Kryteria oceniania uczniów w klasie V opracowane na podstawie programu nauczania przyrody dkw – 4014-241/99
Pobierz 224.04 Kb.
NazwaKryteria oceniania uczniów w klasie V opracowane na podstawie programu nauczania przyrody dkw – 4014-241/99
strona3/4
Data konwersji28.10.2012
Rozmiar224.04 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4
TEMAT

LEKCJI

WYMAGANE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NA OCENĘ

DOPUSZCZAJĄCĄ

DOSTATECZNĄ

DOBRĄ

BARDZO DOBRĄ

CELUJĄCĄ

57 – 58.

Krajobrazy Polski.

Wymieniasz 2- 3 nazwy pasów ukształtowania powierzchni Polski.

Wymieniasz nazwę pasa, w którym mieszkasz.

Wskazujesz na mapie fizycznej Polski przykładowe pasy ukształtowania Polski.

Wskazujesz na mapie przykładowe krainy geograficzne.

Odróżniasz pojęcie pagórka od wzgórza.

Odczytujesz z mapy fizycznej Polski główne miasta i wody poszczególnych pasów ukształtowania powierzchni Polski.

Podpisujesz na mapie konturowej Polski główne pasy ukształtowania powierzchni.

Odczytujesz z tekstu, z mapy charakterystyczne cechy krajobrazu każdego pasa ukształtowania powierzchni Polski.
59.

Jakie znaczenie dla Polski ma Morze Bałtyckie.

Podajesz przykłady zwierząt i roślin żyjących w Bałtyku.

Rozróżniasz pojęcia flory i fauny.

Wymieniasz kilka cech charakteryzujących Bałtyk, jako środowiska życia.

Opisujesz znaczenie Bałtyku dla Polski (podajesz 5 – 6 przykładów).

Rozpoznajesz na mapie państwa nadbałtyckie.

60.

Wędrujemy przez Słowiński Park Narodowy.

Wymieniasz zasady obowiązujące w parkach narodowych.

Wskazujesz na mapie Słowiński Park Narodowy.

Wymieniasz po kilka przykładów roślin i zwierząt żyjących w Słowińskim PN.

Opisujesz proces tworzenia się i wędrówki wydm.

Obliczasz wysokość względną i bezwzględną wydmy.

Uzasadniasz dlaczego Słowiński PN został zaliczony przez UNESCO do Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery.

Określasz cechy charakterystyczne roślin wydmowych.

61 – 62.

W kampinoskim Parku Narodowym.

Wskazujesz na mapie Polski Puszczę Kampinoską.

Wymieniasz miejsca występowania mchów

Wymieniasz rośliny i zwierzęta KPN w oparciu o podręcznik i obejrzany film.

Opisujesz na podstawie rysunku budowę zewnętrzną mchu płonnika.

Odczytujesz z różnych map tematycznych ważniejsze informacje o KPN (ukształtowanie powierzchni, wysokość bezwzględną, nazwy rzek).

Opisujesz znaczenie mchów i torfu.

Opisujesz położenie KPN na podstawie różnorodnych map tematycznych z atlasu.

Wyjaśniasz pojęcia: bagno i torfowisko.

Określasz cechy charakterystyczne mchów.

Rozpoznajesznazywasz pospolite gatunki mchów (mech torfowiec, płonnik, modraczek siwy).
TEMAT

LEKCJI

WYMAGANE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NA OCENĘ

DOPUSZCZAJĄCĄ

DOSTATECZNĄ

DOBRĄ

BARDZO DOBRĄ

CELUJĄCĄ

63 – 64.

Krajobraz polodowcowy w Wielkopolskim Parku Narodowym.

Opisujesz położenie Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Wymieniasz miejsca występowania paproci.

Rozpoznajesz na mapie konturowej Polski poznane parki narodowe.

Opisujesz na podstawie rysunku budowę zewnętrzną paproci.

Określasz wysokość bezwzględną terenu na podstawie mapy.

Wypełniasz kartę pracy na podstawie tekstu źródłowego.

Obliczasz odległości rzeczywiste na podstawie skali mapy.

Wymieniasz pospolite i chronione gatunki paproci ( przynajmniej po 2 nazwy).

Wyszukujesz informacje o warunkach uprawy paproci doniczkowych.

Rozpoznajesz formy polodowcowe na podstawie rysunku.

Wyjaśniasz pochodzenie nazw wybranych paproci (długosz królewski, języcznik, orlica, pióropusznik strusi).

65.

Formy krasowe

w Ojcowskim Parku Narodowym.

Wskazujesz na mapie Wyżynę Krakowsko – Częstochowską i Ojcowski Park Narodowy.

Opisujesz na podstawie mapy położenie Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej.

Rozpoznajesz na podstawie rysunków różne formy krasowe (powierzchniowe).

Rozpoznajesz na podstawie rysunku formy krasowe spotykane w jaskiniach.

Obliczasz odległość rzeczywistą w oparciu o skalę mapy.

Wyjaśniasz określenie „Szlak Orlich Gniazd”.

Opisujesz cechy krajobrazu Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej.

Opisujesz świat zwierząt i roślin w Ojcowskim Parku Narodowym.

Wyjaśniasz na czym polegają procesy Krasowe.

66.

Krajobraz wysokogórski Tatr.

Wskazujesz na mapie Tatry oraz najwyższy szczyt w Polsce.

Wymieniaszrozpoznajesz skały budujące Tatry.

Odczytujesz z mapy (szczegółowej) podstawowe różnice między Tatrami Wysokimi a Zachodnimi.

Opisujesz różnice w krajobrazie Tatr Wysokich i Zachodnich.

Wyjaśniasz pojęcia związane z krajobrazem wysokogórskim (grań, turnia, żleb, stożek piargowy, siklawa, staw).TEMAT

LEKCJI

WYMAGANE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NA OCENĘ

DOPUSZCZAJĄCĄ

DOSTATECZNĄ

DOBRĄ

BARDZO DOBRĄ

CELUJĄCĄ

67.

Pogoda w Tatrach i jej wpływ na roślinność.

Wskazujesz na mapie TPN.

Wymieniasz charakterystyczne rośliny i zwierzęta chronione żyjące w TPN.

Opisujesz cechy pogody w Tatrach.

Uzupełniasz rysunek przedstawiający piętra roślinne w Tatrach za pomocą znaków topograficznych.

Obliczasz temperaturę powietrza w górach na różnych wysokościach n.p.m.

Porównujesz na podstawie wykresów cechy klimatu na nizinach i w górach.

Opisujesz znaczenie Zakopanego.

Opowiadasz ciekawostki dotyczące roślin i zwierząt chronionych w Tatrach.

68 – 69.

KRAJOBRAZY POLSKI. POWTÓRZENIE I UTRWALENIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚĆI. SPRAWDZIAN PISEMNY

70.

Stolice Polski   Gniezno, Kraków, Warszawa.

I wersja

Wymieniasz dawne stolice Polski.

Wymieniasz ważniejsze zabytki stolic Polski.

Korzystasz z internetu, aby uzyskać informacje.

Opisujesz i rozpoznajesz na fotografiach ważniejsze zabytki stolic Polski.

Planujesz połączenia kolejowe i autobusowe ze swojej miejscowości do stolic Polski korzystając z rozkładów jazdy PKP i PKS.

II wersja

Wymieniasz dawne stolice Polski.

Wymieniasz ważniejsze zabytki stolic Polski.

Wyjaśniasz czym różni się stolica o innych miast.

Opisujesz położenie stolic w korzystając z mapy fizycznej Polski.

Opisujeszrozpoznajesz na fotografiach ważniejsze zabytki stolic Polski.

Obliczasz odległości rzeczywiste między stolicą swojego województwa a stolicami Polski.

Opisujesz fakty historyczne związane ze stolicami Polski – datę założenia, władcę.

71.

Dlaczego samochód jedzie, samolot leci ...?

Podajesz przykłady ruchów wykonywanych w codziennym życiu.

Wymieniasz sposoby wprawiania ciał w ruch.

Określasz skutki działania siły.

Wyjaśniasz własnymi słowami pojęcie ruchu.

Opisujesz rodzaje sił działających w przyrodzie.

Formułujesz samodzielnie wnioski wynikające z pokazów nauczycielskich.
TEMAT

LEKCJI

WYMAGANE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NA OCENĘ

DOPUSZCZAJĄCĄ

DOSTATECZNĄ

DOBRĄ

BARDZO DOBRĄ

CELUJĄCĄ

72.

Komunikacja między Odrą a Bugiem.

Wymieniasz najważniejsze rodzaje transportu i sposoby łączności.

Rozróżniasz znaczenie pojęć: komunikacja, transport, łączność.

Opisujesz sposoby przekazywania informacji na odległość.

Wskazujesz na mapie najważniejsze drogi w Polsce, porty morskie i lotnicze, połączenia śródlądowe Polski.

Korzystasz bezbłędnie z rozkładu jazdy PKP i PKS.

73.

Wisła – królowa polskich rzek.

Wskazujesz na mapie Wisłę oraz główne miasta nad nią leżące.

Rozpoznajesz na mapie żeglowne szlaki wodne.

Opisujesz sposoby regulacji szlaków wodnych.

Dokonujesz pomiarów długości rzek 3 sposobami (nitka, kroczek, skrawek papieru) i obliczasz ich długość rzeczywistą.

Opisujesz walory przyrodnicze Wisły.

74.

Wszystkie wody na Ziemi.

Rozpoznajesz na rysunku, mapie: rzekę główną, dopływy, źródło, ujście, prawy i lewy brzeg; biegi: górny, środkowy, dolny.

Uzupełniasz schemat przedstawiający podział wód na kuli ziemskiej.

Wyjaśniasz pojęcia: system rzeczny, dorzecze, dział wodny.

Odróżniasz mieliznę od łachy i kępy.

Rysujesz linię działu wodnego oddzielającą dorzecze Wisły i Odry.

Rozpoznajeszpodpisujesz na mapie konturowej Polski Wisłę i Odrę oraz ich ważniejsze dopływ.
75.

Woda – środowisko życia.

Podajesz przykłady zachowań ekologicznych w pobliżu zbiorników wodnych.

Wymieniasz po dwie dowolne cechy środowiska lądowego i wodnego.

Formułujesz prawidłowe wnioski z obejrzanych pokazów.

Porównujesz cechy środowiska lądowego i wodnego.

Odróżniasz cechy organizmów przystosowujące je do życia w danym środowisku.1   2   3   4

Powiązany:

Kryteria oceniania uczniów w klasie V opracowane na podstawie programu nauczania przyrody dkw – 4014-241/99 iconKryteria oceniania uczniów w klasie VI opracowane na podstawie programu nauczania przyrody dkw – 4014-241/99

Kryteria oceniania uczniów w klasie V opracowane na podstawie programu nauczania przyrody dkw – 4014-241/99 iconPlan wynikowy do nauczania przyrody w klasie V opracowany na podstawie programu nauczania przyrody dkw – 4014-241/99

Kryteria oceniania uczniów w klasie V opracowane na podstawie programu nauczania przyrody dkw – 4014-241/99 iconProgram nauczania informatyki dla gimnazjum został opracowany na podstawie modyfikacji programu nauczania dkw-4014-56/99

Kryteria oceniania uczniów w klasie V opracowane na podstawie programu nauczania przyrody dkw – 4014-241/99 iconOpracowany na podstawie programu nauczania Słowa jak klucze II (nr dkw- 4014-34/99)

Kryteria oceniania uczniów w klasie V opracowane na podstawie programu nauczania przyrody dkw – 4014-241/99 iconBiologia Przedmiotowy system oceniania Opracowany na podstawie programu nr dkw-4014-205/99

Kryteria oceniania uczniów w klasie V opracowane na podstawie programu nauczania przyrody dkw – 4014-241/99 iconPrzedmiotowy system oceniania opracowany na podstawie programu Świat w stówach I obrazach nr dkw-4014-72/99

Kryteria oceniania uczniów w klasie V opracowane na podstawie programu nauczania przyrody dkw – 4014-241/99 iconProgram nauczania z języka angielskiego o numerze dopuszczenia dkw-4014-171/00, dkw 4014-44/00 oraz dkw 4014-45/00, języka niemieckiego z języka francuskiego dkow-5002-23/08

Kryteria oceniania uczniów w klasie V opracowane na podstawie programu nauczania przyrody dkw – 4014-241/99 iconProgram nauczania z języka angielskiego o numerze dopuszczenia dkw-4014-171/00, dkw 4014-44/00 oraz dkw 4014-45/00, języka niemieckiego z języka francuskiego dkow-5002-23/08

Kryteria oceniania uczniów w klasie V opracowane na podstawie programu nauczania przyrody dkw – 4014-241/99 iconPlan wynikowy z języka niemieckiego dla klasy V szkoły podstawowej na podstawie programu nauczania dkw-4014-213/99 I podręcznika

Kryteria oceniania uczniów w klasie V opracowane na podstawie programu nauczania przyrody dkw – 4014-241/99 iconPlan wynikowy z języka niemieckiego dla klasy VI szkoły podstawowej na podstawie programu nauczania dkw-4014-213/99 I podręcznika netz 3

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom