Sprawozdanie merytoryczne z działalności polskiego stowarzyszenia na rzecz osóB
Pobierz 110.71 Kb.
NazwaSprawozdanie merytoryczne z działalności polskiego stowarzyszenia na rzecz osóB
Data konwersji28.10.2012
Rozmiar110.71 Kb.
TypSprawozdanie
ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB
Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM - KOŁA W GŁOGOWIE


za okres 01.01.2005 – 31.12.2005 rok.


Sprawozdanie sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r.
w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. z dnia 22 maja 2001 r). 1. DANE O STOWARZYSZENIU:


Nazwa: POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM

KOŁO W GŁOGOWIE

Siedziba: Głogów, powiat głogowski, województwo dolnośląskie.

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - 12.02.2002r

Numer sygnatury akt: WR.IX NS-REJ.KRS/2841/5/650

Numer wpisu do rejestracji KRS 0000090988

Numer identyfikacyjny REGON: 390310008

Numer identyfikacji podatkowej: NIP 693-10-25-844

Skład Zarządu Stowarzyszenia i adresy zamieszkania na dzień 31 grudnia 2005 r.:

Zarząd Stowarzyszenia

1.

Paliga Jadwiga

- Przewodnicząca ZK

67-200 Głogów, ul. Galileusza 17/4

2.

Siembab Zofia

- Wiceprzewodnicząca ZK

67-200 Głogów, ul. Armii Krajowej 2/3

3.

Prusisz Grażyna

- Sekretarz Zarządu Koła

67-200 Głogów, ul. Orbitalna 21/31

4.

Chwałek Danuta

- Skarbnik Koła

67-200 Głogów, ul. Moniuszki 7/60

5.

Klimczak Iwona

- Członek Zarządu

67-200 Głogów, ul. Andromedy 48/9

6.

Nowakowska Małgorzata

- Członek Zarządu

67-200 Głogów, ul. Al. Wolności 4/1a,

7.

Radzymińska Halina

- Członek Zarządu

67-200 Głogów, ul. Orbitalna 7/6

8.

Sieradzka Stanisława

- Członek Zarządu

67-200 Głogów, ul. Pl. Mieszka I 20/6

Komisja Rewizyjna

1.

Fefczak Helena

Przewodnicząca. Komisji

67-200 Głogów, ul Orbitalna 27/21

2.

Sołtys Irena

Sekretarz Komisji

67-200 Głogów, ul. Kosm. Polskich 56/23

3.

Szpyra Jolanta

Członek Komisji

67-200 Głogów, ul. Kosm. Polskich 95/6


Cel statutowy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.


Cel działania Stowarzyszenia określony został w Art.4 Statutu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Zarządu Głównego w Warszawie.

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.


 1. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ, REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH 1. Zakres realizowanych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Głogowie celów statutowej działalności określonych w Art. 5 Statutu Stowarzyszenia:
 • Tworzenie osobom z upośledzeniem umysłowym warunków decydowania w swoich sprawach zarówno w rodzinach, jak i w placówkach oraz w formach wsparcia, z których korzystają.

 • Udzielanie wsparcia swoim upośledzonym umysłowo członkom, aby sami mogli występować w swoim imieniu, między innymi poprzez doradztwo, szkolenie, asystowanie i opiekę prawną, a także występowanie w interesie indywidualnych osób z upośledzeniem umysłowym.

 • Tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży i dorosłych, jako indywidualnych osób
  i jako grup, w tok normalnego życia, korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego, z zapewnieniem im, w razie potrzeby, odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i asysty.

 • Prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług, m.in.
  w formie placówek, edukacji obywatelskiej oraz działalności rehabilitacyjno-rekreacyjnej, sezonowego wypoczynku, kulturalnej, sportowej i innej wynikającej z idei aktywnego życia przy pełnym włączeniu w życie grup rówieśniczych i lokalnej społeczności, organizowanie dowozu itp., z uwzględnieniem niezbędnej opieki we wszystkich formach.

 • Prowadzenie dla osób dorosłych form indywidualnego wsparcia w niezależnym, samodzielnym życiu, mieszkalnictwa chronionego, szkolenia zawodowego i przygotowania do pracy oraz aktywnego poszukiwania i pośrednictwa pracy, zatrudnienia chronionego
  i wspomaganego na otwartym rynku pracy, a także edukacji ustawicznej.

 • Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom, a w szczególności: grup samopomocowych, grup wsparcia, usług wspomagających rodzinę w wypełnianiu jej obowiązków wobec osoby niepełnosprawnej w domu i poza nim, również w sytuacjach kryzysowych, placówek stałego i czasowego (w tym dziennego) pobytu, informacji, doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej, pomocy ofiarom przemocy itp.

 • Współpraca z organami władzy samorządowej, organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, a także placówkami i osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych wymienionych w rozdz. II art. 4.

 • Prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej i innej, mogącej wpływać na wzrost akceptacji i zrozumienia osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 • Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia.

 • Inna działalność korzystna dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 1. Realizacja celów statutowych przez PSOUU - Koło w Głogowie
  Stowarzyszenie realizuje powyższe cele w szczególności poprzez:

Warsztaty Terapii Zajęciowej „Arka”

WTZ „Arka” są prowadzone przez Koło PSOUU od 1995r. Funkcjonują w budynku użyczonym na ten cel przez Gminę Miejską. Z usprawniania, rozwoju społecznego i terapii zajęciowej korzysta 55 osób dorosłych niepełnosprawnych umysłowo.

Zajęcia terapeutyczne prowadzone są w pracowniach: krawieckiej, tkackiej, plastycznej, ceramicznej, gospodarstwa domowego, ogrodniczej, ślusarskiej, stolarskiej. Ponadto odbywają się zajęcia umuzykalniające, komputerowe, terapii manualnej, rehabilitacji ruchowej, z psychologiem. Dużą uwagę zwraca się na terapię uspołeczniającą i szeroko pojętą integrację poprzez różnorodne imprezy integracyjne i wycieczki. Obok współorganizowanych imprez, jak: Dzień Godności, pikniki integracyjne, uczestnicy w 2005r. brali udział w:

- Balu 10-lecia WTZ „Arka” w Klubie „Jowisz”,

- seansach kinowych, teatralnych m.in. w Legnicy,

- Dolnośląskiej Olimpiadzie Pływackiej w Wałbrzychu i Olimpiadzie Sportowej w Zgorzelcu,

- Dolnośląskim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie Zdrój.

- Dolnośląskim Plenerze Plastycznym w Jeleniej Górze,

- imprezie Andrzejkowej w Gimnazjum nr 3 oraz dyskotekach w Klubie „Pegaz” i „Mayday”,

- Wielkiej Majówce OSzW oraz Pikniku Country w ŚDS,

- imprezach integracyjnych zgodnie z programem współpracy z Gimnazjum nr 4,

- kilkudniowych wycieczkach w Bieszczady oraz nad Jezioro Niesłysz.

Wymiernym efektem terapii są prace wykonane przez uczestników, które brały udział
w prezentacjach, konkursach, aukcjach, wystawiane były w WTZ, na wystawach, zarówno
w Głogowie, jak i poza miastem. Były to m.in.: wernisaż i wystawa „Mój świat w sercu i dłoniach
w Miejskim Ośrodku Kultury w ramach obchodów 25-lecia organizacji i 10-lecia WTZ „Arka”, wystawa w trakcie Międzypowiatowego Festynu Integracyjnego w Dalkowie, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przemkowie, w Domu Uzdrowienia Chorych z okazji obchodów ODONIS
i Konferencji 25-lecia, na os. Piastów Śląskich, stała ekspozycja prac w WTZ „Arka”. Przekazano także prace i gadżety na na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizowanej przez MOK oraz Centrum Edukacji Kulturalnej i Artystycznej „Mayday” w Głogowie.

Na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny PFRON zgłoszono prace plastyczne kilkunastu uczestników,
w tym 4-ch znalazło się w finale konkursu i otrzymało nagrody.

W ramach zajęć umuzykalniających przygotowano występy artystyczne i wokalne: z okazji Konferencji 25-lecia (polonez, spektakl „Mały Książę”, występ zespołu) w MOK i Domu Uzdrowienia Chorych, w Dalkowie, Przemkowie, eliminacjach do ogólnopolskiej „Albertiany 2005” (taniec cygański), prezentowali wielokrotnie jasełka na spotkaniach opłatkowych w „Arce” , w Kościele Św. Klemensa i Domu Uzdrowienia Chorych oraz dla wielu ośrodków i placówek. (m.in. Szkoła Życia, Gimnazjum nr 2, 3 i 4, Przedszkole nr 20, OSzW, Dom Dziecka, ŚDS).

Ośrodek Wsparcia Rodzin i Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (OWR),

Podstawowe cele OWR to rozszerzenie i zintensyfikowanie działań na rzecz wspierania rodzin wychowujących dzieci i osoby niepełnosprawne intelektualnie, uaktywnienie i zintegrowanie członków. OWR działa w siedzibie PSOUU, cyklicznie w każdą środę w godz. 17-19.oo.

Działalność OWR w 2005r. polegała na:

 • prowadzeniu zajęć terapeutycznych (manualne, plastyczne, ceramiczne, komputerowe…) oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z udziałem gimnazjalistów i kadry pedagogicznej Gimnazjum nr 4 i 3 w Głogowie;

 • organizowaniu okolicznościowych imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i rodzin – Dzień Dziecka, Mikołajki, Andrzejki, wspólne kolędowanie;

 • animowaniu samopomocowych grup wsparcia dla rodziców;

 • organizowaniu kameralnych spotkań umożliwiających rodzinom wymianę doświadczeń wychowawczych, poznanie się i integrowanie rodzin;

 • prowadzeniu warsztatów psychologicznych podnoszących kompetencje społeczne rodziców wychowujących dzieci niepełnosprawne;

 • udzielaniu indywidualnych porad psychologicznych;

 • zorganizowaniu 2-dniowej wycieczki integracyjnej do Kotliny Kłodzkiej i Skalnego Miasta;

 • prowadzeniu gimnastyki relaksacyjnej dla matek;

 • umożliwieniu spotkania rodziców dorosłych osób niepełnosprawnych z doradcą zawodowym;

 • rozpowszechnianiu zbiorów fachowej biblioteczki zawierającej poradniki dla rodziców, czasopisma, pozycje dotyczące wychowania, rehabilitacji, edukacji, seksualności i problematyki różnorodnych schorzeń.


Mieszkania Chronione

Mieszkania chronione przeznaczone są głównie dla osób pełnoletnich niepełnosprawnych intelektualnie, które utraciły oparcie w domu rodzinnym. Inicjatywa powołania mieszkań chronionych wyniknęła z konieczności wspierania osób niepełnosprawnych intelektualnie w zapewnieniu im przyszłości i zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, umożliwienia procesu integracji w środowisku
i społeczności lokalnej oraz zapewnienia im niezależnego życia, zwiększenia zaradności życiowej
i samodzielności przy niezbędnym wsparciu asystentów personalnych.

W mieszkaniach prowadzona jest terapia uspołeczniająca, treningi oraz programy wspierania
i wdrażania osób niepełnosprawnych do aktywności społecznej w zakresie codziennego przyrządzania posiłków, dokonywania zakupów, utrzymania porządku, czystości, higieny osobistej, organizacji czasu wolnego i rozwoju zainteresowań, nawiązywania kontaktów sąsiedzkich, udziału
w życiu kulturalnym itp. Terapia i wsparcie prowadzone są przez zatrudnionych asystentów personalnych.

Mieszkania uruchomione zostały dzięki przeznaczeniu i adaptacji budynku na ten cel przez Gminę Miejską, wyposażeniu ich przez Koło PSOUU, życzliwości sponsorów i darczyńców.

Aktywizacja zawodowa osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.


Koło PSOUU uczestniczyło w programie PFRON „Partner 2005” dotyczącym aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. W ramach programu zatrudniono doradcę zawodowego, który określał predyspozycje osób niepełnosprawnych do zatrudnienia, nawiązano współpracę
z pracodawcami, z PUP w sprawie rejestracji osób z upośledzeniem umysłowym jako „poszukujący pracy”, przeprowadzono szkolenia, wydano informator „Niepełnosprawność intelektualna i praca” itp.

Koło uczestniczyło w programie UE Leonardo da Vinci „Zatrudnienie osób niepełnosprawnych”,
w ramach którego instruktor terapii WTZ brał udział w wyjeździe do Francji, którego celem było zapoznanie się z francuskim systemem szkolenia zawodowego i zatrudniania osób niepełno-sprawnych intelektualnie oraz kształcenia i przygotowywania kadry instruktorskiej wspierającej ich.

Od czerwca 2005r. WTZ „Arka” realizują program aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia osób niepełnosprawnych intelektualnie. Celem programu jest przygotowanie uczestników do większej samodzielności, stworzenie możliwości trenowania zatrudnienia na otwartym rynku pracy, promocja ich możliwości, przełamanie stereotypu ich wizerunku w instytucjach samorządowych
i u pracodawców. Działania w tym zakresie przebiegały pod kierunkiem instruktora ds. aktywizacji zawodowej i polegały na:

 • powołaniu zespołu instruktorów (z pracowni ślusarstwa, ogrodnictwa, gospodarstwa domowego, ds. aktywizacji zawodowej) prowadzących program oraz wytypowaniu uczestników do realizacji poszerzonego programu rehabilitacji zawodowej;

 • opracowaniu materiałów informacyjnych pogłębiających wiedzę instruktorów o możliwościach zatrudnienia osób niepełnosprawnych, m.in. na podstawie doświadczeń z pobytu instruktora WTZ we Francji w ramach programu Unii Europejskiej Leonardo da Vinci;

 • opracowaniu programu praktyk zawodowych, kart obserwacji i wymagań stanowiskowych;

 • określeniu predyspozycji zawodowych przez doradcę zawodowego finansowanego z programu PFRON „Partner 2005”;

 • zorganizowaniu spotkań informacyjnych z rodzicami oraz szkoleń doradcy zawodowego;

 • wstępnym rozpoznaniu środowiska pracodawców i nawiązaniu współpracy;

 • zorganizowaniu praktyk zawodowych w Domu Uzdrowienia Chorych, w CEKiA „Mayday” oraz prywatnym gospodarstwie rolnym w Retkowie;

 • zorganizowaniu szkolenia BHP dla 24 uczestników;

 • nawiązaniu współpracy z PUP w zakresie rejestracji uczestników jako „poszukujących pracy” oraz sfinansowania szkolenia zawodowego;

 • zorganizowaniu szkoleń dla 5 uczestników prowadzonych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego;

 • zorganizowaniu promocji pracy zawodowej uczestników poprzez remont sal terapeutycznych WTZ oraz malowanie Klubu „Mayday”;

 • doposażeniu WTZ w sprzęt biurowy, typu: laminatory, bindownice, kserokopiarka, materiały biurowe, celem nabywania przez uczestników umiejętności pracownika „pomoc biurowa”, co było możliwe dzięki środkom PFRON przekazanym przez PCPR;

 • wyszukaniu pracodawcy, który zatrudnił uczestnika, po wcześniejszym indywidualnym szkoleniu
  u pracodawcy i wspieraniu przez instruktora ds. aktywizacji zawodowej.

Kadra WTZ opracowała projekt utworzenia Warsztatu Włączenia Zawodowego i wystąpiła do władz powiatowych z propozycją współpracy w tym zakresie.

Koło PSOUU i WTZ liczą na to, że rok 2006 przyniesie kolejne możliwości promowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez współpracę z samorządem, korzystanie z programów UE w zakresie dokształcania kadry terapeutycznej i dalszych działań aktywizujących zawodowo osoby niepełnosprawne.


Wyjazdowe formy rehabilitacji, rekreacji i aktywności. Spotkania  okolicznościowe i różnorodne imprezy integracyjne , w tym Dni  Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


W 2005r. podopieczni Koła PSOUU uczestniczyli w:

 • turnusach rehabilitacyjnych w Międzywodziu i Dziwnówku – łącznie 47 osób;

 • integracyjnych imprezach Andrzejkowych w Gimnazjum nr 3 oraz siedzibie PSOUU;

 • tradycyjnych zabawach choinkowo-mikołajkowych w Klubie „Pegaz”;

 • obchodach Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną;

 • integracyjnym pikniku „Pożegnanie lata” w Przemkowie w ramach „Dni Miodu i Wina”
  z występem zespołu i wystawą prac Arki (200 osób);

 • Festynie Integracyjnym w Dalkowie oraz w DPS Pakówka z wystawą i występem Arki;

 • powiatowych obchodach ODONIS – wystawa w Domu Uzdrowienia Chorych i występ solisty Arki, dzień otwarty PSOUU i WTZ „Arka”;

 • integracyjnym Dniu Matki i Ojca w Klubie „Mayday” z Gimnazjum nr 3 i 4;

 • ogólnomiejskich spotkaniach opłatkowych w Domu Uzdrowienia Chorych oraz Kościele Św. Klemensa z jasełkami „Arki”.

Od 1999r. Koło PSOUU organizuje obchody Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. W 2005r. obchody obejmowały: happening uliczny z orkiestrą Huty Miedzi „Głogów” na trasie Rynek–Perseusza, piknik, tj. imprezę rekreacyjno-sportową, dzień otwarty POSUU i WTZ wystawę twórczości osób niepełnosprawnych umysłowo itp. Uczestniczyło ok. 300 osób.


Reprezentowanie interesów i obrona praw oraz współpraca z samorządem i partnerami społecznymi w skutecznym zaspakajaniu  potrzeb  osób  niepełnosprawnych i ich rodzin w 2005r. poprzez:a) Organizację 2-dniowej konferencji 25-lecia organizacji „PSOUU partnerem państwa
w budowaniu systemu wspierania i rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin.”

Głównym celem konferencji była zmiana świadomości społecznej, co do wizerunku osób niepełnosprawnych intelektualnie, tworzenie warunków sprzyjających przestrzeganiu praw osób niepełnosprawnych intelektualnie do pełnej integracji społecznej oraz wspieranie tych osób w ich prawach do bycia pełnoprawnymi członkami społeczności lokalnej. Konferencja obejmowała:

 • organizację wojewódzkiego przeglądu twórczości artystycznej warsztatów terapii zajęciowej dolnośląskich Kół PSOUU,

 • organizację wystawy plastycznej „Mój świat w sercu i dłoniach”,

 • prezentację działalności Kół PSOUU z terenu województwa dolnośląskiego na rzecz integracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez stoiska wystawowe, foldery, informatory, galerie zdjęć, występ zespołu wokalno-instrumentalnego WTZ „Arka”, panel, gadżety..

 • konferencję naukową – prezentacje multimedialne, referaty,

 • kampanię medialną w radio i telewizji oraz publikowanie artykułów w lokalnej prasie.


b) Współpracę w ramach realizacji programu aktywizacji zawodowej ze Starostwem Powiatowym, udział w powiatowym zespole do spraw aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, aktywny udział w konferencjach organizowanych przez Powiat na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych.

c) Udział w zespole tworzącym strategię działań na rzecz osób niepełnosprawnych Gminy Miejskiej Głogów.

d) Propagowanie działalności Koła PSOUU i prowadzonych placówek poprzez artykuły w prasie lokalnej, relacje w lokalnych mediach, rozpowszechnianie folderów informacyjnych Koła.
Zapoznawanie gości odwiedzających PSOUU z działalnością Koła i WTZ.

e) Uczestnictwo członków Zarządu Koła w:

 • Krajowej Naradzie Przewodniczących Zarządów Kół PSOUU w Warszawie

 • Zgromadzeniu Elektorów w Warszawie

 • Szkoleniach i seminariach nt. środków UE, m.in. Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Szkoleniach prawnych i zasad funkcjonowania placówek w Wiśle i Białobrzegach

 • Konferencji 10-lecia „Dom w Głogowie”

 • Spotkaniach w Urzędzie Miasta nt. Gminnej Strategii Pomocy Społecznej

 • Spotkaniach z władzami samorządowymi nt. form działalności Koła

 • Obchodach Dnia Pracownika Socjalnego

 • Spotkaniu dot. reorganizacji placówek pomocy społecznej w mieście

 • Kontaktach z mediami.

f) Pozyskiwanie środków finansowych poprzez opracowywanie wniosków i programów na statutowe formy działalności realizowane przez Koło, a w szczególności na mieszkania chronione, obchody Dnia Godności, konferencję 25-lecia, Ośrodek Wsparcia Rodzin (OWR) oraz imprezy integracyjne. 1. Wykaz dotacji na realizację celów statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
  z Upośledzeniem Umysłowym Koła w Głogowie za okres sprawozdawczy.

 1. Umowa Nr 2/2005 z dnia 25.04.2005r. zawarta pomiędzy Starostwem Powiatowym - PCPR
  a PSOUU Kołem w Głogowie o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów organizacji imprezy integracyjnej Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

 2. Umowa WPS. DZOS. Nr 1 z dnia 25.04.2005 r. między Gminą Miejską Głogów a Kołem PSOUU - dofinansowanie organizacji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, organizacji Konferencji „PSOUU partnerem państwa w budowaniu systemu wspierania i rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin” oraz działalności Ośrodka Wsparcia Rodzin PSOUU.

 3. Umowa Nr 1/9016/56/2005 zawarta z Wojewodą Dolnośląskim w dniu 26.07.2005r.
  o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - działalność Ośrodka Wsparcia Rodzin.

 4. Umowa Nr 38/2005 z dnia 30.08.2005 zawarta pomiędzy Starostwem Powiatowym – PCPR
  a PSOUU Kołem w Głogowie o dofinansowanie kosztów organizacji imprezy integracyjnej „Piknik Integracyjny „Pożegnanie lata”.

 5. Umowa Nr 40/2005 z dnia 30.08.2005r. zawarta pomiędzy Starostwem Powiatowym – PCPR
  a PSOUU Kołem w Głogowie o dofinansowanie kosztów organizacji wycieczki integracyjnej „Poznajmy się”.

 6. Umowa Nr 39/2005 z dnia 30.08.2005 zawarta pomiędzy Starostwem Powiatowym - PCPR
  a PSOUU Kołem w Głogowie o dofinansowanie kosztów organizacji imprezy integracyjnej „Integracyjne Spotkanie Mikołajkowe „Dać radość”.

 7. Umowa Nr 5/9016/94/2005 z dnia 3.11.2005r. oraz Aneks Nr 1 do Umowy zawarte pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Kołem PSOUU o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - dofinansowanie Mieszkań Chronionych.

 8. Umowa nr 19/274/WRP/PAR/05 z dnia 30.06.2005. zawarta między ZG PSOUU a PFRON
  w Warszawie na realizację programu PARTNER - wspieranie zadań realizowanych przez organizacje na rzecz osób niepełnosprawnych – zadanie Nr 2 - Mieszkania chronione oraz zadanie Nr 4 – wyszukiwanie osób w wieku aktywności zawodowej.
 1. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.


Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym jest Organizacją Pożytku Publicznego nie prowadzącą działalności gospodarczej. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Art. 51 Statutu. 1. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB
  Z UPOŚLEDZENIEM KOŁA W GŁOGOWIE W 2005 ROKU.Zarząd Koła PSOUU w Głogowie w 2005 roku podjął łącznie 21 uchwał, w tym dwie przyjęte zostały przez Walne Zebranie Członków PSOUU Koła w Głogowie.


 1. Uchwała Nr 1/2005 Zarządu Koła PSOUU w Głogowie z dnia 5 stycznia 2005r. w sprawie przyjęcia nowego członka PSOUU Koła w Głogowie.

 2. Uchwała Nr 2/2005 Zarządu Koła PSOUU w Głogowie z dnia 2 lutego 2005r. w sprawie przyjęcia programu Koła na 2005 rok.

 3. Uchwała Nr 3/2005 Zarządu Koła PSOUU w Głogowie z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

 4. Uchwała Nr 4/2005 Zarządu Koła PSOUU w Głogowie z dnia z dnia 2 marca 2005r. w sprawie przyznania Medalu „ Fideliter et Constanter”.

 5. Uchwała Nr 5/2005 Zarządu Koła PSOUU w Głogowie z dnia 2 marca 2005r. w sprawie podjęcia współpracy ze Starostwem Powiatu w zakresie aktywizacji zawodowej uczestników WTZ „ Arka”.

 6. Uchwała Nr 6/2005 Zarządu Koła PSOUU w Głogowie z dnia 2 marca 2005r. w sprawie przyznania statusu organizacji pożytku publicznego.

 7. Uchwała Nr 7/2005/WZ Walnego Zebrania Dorocznego-Sprawozdawczego Koła PSOUU
  w Głogowie z dnia 10 marca 2005r. w sprawie zatwierdzenia wyniku finansowego za 2004 rok.

 8. Uchwała Nr 8/2005/WZ Walnego Zebrania Dorocznego-Sprawozdawczego Koła PSOUU
  w Głogowie z dnia 10 marca 2005r. w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich
  w 2005r.

 9. Uchwała nr 9/2005 Zarządu Koła PSOUU w Głogowie z dnia 6 kwietnia 2005r. w sprawie zmian organizacyjnych działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej „ Arka”.

 10. Uchwała nr 10/2005 Zarządu Koła PSOUU w Głogowie z dnia 4 maja 2005r. w sprawie przeznaczenia środków Koła na organizację konferencji 25-lecia.

 11. Uchwała nr 11/2005 Zarządu Koła PSOUU w Głogowie z dnia 4 maja 2005r. w sprawie wykreślenia członków PSOUU Koła w Głogowie oraz przyjęcia nowego członka.

 12. Uchwała nr 12/2005 Zarządu Koła PSOUU w Głogowie z dnia 31 maja 2005r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Regulaminu WTZ „Arka”.

 13. Uchwała nr 13/2005 Zarządu Koła PSOUU w Głogowie z dnia 31 maja 2005r. w sprawie środków na trening ekonomiczny uczestników WTZ „Arka”.

 14. Uchwała nr 14/2005 Zarządu Koła PSOUU w Głogowie z dnia 6 lipca 2005r. w sprawie przyjęcia nowych uczestników WTZ „Arka”.

 15. Uchwała nr 15/2005 Zarządu Koła PSOUU w Głogowie z dnia 3 sierpnia 2005r. w sprawie trybu postępowania wdrążającego w życie nowy Regulamin Pracy i Wynagradzania Pracowników PSOUU.

 16. Uchwała nr 16/2005 Zarządu Koła PSOUU w Głogowie z dnia 7 września 2005r. w sprawie przyjęcia Aneksu do Regulaminu WTZ „ Arka”

 17. Uchwała nr 17/2005 Zarządu Koła PSOUU w Głogowie z dnia 7 września 2005r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego WTZ „Arka”.

 18. Uchwała nr 18/2005 Zarządu Koła PSOUU w Głogowie z dnia 7 września 2005r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Regulaminu Biblioteczki Koła PSOUU.

 19. Uchwała nr 19/2005 Zarządu Koła PSOUU w Głogowie z dnia 4 listopada 2005r. w sprawie skreślenia z listy uczestników WTZ „Arka”.

 20. Uchwała nr 20/2005 Zarządu Koła PSOUU w Głogowie z dnia 4 listopada 2005r. w sprawie przyjęcia nowego członka PSOUU Koła w Głogowie.

 21. Uchwała nr 21/2005 Zarządu Koła PSOUU w Głogowie z dnia 7 grudnia 2005r. w sprawie wydatkowania środków Koła na paczki dla dzieci i młodzieży.


INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW.


Kwota uzyskanych w 2005 roku przychodów wyniosła 966.578,- zł, na którą składają się:

a) Przychody z działalności statutowej w wysokości 966.578,- zł, w tym:

- Środki PFRON poprzez PCPR na działalność WTZ 756.600,- zł

- Środki PFRON z programu „PARTNER 2005” 59.940,- zł

- Dotacje na imprezy integracyjne (PCPR i Gmina M.) 17.000,- zł

- Dotacja Wojewody na Ośrodek Wsparcia Rodzin 10.200,- zł

- Dotacja Wojewody na Mieszkania Chronione 4.660,- zł

- Zakłady pracy na turnusy rehabilitacyjne 26.683,- zł

- Dochody na różne imprezy 20.569,- zł

- Darowizny 10.820,- zł

- Składki członkowskie 4.348,- zł

- Dochody na Mieszkania Chronione 8.850,- zł

- Dochody na wycieczki 31.297,- zł

- Pozostałe dochody 14.736,- zł

- Podatek 1% na OPP 875,- zł


 1. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH.


W roku obrotowym 2005 Stowarzyszenie poniosło koszty w wysokości 978.446,- zł z tytułu:

a) realizacji celów statutowych 978.446,- zł, w tym:

koszty działalności WTZ „Arka” 778.737,- zł

koszty działalności Mieszkań Chronionych 53.463,- zł

koszty działalności OWR 20.615,- zł

koszty organizacji turnusów 47.228,- zł

koszty aktywizacji zaw. (Partner 2005) 41,153- zł

pozostałe koszty (imprezy integr.,konferencja) 31,241- zł

koszty administracyjne 6.009,- zł

 1. w tym:

- zużycie materiałów i energii 65,- zł

- usługi obce 1.185,- zł

- podatki i opłaty 0,- zł

- wynagrodzenia, inne świadczenia 4.355,- zł

- amortyzacja 0,- zł

- pozostałe koszty 404,- zł


b) Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 1. INFORMACJA O STANIE MAJĄTKOWYM I WYNAGRODZENIACH
   1. na dzień 31.12 r. w PSOUU Koło w Głogowie zatrudnionych było 21 osób w tym: Dyrektor WTZ, 8 instruktorów terapii zajęciowej, 3 instruktorów zawodu, psycholog, pracownik socjalny, fizjoterapeuta, główna księgowa, pracownik administracyjny, kierowca, pracownik gospodarczy, konserwator, asystent personalny.

   2. Wypłacone wynagrodzenia zasadnicze w roku kalendarzowym 2005 wyniosły 441.972,-Wypłacone nagrody 0,- zł; premie 5850,- zł; inne świadczenia – ZFŚS – 14.848,- zł.

   3. w 2005r. członkom Zarządu i innym organom Stowarzyszenia - nie zostało wypłacone żadne wynagrodzenie.

   4. w 2005r. wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło w wysokości 54.738,- zł.

   5. Stowarzyszenie nie udziela pożyczek.

   6. Stowarzyszenie posiada 2 rachunki bankowe prowadzone przez WBK Bank Zachodni S.A. I/O w Głogowie, na których na dzień 31.12.2005 roku znajdowała się kwota 50.341,75 zl.

   7. Stowarzyszenie nie posiada w swoim majątku obligacji, udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego.

   8. Stowarzyszenie nie posiada nieruchomości.

   9. w 2005r. Stowarzyszenie nabyło środki trwałe: kserokopiarkę i projektor.
 1. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE
  I SAMORZĄDOWE, WYNIKU FINANSOWYM TEJ DZIAŁALNOŚCIAneks nr 4 z dnia 13.04.2005r.oraz Aneks Nr 5 z dnia 27.12.2005r. do Umowy Nr 1/2002 z dnia
29. 11.2002r. o finansowaniu działalności warsztatów terapii zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koła w Głogowie zawartej pomiędzy PCPR z siedzibą
w Głogowie ul. Sikorskiego 21, a jednostką prowadzącą Warsztaty Terapii Zajęciowej „Arka” - PSOUU Kołem w Głogowie ul. Perseusza 9.

Środki PFRON otrzymane i wydatkowane wg Aneksu Nr 4 - 737.770,00 zł.

Środki PFRON otrzymane i wydatkowane wg Aneksu Nr 5 - 18.830,00 zł.

Środki własne – jako uzupełnienie różnicy kosztów – 20.699,74 zł.

Dochód z prac – 1.436,83 zł

Koszty WTZ łącznie -778.736,57zł

Stan środków PFRON na dzień 31.12.2005 wynosił - 0,00 zł 1. INFORMACJE O ROZLICZENIACH STOWARZYSZENIA Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PAŃSTWOWYCH, A TAKŻE INFORMACJE W SPRAWIE SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH.
  1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z upośledzeniem Umysłowym Koło w Głogowie
   w roku 2005 składało następujące deklaracje podatkowe: CIT-8, PIT -4.

  2. na dzień 31.12.2005 r. zobowiązanie podatkowe Stowarzyszenia wyniosło: 4.854,20 zł.
 1. PRZEPROWADZONE KONTROLE

W roku rozliczeniowym 2005 przeprowadzono dwie kontrole obejmujące Warsztaty Terapii Zajęciowej „Arka” prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Głogowie.

1. Kontrola Warsztatów Terapii Zajęciowej „Arka” obejmująca analizę dokumentacji określonej w § 22 ust.2 i 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r.
w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.

2. Audyt zewnętrzny przeprowadzony z upoważnienia nr 2/2005 PCPR w Głogowie z dnia 1.09.2005 przez „Firmę Audyt Ekspert Biuro Audytu, Ekspertyz i Doradztwa Finansowo-Księgowego.

Temat zadania audytowego „Audyt systemu wewnętrznych aktów prawnych i prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych” w WTZ „Arka” PSOUU Koło w Głogowie.


Ogólna ocena obu kontroli WTZ „Arka” – pozytywna, zalecenia mają charakter proceduralny.


Sprawozdanie przyjęte na posiedzeniu Zarządu Koła PSOUU w dniu 2 marca 2006r. oraz
przedstawione do zatwierdzenia na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Koła w dniu 6 marca 2006r.


Sekretarz ZK PSOUU Koło w Głogowie Przewodnicząca ZK PSOUU Koło w Głogowie


Prusisz Grażyna Jadwiga Paliga


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Sprawozdanie merytoryczne z działalności polskiego stowarzyszenia na rzecz osóB iconSprawozdanie merytoryczne z działalności polskiego stowarzyszenia na rzecz osóB

Sprawozdanie merytoryczne z działalności polskiego stowarzyszenia na rzecz osóB iconSprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Sprawozdanie merytoryczne z działalności polskiego stowarzyszenia na rzecz osóB iconSprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Ziemi Oświęcimskiej na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych za 2006 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności polskiego stowarzyszenia na rzecz osóB iconSprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Ziemi Oświęcimskiej na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych za 2008 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności polskiego stowarzyszenia na rzecz osóB iconProgram działalności środowiskowego domu samopomocy działAJĄcego w strukturach polskiego stowarzyszenia na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym koło w przemyślu dla osób przewlekle psychicznie chorych typ a

Sprawozdanie merytoryczne z działalności polskiego stowarzyszenia na rzecz osóB iconSprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia

Sprawozdanie merytoryczne z działalności polskiego stowarzyszenia na rzecz osóB iconSprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia

Sprawozdanie merytoryczne z działalności polskiego stowarzyszenia na rzecz osóB iconSprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia

Sprawozdanie merytoryczne z działalności polskiego stowarzyszenia na rzecz osóB iconSprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia razem

Sprawozdanie merytoryczne z działalności polskiego stowarzyszenia na rzecz osóB iconSprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia "Dar Serca"

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom