Plan wynikowy zgodny z nową Podstawą programową Przedmiot: Religia
Pobierz 0.62 Mb.
NazwaPlan wynikowy zgodny z nową Podstawą programową Przedmiot: Religia
strona3/7
Data konwersji28.10.2012
Rozmiar0.62 Mb.
TypWymagania
1   2   3   4   5   6   7

 14.        Narów Wybrany w niewoli egipskiej

·          rozumie, co znaczy być odpowiedzialnym

·          przejawia postawę szacunku i zaufania Bogu

·          wyraża słowami modlitwę dziękczynienia, uwielbienia, przeproszenia i prośby

·          angażuje się we własny rozwój emocjonalny i społeczny

krzyżówka, praca z podręcznikiem i mapą, praca w grupach – przygotowanie i zaprezentowanie społecznego sprzeciwu (układanie haseł lub petycji), pogadanka, formułowanie odpowiedzi na

pytanie

·          wiedzieć, jak i dlaczego zmieniała się sytuacja potomków Jakuba w Egipcie

·          potrafić opowiedzieć o życiu rodzin izraelskich w niewoli egipskiej

rozumieć, że wiara w Boga pomogła Izraelitom przeżyć czas niewoli

·          rozumieć, na czym polega niewola wewnętrzna (uzależnienia, nałogi) i zna sposoby jej zapobiegania

·          powierzyć Bogu ludzi będących w niewoli zła lub cierpienia

 15.        Powołanie Mojżesza

·          przejawia postawę szacunku i zaufania Bogu

·          formułuje modlitwy tekstami biblijnymi i własnymi słowami

·          podaje przykłady ludzi modlitwy

·          wskazuje na wybranym przykładzie wpływ modlitwy na życie człowieka

opowiadanie lub fragment filmu, układanie planu wydarzeń, analiza tekstu biblijnego, rozmowa kierowana, przygotowanie materiałów

do modlitwy: dekoracji, tekstu, śpiewu

·          wiedzieć, kim był Mojżesz

·          znać okoliczności ocalenia Mojżesza od śmierci

·          wyjaśnić rolę Mojżesza w dziejach Izraela

·          rozumieć sens imienia Bożego: Jestem, Który Jestem

·          biorąc przykład z Mojżesza, chcieć umacniać swoją relację z Bogiem

 16.        Pascha Izraelitów

·          odnajduje i interpretuje poszczególne fragmenty Pisma Świętego

·          posługuje się symbolami, odczytuje je i interpretuje

·          przejawia postawę szacunku i zaufania Bogu

rozmowa kierowana, praca z tekstem, wypełnianie diagramu, analiza tekstu biblijnego, wypełnianie kart pracy, śpiew z grą na bębenku

·          wiedzieć, na czym polegało przygotowanie do wyjścia Izraelitów z Egiptu

·          znać plagi egipskie

·          rozumieć, że były one znakami działającego Boga

·  umieć opowiedzieć, w jaki sposób Bóg za pośrednictwem Mojżesza wyzwolił swój lud z niewoli

·          potrafić wyjaśnić znaczenie baranka paschalnego

·          rozumieć, że Bóg opiekuje się swoim ludem w każdym czasie i prowadzi wierzących w Niego ku pełnej wolności

 17.        Wędrówka ku Ziemi Obiecanej

·          odnajduje i interpretuje poszczególne fragmenty Pisma Świętego

·          posługuje się symbolami, odczytuje je i interpretuje

·          przejawia postawę szacunku i zaufania Bogu

 „burza mózgów”, rozmowy w parach, zmodyfikowane „słoneczko”, praca z tekstem, wypełnianie kart pracy, praca z mapą

 

·          potrafić wyjaśnić przyczyny niepokoju Izraelitów podczas wędrówki przez pustynię

·          opisać, w jaki sposób Bóg troszczył się o Izraelitów podczas wędrówki do Ziemi Obiecanej

· rozumieć sytuację Mojżesza jako przywódcy ludu wypełniającego wolę Boga

·          potrafić wymienić znaki obecności Boga wśród swego ludu wędrującego do Ziemi Obiecanej

·          rozumieć, że dla chrześcijan Ziemią Obiecaną jest niebo, do którego prowadzi nas Chrystus

 18.        Jezus ratuje człowieka z niewoli grzechu

·          integruje wydarzenia i teksty biblijne z liturgią, rokiem liturgicznym i zwyczajami, aktualnymi wyzwaniami życiowymi

·          posługuje się symbolami, odczytuje je i interpretuje

·          wskazuje biblijne podstawy sakramentów

·          wskazuje znaczenie sakramentów w życiu chrześcijańskim

·          wskazuje konsekwencje wynikające z sakramentów, zwłaszcza chrztu, Eucharystii oraz pokuty i pojednania

rozmowa kierowana, praca z obrazem, opowiadanie, analiza tekstu biblijnego, gra dydaktyczna, wypełnianie kart pracy, śpiew

 

·          porównać paschę Izraelitów i Paschę chrześcijan

·          wiedzieć, że łaska Boża ratuje człowieka z niewoli grzechu

 

·          wyjaśnić analogię między przejściem przez Morze Czerwone a chrztem świętym; manną na pustyni a Eucharystią, wodą ze skały a łaską Bożą, Ziemią Obiecaną a niebem

·          rozumieć, że Chrystus Zmartwychwstały przez swe sakramenty prowadzi ku wolności i daje ludziom ocalenie

 19.        Pragniemy pogłębiać więź z Bogiem

·          wskazuje, dlaczego chrześcijanin powinien poznawać Objawienie Boże i nauczanie Kościoła

·          wskazuje, jak może czynnie, świadomie włączyć się w liturgię roku Kościoła

·          wyraża słowami modlitwę dziękczynienia, uwielbienia, przeproszenia i prośby

·          wskazuje, w jaki sposób może dawać świadectwo wiary w podstawowych sytuacjach życia codziennego

dekorowanie sali, celebracja modlitewna, odczytywanie tekstów przygotowanych przez uczniów, śpiew

 

·          określić, w jaki sposób człowiek wierzący odpowiada na zaproszenie do życia we wspólnocie z Bogiem i ludźmi

·          dzielić się z innymi doświadczeniem wiary

·          wyjaśnić, w jaki sposób chrześcijanin utrwala relację z Bogiem

·          angażować się w przygotowanie i przebieg modlitewnego spotkania z Bogiem

·          wyrażać wdzięczność Bogu za otrzymane dobro

III.

Bóg zawiera przymierze z ludem

 

 20.        Przymierze Boga ze swoim ludem

·          wskazuje, dlaczego chrześcijanin powinien poznawać Objawienie Boże i nauczanie Kościoła

·          odnajduje i interpretuje poszczególne fragmenty Pisma Świętego

·          referuje wydarzenia i teksty biblijne odnoszące się do podstawowych prawd wiary Kościoła

·          przejawia postawę szacunku i zaufania Bogu

pogadanka, analiza tekstu biblijnego, wypełnianie kart pracy, gra dydaktyczna, praca z tekstem

 

·          opowiedzieć o przymierzu, jakie Bóg zawarł z Izraelitami po ich wyjściu z Egiptu

·          określić wzajemne zobowiązania Boga i Jego ludu, wynikające z przymierza

·          rozumieć, że przymierze na Synaju jest wyrazem miłosiernej i wiernej miłości Boga do ludzi

 

·          podać przymioty Boga, ujawniające się w wydarzeniu zawarcia przymierza

·          uzasadnić potrzebę trwałej więzi z Bogiem

 21.        Nowe przymierze w Jezusie Chrystusie

·          referuje wydarzenia i teksty biblijne odnoszące się do podstawowych prawd wiary Kościoła

·          posługuje się symbolami, odczytuje je i interpretuje

·          przejawia postawę szacunku i zaufania Bogu

rozmowa kierowana, krzyżówka, analiza tabeli, praca z obrazem,

wypełnianie kart pracy, wykonanie plakatu

·          potrafić omówić okoliczności zawarcia Nowego Przymierza

·          rozumieć związek między słowami „Przymierze” i „Testament”

 

·          wymienić starotestamentowe zapowiedzi Nowego Przymierza

·          wyjaśnić analogię między Starym a Nowym Przymierzem

·          wyrazić wolę trwania w przymierzu z Bogiem

 22.        Żyć według Dekalogu

·          wskazuje, jak zastosować wskazania prawa Bożego w konkretnych sytuacjach życiowych

·          wskazuje, jak pracować nad rozwojem sumienia chrześcijańskiego

·          wskazuje chrześcijańskie motywy wyborów w codziennym życiu

·          przejawia postawę szacunku i zaufania Bogu

opowiadanie, prezentacja postaw, praca z tekstem, wypełnianie kart pracy, pytania i odpowiedzi, rachunek sumienia, śpiew

 

·          rozumieć potrzebę zasad regulujących życie ludzi

·          wiedzieć, że wierność Bożym przykazaniom jest potwierdzeniem wiary w Boga i ufności w Jego troskę o ludzi

·          uzasadnić, że Dekalog jest wyrazem miłości i troski Boga o człowieka

·          wyjaśnić konieczność formacji własnego sumienia do zachowania przymierza z Bogiem

·          ocenić własne postępowanie w świetle Dekalogu

 23.        Niewierność Izraelitów

·          referuje wydarzenia i teksty biblijne odnoszące się do podstawowych prawd wiary Kościoła

·          wskazuje, jak zastosować wskazania prawa Bożego w konkretnych sytuacjach życiowych

·  wskazuje chrześcij. motywy wyborów w codziennym życiu

·          wskazuje, jak pracować nad rozwojem sumienia chrześcij.

praca z obrazem, podróż w wyobraźni, rozwiązywanie problemu, analiza tekstu biblijnego, alternatywne tytuły, gra dydaktyczna lub praca z tekstem

·          rozumieć przesłanie zawarte w tekście biblijnym o złotym cielcu

·          ukazać, jak można odnieść do życia ludzi prawdę o niewierności Izraelitów i Bożym przebaczeniu

 

·          potrafić wykazać dialogiczny charakter wiary w Boga

·          ocenić własne postępowanie w świetle Dekalogu

 24.        Ratunek w krzyżu Chrystusa

·          posługuje się symbolami, odczytuje je i interpretuje

·          wskazuje, jak pracować nad rozwojem sumienia chrześcijańskiego

·          uzasadnia wartość sakramentu pokuty i pojednania

pogadanka z wypełnianiem tabeli, analiza tekstu biblijnego, wypełnianie kart pracy, układanie domina lub uproszczone puzzle plakatowe, śpiew

·          wyjaśnić analogię między wężem miedzianym na pustyni a krzyżem Chrystusa

·          uzasadnić, że Nowe Przymierze z Jezusie Chrystusie jest ratunkiem dla błądzącego człowieka

·          wiedzieć, że grzech głęboko rani człowieka

·          rozumieć sens i symbolikę Chrystusowego krzyża

·          wyjaśnić, dlaczego człowiek potrzebuje łaski Bożej i nawrócenia

 25.        Być wiernym Bogu

·          wskazuje proste teksty liturgiczne odnoszące się do poszczególnych sakramentów

·          wskazuje znaczenie sakramentów w życiu chrześcijańskim

·          wskazuje chrześcijańskie motywy wyborów w codziennym życiu

·          przejawia postawę szacunku i zaufania Bogu

·          wskazuje, w jaki sposób może dawać świadectwo wiary w podstawowych sytuacjach życia codziennego

rozmowa kierowana, czytanie fragmentu książki, praca z tekstem, praca z obrazem, wypełnianie kart pracy, rachunek sumienia

 

·          wymienić przykłady dochowania wierności przymierzu z Bogiem

·          omówić Jezusowe znaki wierności Bogu

·          wiedzieć, że Bóg ofiaruje każdemu swą łaskę jako pomoc na drodze wiary

·          podjąć refleksję nad treścią przyrzeczeń chrzcielnych

·          wskazać, jak rozwijać postawę wierności złożonym obietnicom, czerpiąc wzór z wierności Boga

 26.        Święci wzorem świętości

·          rozwija poczucie przynależności do różnych wspólnot: Kościoła, narodu, rodziny, grupy szkolnej i koleżeńskiej

·          rozwiązuje podstawowe sytuacje w duchu wiary chrześcijańskiej

·          odpowiedzialnie podejmuje własne zadania w najbliższym otoczeniu

·          wskazuje w jaki sposób może naśladować postaci świętych

·          wskazuje, w jaki sposób może dawać świadectwo wiary w podstawowych sytuacjach życia codziennego

opowiastka, analiza tekstu biblijnego, prezentacja świętych, „słoneczko”, wypełnianie kart pracy, rozmowa kierowana

·          wyjaśnić, dlaczego Bóg wzywa człowieka do świętości

·          wskazać, jak realizować wezwanie do świętości

·          potrafić scharakteryzować świętego człowieka

·          omówić postawę wierności Bogu na przykładzie błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty

·          znać zadania ucznia Jezusa i wiedzieć, w jaki sposób wypełniać je w rodzinie, szkole, parafii

IV.

Bóg posyła Jezusa

 27.        Bóg obecny w historii zbawienia

·          wskazuje, dlaczego chrześcijanin powinien poznawać Objawienie Boże i nauczanie Kościoła

·          wskazuje, jak może czynnie, świadomie włączyć się w liturgię roku Kościoła

·          przejawia postawę szacunku i zaufania Bogu

pogadanka, praca z obrazem, praca z tekstem, tytuły, wypełnianie kart pracy

·          porządkować i umieć wyjaśnić wydarzenia Bożej interwencji w historii zbawienia

·          wymienić przejawy miłości Boga w historii zbawienia

·          wiedzieć, że Bóg daje obietnicę zbawienia człowieka i wypełnia ją

·          wymienić zadania proroków

·          wyjaśnić, kim jest obiecany Mesjasz

·          przygotować swoje spotkania z Jezusem w Eucharystii

 28.        Ziemia Zbawiciela

·          wskazuje, jak zastosować wskazania prawa Bożego w konkretnych sytuacjach życiowych

·          przejawia refleksyjną postawę wobec różnych sytuacji życiowych i zobowiązań moralnych

·          rozwiązuje podstawowe sytuacje w duchu wiary chrześcijańskiej

praca z prezentacją, praca z tekstem, praca z obrazem, porównanie, rysunek, pogadanka

 

·          opisać położenie i ukształtowanie powierzchni Palestyny

·          wyjaśnić nazwę ojczyzny Jezusa

·          wymienić nazwy: rzeki, jezior i najważniejszych miast związanych z życiem i działalnością Chrystusa

·          wyliczyć rośliny i zwierzęta występujące na terenie Ziemi Świętej w czasach biblijnych

·          scharakteryzować wybrane elementy życia społecznego za czasów Jezusa

·          analizować i interpretować przypowieść o dobrym Samarytaninie

·          proponować sposoby realizacji przesłania przypowieści w dzisiejszym życiu

 29.        Jan Chrzciciel zapowiada Mesjasza

·          integruje wydarzenia i teksty biblijne z liturgią, rokiem liturgicznym i zwyczajami, aktualnymi wyzwaniami życiowymi

·          wskazuje związek okresów liturgicznych z życiem chrześcijańskim

·          wskazuje, jak może czynnie, świadomie włączyć się w liturgię roku Kościoła

·          wskazuje, jak pracować nad rozwojem sumienia chrześcijańskiego

·          podaje przykłady ludzi modlitwy

pogadanka, praca z obrazem, plan wydarzeń, praca z tekstem, wypełnianie kart pracy

·          wyjaśnić okoliczności narodzenia i działalności Jana Chrzciciela

·          wiedzieć, że Jan Chrzciciel przygotowywał naród na przyjście Mesjasza

·          proponować, jak przeżyć adwentowe oczekiwanie na narodzenie Pana Jezusa

·          wyjaśnić, że nawrócenie polega na przemianie życia

·          kształtować w sobie potrzebę ciągłego nawracania

 30.        Jezus pragnie narodzić się w naszym sercu

·          integruje wydarzenia i teksty biblijne z liturgią, rokiem liturgicznym i zwyczajami, aktualnymi wyzwaniami życiowymi

·          wskazuje proste teksty liturgiczne odnoszące się do roku liturgicznego

·          wskazuje związek okresów liturgicznych z życiem chrześcijańskim

·          wskazuje, jak może czynnie, świadomie włączyć się w liturgię roku Kościoła

·          podaje przykłady ludzi modlitwy

·          wskazuje na wybranym przykładzie wpływ modlitwy na życie człowieka

pokaz, skojarzenia, praca z tekstem, praca z obrazem, rozmowa kierowana, wypełnianie kart pracy

·          wiedzieć, że Maryja jest Matką obiecanego Mesjasza

·          zdefiniować pojęcie „Adwent”

·          wymienić działania Maryi związane z Jej oczekiwaniem na narodzenie Jezusa

·          scharakteryzować postawę Maryi

·          porównać adwent Maryi z naszym oczekiwaniem na narodzenie Pana Jezusa

·          planować własne działania adwentowe

 31.        Chrystus przyjdzie na końcu czasów

·          odnajduje i interpretuje poszczególne fragmenty Pisma Świętego

·          integruje wydarzenia i teksty biblijne z liturgią, rokiem liturgicznym i zwyczajami, aktualnymi wyzwaniami życiowymi

·          referuje wydarzenia i teksty biblijne odnoszące się do podstawowych prawd wiary Kościoła

·          rozumie, co znaczy być odpowiedzialnymopowiadanie, alternatywne tytuły, powiązania, praca z obrazem, pogadanka, wypełnianie kart pracy

·          analizować i interpretować tekst biblijny dotyczący powtórnego przyjścia Chrystusa

·          wyjaśnić, na czym polega oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa

·          wymienić postawy człowieka oczekującego na nadejście Chrystusa

·          wskazać, jak rozwijać postawę miłości względem Boga i bliźniego

·          przedstawić, w jaki sposób należy kształtować postawę odpowiedzialności za swoje życie

 32.        Emmanuel - Bóg z nami

·          integruje wydarzenia i teksty biblijne z liturgią, rokiem liturgicznym i zwyczajami, aktualnymi wyzwaniami życiowymi

·          wskazuje na związki Biblii, wiary i Kościoła z życiem narodu

·          wskazuje związek okresów liturgicznych z życiem chrześcijańskim

·          wskazuje, jak może czynnie, świadomie włączyć się w liturgię roku Kościoła

pogadanka, praca z tekstem, praca z formularzem, słowa klucze, powiązania, wypełnianie kart pracy

·          wymienić osoby, które oddały hołd Nowonarodzonemu

·          wyjaśnić, kim dla pasterzy i mędrców był Pan Jezus

·          porównać okoliczności narodzenia Pana Jezusa z dzisiejszą tradycją bożonarodzeniową

·          wyjaśnić znaczenie wybranych zwyczajów

·          wskazać najważniejsze elementy przygotowań do świąt Bożego Narodzenia

·          znać proroctwa zapowiadające Mesjasza

·          uzasadnić, że w Dzieciątku Jezus wypełniły się Boże obietnice dotyczące Mesjasza

 33.        Godność ludzkiego życia

·          wskazuje, dlaczego chrześcijanin powinien poznawać Objawienie Boże i nauczanie Kościoła

·          referuje wydarzenia i teksty biblijne odnoszące się do podstawowych prawd wiary Kościoła

·          przejawia postawę szacunku i zaufania Bogu

niedokończone zdania, 5-3-1, pogadanka, klucz wyboru, praca z tekstem, wypełnianie kart pracy

·          wymienić źródła historyczne mówiące o Jezusie

·          uzasadnić, ze Jezus Chrystus jest Bogiem i człowiekiem

·          zdefiniować pojęcie „Wcielenie”

·          wyjaśnić znaczenie Wcielenia dla godności człowieka

 34.        Życie Świętej Rodziny

·          integruje wydarzenia i teksty biblijne z liturgią, rokiem liturgicznym i zwyczajami, aktualnymi wyzwaniami życiowymi

·          referuje wydarzenia i teksty biblijne odnoszące się do podstawowych prawd wiary Kościoła

·          wskazuje własne miejsce w rodzinie, szkole, Kościele i innych społecznościach


praca z obrazem, panorama, rozmowa kierowana, praca z tekstem, wypełnianie kart pracy

·          wymienić osoby tworzące Świętą Rodzinę

·          uporządkować wydarzenia z życia Rodziny z Nazaretu

·          opowiedzieć o życiu Świętej Rodziny

·          scharakteryzować relacje panujące w Rodzinie Jezusa

·          dokonać refleksji dotyczącej swojego miejsca i roli w rodzinie

 35.        Jezus wzorem posłuszeństwa

·          odnajduje i interpretuje poszczególne fragmenty Pisma Świętego

·          referuje wydarzenia i teksty biblijne odnoszące się do podstawowych prawd wiary Kościoła

·          przejawia postawę szacunku i zaufania Bogu

·          rozwiązuje podstawowe sytuacje w duchu wiary chrześcijańskiej

·          wskazuje, w jaki sposób może dawać świadectwo wiary w podstawowych sytuacjach życia codziennego

pokaz, skojarzenia, rozmowa kierowana, praca z tekstem, wypełnianie kart pracy

·          wyjaśnić, na czym polega posłuszeństwo Bogu

·          uzasadnić, dlaczego człowiek powinien być posłuszny Bogu

·          scharakteryzować człowieka posłusznego Bogu

·          podać przykłady posłuszeństwa Jezusa Ojcu Niebieskiemu

·          znać proroctwa dotyczące posłuszeństwa Sługi Bożego

 

 36.        Zbawiciel Królem

·          wskazuje, dlaczego chrześcijanin powinien poznawać Objawienie Boże i nauczanie Kościoła

·          odnajduje i interpretuje poszczególne fragmenty Pisma Świętego

·          referuje wydarzenia i teksty biblijne odnoszące się do podstawowych prawd wiary Kościoła

·          podejmuje wysiłek uczestnictwa w życiu Kościoła, rodziny, szkoły i społeczeństwa

pokaz, podróż w wyobraźni (zmodyfikowana), piramida priorytetów, papierek lakmusowy, praca z tekstem, rozmowa kierowana,

wypełnianie kart pracy

·          znać proroctwo mesjańskie dotyczące królowania Boga

·          wiedzieć, że Jezus zapoczątkował królestwo Boże, w którym On sam jest Królem

·          wymienić cechy tego królestwa

·          wyjaśnić, na czym polega królowanie Chrystusa

·          wymienić przykłady udziału Ludu Bożego w misji królewskiej Chrystusa

 37.        Jezus Kapłanem

·          wskazuje, dlaczego chrześcijanin powinien poznawać Objawienie Boże i nauczanie Kościoła

·          odnajduje i interpretuje poszczególne fragmenty Pisma Świętego

·          referuje wydarzenia i teksty biblijne odnoszące się do podstawowych prawd wiary Kościoła

·          podejmuje wysiłek uczestnictwa w życiu Kościoła, rodziny, szkoły i społeczeństwa

pokaz, rozmowa kierowana, praca z tekstem, wypełnianie kart pracy

·          znać obietnice Boże o Kapłanie doskonałym

·          wyjaśnić rolę kapłana w Starym Testamencie

·          wiedzieć, że Jezus Chrystus jest Najwyższym Kapłanem

·          scharakteryzować misję Chrystusa Najwyższego Kapłana

·          wyjaśnić, dlaczego Jezus Chrystus jest Kapłanem na wieki

·          umieć zaplanować swój udział w misji kapłańskiej Chrystusa

 38.        Nauczyciel i Prorok

·          wskazuje, dlaczego chrześcijanin powinien poznawać Objawienie Boże i nauczanie Kościoła

·          odnajduje i interpretuje poszczególne fragmenty Pisma Świętego

·          referuje wydarzenia i teksty biblijne odnoszące się do podstawowych prawd wiary Kościoła

·          podejmuje wysiłek uczestnictwa w życiu Kościoła, rodziny, szkoły i społeczeństwa

praca z obrazem, praca z tekstem, rozmowa kierowana, zmodyfikowana gwiazda pytań, wypełnianie kart pracy

·          znać proroctwa zapowiadające nadejście Sługi Bożego

·          scharakteryzować działalność nauczycielską Jezusa

·          uzasadnić, dlaczego Jezusa nazywamy Nauczycielem

·          wyjaśnić posłannictwo Chrystusa jako Nauczyciela i Proroka

·          wymienić sposoby udziału chrześcijanina w prorockiej misji Kościoła

V.

Bóg naucza przez Jezusa

 

 39.        Do czego podobne jest Królestwo Boże?

·          wskazuje, dlaczego chrześcijanin powinien poznawać Objawienie Boże i nauczanie Kościoła

·          wskazuje, jak zastosować wskazania prawa Bożego w konkretnych sytuacjach życiowych

·          wskazuje chrześcijańskie motywy wyborów w codziennym życiu

·          angażuje się we własny rozwój emocjonalny i społeczny

·          rozwiązuje podstawowe sytuacje w duchu wiary chrześcijańskiej


praca z tekstem, rozmowa kierowana, wykonywanie zadań w kartach pracy

·          rozumieć, że warunkiem przynależności do królestwa Bożego jest nawrócenie i wiara, przyjęcie Ewangelii

·          wymienić sposoby budowania i umacniania królestwa Bożego

·          wyjaśnić znaczenie królestwa Bożego jako najwyższej wartości w życiu człowieka

·          podać przykłady realizowania zasad królestwa Bożego w codziennym życiu

·          wyrazić i uzasadniać potrzebę pracy nad własnym charakterem

·          wyjaśnić prawdę o wewnętrznym dynamizmie królestwa Bożego

 40.        Słowo Boże światłem

·          referuje wydarzenia i teksty biblijne odnoszące się do podstawowych prawd wiary Kościoła

·          wskazuje znaczenie sakramentów w życiu chrześcijańskim

·          uzasadnia wartość sakramentu pokuty i pojednania

·          wyraża słowami modlitwę dziękczynienia, uwielbienia, przeproszenia i prośby

·          wskazuje, w jaki sposób może dawać świadectwo wiary w podstawowych sytuacjach życia codziennego

praca z tekstem, „burza mózgów”, wykonywanie zadań w kartach pracy

·          wiedzieć, że słowo to wyraz mocy Bożej – Bóg przez nie poucza i nieustannie działa dla naszego zbawienia

·          potrafić odpowiedzieć na Boże wezwanie modlitwą i czynem

 

·          uzasadnić potrzebę dawania każdego dnia świadectwa wierności słowu Bożemu

·          podejmować wezwanie do nawrócenia i korzystania z sakramentu pokuty, pojednania i Eucharystii

 41.        Ewangeliczne błogosławieństwa

·          odnajduje i interpretuje poszczególne fragmenty Pisma Świętego

·          wskazuje, jak zastosować wskazania prawa Bożego w konkretnych sytuacjach życiowych

·          przejawia refleksyjną postawę wobec różnych sytuacji życiowych i zobowiązań moralnych

·          wskazuje, w jaki sposób może dawać świadectwo wiary w podstawowych sytuacjach życia codziennego

praca z tekstem, wykonywanie zadań w kartach pracy, praca w grupach, metoda biograficzna

·          określić znaczenie i sens ośmiu błogosławieństw

·          odkrywać świat wartości, płynących z ewangelicznych błogosławieństw

·          przedstawić sposoby realizacji błogosławieństw w codziennym życiu

·          kształtować umiejętność interpretacji ludzkiego doświadczenia w świetle nauczania Chrystusa

·          określić sposób realizacji błogosławieństw przez św. Tomasza Morusa

 42.        Żyć w świetle Ewangelii

·          wskazuje znaczenie sakramentów w życiu chrześcijańskim

·          wskazuje, jak może czynnie, świadomie włączyć się w liturgię roku Kościoła

·          wyraża słowami modlitwę dziękczynienia, uwielbienia, przeproszenia i prośby

·          wskazuje, w jaki sposób może dawać świadectwo wiary w podstawowych sytuacjach życia codziennego

praca z obrazem, praca z tekstem, wykonywanie zadań w kartach pracy

·          wyrazić i uzasadnić potrzebę budowania relacji z Jezusem poprzez modlitwę, liturgię i sakramenty

·          uzasadnić potrzebę dzielenia się Ewangelią z innymi ludźmi

·          podejmować chęć formowania postawy osobistego świadectwa wiary

VI.

Bóg działa przez Jezusa

 

 43.        Jezus wobec cierpiących

·          odnajduje i interpretuje poszczególne fragmenty Pisma Świętego

·          wskazuje znaczenie sakramentów w życiu chrześcijańskim

·          wskazuje konsekwencje wynikające z sakramentów, zwłaszcza chrztu, Eucharystii oraz pokuty i pojednania

·          wyraża słowami modlitwę dziękczynienia, uwielbienia, przeproszenia i prośby

·          włącza się w akcje pomocy potrzebującym

praca z tekstem, praca plastyczna, wykonywanie zadań w kartach pracy

·          wyjaśnić istotę uzdrowień dokonywanych przez Jezusa

·          uzasadnić potrzebę powierzania słabości duszy i ciała Jezusowi w modlitwie oraz sakramentach pojednania i namaszczenia chorych

·          wymienić sposoby troski chrześcijanina o cierpiących

·          wyjaśnić, na czym polega zdrowie duszy

·          wyjaśnić chrześcijański sens cierpienia w życiu człowieka

 44.        Chrystus zaspokaja ludzki głód

·          odnajduje i interpretuje poszczególne fragmenty Pisma Świętego

·          wskazuje biblijne podstawy sakramentów

·          wskazuje znaczenie sakramentów w życiu chrześcijańskim

·          wskazuje konsekwencje wynikające z sakramentów, zwłaszcza chrztu, Eucharystii oraz pokuty i pojednania

praca z tekstem, czytanie z podziałem na role, wykonywanie zadań w kartach pracy, metoda plakatu

·          uzasadnić związek rozmnożenia chleba z Eucharystią

 

·          wyjaśnić, dlaczego uczestnictwo w Eucharystii jest trwaniem w Jezusie i stanowi gwarancję udziału w Jego obietnicach

 45.        Pośród życiowych burz

·          przejawia postawę szacunku i zaufania Bogu

·          wyraża słowami modlitwę dziękczynienia, uwielbienia, przeproszenia i prośby

·          wskazuje, w jaki sposób może dawać świadectwo wiary w podstawowych sytuacjach życia codziennego

praca z tekstem Pisma Świętego – alternatywne tytuły, wykonywanie zadań w kartach pracy

·          rozumieć konieczność modlitwy o wiarę

·          wyjaśnić, dlaczego wspólnie z Jezusem łatwiej można przezwyciężyć trudności, cierpienie

·          wskazać, w jaki sposób może dawać świadectwo wiary w zbawczą moc i miłość Jezusa

 46.        Zbawiciel jest Panem życia

·          odnajduje i interpretuje poszczególne fragmenty Pisma Świętego

·          referuje wydarzenia i teksty biblijne odnoszące się do podstawowych prawd wiary Kościoła

·          wskazuje konsekwencje wynikające z sakramentów, zwłaszcza chrztu, Eucharystii oraz pokuty i pojednania

·          wyraża słowami modlitwę dziękczynienia, uwielbienia, przeproszenia i prośby

praca z tekstem, wykonywanie zadań w kartach pracy, praca w zespołach

·          wymienić przykłady ewangelicznych opisów wskrzeszeń

·          wyjaśnić zbawczy sens śmierci Chrystusa

·          uzasadnić, dlaczego Eucharystia jest pokarmem na życie wieczne

·          wyjaśnić, dlaczego wiara jest warunkiem osiągnięcia życia wiecznego

·          potrafić wyjaśnić, dlaczego modlitewna pamięć o zmarłych jest obowiązkiem chrześcijanina

 47.        Zbawcze Dzieło Jezusa

·          integruje wydarzenia i teksty biblijne z liturgią, rokiem liturgicznym i zwyczajami, aktualnymi wyzwaniami życiowymi

·          wskazuje proste teksty liturgiczne odnoszące się do roku liturgicznego

·          wskazuje związek okresów liturgicznych z życiem chrześcijańskim

praca z tekstem, wykonywanie zadań w kartach pracy, praca w zespołach, działania plastyczne, wystawa

·          wskazać wydarzenia biblijne o męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa w liturgii

 

·          uzasadnić znaczenie liturgicznego świętowania męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa jako uobecnienie zbawczego dzieła

 

 48.        Każdy dzień z Jezusem

·          wskazuje, dlaczego chrześcijanin powinien poznawać Objawienie Boże i nauczanie Kościoła

·          referuje wydarzenia i teksty biblijne odnoszące się do podstawowych prawd wiary Kościoła

·          przejawia postawę szacunku i zaufania Bogu


praca z tekstem, praca z obrazem, wykonywanie zadań w kartach pracy

·          wskazać, w jaki sposób możemy spotkać się z Chrystusem w codziennym życiu

·          wyjaśnia, dlaczego z Jezusem łatwiej można przezwyciężyć trudności życia

·          określić, kim jest Jezus w świetle prawdy o Wniebowstąpieniu

 49.        Wielbimy Boga modlitwą

·          wskazuje, jak może czynnie, świadomie włączyć się w liturgię roku Kościoła

·          wyraża słowami modlitwę dziękczynienia, uwielbienia, przeproszenia i prośby

·          formułuje modlitwy tekstami biblijnymi i własnymi słowami

·          wskazuje na wybranym przykładzie wpływ modlitwy na życie człowieka

praca z tekstem, wykonywanie zadań w kartach pracy, praca zespołowa

·          potrafić uzasadnić, dlaczego modlitwa spełnia ważną rolę w życiu chrześcijanina

·          określić, kiedy i w jaki sposób możemy wielbić Boga modlitwą

 

·          określić, czym jest modlitwa uwielbienia

·          określić znaczenie czynnego udziału we Mszy Świętej jako uwielbienia składanego Bogu Ojcu przez Jezusa

 50.        Świadectwo naszej wiary

·          wskazuje, w jaki sposób może dawać świadectwo wiary w podstawowych sytuacjach życia codziennego

·          przejawia refleksyjną postawę wobec różnych sytuacji życiowych i zobowiązań moralnych

praca z tekstem, wykonywanie zadań w kartach pracy, praca w zespołach, działania plastyczne

·          wiedzieć, że jest wezwany do dawania świadectwa wiary wszędzie, gdzie przebywa

 

·          wskazać, w jaki sposób może dawać świadectwo wiary w zbawczą moc i miłość Jezusa
1   2   3   4   5   6   7

Powiązany:

Plan wynikowy zgodny z nową Podstawą programową Przedmiot: Religia iconPlan wynikowy zgodny z nową Podstawą programową Przedmiot: Religia

Plan wynikowy zgodny z nową Podstawą programową Przedmiot: Religia iconPlan wynikowy opracowany zgodnie z nową podstawą programową

Plan wynikowy zgodny z nową Podstawą programową Przedmiot: Religia iconMagdalena Kębłowska Plan wynikowy opracowany zgodnie z nową podstawą programową

Plan wynikowy zgodny z nową Podstawą programową Przedmiot: Religia iconMagdalena Kębłowska Plan wynikowy opracowany zgodnie z nową podstawą programową

Plan wynikowy zgodny z nową Podstawą programową Przedmiot: Religia iconMagdalena Kębłowska Plan wynikowy opracowany zgodnie z nową podstawą programową

Plan wynikowy zgodny z nową Podstawą programową Przedmiot: Religia iconMagdalena Kębłowska Plan wynikowy opracowany zgodnie z nową podstawą programową

Plan wynikowy zgodny z nową Podstawą programową Przedmiot: Religia iconWykaz podręczników do klasy I gimnazjum zgodny z nową podstawą programową

Plan wynikowy zgodny z nową Podstawą programową Przedmiot: Religia iconProgram nauczania zgodny z nową podstawą programową (klasy II i III)

Plan wynikowy zgodny z nową Podstawą programową Przedmiot: Religia iconPrzedmiotowy system oceniania z chemii w klasie II gimnazjum ( zgodny z Nową Podstawą Programową)

Plan wynikowy zgodny z nową Podstawą programową Przedmiot: Religia iconPrzedmiotowy system oceniania z chemii w klasie I gimnazjum ( zgodny z Nową Podstawą Programową)

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom