Bibliografia załĄcznikowa do prezentacji maturalnej
Pobierz 21.01 Kb.
NazwaBibliografia załĄcznikowa do prezentacji maturalnej
Data konwersji27.10.2012
Rozmiar21.01 Kb.
TypDokumentacja
BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA

DO PREZENTACJI MATURALNEJ


Termin bibliografia wywodzi się od greckich słów: biblion (biblios) – książka oraz graphien – pisać, opisywać i jest rozumiany jako uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych zasad oraz spełniający określone zadania informacyjne.

Bibliografia załącznikowa to spis dokumentów, z których korzystałeś podczas przygotowywania prezentacji. Zawiera skrócone opisy bibliograficzne tych dokumentów uporządkowane w kolejności alfabetycznej lub w kolejności cytowania w tekście i kolejno ponumerowane.


Układ bibliografii w przypadku prezentacji maturalnej obejmuje:

 • literaturę podmiotu – omawiane przez Ciebie utwory literackie, czyli wszystko to, co zamierzasz poddać analizie (mogą to być dzieła literackie, dzieła sztuki, fragmenty muzyczne, fotografie, plakaty itp.),

 • literaturę przedmiotu – wykaz dokumentów (książek, czasopism, artykułów, publikacji z internetu), które wyszukałeś i wykorzystałeś przy opracowaniu tematu.


W bibliografii załącznikowej najczęściej uwzględnia się:

 • dokumenty drukowane:

   • książki,

   • fragmenty (rozdziały, artykuły, akapity i in.) z książek,

   • artykuły z czasopism,

 • dokumenty elektroniczne:

   • elektroniczne książki, bazy danych, programy komputerowe,

   • fragmenty z książek elektronicznych, baz danych, programów komputerowych,

   • artykuły z czasopism elektronicznych.


Opis bibliograficzny to uporządkowany zespół danych o dokumencie (np. autor, tytuł, miejsce i rok wydania) służący do jego identyfikacji. Sposób sporządzania opisu bibliograficznego jest sformalizowany normą międzynarodową, do której należy się stosować.


Elementy opisu bibliograficznego


Nazwisko i imię autora: Tytuł. Oznaczenie wydania. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania. ISBN.


Opis pisze się w linii ciągłej – od marginesu do marginesu. Każdy element opisu oddziela się odpowiednim znakiem przestankowym, który należy stosować konsekwentnie. Podstawowe dane do opisu należy przejąć z karty tytułowej książki (nie z okładki!) lub jej odwrotnej strony, bądź ze stopki wydawniczej na końcu książki.


Autor

Zamiast imienia można podać tylko inicjał.

Pomija się informacje o stopniach naukowych, funkcjach i in. autora.

Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech podaje się ich personalia oddzielone przecinkiem. Książka mająca więcej niż trzech autorów traktowana jest jak praca zbiorowa, a jej opis rozpoczyna się tytułem.


Tytuł

Tytuł książki podaje się bez cudzysłowu. Jedynym elementem opisu podawanym w cudzysłowie jest tytuł czasopisma.


Oznaczenie wydania

Jeśli to jest wydanie pierwsze lub nie ma w książce informacji, które to jest wydanie - ten element opisu należy pominąć!  Informację o zmianach dokonanych w wydaniu należy skrócić: Wyd. 3  popr. uzup. zmien. skr.  

Miejsce wydania

Jest to nazwa miejscowości, w której mieści się wydawnictwo. Jeśli w książce podanych jest kilka nazw, do opisu przejmuje się pierwszą z nich.


Wydawca

Nazwę wydawnictwa można podać w skrócie, np. zamiast Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Ossolineum, Państwowe Wydawnictwo Naukowe – PWN.


Rok wydania

Jest to element obowiązkowy, nawet jeśli nie podano go w książce. W takim przypadku można go przejąć z katalogu biblioteki lub określić w przybliżeniu samodzielnie i umieścić w nawiasie kwadratowym, np. [2006].


ISBN

Jest to Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (International Standard Book Number) zawierający zakodowane informacje o książce. Nie ma go w książkach wydanych przed 1978 rokiem, w takim przypadku ten element opisu pomija się.


OPIS BIBLIOGRAFICZNY DOKUMENTÓW DRUKOWANYCH


Opis książki (1,2 lub 3 autorów)


Nazwisko i imię (lub pierwsza litera imienia) autora lub autorów : Tytuł . Oznaczenie wydania (bez wydania pierwszego) . Miejsce wydania : Wydawca , Rok wydania . ISBN .


Słowacki J.: Kordian. Wyd. 7. Wrocław: Ossolineum, 1986.
ISBN 83-04-01447-8.

Kuziak M., Rzepczyński S.: Jak pisać? Wyd. 2. Bielsko – Biała: Park, 2002. ISBN 83-7266-160-x.


Opis fragmentu książki (rozdziału, akapitu itp.)

Na końcu opisu należy podać numery stron, na których dany fragment się znajduje.


Nazwisko i imię autora : Tytuł . Oznaczenie wydania . Miejsce wydania: Wydawca, Rok wydania. ISBN , strony . (ewentualnie tytuł rozdziału itp.)


Burkot S.: Literatura polska w latach 1939 – 1989. Warszawa: WSiP, 1993. ISBN 83-02-04770-8, s. 220 – 222. Nowe dramaty Sławomira Mrożka.


Opis wydawnictwa zbiorowego (więcej niż 3 autorów)


Tytuł . Oznaczenie odpowiedzialności (redaktor, autor wyboru itp.) . Oznaczenie wydania . Miejsce wydania: Wydawca , Rok wydania . ISBN .


Poezja polska w szkole średniej od średniowiecza do współczesności. Wybór Anna Rajca, Jerzy Polanicki. Wyd. 2. Warszawa: Kama, 1997.
ISBN 83-7153-070-6.


Opis artykułu z pracy zbiorowej (opowiadania, wiersza, szkicu itp.)


Nazwisko i imię autora artykułu : Tytuł artykułu . W: Tytuł pracy zbiorowej . Imię i nazwisko redaktora . Miejsce wydania : Wydawca , Rok wydania . ISBN, strony .


Różewicz T.: Ocalony. W: Poezja polska w szkole średniej od średniowiecza do współczesności. Wybór Anna Rajca, Jerzy Polanicki. Wyd. 2. Warszawa: Kama, 1997. ISBN 83-7153-070-6, s. 582-583.


Opis artykułu z czasopisma

Tytuł czasopisma zawsze wyróżnia się cudzysłowem, kursywą lub pogrubieniem, przy czym jeden z tych sposobów stosuje się konsekwentnie
w całej bibliografii.


Nazwisko i imię autora artykułu : Tytuł artykułu . „Tytuł czasopismaRok Numer czasopisma strona .


Jankowska B.: Przemiana bohatera. „Filipinka. Wydanie specjalne” 2005 nr 1 s. 38 – 43.


OPIS BIBLIOGRAFICZNY DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH


Opis artykułu zamieszczonego na stronie WWW


Nazwisko i imię autora : Tytuł . W : Tytuł strony [online] . [dostęp data] . Dostępny w Internecie : adres strony


Grottger A.: Pożegnanie powstańca. W: Galeria malarstwa polskiego [online]. [dostęp 17 października 2007]. Dostępny w Internecie: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/index.htm


Epos narodowy. W: Wikipedia [online]. [dostęp 18 października 2007]. Dostępny w Internecie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Epos_narodowy


Wilczek P.: Humanizm renesansowy. W: Staropolska [online]. [dostęp 14 kwietnia 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.staropolska.pl/renesans/opracowania/Humanizm_renesansowy.html


Opis artykułu z czasopisma dostępnego online


Nazwisko i imię autora artykułu : Tytuł artykułu . W:Tytuł czasopisma [online] . Rok Numer [dostęp data] . Dostępny w Internecie : adres strony


Pyzik A.: Nobel dla Doris Lessing. W: Polityka [online]. 2007-10-18 [dostęp 18 października 2007]. Dostępny w Internecie: http://www.polityka.pl/polityka/index.jsp?place=Lead30&news_cat_id=935&news_id=231843&layout=18&forum_id=11976&fpage=Threads&page=text

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Bibliografia załĄcznikowa do prezentacji maturalnej iconBibliografia załĄcznikowa do prezentacji maturalnej bibliografia załącznikowa

Bibliografia załĄcznikowa do prezentacji maturalnej iconJak sporządzić bibliografię załĄcznikową do prezentacji maturalnej?

Bibliografia załĄcznikowa do prezentacji maturalnej iconBibliografia załĄcznikowa

Bibliografia załĄcznikowa do prezentacji maturalnej iconBibliografia załĄcznikowa

Bibliografia załĄcznikowa do prezentacji maturalnej iconBibliografia załącznikowa

Bibliografia załĄcznikowa do prezentacji maturalnej iconOpisy bibliograficzne I bibliografia załącznikowa

Bibliografia załĄcznikowa do prezentacji maturalnej iconBibliografia załĄcznikowa opis bibliograficzny

Bibliografia załĄcznikowa do prezentacji maturalnej iconWybór tematów do prezentacji maturalnej

Bibliografia załĄcznikowa do prezentacji maturalnej iconWzory bibliografii załącznikowej Bibliografia załącznikowa

Bibliografia załĄcznikowa do prezentacji maturalnej iconBibliografia załĄcznikowa przykłady opisów bibliograficznych

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom