Przestępstwo bigamii
Pobierz 81.96 Kb.
NazwaPrzestępstwo bigamii
strona1/7
Data konwersji27.10.2012
Rozmiar81.96 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4   5   6   7

Przestępstwo bigamii

Sylwia Giżowska-Szarek

Przestępstwo bigamii

I. Rodzina jest podstawową komórką społeczną, która zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem pozostaje pod ochroną państwa, na co wskazuje art. 18 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r.: „małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo, znajduje się pod ochroną i opieką Rzeczpospolitej Polskiej”. Treść tego przepisu jednoznacznie wskazuje, że na państwie ciąży obowiązek zapewnienia wielopłaszczyznowej ochrony rodzinie. Ustawodawstwo polskie reguluje szczegółowo zagadnienia dotyczące rodziny, jej założenia, ustania i przede wszystkim ochrony związku małżeńskiego.

Problem penalizacji bigamii w prawie polskim pojawiał się wielokrotnie. Każdorazowo, w trakcie prac kodyfikacyjnych, temat ten był poruszany, a przepis stanowiący o ochronie związku monogamicznego korygowany. Z pewnością odpowiedź na pytanie, czy taka ochrona jest konieczna, nie jest jednoznaczna, bowiem wiąże się z takimi kwestiami, jak sytuacja prawno-rodzinna, społeczna czy wyznaniowa. Termin bigamia (dwużeństwo) pochodzi od późnołacińskiego słowa bigamus. W starożytnym Rzymie określano w ten sposób fakt dwukrotnego zawarcia małżeństwa przez jedną osobę z dwiema osobami płci odmiennej. Obecnie w języku potocznym terminem bigamia oznacza zawarcie nowego związku małżeńskiego pomiędzy dwiema osobami, z których przynajmniej jedna znajdowała się w ważnym, z prawnego punktu widzenia, związku małżeńskim. Czasem termin bigamia używa się zamiennie z terminem poligamia (wielożeństwo), którego znaczenie jest jednak nieco szersze, gdyż zakłada możliwość pozostawania jednej osoby w więcej niż dwóch związkach małżeńskich. Terminem przeciwstawnym zarówno bigamii, jak i poligamii jest monogamia, w którym sformułowana została instytucja małżeństwa oparta na związku jednego mężczyzny z jedną kobietą1.

Zasadę monogamii w Polsce statuuje art. 13 § 1 k.r. i o. – „Nie może zawrzeć małżeństwa ten, kto już pozostaje w związku małżeńskim”. Artykuł ten wyraża jednocześnie zakaz dwużeństwa. W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym sankcją za naruszenie tego zakazu jest unieważnienie małżeństwa, (art. 13 § 2 k.r. i o.), natomiast w kodeksie karnym jest kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 206 k.k.). Jak już wcześniej wspomniałam, Rzeczpospolita Polska ma obowiązek zapewnienia ochrony rodzinie. Z pewnością realizuje ten obowiązek przez ustanowione przepisy prawa cywilnego, które regulują charakter prawny, znaczenie związku małżeńskiego, procedurę nawiązywania i rozwiązywania tego związku, a co za tym idzie przeciwdziała łamaniu zasad z nim związanych. W związku z powyższym należy zastanowić się czy konieczna jest ingerencja prawa karnego w prawo rodzinne.


II. Do połowy XIII w. panowało, zgodnie z nauką kościoła, przekonanie, że małżeństwo monogamiczne (jako tzw. mała rodzina)2 jest pierwotną, naturalną formą rodziny. Przekonanie to pod wpływem dzieł H. Spencera i K. Darwina uległo zmianie, gdyż zaczęto uważać, że rodzina, zwłaszcza monogamiczna, nie jest formą społeczną istniejącą już w zaraniu dziejów ludzkich, ale wytworzoną dopiero w późniejszych fazach rozwojowych. Najwybitniejsi etnologowie i socjologowie w drugiej połowie XIX w. przyjęli jako naukowo uzasadniony schemat rozwojowy rodziny ustalony przez L. H. Morgana, któremu to tematowi poświęcił pracę F. Engels3. W myśl tego schematu pierwszą formą życia rodzinnego była horda, panował w niej bezwład płciowy, mężczyźni żyli w wielożeństwie, kobiety zaś w wielomęstwie, a dopiero w toku ewolucji, ostatnim jej etapem miała być rodzina monogamiczna4. Zgodnie z teorią ewolucjonizmu schemat rozwojowy jest jednakowy u wszystkich społeczeństw, każde przechodziło te same niezmienne etapy, różnice powstawały jedynie ze względu na tempo przechodzenia poszczególnych faz. W oparciu o teorię ewolucjonizmu zakładano, że rodzina monogamiczna jest ostatnią – najdoskonalszą fazą rozwoju form społecznych, wykształconą na przełomie wieków.

  1   2   3   4   5   6   7

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Przestępstwo bigamii iconLubelskie Seminarium Naukowe na temat bigamii

Przestępstwo bigamii iconPrzestępstwo eutanazji w k k

Przestępstwo bigamii iconPrzestępstwo urojone

Przestępstwo bigamii iconPrzestępstwo znieważenia zwłok

Przestępstwo bigamii iconPrzestępstwo zbycia dokumentu

Przestępstwo bigamii iconPrzestępstwo złośliwego przeszkadzania

Przestępstwo bigamii iconPrzestępstwo korupcji gospodarczej

Przestępstwo bigamii iconPrzestępstwo oszustwa komputerowego

Przestępstwo bigamii iconPrzestępstwo handlu ludźmi

Przestępstwo bigamii iconPrzestępstwo zniewagi Prezydenta rp

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom