy

 • potrafi opowiedzieć, jak był powitany Jezus przez mieszkańców Jerozolimy

 • potrafi opowiedzieć treść perykopy o umyciu nóg apostołom

 • potrafi wskazać osoby będące przykładem służby

 • pamięta treść perykopy o ustanowieniu Eucharystii i kapłaństwa

 • pamięta treść perykopy o modlitwie w Ogrójcu

 • potrafi opisać proces Jezusa

 • potrafi wykazać prawdziwe i fałszywe strony procesu

 • wymieni najważniejsze wydarzenia oraz spotkane osoby podczas drogi krzyżowej Jezusa

 • potrafi opowiedzieć ostatnie wydarzenia przed śmiercią Jezusa

 • potrafi uzasadnić, dlaczego chrześcijanie świętują niedzielę

 • potrafi wyjaśnić, kiedy nie można uzyskać odpuszczenia grzechów

 • potrafi opisać spotkanie uczniów z Jezusem w Emaus

 • potrafi określić, co było punktem kulminacyjnym spotkania Jezusa z uczniami




 • potrafi rozpoznać pokusę

 • potrafi modlić się w chwilach pokusy

 • wyraża cześć dla Jezusa obecnego w Eucharystii

 • potrafi samodzielnie formułować modlitwę dziękczynienia i prośby

 • wyraża szacunek wobec kapłanów i modli się w ich intencji

 • potrafi uzasadnić, że Msza św. jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy

 • potrafi nazwać własne trudności podając je w intencji modlitwy

 • potrafi odnieść modlitwę Jezusa do trudnych chwil własnego życia

 • potrafi uzasadnić, dlaczego prawda i miłość są podstawą życia chrześcijanina

 • potrafi ułożyć rozważanie do wybranej stacji drogi krzyżowej

 • potrafi uzasadnić, jakie znaczenie ma dla chrześcijan śmierć Jezusa na krzyżu

 • nie wstydzi się krzyża i pragnie go mieć w swoim domu

 • potrafi uzasadnić, dlaczego kapłani mają władzę odpuszczania grzechów

 • potrafi wyjaśnić gest „łamania chleba” i odnieść jego znaczenie do Eucharystii




 • podejmuje wyrzeczenia w czasie Wielkiego Postu

 • odmawia uczestnictwa w dyskotece organizowanej w piątek

 • modli się w intencji osób przeżywają­cych trudności

 • upomina kolegów, którzy kłamią

 • wyraża gotowość czynnego uczest­nictwa w nabożeństwach drogi krzy­żowej

 • wyraża sprzeciw wobec aktów poniża­nia krzyża, staje w obronie znaków wiary

 • modli się za swoich spowiedników






  Dział

OCENA

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca

VI. JEZUS WYBIERA NAS I POSYŁA

 • poda, kto jest następcą św. Piotra

 • rozumie, że nakaz misyjny Jezusa dotyczy wszystkich ochrzczonych

 • poda, kiedy zostaliśmy napełnieni Duchem Świętym

 • zdefiniuje pojęcia: chrześcijanie, Kościół domowy

 • wymieni najważniejsze fakty męczeństwa św. Szczepana

 • określi, kto to jest męczennik

 • wymieni pozdrowienia chrześcijańskie

 • określi, na czym polega modlitwa wstawiennicza

 • wymieni trudności, z jakimi spotykał się św. Paweł w głoszeniu o Chrystusie

 • poda datę uroczystości Wniebowzięcia NMP

 • wymieni tradycje związane z uroczystością Wniebowzięcia NMP

 • poda nazwę dnia powtórnego przyjścia Chrystusa

 • pamięta słowa Jezusa „Wszystko co uczyniliście...”

 • poda, kiedy Pan Jezus ustanowił Eucharystię

 • pamięta obietnicę Jezusa o Jego obecności w Kościele

 • potrafi opisać powierzenie św. Piotrowi władzy w Kościele

 • potrafi powtórzyć słowa nakazu misyjnego

 • potrafi opisać zesłanie Ducha Świętego

 • wymieni zasady życia pierwszych chrześcijan

 • wymieni cechy charakteru św. Szczepana

 • potrafi wyjaśnić przyczynę uwięzienia św. Piotra

 • poda datę uroczystości św. Piotra i Pawła

 • wymieni wydarzenia, tajemnice różańca, modlitwy i pieśni związane z osobą Maryi

 • poda przykłady czynów z których będziemy sądzeni

 • pamięta i rozumie, czym jest Eucharystia

 • potrafi wyjaśnić znaczenie imienia „Piotr” i symbolikę kluczy

 • potrafi opowiedzieć, na czym polega praca misjonarzy

 • wymieni sposoby apostołowania w swoim środowisku

 • wymieni owoce zesłania Ducha Świętego oraz Jego dary

 • potrafi wyjaśnić, dlaczego każdy wierzący powinien być odpowiedzialny za Kościół

 • potrafi opowiedzieć perykopę o śmierci św. Szczepana

 • pamięta treść perykopy o uwięzieniu i uwolnieniu św. Piotra

 • potrafi opisać nawrócenie i działalność św. Pawła

 • potrafi opisać, jaką rolę spełniła Maryja w Wieczerniku

 • potrafi rozróżnić czyny wiodące ku zbawieniu i ku potępieniu

 • wymieni wartości płynące z Eucharystii




 • potrafi opowiedzieć ważniejsze wydarzenia z życia Jana Pawła II

 • odważnie wyznaje wiarę w swoim środowisku

 • potrafi ułożyć rebus do hasła „Duch Święty”

 • potrafi ułożyć modlitwę o dary Ducha Świętego

 • potrafi scharakteryzować postawę dobrego chrześcijanina

 • potrafi wyjaśnić sens męczeństwa św. Szczepana

 • potrafi samodzielnie formułować modlitwę wstawienniczą

 • potrafi charakteryzować osobę św. Pawła

 • potrafi wyjaśnić, na czym polegało wniebowzięcie Maryi i co ono zapowiada

 • potrafi dostrzec wśród kolegów osoby potrzebujące pomocy

 • potrafi umiejscowić w roku liturgicznym uroczystość Chrystusa Króla

 • potrafi uzasadnić konieczność częstego przystępowania do Komunii św.




 • modli się za misjonarzy

 • praktykuje przykazanie miłości jako podstawowe prawo wierzących

 • wyraża gotowość uczestniczenia we Mszy św. w uroczystość św. Piotra i Pawła

 • wyraża gotowość pomocy swoim kolegom

 • krytycznie ocenia swoje życie

 • podejmuje modlitwę wstawienniczą za wylosowaną osobę w intencji dobrego przygotowania do rocznicy pierwszej Komunii św.









  Dział

OCENA

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca

VII. Z JEZUSEM BUDUJEMY KRÓLESTWO BOŻE


 • zdefiniuje pojęcie: przypowieść

 • wymieni miejsca, gdzie słuchamy słowa Bożego

 • rozumie, że każdy wierzący jest odpowiedzialny za rozwój królestwa Bożego na ziemi

 • rozumie, dlaczego warto budować własne życie na relacji z Bogiem

 • rozumie, że Bóg jest fundamentem ludzkiego życia

 • zdefiniuje pojęcia: talent (jednostka monetarna), puścić w obrót i „zakopać” dar

 • rozumie, że potrzebny jest żal za grzechy, by uzyskać Boże przebaczenie

 • określi, kim byli faryzeusz i celnik

 • zdefiniuje pojęcia: dług, dłużnik

 • poda, w którym momencie modlitwy „Ojcze nasz” prosimy o przebaczenie

 • określi, na czym polega roztropność i nieroztropność

 • określi, co to jest winnica

 • rozumie, że obecność w królestwie Chrystusa zależy również od osobistej decyzji człowieka

 • rozumie, na czym będzie polegał sąd ostateczny

 • wymieni, jaka nagroda czeka ludzi dobrych i kara dla ludzi złych

 • pamięta przykazanie miłości

 • wymieni uczynki miłosierdzia co do ciała

 • zdefiniuje pojęcie: błogosławiony

 • rozumie, że Jezus posługiwał się przypowieściami mówiąc o królestwie Bożym

 • rozumie sens przypowieści o siewcy

 • poda przykłady, co pomaga we wzroście królestwa Bożego w człowieku

 • poda hierarchię wartości w ludzkim życiu

 • rozumie, co czeka tych, którzy wykorzystali swoje uzdolnienia i tych, którzy je odrzucili

 • pamięta przypowieść o faryzeuszu i celniku

 • wymieni momenty Mszy św., w których wyrażamy postawę skruchy (żalu)

 • rozumie, że warunkiem Bożego przebaczenia jest przebaczenie innym

 • poda, czego symbolem jest zapalona lampka

 • wymieni warunki potrzebne do trwania w łasce Bożej

 • rozumie, że człowiek może się nawrócić w każdej chwili swego życia

 • poda, kogo oznaczają: siewca, nieprzyjaciel i słudzy oraz co oznacza dobre nasienie i chwast

 • rozumie, że wyrazem największej miłości jest oddanie własnego życia

 • rozumie, że dobro uczynione wobec bliźniego jest dobrem wobec samego Jezusa

 • wymieni kilka wybranych błogosławieństw

 • potrafi scharakteryzować przypowieść jako gatunek literacki

 • wymieni rodzaje miejsc, na które spada ziarno

 • poda, co oznaczają rodzaje gleby i kim jest siewca

 • potrafi opowiedzieć i zinterpretować przypowieść o ziarnie gorczycy i o zaczynie chlebowym

 • potrafi odnieść budowę domu w przypowieści do kształtowania życia a burzę do trudności życiowych

 • potrafi wyjaśnić sens przypowieści

 • potrafi rozróżnić postawę pychy i pokory

 • potrafi opowiedzieć przypowieść o nielitościwym dłużniku

 • potrafi opisać, jak przygotowywały się panny na przyjęcie Oblubieńca

 • potrafi opowiedzieć przypowieść o robotnikach w winnicy

 • potrafi wyjaśnić, dlaczego Bóg pozwala żyć obok siebie ludziom dobrym i złym

 • potrafi wyjaśnić, dlaczego dobre uczynki są owocem miłości

 • wymieni postawy niezbędne by zostać błogosławionym

 • potrafi odnaleźć wybrane przypowieści w Piśmie św.

 • potrafi odnieść do własnego życia owoce ziarna zasianego na żyznej glebie

 • potrafi plastycznie zilustrować przypowieść

 • potrafi uzasadnić prawdę, że Kościół, który rozpoczął się od dwunastu Apostołów rozrósł się do wielkiej rzeszy ludzi

 • potrafi wykazać różnice w budowaniu życia na Bogu i własnej woli oraz wskazać ich konsekwencje

 • wyraża gotowość świadczenia o Jezusie wśród kolegów

 • potrafi dostrzec i docenić uzdolnienia innych

 • potrafi określić swoje talenty-uzdolnienia

 • samodzielnie ułoży modlitwę na wzór modlitwy celnika

 • poda, jaką wartość miał talent i denar

 • potrafi wyjaśnić znaczenie długu wobec Boga i ludzi (w przypowieści)

 • potrafi wyjaśnić, co to znaczy przebaczać 77 razy

 • potrafi odnieść oczekiwanie na Oblubieńca do powtórnego przyjścia Chrystusa

 • potrafi wyjaśnić różnicę między sprawiedliwością Bożą a sprawiedliwością ludzką

 • potrafi odnieść relacje w winnicy do relacji w Kościele

 • potrafi scharakteryzować konsekwencje złego i dobrego postępowania

 • potrafi zinterpretować jedno z ośmiu błogosławieństw

 • aktywnie buduje królestwo Boże w sobie, rodzinie i środowisku szkolnym

 • kształtuje w sobie postawę czuwania

 • modli się o nawrócenia i za nawróconych

 • czynnie włącza się w nawrócenie innych

 • świadomie podejmuje trud pokonywania życiowych problemów




Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Klasa III „Wzrastamy w przyjaźni z Jezusem” iconZgodzenia się w przyjaźni z Jezusem na Jego sposób działania

Klasa III „Wzrastamy w przyjaźni z Jezusem” iconKlasa VI „z jezusem idziemy do Boga”

Klasa III „Wzrastamy w przyjaźni z Jezusem” iconKlasa VI – „z jezusem idziemy do Boga”

Klasa III „Wzrastamy w przyjaźni z Jezusem” iconHistoria – klasa III gimnazjum indywidualny system oceniania I nagradzania uczniów – klasa III gimnazjum

Klasa III „Wzrastamy w przyjaźni z Jezusem” iconSprawdzian całoroczny klasa III imię I nazwisko klasa

Klasa III „Wzrastamy w przyjaźni z Jezusem” iconKonspekt lekcji tematyka: Interests. Poziom: III klasa: III

Klasa III „Wzrastamy w przyjaźni z Jezusem” iconD II,iii eutschfreund 2008 29 października 2008 student – klasa II i III liceum (I równorzędne)

Klasa III „Wzrastamy w przyjaźni z Jezusem” iconKlucz do świata, klasa III ewa Juszczak Wynikowy plan nauczania do klasy III klucz do świata

Klasa III „Wzrastamy w przyjaźni z Jezusem” iconKlasa III c-0,38 Klasa III d-0,49 Klasa III e- 0,45 Klasa III f – 0,51

Klasa III „Wzrastamy w przyjaźni z Jezusem” iconKlasa III

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom