Konspekt lekcji religii dla klas IV-VI szkoły podstawowej
Pobierz 56.7 Kb.
NazwaKonspekt lekcji religii dla klas IV-VI szkoły podstawowej
Data konwersji07.09.2012
Rozmiar56.7 Kb.
TypKonspekt

Bł. JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ RODZINY


Dzień Papieski 14 X 2012

Konspekt lekcji religii dla klas IV-VI szkoły podstawowej

Cele katechetyczne - wymagania ogólne:

 • ukazanie znaczenia i roli rodziny w życiu człowieka na podstawie nauki bł. Jana Pawła II

 • motywowanie uczniów do kształtowania życia rodzinnego według wskazówek błogosławionego Papieża.Treści nauczania - wymagania szczegółowe. Uczeń:

 • na podstawie wiedzy osobistej i wiadomości z lekcji omawia znaczenie rodziny w życiu człowieka;

 • odnosząc się do nauki Jana Pawła II wskazuje właściwe zachowania i zasady obowiązujące w życiu rodzinnym;

 • po katechezie potrafi wyjaśnić hasło: Jan Paweł II – Papież rodzin;

 • na podstawie wiadomości z lekcji wylicza różne sposoby troski papieża Jana Pawła II o rodziny.
Metody i formy pracy

Krzyżówka lub rebus, słuchanie tekstów, praca z tekstem, ewentualnie oglądanie fotografii lub slajdów; praca zbiorowa, praca indywidualna.

Środki dydaktyczne

Teksty lub nagrania przemówień papieskich, krzyżówka lub rebus, kartki z nauczaniem Jana Pawła II z załącznika 1, papierowe „buźki” z załącznika 2, domki z brystolu, tekst art. 7 „Karty praw rodziny” (lub kartki do rozdania), ewentualnie fotografie lub slajdu ukazujące papieża wśród rodzin.

Modlitwa: Fragment Litanii do bł. Jana Pawła II:


Błogosławiony Janie Pawle, módl się za nami

Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,

Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej

Patronie rodzin chrześcijańskich,
Umocnienie małżonków,
Obrońco nienarodzonych,
Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,
Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,
Dobry Samarytaninie dla cierpiących,
Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,
Głosicielu prawdy o godności człowieka.

Wstęp

Nauczyciel krótko przypomina ideę Dni Papieskich: Kiedy jeszcze bł. Jan Paweł II był papieżem, Polacy wyczekiwali jego przyjazdu do Polski. Za każdym razem witali go serdecznie i czekali niecierpliwie, co im powie. Również kiedy podróżował po innych krajach lub przemawiał ze swej Stolicy Piotrowej w Rzymie, wielu rodaków śledziło jego losy. Dziś Papież-Polak nie przemawia już do nas, ale za nami – wstawiając się u Boga za tymi, wśród których był przez ponad 26 lat ziemskim zastępcą Jezusa. Ludzie nadal jednak chcą poznawać słowa, którymi wyjaśniał nam trudne sprawy wiary i mówił o tym, jak powinni żyć ludzie wierzący w Chrystusa. Żeby lepiej poznać jego naukę, każdego roku obchodzimy Dzień Papieski – w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na następcę św. Piotra, co miało miejsce 16 października 1978r. Dzień Papieski obchodzony jest od 2001r. ale odkąd Bóg wezwał swego sługę 2 kwietnia 2005r., dzień ten jest okazją do przypominania sobie wszystkiego, o czym Jan Paweł II mówił, gdy był wśród nas. Każdy Dzień Papieski ma swoje hasło. Jakie jest hasło tegorocznego dnia poświęconego bł. Janowi Pawłowi II? Okaże się po rozwiązaniu krzyżówki:


(uczniowie otrzymują karteczki z krzyżówką lub nauczyciel rysuje ją na tablicy. Krzyżówka jest wspólnie rozwiązywana, uczniów udzielających odpowiedzi można nagrodzić „+”) 1. Jej poświęcił się papież Jan Paweł II, mówiąc: Totus Tuus, czyli: cały Twój, i umieszczając literę „M” na swoim herbie papieskim.

 2. Nazwisko Karola, który został papieżem.

 3. Miasto rodzinne Jana Pawła II.

 4. Włoskie miasto, w którym papież ma swą siedzibę – Watykan.

 5. Imię Apostoła, którego Jezus wybrał na pierwszego papieża.

 6. Podzielona na tajemnice modlitwa zapoznająca z życiem Jezusa. Jan Paweł II dołączył nową jej część – Tajemnice Światła.

 7. Tytuł piosenki śpiewanej często dla papieża, z refrenem „O, Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię”.


Uwaga: jeśli lekcja jest prowadzona w młodszej lub słabszej klasie, można zamiast krzyżówki zaproponować rebus:


Po odgadnięciu hasła następuje zapisanie tematu lekcji w zeszytach: „Jan Paweł II –Papież Rodzin” i krótkiej notatki:

14 października 2012r. będziemy obchodzić XII Dzień Papieski. Tegoroczne hasło Dnia „Jan Paweł II – Papież Rodziny”, przypomina nam błogosławionego następcę św. Piotra jako wielkiego przyjaciela wszystkich rodzin.

Rozwinięcie

Wśród wielu tematów, jakie podejmował w swym nauczaniu Jan Paweł II, problematyka rodziny zajmowała istotne miejsce. Papież sam chętnie powracał myślami do własnego domu rodzinnego, a także przypominał wiernym, jak ważna jest ta pierwsza wspólnota, w której każdy z nas przychodzi na świat. Ze wzruszeniem przybywał do swojego rodzinnego miasta, Wadowic.


(odczytanie lub odsłuchanie fragmentu przemówienia z dn. 16 VI 1999r.)

Miasto mojego dzieciństwa, dom rodzinny, kościół mojego chrztu świętego... Pragnę wejść w te gościnne progi, na nowo ukłonić się rodzinnej ziemi i jej mieszkańcom, i wypowiedzieć słowa, którymi wita się domowników po powrocie z dalekiej drogi: «Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!» A dom był tutaj za moimi plecami przy Kościelnej (…) Z synowskim oddaniem całuję próg domu rodzinnego, wyrażając wdzięczność Opatrzności Bożej za dar życia przekazany mi przez moich Rodziców, za ciepło rodzinnego gniazda, za miłość moich najbliższych, która dawała poczucie bezpieczeństwa i mocy, nawet wtedy, gdy przychodziło zetknąć się z doświadczeniem śmierci i trudami codziennego życia w trudnych czasach1.


Jan Paweł II w swym nauczaniu przybliżał naukę Bożą. Które przykazanie Boże odnosi się do życia rodzinnego? Jak ono brzmi? (IV, czcij ojca swego i matkę swoją)


(odczytanie lub odsłuchanie słów papieża z homilii w czasie Mszy św. odprawionej na lotnisku w Masłowie 3 VI 1991r.)

Odkupienie świata dokonuje się naprzód poprzez rodzinę. W prawie Bożym, w Dekalogu, przykazanie to następuje bezpośrednio po trzech pierwszych, które określają stosunek człowieka do Boga. Jest ono pierwszym wśród przykazań, które łączą stosunek do Boga ze stosunkiem do człowieka, przykazania pierwszej tablicy i przykazania tablicy drugiejod czwartego do dziesiątego. Przykazanie zobowiązujące człowieka do czci rodziców, ojca i matki, zabezpiecza podstawowe dobro ludzkiej wspólnoty. Rodzina bowiem znajduje się u podstaw wszystkich ludzkich wspólnot, wszystkich społeczności i społeczeństw. Rodzina jest bowiem wspólnotą najpełniejszą z punktu widzenia więzi międzyludzkiej. Nie ma więzi, która by  ściślej wiązała osoby, niż więź małżeńska i rodzinna. Nie ma innej, którą można by z tak pełnym pokryciem określić jakokomunię. Nie ma też innej, w której wzajemne zobowiązania byłyby równie głębokie i całościowe, a ich naruszenie godziłoby bardziej boleśnie w ludzką wrażliwość: kobiety, mężczyzny, dzieci, rodziców. Słowa czwartego przykazania skierowane do dzieci, do synów i córek. Mówią:Czcij ojca i matkę. Z równą siłą jednak odnoszą się do rodziców:Pamiętaj, abyś prawdziwie zasługiwał na cześć. Bądź godny imienia ojca! Bądź godna imienia matki!2.

Mówiąc o rodzinie papież-Polak przypominał również inne biblijne wskazania, m.in. sformułowane przez św. Pawła w Liście do Efezjan:

Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej! Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i ChrystusGłową Kościoła. Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie. Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. Czcij ojca twego i matkęjest to pierwsze przykazanie z obietnicąaby ci było dobrze i abyś był długowieczny na ziemi. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je stosując karcenie i napominanie (Ef 4, 21-23. 25; 6, 1-4).

Nauczyciel rozdaje uczniom teksty z załącznika 1 – każda ławka otrzymuje inny tekst zawierający fragment nauczania bł. Jana Pawła II na temat rodziny. Uczniowie otrzymują „buźki” z załącznika 2 – jedna osoba z ławki dostaje uśmiechniętą buźkę, a druga – smutną (buźki można wydrukować na kolorowym papierze, np. żółtym, lub uśmiechnięte na żółtym, a smutne na czerwonym itp.). Zadaniem uczniów jest napisać w formie hasła na odwrocie „buźki” spostrzeżenie, wskazówkę lub zadanie rodziny, o którym mówił papież – jeśli w danym tekście brak pozytywnych lub negatywnych spostrzeżeń, uczeń na „buźce” zapisuje przeciwieństwo opisanej przez papieża kwestii, np.:

Fragment

1

Szacunek dla rodziców jako zastępców Boga

Brak szacunku dla rodziców

2

Modlitwa w rodzinie

Brak modlitwy w rodzinie

3

Modlitwa za wszystkich członków – żyjących, zmarłych i oczekiwanych

Zaniedbanie w modlitwie rodziny któregokolwiek z jej członków, brak pamięci o zmarłych

4

Modlitwa dzieci za pokój w Bożej rodzinie, czyli na świecie

Obojętność na losy innych dzieci Bożych

Następnie każda para odczytuje swoje hasła, po czym karteczki są „przyszywane” lub przywiązywane za pomocą nitek odpowiednio do dwóch przygotowanych domów z brystolu – „domu pełnego radości” i „domu pełnego smutku” (jeśli będziemy przywiązywać je, warto już wcześniej zrobić dziurki na każdej buźce oraz w domkach).Uwaga: w klasach młodszych lub słabiej pracujących można wybrać kilka tekstów z załącznika do głośnego odczytania przez uczniów, a po każdym z nich wspólnie zastanawiać się nad wskazówką, którą daje papież. Wnioski sformułowane przez chętne dzieci zapisujemy na tablicy w dwóch tabelach oznaczonych  i  lub na przygotowanych arkuszach papieru wyciętych w kształcie domków.

Nauczyciel krótko komentuje gotową pracę stwierdzając, iż od członków rodziny zależy, jaki będzie nasz dom. Słuchając papieża i postępując według jego wskazówek przyczyniamy się do zwiększenia radości nie tylko w naszych domach i naszych rodzinach, ale także w wielkiej Bożej rodzinie, czyli na świecie.
Zakończenie

Przez ponad 16 lat swego pontyfikatu mówił o rodzinach, myślał o nich, spotykał się z rodzinami i modlił się z nimi oraz za nie (warto zaprezentować fotografie lub slajdy przedstawiające papieża wśród rodzin). W trosce o rodziny zobowiązał Stolicę Apostolską do opracowania „Karty praw rodziny”, a kiedy ONZ ogłosiła rok 1994 Rokiem Rodziny, Jan Paweł II ogłosił również taki rok w Kościele. Sam wówczas skierował „List do rodzin” oraz „List do dzieci”. Pamiętał o rodzinie także w dokumentach papieskich, przemówieniach, homiliach. Przypominał wszystkim, że od tego, jakie będą rodziny, zależy, jakie będą nasze narody i jaki będzie świat. Podkreślał w tym istotną rolę wiary w rodzinie, dzięki której strzeże się podstawowych wartości. Mówił: „Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu”. Artykuł 7 „Karty praw rodziny” w sposób szczególny odnosi się do życia religijnego rodzin.


Odczytanie i zapisanie w zeszycie (lub rozdanie kartek z tekstem do wklejenia):

Każdej rodzinie przysługuje uprawnienie do swo­bodnego organizowania życia religijnego w ognisku domowym pod kierunkiem rodziców, jak również prawo do publicznego wykonywania i głoszenia swojej wiary, uczestniczenia w kulcie publicznym oraz swobodnego wyboru programów wychowania religijnego, bez znoszenia z tego powodu jakiejkol­wiek dyskryminacji („Karta praw rodziny”, artykuł 7).


Praca domowa

Na podstawie wiadomości z lekcji i własnych poszukiwań napisz, w jaki sposób rodziny mogą realizować swoje prawo do życia religijnego i publicznego wyznawania wiary, zapisane w artykule 7 „Karty praw rodziny”.


Warto zachęcić uczniów do zorganizowania w rodzinie „Konkursu wiedzy o Janie Pawle II”. Wówczas dodatkowo można sporządzić w zeszycie do religii sprawozdanie z przeprowadzonego konkursu.

Modlitwa

Jan Paweł II często polecał opiece Maryi wszystkie rodziny świata. My również prośmy Matkę Bożą o Jej pomoc dla naszych rodzin - Zdrowaś Mario lub Pod Twoją obronę.


Załącznik 1:Czcij ojca i matkę”, gdyż są oni dla ciebie niejako zastępcami Pana Boga — są tymi, którzy dali ci życie, a przez to wprowadzili cię w cały krąg ludzkiego bytowania: rodu, narodu, kultury. (List do Rodzin, nr 15)Niech wznosi się modlitwa Kościoła, modlitwa rodzin — wszystkich „domowych Kościołów” i niech będzie w tym roku słyszana, naprzód przez Boga, a także przez ludzi! Ażeby nie popadali w zwątpienie (List do Rodzin, nr 5).Trzeba, ażeby w modlitwie wszyscy byli obecni — i ci, którzy żyją, i ci którzy już odeszli, i ci także którzy mają przyjść na świat. Trzeba, aby każdy człowiek był w rodzinie „omadlany” na miarę dobra, jakie stanowi — na miarę dobra, jakim jest dla niego rodzina i on dla rodziny. (List do Rodzin, nr 10).Pragnę powierzyć waszej modlitwie, drodzy mali przyjaciele, nie tylko sprawy waszej rodziny, ale także wszystkich rodzin na świecie. Papież liczy bardzo na wasze modlitwy. Musimy się razem wiele modlić, ażeby ludzkość, a żyje na ziemi wiele miliardów ludzi, stawała się coraz bardziej rodziną Bożą, ażeby mogła żyć w pokoju (List do dzieci).Jeżeli prawdą jest, że dziecko jest radością nie tylko rodziców, ale także radością Kościoła i całego społeczeństwa, to równocześnie jest też prawdą, że niestety, wiele dzieci w naszych czasach w różnych częściach świata cierpi i podlega wielorakim zagrożeniom. Cierpią głód i nędzę, umierają z powodu chorób i niedożywienia, padają ofiarą wojen, bywają porzucane przez rodziców, skazywane na bezdomność, pozbawione ciepła własnej rodziny (List do dzieci).Rodzice nauczyli każdą i każdego z Was mówić tym językiem, który stanowi podstawowy wyraz społecznej więzi z innymi ludźmi. Więź ta określona jest granicami szerszymi niż sama rodzina, czy nawet pewne środowisko. W ten sposób dziedzictwo rodzinne poszerza się. Poprzez wychowanie rodzinne uczestniczycie w określonej kulturze, uczestniczycie także w dziejach Waszego ludu lub narodu. Więź rodzinna oznacza zarazem przynależność do wspólnoty większej niż rodzina (List do młodych całego świata, nr 11).W trwale zjednoczonej rodzinie dzieci osiągają dojrzałość, w niej bowiem przeżywają najbardziej doniosłe i najbogatsze doświadczenie bezinteresownej miłości, wierności, wzajemnego szacunku i obrony życia. Niech współczesne rodziny wpatrują się w Rodzinę z Nazaretu, aby z przykładu Maryi i Józefa czerpać potrzebne wskazania dla codziennych życiowych wyborów (Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, 27.12.1998, nr 3).Rodzina chrześcijańska, wierna swemu sakramentalnemu przymierzu, staje się autentycznym znakiem bezinteresownej i powszechnej miłości Boga do ludzi. Ta miłość Boga stanowi duchowe centrum rodziny i jej fundament. Poprzez taką miłość rodzina powstaje, rozwija się, dojrzewa i staje się źródłem pokoju i szczęścia dla rodziców i dla dzieci (Homilia podczas Mszy św. przed sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, 4.06.1997, nr 4).Dla człowieka wierzącego i dla rodzin chrześcijańskich niedziela powinna stać się dniem, w którym doświadcza się głębszej komunii z bliźnim poprzez pomaganie tym, którzy z różnych powodów znajdują się w trudnej sytuacji. W ten sposób niedziela może stać się dniem dzielenia się z innymi. Zaprosić na obiad osobę samotną, ofiarować artykuły pierwszej potrzeby rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji, odwiedzić chorego lub więźnia, poświęcić trochę czasu człowiekowi przeżywającemu ciężkie chwileoto kilka spośród tylu konkretnych gestów, które mogą sprawić, że niedziela stanie się dniem solidarnego braterstwa (Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, 16.08.1998).Niech Święta Rodzina, która musiała przejść niejedną bolesną próbę, czuwa nad wszystkimi rodzinami na świecie, a zwłaszcza nad tymi, które żyją w trudnych warunkach. Niech w tym Roku Eucharystii rodzina chrześcijańska znajdzie światło i niezbędne siły, by żyć w jedności i wzrastać jako «Kościół domowy», zwłaszcza dzięki regularnemu uczestnictwu w niedzielnej Eucharystii (Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, 26.12.2004).Jak każde dziecko, Jezus nauczył się od swoich rodziców najważniejszych prawd życiowych i zasad postępowania. A czyż nie zadziwia nas głęboko myśl, że Jego doskonałe posłuszeństwo woli Bożej dojrzało w swoim wymiarze ludzkim dzięki naśladowaniu przykładu ojca, czyli Józefa«człowieka sprawiedliwego» (por. Mt 1, 19)? Pragnę dziś prosić św. Józefa, by opiekował się z nieba wszystkimi ojcami i pomagał im wypełniać ich zadania w rodzinie (Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, 21.03.1999).Rodzina zjednoczona, kierująca się tymi zasadami, łatwiej przezwycięża próby i trudności, które napotyka na swojej drodze. Wierna miłość rodziców — dar, który należy nieustannie umacniać i strzec, stwarza dzieciom najlepsze warunki rozwoju, z pomocą Jezusa, który «czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce» (Łk 2, 52) (Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, 29.12.2002).Dla nas, wierzących, rodzina wzoruje się na rodzinie nazaretańskiej, w której Odkupiciel żył jako człowiek ze swoimi rodzicami. Pomyślmy o trudnościach, jakim musieli stawić czoło Maryja i Józef w związku z narodzinami Jezusa; a z kolei o ucieczce do Egiptu przed prześladowaniem Heroda. Nazaret stał się także symbolem «normalności» życia codziennego, typowej dla każdej rodziny. Przyglądając się dziś temu świętemu Domowi, myślimy o licznych rodzinach, które w naszych czasach znajdują się w trudnej sytuacji. Niektóre żyją w skrajnym ubóstwie, inne zmuszone szukać w obcych krajach tego, czego brakuje im niestety w ojczyźnie, jeszcze inne zmagają się z poważnymi problemami (Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, 31.12.2000).Aby umacniać prawa człowieka, trzeba bowiem chronić prawa rodziny, ponieważ to ona jest fundamentem, który pozwala w sposób integralny podjąć wyzwania teraźniejszości i przyszłości () Rodzina potrzebuje dziś szczególnej troski ze strony władz publicznych. Niech Pan Bóg oświeci prawodawców, rządzących i wszystkich ludzi dobrej woli, aby starali się zapewnić rzeczywistą ochronę praw rodziny, życia i dzieci (Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, 26.12.1999).Człowiek starszy posiada bogaty zasób doświadczeń i wiedzy, której jest strażnikiem. Dlatego we wszystkich kulturach starzec to synonim mądrości i równowagi. Ludzie starsi odgrywają coraz ważniejszą rolę zwłaszcza jako opiekunowie i wychowawcy wnuków. Dla młodych małżeństw obecność «dziadków» jest często niezbędną pomocą (Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, 25.07.1999).
Załącznik 2:

opracowanie:

Aneta Rayzacher-Majewska

1 http://mateusz.pl/jp99/pp/1999/pp19990616c.htm [dostęp z dn. 8.06.2012]. Nagranie przemówienia można znaleźć m.in. w albumie Dekalog. Jan Paweł II. Pamiątka beatyfikacji, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2011, płyta nr 4.

2 http://mateusz.pl/jp99/pp/1991/pp19910603d.htm [dostęp z dn. 8.06.2012]. Wersja dźwiękowa homilii w: Dekalog. Jan Paweł II. Pamiątka beatyfikacji, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2011, płyta nr 4.


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Konspekt lekcji religii dla klas IV-VI szkoły podstawowej iconKonspekt lekcji religii dla klas IV- vi szkoły podstawowej

Konspekt lekcji religii dla klas IV-VI szkoły podstawowej iconKonspekt lekcji religii dla klas I- iii szkoły podstawowej

Konspekt lekcji religii dla klas IV-VI szkoły podstawowej iconSeria lekcji religii dla klas IV – VI szkoły podstawowej oraz klas I – III gimnazjum

Konspekt lekcji religii dla klas IV-VI szkoły podstawowej iconKonspekt lekcji religii dla klas I-III gimnazjum

Konspekt lekcji religii dla klas IV-VI szkoły podstawowej iconKonspekt lekcji religii dla klas I-III szkół ponadgimnazjalnych

Konspekt lekcji religii dla klas IV-VI szkoły podstawowej iconPrzedmiotowy system oceniania z religii dla klas III-VI szkoły Podstawowej w Czerninie

Konspekt lekcji religii dla klas IV-VI szkoły podstawowej iconKonspekt lekcji religii dla szkoły średniej na temat Kim są aniołowie?

Konspekt lekcji religii dla klas IV-VI szkoły podstawowej iconKonspekt dla klas I-III szkoły podstawowej

Konspekt lekcji religii dla klas IV-VI szkoły podstawowej iconKonspekt dla uczniów klas IV- vi szkoły podstawowej

Konspekt lekcji religii dla klas IV-VI szkoły podstawowej iconKonspekt dla uczniów klas I- iii szkoły podstawowej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom