Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Diagnozowanie przyczyn ubóstwa w województwie małopolskim
Pobierz 0.7 Mb.
NazwaRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Diagnozowanie przyczyn ubóstwa w województwie małopolskim
strona3/27
Data konwersji27.10.2012
Rozmiar0.7 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Problemy i szanse społeczności lokalnej
Za najbardziej niepokojący społeczny problem regionu przytłaczająca większość klientów pomocy społecznej uznała bezrobocie. Wskazywała nań niemal każda ankietowana osoba. Następne w kolejności jest ubóstwo - wymieniał je co drugi respondent. Jako kolejne palące problemy społeczne (w ocenie respondentów) jawią się różnego rodzaju patologie – przede wszystkim alkoholizm, przestępczość, rzadziej narkomania, która najwyraźniej nie jest uznawana za dominujący problem społeczności lokalnych. Co czwarta osoba uznała za społeczny problem regionu słabo rozwiniętą infrastrukturę techniczną (gaz, wodociągi, kanalizacja, telefony), rzadko wymieniano natomiast słabo rozwiniętą infrastrukturę społeczną (brak szkół, ośrodków zdrowia, domów kultury).

Jak można się spodziewać w świetle powyższych danych, bezrobotni uznani zostali za ludzi, których najczęściej dotyka ubóstwo. Prawie co druga osoba wskazała natomiast na rodziny wielodzietne, choć samą wielodzietność za jeden
z największych problemów społeczności uznał zaledwie co siódmy respondent. Następne grupy ubogich wymienianych przez badanych to osoby chore i kalekie,
ci, którzy pracują, ale mało zarabiają oraz osoby słabo wykształcone. Według badanych, najmniej narażeni na ubóstwo spośród grup zagrożonych są alkoholicy oraz osoby stare (najmniej wskazań w kwestionariuszu).

Odpowiedzi na pytanie o to, kto w najbliższych latach będzie miał największe szanse na wyjście z biedy można podzielić na te, które świadczą o wierze w uczciwy bądź nieuczciwy sposób postępowania. Najliczniejszymi kategoriami tych, którym może powieźć się lepiej, były grupy osób wykształconych oraz młodych
i wykształconych. W następnej kolejności respondenci wskazywali na osoby mające możliwość podjęcia pracy lub też posiadające stałą pracę, pracujące za granicą, prowadzące własną działalność gospodarczą czy posiadające różne pozytywne cechy osobowościowe, takie jak inicjatywa, zaradność, pracowitość. Co osiemnasty respondent uważa, że szansą wyjścia z biedy są sposoby nieuczciwe i dysfunkcyjne dla systemu społecznego: kombinatorstwo, znajomości. Warto podkreślić, iż dużo badanych klientów nie wie czy ktokolwiek będzie miał szansę na przezwyciężenie ubóstwa, a co dwudziesty uważa, że nikt nie będzie jej miał.

Na pytanie, co decyduje o tym, że jedni mają szansę wyjścia z biedy, a drudzy nie, blisko trzy czwarte respondentów uznało, iż o tej szansie decydują czynniki niezależne od indywidualnej aktywności człowieka takie jak: pomoc rodziny, znajomości, szczęście, nieuczciwość, pomoc państwa. W tej kategorii znalazły się również duże grupy osób, które w ogóle nie wiedzą co decyduje o sukcesie oraz nie udzieliły odpowiedzi. Tylko co czwarta osoba uważa, że o poprawie sytuacji będą decydować kwalifikacje, zaradność oraz możliwość pracy czyli czynniki, które
w znacznym stopniu zależą od samych ludzi.

Jeśli chcielibyśmy przyjrzeć się opinii klientów pomocy społecznej w kwestii powszechności ubóstwa w ich najbliższym otoczeniu, zauważymy, że trzy czwarte badanych mieszka i na co dzień styka się z innymi osobami biednymi. Niemal co dwudziesta osoba uważa, że wszyscy są biedni, ale też prawie tyle samo stwierdza, że ubóstwo dotyczy tylko ich samych. Czy w takim razie beneficjenci pomocy społecznej uważają, że rozwarstwienie w Polsce jest zbyt duże? Otóż faktycznie, takiego zdania jest zdecydowana większość respondentów (ponad 80%). Sporadycznie zdarzały się odpowiedzi świadczące o tym, że różnice między bogatymi, a biednymi są rzeczą normalną i właściwą. Reszta badanych nie miała zdania w tej sprawie.
Beneficjenci pomocy społecznej uznają, że o jakości życia w miejscu zamieszkania decydują głównie władze administracyjne regionu, w dalszej kolejności radni i ośrodki pomocy społecznej. Respondenci nie dostrzegają roli własnych samorządów, organizacji pozarządowych czy władz parafialnych w kształtowaniu najbliższej rzeczywistości. Całość decyzji jawi im się jako domena oderwanych od ludzi, władz czy instytucji państwowych. Na podstawie tych wyników można przyjąć założenie, że koncepcja społeczeństwa obywatelskiego i współdecydowania, a więc
i współodpowiedzialności za miejsce, w którym się żyje jest tu znikoma. Dodatkowym potwierdzeniem tej tezy jest całkowita niewiedza na temat tego, jakie problemy można rozwiązać w miejscu zamieszkania bez oglądania się na władze oraz przekonanie, że nie ma spraw, które mieszkańcy mogliby sami rozwiązywać. Zaledwie co dziewiąty respondent przyznał, że są takie problemy społeczności lokalnej, które dałoby się przezwyciężyć samodzielnie. Wśród nich najczęściej pojawiały się sprawy związane z utrzymywaniem czystości, małymi pracami remontowymi czy dbaniem o bezpieczeństwo. Istnieje wyraźna zależność między wykształceniem, a powyższymi opiniami: im wyższe wykształcenie tym większa świadomość możliwości samodzielnego rozwiązywania problemów lokalnych.
Z niewielkiej grupy osób, dostrzegających problemy lokalne, które można samodzielnie rozwiązać, mniej niż połowa (czyli co dwudziesty badany) może się pochwalić konkretnymi działaniami.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Powiązany:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Diagnozowanie przyczyn ubóstwa w województwie małopolskim iconIdentyfikacja przyczyn ubóstwa w woj opolskim Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Diagnozowanie przyczyn ubóstwa w województwie małopolskim iconRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Diagnozowanie przyczyn ubóstwa w województwie małopolskim iconRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Diagnozowanie przyczyn ubóstwa w województwie małopolskim iconRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Diagnozowanie przyczyn ubóstwa w województwie małopolskim iconRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Diagnozowanie przyczyn ubóstwa w województwie małopolskim iconRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Diagnozowanie przyczyn ubóstwa w województwie małopolskim iconRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Diagnozowanie przyczyn ubóstwa w województwie małopolskim iconRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Diagnozowanie przyczyn ubóstwa w województwie małopolskim iconRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Diagnozowanie przyczyn ubóstwa w województwie małopolskim iconRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom