Strategia rozwiązywania problemów społeczych miasta I gminy bodzentyn
Pobierz 0.62 Mb.
NazwaStrategia rozwiązywania problemów społeczych miasta I gminy bodzentyn
strona2/10
Data konwersji28.10.2012
Rozmiar0.62 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

2.1. Podstawowe informacje o gminie


Mapa 1. Gminy wchodzące w skład powiatu kieleckiego

Mapa 2. Obszar gminy Bodzentyn

Wykres 1. Liczba osób mieszkających na terenie Gminy Bodzentyn w latach: 2006 – 2011r. z podziałem na mieszkańców miasta oraz wsi.Źródło:dane Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn


2.1.1. Położenie, podział terytorialny, warunki naturalne


Gmina Bodzentyn położona jest w północnej części woj. świętokrzyskiego i w północno-wschodniej części ziemskiego powiatu kieleckiego. W skład gminy wchodzi 23 wsie sołeckie i miasto Bodzentyn. Miasto leży na niewysokim wzgórzu nad rzeką Psarką, 30 km na północny wschód od Kielc, 8 km od świętej Katarzyny. Od południa sąsiadują z nim dwie zalesione góry Pasma Klonowskiego Gór Świętokrzyskich: Miejska (428 m) i Psarska (412 m). Od północy roztacza się Dolina Bodzentyńska. Samo miasteczko słynie z targów końskich, bodaj największych w Europie Środkowej.

Od zachodu gmina graniczy z Łączną, od północnego-zachodu z Suchedniowem (powiat skarżyski), od północnego-wschodu z Wąchockiem, od wschodu z Pawłowem (powiat starachowicki), od południowego-wschodu z Nową Słupią, od południa z Bielinami i Górnem a od południowego zachodu z Masłowem (powiat kielecki).

Biorąc pod uwagę podział Gór Świętokrzyskich na mikroregiony geograficzne, południowa część gminy należy do Pasma Świętokrzyskiego (342.345), z najwyższym szczytem Łysica (612 m n.p.m.), w znacznej części porośnięte przez jodłowy bór mieszany lub las jodłowo-bukowy (tzw. Puszcza Jodłowa), należące do Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Północne krańce gminy należą natomiast do Płaskowyżu Suchedniowskiego (342.31), na którym znajduje się Sieradowicki Park Krajobrazowy z rezerwatem „Wykus”, leżącym na pograniczu gmin Wąchock i Bodzentyn.4


2.1.2. Demografia


Gmina zajmuje powierzchnię 161km2 i zamieszkana jest przez 11 795 osób (stan na 12.12.2011 r.). Gęstość zaludnienia wynosi tu 73,2 osoby/km2. Miasto Bodzentyn liczy 2 282 mieszkańców, co stanowi 19,3 % całkowitej liczby ludności gminy. Na obszarze wiejskim mieszka 9513 osoby.


Wykres 2. Struktura liczby urodzeń do liczby zgonów ludności terenu Gminy Bodzentyn na przestrzeni 2006r. – 2011r.Źródło:dane Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn


2.1.3. Poziom rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej


Sieć wodociągowa. Według danych uzyskanych w ZWKiR5 gmina Bodzentyn jest zwodociągowana w 100%. Główne ujęcia wody dla gminy to: Bodzentyn Wschód, Bodzentyn Zachód i Wzdół Rządowy.

Sieć kanalizacyjna. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w gminie Bodzentyn wg stanu na 30.11.2011 r. wynosi 76,6 km. Funkcjonują tu dwie oczyszczalnie komunalne mechaniczno-biologiczne: w Bodzentynie o przepustowości 600 m3/d i Świętej Katarzynie
o przepustowości 150 m3/d. Skanalizowane miejscowości to: Bodzentyn, Święta Katarzyna, Psary-Stara Wieś, Psary-Kąty oraz Wilków. Miejscowości: Kamieniec, Celiny oraz Wola Szczygiełkowa mają już co prawda linie kanalizacyjne, ale oczekują na podłączenie.

Energetyka. Na terenie Bodzentyna wybudowana została stacja transformatorowa
z możliwością kablowego rozprowadzania energii elektrycznej. Gmina należy do terenowego zakładu energetycznego ZEORK S.A. w Ostrowcu Świętokrzyskim, Kielcach oraz Skarżyska Kamiennej.

Sieć gazowa. Obecnie teren gminy nie jest zgazyfikowany.

Łączność. Miasto Bodzentyn posiada nowoczesną centralę na 1200 abonentów z możliwością dalszej rozbudowy, która obsługuje zarówno potrzeby mieszkańców miasta jak i terenów wiejskich. Na terenie gminy znajdują trzy maszty telefonii komórkowej w: Bodzentynie (Orange, Plus, T. Mobile), Św. Katarzynie (Plus) i Wzdole (Plus, Orange).

Układ drogowy. Przez teren gminy przechodzą dwie drogi o znaczeniu wojewódzkim nr 751 Suchedniów - Bodzentyn - Nowa Słupia - Ostrowiec Świętokrzyski oraz nr 752 Górno - Bodzentyn –Starachowice. Drogi te łączą Bodzentyn z pobliskimi Kielcami (30km), Suchedniowem (16km), Skarżyskiem Kamienną (30km), Wąchockiem (21km), Starachowicami (24km) i Ostrowcem Świętokrzyskim (33km).

Dostępność komunikacyjna wpływa bezpośrednio na stopień ruchu turystycznego,
a możliwość skorzystania z różnych rodzajów transportu ułatwia turystom zaplanowanie podróży i staje się istotnym kryterium przy jej planowaniu.

Na dostępność komunikacyjną składają się przede wszystkim sieci dróg kolejowych i kołowych, częstotliwość połączeń kolejowych i autobusowych PKS utrzymywanych
z innymi miastami oraz bliskość lotnisk. Dostępność komunikacyjna jest elementem kluczowym z punktu widzenia możliwości rozwoju turystyki. Oczywistym jest, że turystom zależy na jak najszybszym i bezpiecznym dotarciu do miejsca przeznaczenia.

Przez gminę Bodzentyn przebiegają drogi wojewódzkie, powiatowe, gminne oraz nie zaliczone do żadnej kategorii - drogi wewnętrzne. Droga wojewódzka nr 751 stanowi połączenie drogi krajowej E7 w Suchedniowie przez Michniów - Bodzentyn- Nowa Słupia - Ostrowiec Świętokrzyski . Natomiast droga wojewódzka nr 752 ma początek w Górnie przez Bodzentyn do Rzepina, t.j. do trasy Starachowice -Bodzentyn-Nowa Słupia.

Uzupełnieniem sieci dróg wojewódzkich i powiatowych są drogi zaliczane do kategorii gminnych, których łączna długość w mieście i gminie wynosi ponad 31,475 km.

Gmina ma dogodne połączenie z największymi ośrodkami miejskimi w okolicy. Przez tereny gminy prze­chodzą ważne drogi o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym:

Drogi wojewódzkie: nr 751 Suchedniów – Bodzentyn - Nowa Słupia, nr 752 Górno-Bodzentyn-Starachowice.

Drogi powiatowe:

• nr 0314T Św. Katarzyna - Mąchocice Kapitulne łącząca gminę z Kielcami;

  • nr 0587T Gózd-Psary-Bodzentyn;

  • nr 0582T Bodzentyn Targowica – Leśna – Siekierno – Wykus – Wąchock;

Miasto położone jest w węźle dróg o znaczeniu ponadlokalnym, tj. dróg wojewódzkich nr 751 Suchedniów - Bodzentyn - Nowa Słupia - Ostrowiec Świętokrzyski oraz nr 752 Górno - Bodzentyn -Starachowice, powiązanej z siecią dróg powiatowych. Układ dróg powiatowych tworzą drogi: Św. Katarzyna - Ciekoty, Bodzentyn - Leśna - Siekierno, Kamienna Góra - Podmielowiec Nowa Wieś, Wzdół Rządowy - Kamionka – Podmielowiec – Siekierno, Leśna Stara Wieś, Bodzentyn - Psary, Psary Podlesie-Psary Podłazy-Hucisko-Wzdół - Kolonia-Wiącka-Zagórze, Wilków, Dąbrowa Dolna-Grabków, Bodzentyn - Wola Szczygiełkowa - Jeziorko, Siekierno-Bronkowice, Siekierno Podmieście – Sieradowice-Śniadka Druga, Leśna Podkonarze – Sieradowice Pierwsze, Bodzentyn- Sieradowice - Śniadka – Tarczek.

Układ dróg gminnych tworzą drogi: Hucisko - Kapkazy, Święta Katarzyna, ul.Wzorki, Siekierno Podmieście - Siekierno Przedgrab, Wzdół Rządowy - Podłazie, Bodzentyn - Podkonarze, Kamieniec – Wzdół Kolonia, Celiny - Dąbrowa Dolna, Dąbrowa Górna - Psie Górki, Celiny, Śniadka Pierwsza, Śniadka Druga-Śniadka Trzecia, Sieradowice Drugie - Parcele, Śniadka Trzecia-Trzcianka, Śniadka Trzecia - Parcele, Św. Katarzyna – Grabowa, Wzdół Kolonia – Wzdół Parcele, Łącznik do wsi Orzechówka, Łącznik do wsi Wilków ulica Stara Wieś, przedłużenie ulicy Stara Wieś w Wilkowie, Stara Wieś przez Śniadka Trzecia, Łącznik do wsi Sieradowice Drugie, Łącznik do wsi Podlesie, Łącznik do wsi Kamieniec.

Stan dróg powiatowych i gminnych jest zadowalający. Są na nich sukcesywnie prowadzone prace modernizacyjne. Pomimo rozwiniętej sieci dróg kołowych województwo świętokrzyskie, a tym samym obszar gminy nie charakteryzuje się dobrą dostępnością komunikacyjną. Przy występującej tendencji likwidowania nierentownych połączeń kolejowych coraz bardziej dynamicznie rozwija się komunikacja autobusowa, zwłaszcza przewoźników prywatnych. Ilość połączeń lokalnych obsługujących poszczególne węzły


komunikacyjne jest dość duża. Stało się tak dlatego, że w ostatnich kilku latach rozwinęły się połączenia liniami mikrobusowymi o bardzo dużej częstotliwości. Dostępność komunikacyjna gminy z większymi ośrodkami miejskimi (tj. miasto Kielce, Starachowice, Ostrowiec) jest wystarczająca. Przez gminę Bodzentyn nie przebiega linia kolejowa. Bodzentyn posiada dogodne połączenia komunikacją drogową z sołectwami na terenie gminy oraz najbliższymi większymi ośrodkami miejskimi tj. Kielce, Skarżysko-Kamienna i Starachowice.

Przez gminę Bodzentyn przebiegają drogi wojewódzkie, powiatowe, gminne oraz nie zaliczone do żadnej kategorii - drogi wewnętrzne. Długość dróg wojewódzkich wynosi 23.909 m w tym 6.818 m przebiega przez miasto oraz 17.091 m przez gminę. Sieci dróg zaliczanych do kategorii powiatowych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn wynoszą 77.604 m długości w tym 2.449 m znajduje się w granicach miasta Bodzentyn,
a pozostała ilość 75.155 m przebiega przez gminę. 65.650 m długości to drogi powiatowe
o nawierzchni mineralno-bitumicznej. Pozostała ich długość posiada nawierzchnię brukowaną, tłuczniową a także gruntową.

Uzupełnieniem sieci dróg wojewódzkich i powiatowych są drogi zaliczane do kategorii gminnych , których łączna długość w mieście i gminie wynosi 17.895 m w tym 2.180 m znajduje się w mieście Bodzentyn oraz 15.715 m poza granicami miasta. Na wymienioną długość dróg gminnych składa się 14 odcinków w tym tylko 1/3 długości posiada nawierzchnię mineralno-bitumiczną, pozostała część dróg gminnych wymaga modernizacji.

Gmina ma dogodne połączenie z największymi ośrodkami miejskimi w okolicy. Odległość od nich wynosi odpowiednio: 30 km od Kielc, 14 km od Suchedniowa, 28 km od Skarżyska Kamiennej, 33 km od Ostrowca Świętokrzyskiego, 24 km od Starachowic6. Miasto położone jest w węźle dróg o znaczeniu ponadlokalnym, tj. dróg wojewódzkich nr 751 Suchedniów - Bodzentyn - Nowa Słupia - Ostrowiec Świętokrzyski oraz nr 752 Górno - Bodzentyn -Starachowice, powiązanej z siecią dróg powiatowych.

Stan dróg powiatowych i gminnych jest niezadowalający mimo sukcesywnie prowadzonych prac modernizacyjnych.


Wykres 3. Ocena dostępności komunikacyjnej w gminie.
Źródło: Opracowanie własne


Komunikacja lokalna zabezpiecza potrzeby na poziomie dobrym 50% ankietowanych , zaś 36% zgłasza trudności komunikacyjne na poziomie oceny średniej/dostatecznej. Komunikację lokalną na poziomie krytycznym ocenia 4% ankietowanych.

Gospodarka odpadami. Odpady komunalne z terenu gminy odbierane są przez „Bratek - EKO”, „Eko- Kwiat”, „Veolia” Kielce i wywożone na wysypisko w Promniku k. Kielc, gmina Strawczyn. W gminie prowadzi się segregację odpadów z zastosowaniem specjalistycznych pojemników do zbiórki selektywnej. Odbiorem wyselekcjonowanych surowców wtórnych zajmuje się firma „Eko-Kwiat”.

Teren gminy Bodzentyn charakteryzuje się występowaniem optymalnie uwilgotnionych gleb. Natomiast w odniesieniu do warunków agroklimatycznych teren gminy zalicza się do jednych z najmniej korzystnych w obrębie Gór Świętokrzyskich.

Na terenie gminy powierzchnia gruntów rolnych wynosi 8190 ha. W tym grunty orne zajmują 5875 ha, sady 161 ha, łąki 1315 ha, pastwiska 465 ha. Na lasy i grunty leśne przypada 7440 ha, a na pozostałe grunty w tym nieużytki 348 ha. Struktura powierzchniowa gospodarstw rolnych, charakterystyczna dla całego regionu jest niekorzystna i nie zapewnia efektywności produkcji.

Właściwemu rozwojowi w sferze gospodarczej i społecznej sprzyja dobrze rozwinięta infrastruktura i ogólne zagospodarowanie.


Wykres 4. Ocena infrastruktury i ogólnego zagospodarowania w gminie.

Źródło: opracowanie własne

 

Stan infrastruktury w gminie według połowy respondentów jest na poziomie dobrym, 38% ankietowanych uważa, że infrastruktura gminy jest dostateczna, zaś deficyty odczuwa 4% ankietowanych.

Wskaźnikiem rozwoju społeczno i gospodarczego w gminie może być także dostępność sieci handlowej.


Wykres 5. Ocena dostępności sieci handlowej w gminie.

 

Źródło: Opracowanie własne

 


Pozytywnie dostępność sieci handlowej ocenia ponad 44% badanych osób. Dla 40% ankietowanych dostępność ta jest dostateczna, zaś deficyt odczuwa 6% badanych.

O potencjale rozwojowym gminy współdecyduje również dobra komunikacja i transport. Opinie o dostępności komunikacji w gminie przedstawia poniższy wykres.


Badanych poproszono także o ocenę atrakcyjności inwestycyjnej w gminie Bodzentyn . Wyniki przedstawia wykres 6.


Wykres 6. Ocena atrakcyjności gminy.Źródło: opracowanie własne


Z wypowiedzi respondentów wynika, że atrakcyjność gminy dla inwestorów i przedsiębiorców zewnętrznych dla 52% badanych jest na poziomie dostatecznym , a ponad 8% społeczeństwa ocenia tę sytuacje negatywnie. Tylko 2% społeczeństwa uważa, że atrakcyjność gminy dla zewnętrznych inwestorów została wykreowana przez władze gminy na bardzo dobrym poziomie.  

         

Instytucje społeczne i oświatowe


Na terenie gminy Bodzentyn istnieje łącznie 7 szkół podstawowych i 2 gimnazja, 1 szkoła ponadgimnazjalna oraz 2 przedszkola, 3 punkty przedszkolne. Lekarstwa i środki farmaceutyczne dla mieszkańców dostarcza 5 aptek. Podstawową opiekę zdrowotną mieszkańcom gminy zapewniają 3 ośrodki zdrowia w Bodzentynie, Świętej Katarzynie i we Wzdole.


2.1.4. Sytuacja ekonomiczna osób i rodzin w gminie


Samorząd terytorialny jest jednym z najważniejszych podmiotów mogących wpływać poprzez posiadane uprawnienia ustawowe na rozwój turystyki w regionie. Dzięki posiadanym uprawnieniom może on stymulować turystyczną działalność inwestycyjną, jak również stymulować wielkość, strukturę i kierunki przyjazdów turystycznych.7

Wiodącą funkcją gminy jest turystyka. Bodzentyn pełni rolę lokalnego ośrodka obsługi mieszkańców pobliskich terenów wiejskich. Powierzchnia gruntów rolnych wynosi 8227 ha. W tym grunty orne zajmują 5918 ha, sady 163 ha, łąki 1324 ha, pastwiska 454 ha. Na lasy i grunty leśne przypada 7372 ha, a na pozostałe grunty w tym nieużytki 42 ha.
W gminie funkcjonuje łącznie 1848 indywidualnych gospodarstw rolnych.

W gminie bardzo popularnym sposobem gospodarowania w rolnictwie jest agroturystyka. Obecnie na terenie gminy znajduje się 26 takich gospodarstw. Głównie w Bodzentynie i Świętej Katarzynie, a także w Orzechówce,Wzdole Kolonii, Wzdole Rządowym, Wzdole Parcelach, Wiącce, Kapkazach, Śniadce, Celinach i Podkonarzu. Ze względu na ogromne zapotrzebowanie ludzi na ciszę, swobodę i spokój, wciąż powstają nowe gospodarstwa agroturystyczne, które zawiązały Stowarzyszenie o barwnej nazwie „W krainie latających czarownic” adekwatnej do atrakcji oferowanych gościom.

Bazę noclegową uzupełniają znajdujące się w Świętej Katarzynie gościńce i zajazdy. Gmina Bodzentyn to prawdziwy raj dla turystów. Tędy przechodzą dwa najważniejsze szlaki: do Wąchocka przez Wykus oraz malownicze trasy wiodące poprzez Świętokrzyski Park Narodowy, Łysicę i całe Pasmo Gór Świętokrzyskich.


Ważnym  wskaźnikiem w rozwoju społecznym jest poziom życia mieszkańców. Ocenę jakości życia mieszkańców gminy Bodzentyn przedstawia wykres 7.


Wykres 7 . Odczucia ankietowanych do zmiany poziomu życia mieszkańców.Źródło: opracowanie własne


Dokonując analizy poziomu życia mieszkańców gminy w ciągu kilku minionych lat 40% ankietowanych twierdzi, że obecnie w gminie żyje się lepiej. Zmian w poziomie życia nie dostrzega 36% badanych. Gorsze warunki życia w gminie odczuwa 10% ankietowanych. 

Jakość warunków bytowych określają stan zamożności i warunki materialne mieszkańców gminy. Wyniki oceny poziomu zamożności mieszkańców gminy Bodzentyn przedstawia wykres 8.


Wykres 8. Ocena poziomu zamożności mieszkańców.Źródło: opracowanie własne

 

Poziom zamożności osób ankietowanych jest satysfakcjonujący dla około 36% ankietowanych osób. Dla 56% respondentów poziom zamożności został oceniony na poziomie dostatecznym, zaś negatywnie swój stan zamożności ocenia 8% ankietowanych.

Respondenci ocenili sytuację materialną swojego gospodarstwa domowego. Wyniki przedstawia wykres 9.

 

Wykres 9. Ocena sytuacji materialnej własnego gospodarstwa domowego.Źródło: opracowanie własne

 

 

            Oceniając swój stan materialny  60% osób badanych informuje, że żyją skromnie i potrzeba jest oszczędzania, aby wystarczyło na podstawowe potrzeby. Problemy z zabezpieczeniem podstawowych potrzeb konsumpcyjnych ma 22% badanych. Dla 16% sytuacja materialna jest na poziomie średnim.

Podstawowym miernikiem sytuacji materialnej osób i rodzin jest poziom osiąganych dochodów. Średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym na terenie gminy Bodzentyn wynosi 439,00zł. Respondenci określili również poziom dochodów, który pozwolił żyć na wystarczającym poziomie życia. Oczekiwany przez respondentów miesięczny dochód na osobę wynosi 1000,00zł , który zabezpieczałby potrzeby gospodarstwa domowego.

Gmina Bodzentyn jest gminą rolniczą, średnia wielkość gospodarstwa rolnego w gminie Bodzentyn w opracowaniu ankiety wynosi około trzech hektarów przeliczeniowych. Można wnioskować, że na bazie realnej produkcji rolniczej są to w większości gospodarstwa nisko dochodowe.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Powiązany:

Strategia rozwiązywania problemów społeczych miasta I gminy bodzentyn iconStrategia rozwiązywania problemów społeczych gminy pierzchnica na lata 2011 2020

Strategia rozwiązywania problemów społeczych miasta I gminy bodzentyn iconMiejsko – gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy I miasta żuromin

Strategia rozwiązywania problemów społeczych miasta I gminy bodzentyn iconStrategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy

Strategia rozwiązywania problemów społeczych miasta I gminy bodzentyn iconStrategia rozwiązywania problemów społecznych gminy markowa

Strategia rozwiązywania problemów społeczych miasta I gminy bodzentyn iconStrategia rozwiązywania problemów społecznych gminy troszyn

Strategia rozwiązywania problemów społeczych miasta I gminy bodzentyn iconStrategia rozwiązywania problemów społecznych miasta przasnysza

Strategia rozwiązywania problemów społeczych miasta I gminy bodzentyn iconStrategia rozwiązywania problemów społecznych miasta kielce

Strategia rozwiązywania problemów społeczych miasta I gminy bodzentyn iconStrategia Integracji I Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Skulsk

Strategia rozwiązywania problemów społeczych miasta I gminy bodzentyn iconStrategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Błędów

Strategia rozwiązywania problemów społeczych miasta I gminy bodzentyn iconStrategia integracji I rozwiązywania problemów społecznych miasta garwolin

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom